Peter Klos: ‘De Kerk op aarde maakt een ongekende diepe crisis door’

bid 24 uur

De Kerk is het mystieke Lichaam van Christus en het bestaat uit drie ‘afdelingen’, als je dat zo mag zeggen.

De triomferendeKerk is het verheerlijkte Lichaam van Christus dat is opgenomen in de Hemel. Daar verblijven Christus in Zijn Glorie en alle zielen die reeds delen in Zijn verheerlijking. We vieren deze triomferende Kerk op het feest van Allerheiligen op 1 november. Op deze dag gedenken we alle heiligen en danken God voor hun leven en voorbeeld en vragen hun voorsprak voor ons, de Kerk op aarde.

Deze Kerk op aarde heet de strijdende Kerk en is ook onderdeel van het mystieke Lichaam van Christus. We noemen het de ‘strijdende Kerk’ omdat alle gedoopten hier op aarde de voortdurende strijd moeten voeren tegen de wereld, het vlees en de duivel om zo deel te krijgen aan Christus’ heerlijkheid.

En dan is er nog de zogenaamde lijdende Kerk. Dit is…

View original post 967 woorden meer

Advertenties

Maria: Medeverlosseres

MARIA:  DE  NIEUWE  EVA  –  MEDEVERLOSSERES

 

De schepping

Heel in het begin schiep God hemel en aarde, hetgeen wij belijden in onze geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde’.

Na de schepping voltooid te hebben bezag God Zijn schepping en sprak uit dat het heel goed was. Door deze uitspraak weten we dat de schepping van alles wat bestaat volmaakt was. Echter dit volmaakt zijn van de schepping is géén garantie voor een volmaakte voltooiing, want de mens is geschapen met een vrije wil. Dit houdt in dat de mens altijd moet kiezen tijdens het leven. Om de mens te helpen het goede te kiezen zegt God tegen het eerste mensenpaar ( Adam en Eva ) dat zij niet mogen eten van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat. Het middel onthechting wordt de mens gegeven als hulp om het goede te kunnen kiezen. Het is dus al direct bij de schepping dat de mens een onthechting opgelegd krijgt als hulp. Dus, hoewel de mensen volmaakt geschapen was, kon hij wel verkeerd doen en om hem daarvoor te sparen gaf God het middel ‘onthechting’.

De zondeval

De mens moet altijd een keuze maken, dus hij moet bepaalde zaken afwegen wat goed voor hem is en zo tot zijn keuze komen. Het enige wat hij zelf niet hoeft te kiezen is dat hij niet eet van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat. Omdat hij dit zelf niet heeft gekozen, maar het hem is opgelegd, komt de verleiding door de verleider. De grote moeilijkheid in het menselijk leven is dat wanneer een mens gekozen heeft, hij eigenlijk datgene wat hij niet gekozen heeft niet kan loslaten. Zo komt de slang met argumenten om toch maar van die vruchten te eten, want dan is de mens gelijk aan God en hoeft hij helemaal niet meer te kiezen, dan is hij heer en meester over de schepping. Dat is zeer aantrekkelijk en zeer gemakkelijk voor de rest van het leven. Dus besluit de mens om van de vruchten te eten. Het resultaat van dit gelijk aan God willen zijn is dat er een breuk ontstaat tussen God en de mens: de zondeval. Het volmaakte is stuk en niet volmaakt meer! Het gericht zijn op God (het verticale ) maakt nu plaats voor het aards gericht zijn (het horizontale). Daarom gingen de ogen van de eerste mensen open en ontdekten zij ‘dat ze naakt waren’. Waarom hebben zij dat niet eerder bemerkt? Omdat zij voor de zondeval op God gericht waren en daardoor zuiver dachten en keken. Het resultaat is de angst! Zij gaan zich verbergen voor God. Vrienden hoeven toch niet bang voor elkaar te zijn, maar kunnen in alles op elkaar vertrouwen. Toen de vriendschap met God er nog was, waren zij niet bang voor God en gingen gewoon met Hem om en spraken met Hem. De angst brengt hier tot uitdrukking dat er een breuk met God is ontstaan. Mozes kon door zijn vriendschap met God ook gewoon met God omgaan en praten. Zelfs op de berg waar God zich in vuur en bliksem toonde. Echter de mensen vroegen aan Mozes om zijn hoofd te verbergen in een doek, omdat zij het licht van zijn gezicht niet konden verdragen. Zij leefden immers niet in vriendschap met God en konden dat licht daardoor niet verdragen.

Tijdens het openbare leven van Jezus vroeg men aan Hem, nadat Hij een bezetene had genezen en de onreine geesten in de zwijnen waren gegaan en de kudde zich in het water had gestort, of Hij de streek wilde verlaten. De genezen man echter vroeg om bij Hem te mogen blijven. De onzuiverheid van de mens – en dit niet alleen lichamelijk maar vooral geestelijk – kan de zuivere Jezus niet verdragen en doet Hem afwijzen!

Zo kan men duidelijk de gevolgen van de breuk met God door de erfzonde zien, nl. het zich van God afwenden naar de mens zelf.

De breuk als gevolg van de erfzonde

Er bestond voor de mens geen enkele mogelijkheid om de relatie tussen God en de mens te herstellen. De mens was verzwakt door de breuk van de erfzonde en daardoor was hij gericht op zichzelf. Het herstellen van deze relatie kan alleen vanuit God gebeuren, omdat Hij de allerzuiverste is en de mogelijkheid heeft om de mens op te tillen vanuit zijn eigen leven en over te brengen naar het leven met God. God echter laat Zijn weg via mensen gaan. De schepping schonk Hij immers aan de mensen met de opdracht deze te beheren, vruchtbaar te maken en te ontwikkelen volgens Zijn heilige Wil. God gebruikt altijd mensen, dat zien we door de hele heilsgeschiedenis heen. Denk maar aan het verhaal van de rijke vrek en de arme Lazarus. Nadat Lazarus en de rijke vrek gestorven zijn, ziet de rijke vrek Lazarus in de schoot van Abraham rusten, terwijl hij in het oord van pijniging en kwelling is. Wanneer de rijke vrek ervan overtuigd is dat de afstand tussen Lazarus en hem niet te overbruggen is, vraagt hij aan Abraham of iemand vanuit die plaats naar zijn familie wil gaan om hen te waarschuwen. Abraham zegt alleen maar dat zij toch Mozes en de profeten hebben. Als ze naar hen niet luisteren zullen ze ook niet luisteren naar iemand die vanuit de eeuwigheid hen komt waarschuwen! Zo zien we dat God altijd door mensen naar ons komt!

Zo wil God ook de verlossing van de mens, nl. het leven zonder God naar een leven met God (en God is de bron van alle leven), tot ons laten komen door de medewerking van een mens.

De medewerking van de mens aan de verlossing

Maria werd door God voorbereid om moeder te kunnen worden van Zijn enige Zoon. Zij werd daarom in de moederschoot van Anna zonder erfzonde (de breuk van de mens door erfzonde) ontvangen. Zo was zij net zo zuiver als de eerste mens direct na de schepping vóór de erfzonde! In het jaar 1830 te Parijs in de Rue du Bac gaf Maria aan zuster Catherina Labouré de wonderdadige medaille met de tekst daarop: ‘O Maria zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen’.

In 1854 werd het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria voor de gehele wereldkerk afgekondigd. In 1858 te Lourdes verklaarde Maria aan de H. Bernadette Soubirous dat zij de Onbevlekte Ontvangenis is! Zo heeft Maria ons zelf geleerd en verteld dat zij zonder zonde ontvangen is.

Doordat Maria net zo zuiver in de wereld is gekomen als Eva het was direct na de schepping, kan Maria de nieuwe Eva worden. Als de nieuwe Eva kan Maria Gods hulpmiddel worden om de schepping uit de benarde situatie te redden en naar een nieuwe schepping over te brengen.

Echter, het is niet vanzelfsprekend dat Maria dat ook daadwerkelijk zal doen, omdat zij net als Adam en Eva met een eigen vrije wil is geschapen en dus moet kiezen. God zendt de aartsengel Gabriël om haar te vragen moeder van Gods Zoon te worden. Maria moet hier dus kiezen. Zij kan ‘ja’ of ‘neen’ zeggen. Maria was zonder zonde ontvangen hetgeen haar gerichtheid zuiver maakte, maar anderzijds was zij ook een jong meisje, verloofd met Jozef.

Maria

In de aanspraak van de engel wordt Maria aangesproken als ‘be – genadigde’. Zij was vol van genade om vanuit die volheid de genade door te geven. Echter niet vanuit haarzelf komt dit, maar door de uitverkiezing van God. Wij mensen kunnen niet vol van genade worden als God dit niet wil. Daarom maakt de engel Maria duidelijk dat zij genade gevonden heeft in de ogen van God en dat zij daardoor dus begenadigd is. Maria is gelukkig geheel op God gericht en hoeft zich niet voor God te verbergen zoals Eva deed nadat zij was aangesproken. Zij is zo zuiver, lichamelijk en geestelijk, dat zij bang is om haar zuiverheid te verliezen. Daarom vraagt zij alleen maar: ‘Hoe zal dat geschieden, daar ik geen man beken?’

De zuiverheid doet je helemaal op God gericht zijn en dat is ook de houding van Maria. Nadat Maria haar ‘ja’–woord gesproken heeft, zal zij voor de rest van haar leven op de wil van God gericht blijven.

Het op God gericht zijn brengt echter wel het kruis met zich mee. Dit wordt ook direct zichtbaar in het leven van Maria. Denk maar eens aan:

– De tocht naar Bethlehem om zich te laten tellen. Daar in de grot wordt Jezus geboren. Niet  in de geborgenheid van een woning

 – De vlucht naar Egypte omdat Herodus het kindje Jezus wilde doden.

 – De verdwenen Jezus op twaalfjarige leeftijd. De angst die Maria en Jozef toen hebben gehad.

 -De ontmoeting van Jezus met Zijn Moeder tijdens Zijn openbare leven lijkt koud en afstandelijk, want Jezus vraagt aan Zijn leerlingen: ‘Wie is mijn moeder?’

 – Tijdens de kruisweg staat Maria langs de weg en ontmoet haarZoon, die het kruis draagt en ten dode is opgeschreven. Toch bemoedigt zij haar Zoon door Hem liefdevol aan te kijken.

 – Zij staat onder het kruis als haar Zoon te sterven hangt.

 – Onder het kruis wordt zij gewoon weggegeven aan Johannes door Jezus.

 – Na de kruisdood ontvangt zij het dode lichaam terug op haar schoot.

 – Na de begrafenis is het graf verzegeld en bewaakt. Voor haar het enige nog zichtbare wat zij van haar Zoon heeft.

In Johannes ziet Jezus de mensheid zoals God die zich had voorgesteld bij aanvang van de schepping, maar mensen stellen God altijd teleur en daarom hangt Hij aan een kruis en is het kruis hèt teken van het bij God behoren.

Maria – Medeverlosseres

Echter aan de mensheid geeft Jezus Zijn Moeder Maria. Maria die ons de Verlosser heeft geschonken, door zelf een nieuwe Eva te willen zijn, gaat nu verder als onze hemelse moeder Maria om ons te brengen tot de daadwerkelijke verlossing, het Eeuwig Geluk bij haar zoon Jezus. We kunnen op geen andere manier zo snel tot Jezus komen dan door Maria. Zij is voor ons de snelste en kortste weg naar Hem. We kunnen pas echt broers en zussen van Jezus worden door een goed kind van Maria te zijn.  Deze verlossing hadden wij nooit gekregen als Maria haar ‘ja’–woord niet had uitgesproken. Dus heel terecht verdient zij de naam van ‘medeverlosseres’.

Zij is dat kunnen worden, omdat zij aan zichzelf onthecht was. Ook wij kunnen door de onthechting geheel aan God gehecht worden. De onthechting is vanaf het begin van de schepping ons gegeven om Gods heilige Wil te kunnen volbrengen. Door de onthechting beleven wij onze aanhankelijkheid aan God veel bewuster en zullen wij ervaren dat God een liefhebbende Vader voor Zijn kinderen is. Jezus heeft zich aan het kruis laten vasthechten om ons van een eeuwige dood los te maken en daarmee heeft Hij ons getoond wat de onthechting kan bewerkstelligen. Door Zijn onthechting aan het menselijke leven schonk Jezus ons het goddelijke leven. Jezus leerde ons om gericht te zijn op de heilige Wil van God, die wij alleen kunnen volbrengen als wij zelf als onthechte mensen leven. Jezus zegt immers zelf: ‘Ik ben gekomen niet om Mijn eigen wil te doen, maar de wil van Hem die Mij gezonden heeft’. Niemand was als mens zo op de wil van God gericht als Maria en zij heeft als geen ander mens deze wil ook daadwerkelijk ten einde toe volbracht.

De wil van God is dat niemand verloren gaat van wat God de Vader in de handen van Zijn Zoon heeft gelegd. Jezus leerde ons het ‘Onze – Vader’, waarin wij bidden: ‘Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel’.

De verlossing

De verlossing bracht ons van het alleen maar op het menselijke(het horizontale) naar het op God gericht zijn (het verticale) . De onthechting wil ons helpen om dit steeds beter te begrijpen en ernaar te handelen. Wij moeten in het beleven van de onthechting ernaar streven de mysteries van onze verlossing beter te leren kennen teneinde deze ook te kunnen beleven om mensen te worden die beantwoorden aan Gods heilige Wil.

Laten we daarom de goede raad van de Kerk ter harte nemen om:

meer tijd voor gebed nemen; vooral in een tijd waarin alles zo snel gebeurt;

minder ons hechten aan aardse zaken, om de onthechting goed te kunnen beleven,

om offerbereid te zijn en te kunnen delen met de minstbedeelden.

 

Laten we Maria, onze hemelse Moeder, de nieuwe Eva, de Medeverlosseres, als voorbeeld nemen en proberen om haar voorbeeld na te volgen om werkelijk nieuwe schepselen te worden en het hemels eeuwig geluk eens te bereiken. Moge de Paastijd waarin wij de Verrijzenis van Jezus Christus vieren ons tot steun zijn, want ook wij zullen, als wij getracht hebben om vanuit ons dierbaar geloof te leven, komen tot de vreugde van de verrijzenis.

Hoe dierbaar moet toch eigenlijk ons heilig geloof zijn, zoals dat voor Maria alles heeft betekend en steeds alles is geweest.

Boodschap aan Marija – 25 juni 2017

big_thumb_83c25d6b4ea3a82f471367d79a0d2a67w1Boodschap van de Koningin van de Vrede in Medjugorje

Aan Marija:

25 juni 2017

Lieve kinderen! Vandaag wil ik jullie bedanken voor jullie standvastigheid en wil ik jullie oproepen om je te openen voor intens gebed. Het gebed, mijn lieve kinderen, is het hart van het Geloof en de hoop op eeuwig leven. Daarom, bid met het hart, totdat jullie hart met dankbaarheid zingt voor God, de Schepper, die jullie het leven heeft gegeven. Mijn lieve kinderen, ik ben met jullie en breng jullie mijn moederlijke zegen van vrede. Dank, dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

 

Maria’s oproep tot bekering belachelijk?

lourdes5

Pausen, bisschoppen, priesters, diakens, religieuzen, paters, zusters, godgewijden, derde ordeleden, leken, iedereen die ik vergeten ben, mogen ons richten naar wat de H. Maagd Maria ons te zeggen heeft te Lourdes, te Fatima, te La Salette, te Banneux, te Beauraing, te Rue le Bac, etc.

Nieuwe moderne ‘wetten’ of ‘liberale theologie’ maken Maria’s oproep tot bekering belachelijk…

Pastoor Jack Geudens

Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria

Beste WordPressvrienden,
Beste Facebookvrienden,

olvrouw1


Vandaag zaterdag 13 mei zullen de bisschoppen van Nederland hun bisdommen gezamenlijk toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. De bisschoppen komen als pelgrims naar de O.L. Vrouwebasiliek in Maastricht. De toewijding vindt plaats tijdens de Vesperviering om 15.00 uur. Iedereen is welkom om de viering bij te wonen.

Bij gelegenheid van deze viering zijn er gebedsprentjes gedrukt met de tekst van de toewijding, die verspreid wordt door het heiligdom van O.L. Vrouw in Fatima. We drukken deze tekst hier af, zodat u, als u niet in de gelegenheid bent om naar Maastricht te komen, het toewijdingsgebed thuis mee kunt bidden.

TOEWIJDING AAN HET ONBEVLEKTE HART VAN MARIA

Heilige Maagd Maria, Moeder van God en onze Moeder,
in algehele overgave aan God onze Heer,
wijden wij ons toe aan Uw Onbevlekt Hart.
Door U zullen wij tot Christus geleid worden,
Uw Zoon en de eengeboren Zoon van God,
en door Hem en met Hem tot de Eeuwige Vader.
Wij zullen onze weg gaan in het licht van geloof, hoop en liefde,
opdat de wereld gelove dat Christus door de Vader gezonden werd
om ons Zijn Woord mee te delen,
en zo zullen ook wij Zijn gezondenen zijn,
om de kennis van God en de liefde tot Hem uit te dragen
over heel de wereld tot aan de einden der aarde.
Onder de moederlijke bescherming van Uw Onbevlekt Hart
zullen wij één volk zijn met Christus,
het volk dat Hij zich door Zijn dood heeft verworven,
en wij zullen getuigen van Zijn verrijzenis.
Door Hem zullen wij tot de Vader komen,
tot eer van de Allerheiligste Drievuldigheid,
die wij aanbidden, zegenen en prijzen.
Amen.

Eventueel aan te vullen met het toewijdingsgebed, geschreven door paus Johannes-Paulus II:

U kent, o Moeder van de mensen en van de volken, al hun lijden en hoop en U neemt met moederlijk hart deel aan de strijd tussen goed en kwaad, tussen licht en duister, dat onze hedendaagse wereld schokt; luister naar ons roepen, dat wij onder aandrang van de heilige Geest onmiddellijk tot Uw hart richten: omvat met Uw liefde als Moeder en Maagd des Heren deze, onze wereld, die wij aan U toevertrouwen en wijden, vervuld van zorg om het aardse en eeuwige heil van de mensen en de volken. In het bijzonder bevelen wij bij U aan en wijden wij U toe die mensen en naties, die deze aanbeveling en toewijding het meest nodig hebben.
“Onder Uw beschutting en bescherming bidden wij smekend tot U, o heilige Moeder Gods!” Versmaad ons gebed niet in onze nood!
Tezamen met heel de Kerk verenigen wij ons, o Moeder van Christus, voor U, voor Uw onbevlekt hart, in die toewijding, waardoor Uw Zoon uit liefde tot ons zichzelf aan de Vader toegewijd heeft, toen Hij zei: ”Omwille van hen wijd Ik Mij aan U, opdat ook zij in waarheid aan U toegewijd zijn” (Joh. 17,19). Wij willen ons in deze toewijding ten bate van de wereld en van de mensen met onze Verlosser verenigen; in Zijn goddelijk hart vindt deze wereld de kracht om vergeving te verkrijgen en verzoening te bewerken.
De kracht van deze toewijding is duurzaam en omvat alle mensen, volken en naties; zij overwint alle kwaad, dat de vorst der duisternis in het hart van de mens en in zijn geschiedenis kan opwekken en in onze tijd ook daadwerkelijk opgewekt heeft.
Hoe diep voelen wij vanuit deze toewijding, die wij in eenheid met Christus voltrekken, de behoefte van de mensheid en van de wereld aan verlossing. Het verlossingswerk van Christus moet immers door de Kerk aan de wereld ten goede komen.
Wees geprezen boven alle schepsels, Maagd des Heren, die op de meest volkomen wijze Gods roepstem volgt.
Wees gegroet, die met de verlossende toewijding van Uw Zoon ten nauwste verbonden bent!
Moeder van de Kerk! Verlicht het volk Gods op de wegen van het geloof, de hoop en de liefde! Help ons naar volle waarheid de toewijding van Christus ten bate van heel de familie van de mensheid in de huidige wereld te beleven!
Wanneer wij U, Moeder, de wereld, alle mensen en alle volken toevertrouwen, dan vertrouwen wij U tevens deze toewijding van de wereld toe en leggen ze in Uw moederlijk hart.
O, onbevlekt hart, help ons het gevaar van het kwaad te overwinnen, dat zo gemakkelijk in de harten van de mensen van tegenwoordig wortel schiet en waarvan de uitwerkingen het leven heden ten dage belasten alsook de weg naar de toekomst schijnen te versperren.

Van honger en oorlog, bevrijd ons!
Van een atoomoorlog, van een oncontroleerbare, zelfvernietiging en van iedere vorm van oorlog, bevrijd ons!
Van de zonden tegen het leven van de mens van zijn aanvang af, bevrijd ons!
Van iedere ongerechtigheid in het sociale, nationale en internationale leven, bevrijd ons!
Van lichtvaardige overtreding van Gods geboden, bevrijd ons!
Van pogingen in het hart van de mensen zelfs Gods waarheid te verstikken, bevrijd ons!
Van het verlies van het bewustzijn van goed en kwaad, bevrijd ons!
Van de zonden tegen de heilige Geest, bevrijd ons, bevrijd ons!

Hoor, Moeder van Christus, dit hulpgeroep, waarin het leed van alle mensen naar U opklinkt, het leed van complete volken! Help ons met de kracht van de heilige Geest, alle zonden te overwinnen: de zonden van de mens en ‘de zonde van de wereld”; de zonde in iedere vorm.
Moge zich in de geschiedenis van de wereld nogmaals de oneindige heilskracht van de Verlossing tonen: de macht van de erbarmende liefde! Moge zij het kwaad een halt toeroepen! Moge zij de gewetens veranderen! In Uw onbevlekt hart worden voor allen duidelijk het licht van de hoop!

Beloften van Maria aan hen, die de Rozenkrans bidden

6281710478_682c17c1feDe zalige Alain de la Roche ontving deze beloften van de H. Maagd Maria:
 
1. Wie de Rozenkrans godvruchtig bidt en daaraan trouw blijft, zal al zijn gebeden verhoord zien.
 
2. Ik beloof een heel speciale bescherming en bijzondere genaden aan ieder die de Rozenkrans bidt.
 
3. De Rozenkrans zal een ondoordringbaar schild zijn en de ketterijen teniet doen. Het zal de zielen bevrijden van het juk van de zonden en van verkeerde nijgingen.
 
4. Door het bidden van de Rozenkrans zal men deugdzamer gaan leven en Gods barmhartigheid verwerven. In de harten zal de liefde tot God de plaats gaan innemen van de vergankelijke genegenheden. Veel zielen zullen zich heiligen.
 
5. De ziel die Mij haar vertrouwen toont door het bidden van de Rozenkrans zal niet verloren gaan.
 
6. Ieder die de Rozenkrans bidt, zal geen ongelukkig einde hebben. De zondaar zal zich bekeren, en de rechtvaardige zal tot het einde toe in staat van genade blijven leven.
 
7. Ik wil dat allen die de Rozenkrans godvruchtig bidden, in hun leven kracht en licht zullen ontvangen, en bij hun dood deel zullen hebben aan het leven der gelukzaligen.
 
8. De trouwe rozenkrans-bidders zullen niet sterven zonder de genademiddelen van de heilige Kerk.
 
9. Wie de Rozenkrans bidt, zal Ik uit het vagevuur bevrijden.
 
10. Zij die echt van de rozenkrans gehouden hebben, en deze devotie altijd trouw zijn gebleven, zullen in de Hemel een speciale eer genieten.
 
11. Alles wat men Mij door het bidden van de Rozenkrans zal vragen, zal men verkrijgen.
 
12. Ik verkreeg van Mijn Zoon, dat de rozenkrans-bidders de zaligen in de Hemel als broeders aan hun zijde zullen hebben bij leven en dood.
 
13. Zij, die de Rozenkrans verspreiden, zal Ik in al hun noden bijstaan.
 
14. De rozenkrans-bidders zijn allen Mijn veel geliefde kinderen en de broeders en zusters van Jezus Christus.
 
15. De rozenkrans-devotie is een zeker teken van uitverkiezing en redding.

Bron: www.geestvangebed.nl