Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria

Beste WordPressvrienden,
Beste Facebookvrienden,

olvrouw1


Vandaag zaterdag 13 mei zullen de bisschoppen van Nederland hun bisdommen gezamenlijk toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. De bisschoppen komen als pelgrims naar de O.L. Vrouwebasiliek in Maastricht. De toewijding vindt plaats tijdens de Vesperviering om 15.00 uur. Iedereen is welkom om de viering bij te wonen.

Bij gelegenheid van deze viering zijn er gebedsprentjes gedrukt met de tekst van de toewijding, die verspreid wordt door het heiligdom van O.L. Vrouw in Fatima. We drukken deze tekst hier af, zodat u, als u niet in de gelegenheid bent om naar Maastricht te komen, het toewijdingsgebed thuis mee kunt bidden.

TOEWIJDING AAN HET ONBEVLEKTE HART VAN MARIA

Heilige Maagd Maria, Moeder van God en onze Moeder,
in algehele overgave aan God onze Heer,
wijden wij ons toe aan Uw Onbevlekt Hart.
Door U zullen wij tot Christus geleid worden,
Uw Zoon en de eengeboren Zoon van God,
en door Hem en met Hem tot de Eeuwige Vader.
Wij zullen onze weg gaan in het licht van geloof, hoop en liefde,
opdat de wereld gelove dat Christus door de Vader gezonden werd
om ons Zijn Woord mee te delen,
en zo zullen ook wij Zijn gezondenen zijn,
om de kennis van God en de liefde tot Hem uit te dragen
over heel de wereld tot aan de einden der aarde.
Onder de moederlijke bescherming van Uw Onbevlekt Hart
zullen wij één volk zijn met Christus,
het volk dat Hij zich door Zijn dood heeft verworven,
en wij zullen getuigen van Zijn verrijzenis.
Door Hem zullen wij tot de Vader komen,
tot eer van de Allerheiligste Drievuldigheid,
die wij aanbidden, zegenen en prijzen.
Amen.

Eventueel aan te vullen met het toewijdingsgebed, geschreven door paus Johannes-Paulus II:

U kent, o Moeder van de mensen en van de volken, al hun lijden en hoop en U neemt met moederlijk hart deel aan de strijd tussen goed en kwaad, tussen licht en duister, dat onze hedendaagse wereld schokt; luister naar ons roepen, dat wij onder aandrang van de heilige Geest onmiddellijk tot Uw hart richten: omvat met Uw liefde als Moeder en Maagd des Heren deze, onze wereld, die wij aan U toevertrouwen en wijden, vervuld van zorg om het aardse en eeuwige heil van de mensen en de volken. In het bijzonder bevelen wij bij U aan en wijden wij U toe die mensen en naties, die deze aanbeveling en toewijding het meest nodig hebben.
“Onder Uw beschutting en bescherming bidden wij smekend tot U, o heilige Moeder Gods!” Versmaad ons gebed niet in onze nood!
Tezamen met heel de Kerk verenigen wij ons, o Moeder van Christus, voor U, voor Uw onbevlekt hart, in die toewijding, waardoor Uw Zoon uit liefde tot ons zichzelf aan de Vader toegewijd heeft, toen Hij zei: ”Omwille van hen wijd Ik Mij aan U, opdat ook zij in waarheid aan U toegewijd zijn” (Joh. 17,19). Wij willen ons in deze toewijding ten bate van de wereld en van de mensen met onze Verlosser verenigen; in Zijn goddelijk hart vindt deze wereld de kracht om vergeving te verkrijgen en verzoening te bewerken.
De kracht van deze toewijding is duurzaam en omvat alle mensen, volken en naties; zij overwint alle kwaad, dat de vorst der duisternis in het hart van de mens en in zijn geschiedenis kan opwekken en in onze tijd ook daadwerkelijk opgewekt heeft.
Hoe diep voelen wij vanuit deze toewijding, die wij in eenheid met Christus voltrekken, de behoefte van de mensheid en van de wereld aan verlossing. Het verlossingswerk van Christus moet immers door de Kerk aan de wereld ten goede komen.
Wees geprezen boven alle schepsels, Maagd des Heren, die op de meest volkomen wijze Gods roepstem volgt.
Wees gegroet, die met de verlossende toewijding van Uw Zoon ten nauwste verbonden bent!
Moeder van de Kerk! Verlicht het volk Gods op de wegen van het geloof, de hoop en de liefde! Help ons naar volle waarheid de toewijding van Christus ten bate van heel de familie van de mensheid in de huidige wereld te beleven!
Wanneer wij U, Moeder, de wereld, alle mensen en alle volken toevertrouwen, dan vertrouwen wij U tevens deze toewijding van de wereld toe en leggen ze in Uw moederlijk hart.
O, onbevlekt hart, help ons het gevaar van het kwaad te overwinnen, dat zo gemakkelijk in de harten van de mensen van tegenwoordig wortel schiet en waarvan de uitwerkingen het leven heden ten dage belasten alsook de weg naar de toekomst schijnen te versperren.

Van honger en oorlog, bevrijd ons!
Van een atoomoorlog, van een oncontroleerbare, zelfvernietiging en van iedere vorm van oorlog, bevrijd ons!
Van de zonden tegen het leven van de mens van zijn aanvang af, bevrijd ons!
Van iedere ongerechtigheid in het sociale, nationale en internationale leven, bevrijd ons!
Van lichtvaardige overtreding van Gods geboden, bevrijd ons!
Van pogingen in het hart van de mensen zelfs Gods waarheid te verstikken, bevrijd ons!
Van het verlies van het bewustzijn van goed en kwaad, bevrijd ons!
Van de zonden tegen de heilige Geest, bevrijd ons, bevrijd ons!

Hoor, Moeder van Christus, dit hulpgeroep, waarin het leed van alle mensen naar U opklinkt, het leed van complete volken! Help ons met de kracht van de heilige Geest, alle zonden te overwinnen: de zonden van de mens en ‘de zonde van de wereld”; de zonde in iedere vorm.
Moge zich in de geschiedenis van de wereld nogmaals de oneindige heilskracht van de Verlossing tonen: de macht van de erbarmende liefde! Moge zij het kwaad een halt toeroepen! Moge zij de gewetens veranderen! In Uw onbevlekt hart worden voor allen duidelijk het licht van de hoop!

Advertenties

Beloften van Maria aan hen, die de Rozenkrans bidden

6281710478_682c17c1feDe zalige Alain de la Roche ontving deze beloften van de H. Maagd Maria:
 
1. Wie de Rozenkrans godvruchtig bidt en daaraan trouw blijft, zal al zijn gebeden verhoord zien.
 
2. Ik beloof een heel speciale bescherming en bijzondere genaden aan ieder die de Rozenkrans bidt.
 
3. De Rozenkrans zal een ondoordringbaar schild zijn en de ketterijen teniet doen. Het zal de zielen bevrijden van het juk van de zonden en van verkeerde nijgingen.
 
4. Door het bidden van de Rozenkrans zal men deugdzamer gaan leven en Gods barmhartigheid verwerven. In de harten zal de liefde tot God de plaats gaan innemen van de vergankelijke genegenheden. Veel zielen zullen zich heiligen.
 
5. De ziel die Mij haar vertrouwen toont door het bidden van de Rozenkrans zal niet verloren gaan.
 
6. Ieder die de Rozenkrans bidt, zal geen ongelukkig einde hebben. De zondaar zal zich bekeren, en de rechtvaardige zal tot het einde toe in staat van genade blijven leven.
 
7. Ik wil dat allen die de Rozenkrans godvruchtig bidden, in hun leven kracht en licht zullen ontvangen, en bij hun dood deel zullen hebben aan het leven der gelukzaligen.
 
8. De trouwe rozenkrans-bidders zullen niet sterven zonder de genademiddelen van de heilige Kerk.
 
9. Wie de Rozenkrans bidt, zal Ik uit het vagevuur bevrijden.
 
10. Zij die echt van de rozenkrans gehouden hebben, en deze devotie altijd trouw zijn gebleven, zullen in de Hemel een speciale eer genieten.
 
11. Alles wat men Mij door het bidden van de Rozenkrans zal vragen, zal men verkrijgen.
 
12. Ik verkreeg van Mijn Zoon, dat de rozenkrans-bidders de zaligen in de Hemel als broeders aan hun zijde zullen hebben bij leven en dood.
 
13. Zij, die de Rozenkrans verspreiden, zal Ik in al hun noden bijstaan.
 
14. De rozenkrans-bidders zijn allen Mijn veel geliefde kinderen en de broeders en zusters van Jezus Christus.
 
15. De rozenkrans-devotie is een zeker teken van uitverkiezing en redding.

Bron: www.geestvangebed.nl


 

Mgr E. De Jong: ‘Maria, wij willen graag uw kinderen zijn’

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

aa Staatsiefoto Mgr_ De Jong 1_04KLEIN (1)Hulpbisschop De Jong licht de toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria toe

“Maria, wij willen graag uw kinderen zijn”

De bisschoppen van Nederland zullen op 13 mei hun bisdommen toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. Dit doen ze precies honderd jaar na de eerste verschijning van Maria aan de drie herderskinderen, Jacinta, Francisco en Lucia in Fatima, Portugal.

Tijdens deze verschijningen vroeg Maria herhaaldelijk de wereld, en met name Rusland, aan haar Onbevlekt Hart toe te wijden, iets waaraan meerdere pausen gehoor hebben gegeven. Ook afzonderlijke bisschoppen en bisschoppenconferenties hebben dit gedaan, zoals de Nederlandse bisschoppen in 1943, nadat Paus Pius XII een jaar tevoren deze akte van toewijding uitsprak via Radio Vaticana.

De verschijningen van Maria te Fatima 

Nadat de Engel van de vrede in 1917 meerdere malen aan de kinderen van Fatima was verschenen, is Maria, de Moeder Gods, 6 maal aan hen verschenen, telkens op de 13e van…

View original post 1.239 woorden meer

Stella NL mei 2017

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

Voorwoord

logoBroeders en Zusters Kleine Zielen van alle talen,

Ziehier het mariale nummer van ons maandelijks blad STELLA.

Meimaand, maand van Maria, honderdste verjaardag van Fatima.

Velen onder u ontvangen dit nummer in een taal die niet de mijne is. Ik neem de gelegenheid te baat om de vrijwillige Kleine Zielen te bedanken die de maandelijkse vertaling verzekeren. De meesten hebben mij gezegd dat zij anoniem wensen te blijven. Maar ik doe een dubbele oproep:

  1. Bid voor deze kostbare medewerkers en medewerksters die een lang en moeilijk werk leveren… Maar onmisbaar.
  2. Aarzel niet deze ploeg te vervoegen indien de Heer u met de Gave van de Talen voorzien heeft. De gaven die wij ontvangen hebben moeten ten dienste van de anderen gesteld worden!

Goede weg met onze Moeder in de Hemel!

Pater Marcel

Broeders en zusters,

Kleine Zielen van alle landen,

lkz-website-3Deze maand vieren wij de honderdste verjaardag van de…

View original post 549 woorden meer

Film: Verschijningen te Fatima

Onderstaande film, die oorspronkelijk “Aparição” heet, is gebaseerd op de geschriften van zuster Lucia, en geeft de gebeurtenissen te Fatima waarheidsgetrouw weer. De film, in het Frans met Nederlandse ondertitels, is in delen te bekijken van telkens een 10-tal minuten.

Veel kijkplezier!
https://videopress.com/embed/rSZRxalk

https://videopress.com/embed/5RLsJMPe

https://videopress.com/embed/9xsFZ92N

https://videopress.com/embed/5LMxoAsW

https://videopress.com/embed/mvwZua5O

https://videopress.com/embed/Ir7hJV0T

https://videopress.com/embed/AhAVEjKS

https://videopress.com/embed/RmflqlZb

https://videopress.com/embed/kHHLaIYY

Bron: Cruxavespesunica & Katholiekforum.net

Auteur: Michaël Dekee

Boodschap van de Koningin van de Vrede in Medjugorje

Aan Mirjana
big_thumb_83c25d6b4ea3a82f471367d79a0d2a67w12 april 2017
Lieve kinderen, apostelen van mijn liefde, het is aan jullie om de liefde van mijn Zoon te verspreiden naar al diegenen die haar niet hebben leren kennen; jullie, kleine lichten van de wereld, die ik met moederlijke liefde leer helder te schijnen in volle glans. Gebed zal jullie helpen, omdat gebed jullie redt: gebed redt de wereld. Daarom kinderen, bid met woorden, met
gevoel, met barmhartige liefde en met opoffering.
Mijn Zoon heeft jullie de weg getoond — Hij die vleesgeworden is en van mij de eerste kelk maakte. Met Zijn verheven offer heeft Hij jullie laten zien hoe jullie dienen lief te hebben. Daarom, mijn kinderen, wees niet bang om de waarheid te spreken. Wees niet bang om jezelf en de wereld te veranderen door liefde te verspreiden, door alles te doen om mijn Zoon bekend en geliefd te maken door anderen lief te hebben in Hem. Als moeder ben ik altijd bij jullie. Ik smeek mijn Zoon jullie te helpen om de liefde te laten regeren in jullie leven, liefde die leeft, liefde die aantrekt, liefde die leven geeft. Ik leer jullie zulke liefde, zuivere liefde. Het is aan jullie, mijn apostelen, om haar te herkennen, haar te leven en haar te verspreiden. Bid met gevoel voor jullie herders, zodat zij met liefde kunnen getuigen van mijn Zoon. Dank jullie.
Medjugorje Centrum, Kremerslaan 30, Landgraaf