Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria

Beste WordPressvrienden,
Beste Facebookvrienden,

olvrouw1


Vandaag zaterdag 13 mei zullen de bisschoppen van Nederland hun bisdommen gezamenlijk toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. De bisschoppen komen als pelgrims naar de O.L. Vrouwebasiliek in Maastricht. De toewijding vindt plaats tijdens de Vesperviering om 15.00 uur. Iedereen is welkom om de viering bij te wonen.

Bij gelegenheid van deze viering zijn er gebedsprentjes gedrukt met de tekst van de toewijding, die verspreid wordt door het heiligdom van O.L. Vrouw in Fatima. We drukken deze tekst hier af, zodat u, als u niet in de gelegenheid bent om naar Maastricht te komen, het toewijdingsgebed thuis mee kunt bidden.

TOEWIJDING AAN HET ONBEVLEKTE HART VAN MARIA

Heilige Maagd Maria, Moeder van God en onze Moeder,
in algehele overgave aan God onze Heer,
wijden wij ons toe aan Uw Onbevlekt Hart.
Door U zullen wij tot Christus geleid worden,
Uw Zoon en de eengeboren Zoon van God,
en door Hem en met Hem tot de Eeuwige Vader.
Wij zullen onze weg gaan in het licht van geloof, hoop en liefde,
opdat de wereld gelove dat Christus door de Vader gezonden werd
om ons Zijn Woord mee te delen,
en zo zullen ook wij Zijn gezondenen zijn,
om de kennis van God en de liefde tot Hem uit te dragen
over heel de wereld tot aan de einden der aarde.
Onder de moederlijke bescherming van Uw Onbevlekt Hart
zullen wij één volk zijn met Christus,
het volk dat Hij zich door Zijn dood heeft verworven,
en wij zullen getuigen van Zijn verrijzenis.
Door Hem zullen wij tot de Vader komen,
tot eer van de Allerheiligste Drievuldigheid,
die wij aanbidden, zegenen en prijzen.
Amen.

Eventueel aan te vullen met het toewijdingsgebed, geschreven door paus Johannes-Paulus II:

U kent, o Moeder van de mensen en van de volken, al hun lijden en hoop en U neemt met moederlijk hart deel aan de strijd tussen goed en kwaad, tussen licht en duister, dat onze hedendaagse wereld schokt; luister naar ons roepen, dat wij onder aandrang van de heilige Geest onmiddellijk tot Uw hart richten: omvat met Uw liefde als Moeder en Maagd des Heren deze, onze wereld, die wij aan U toevertrouwen en wijden, vervuld van zorg om het aardse en eeuwige heil van de mensen en de volken. In het bijzonder bevelen wij bij U aan en wijden wij U toe die mensen en naties, die deze aanbeveling en toewijding het meest nodig hebben.
“Onder Uw beschutting en bescherming bidden wij smekend tot U, o heilige Moeder Gods!” Versmaad ons gebed niet in onze nood!
Tezamen met heel de Kerk verenigen wij ons, o Moeder van Christus, voor U, voor Uw onbevlekt hart, in die toewijding, waardoor Uw Zoon uit liefde tot ons zichzelf aan de Vader toegewijd heeft, toen Hij zei: ”Omwille van hen wijd Ik Mij aan U, opdat ook zij in waarheid aan U toegewijd zijn” (Joh. 17,19). Wij willen ons in deze toewijding ten bate van de wereld en van de mensen met onze Verlosser verenigen; in Zijn goddelijk hart vindt deze wereld de kracht om vergeving te verkrijgen en verzoening te bewerken.
De kracht van deze toewijding is duurzaam en omvat alle mensen, volken en naties; zij overwint alle kwaad, dat de vorst der duisternis in het hart van de mens en in zijn geschiedenis kan opwekken en in onze tijd ook daadwerkelijk opgewekt heeft.
Hoe diep voelen wij vanuit deze toewijding, die wij in eenheid met Christus voltrekken, de behoefte van de mensheid en van de wereld aan verlossing. Het verlossingswerk van Christus moet immers door de Kerk aan de wereld ten goede komen.
Wees geprezen boven alle schepsels, Maagd des Heren, die op de meest volkomen wijze Gods roepstem volgt.
Wees gegroet, die met de verlossende toewijding van Uw Zoon ten nauwste verbonden bent!
Moeder van de Kerk! Verlicht het volk Gods op de wegen van het geloof, de hoop en de liefde! Help ons naar volle waarheid de toewijding van Christus ten bate van heel de familie van de mensheid in de huidige wereld te beleven!
Wanneer wij U, Moeder, de wereld, alle mensen en alle volken toevertrouwen, dan vertrouwen wij U tevens deze toewijding van de wereld toe en leggen ze in Uw moederlijk hart.
O, onbevlekt hart, help ons het gevaar van het kwaad te overwinnen, dat zo gemakkelijk in de harten van de mensen van tegenwoordig wortel schiet en waarvan de uitwerkingen het leven heden ten dage belasten alsook de weg naar de toekomst schijnen te versperren.

Van honger en oorlog, bevrijd ons!
Van een atoomoorlog, van een oncontroleerbare, zelfvernietiging en van iedere vorm van oorlog, bevrijd ons!
Van de zonden tegen het leven van de mens van zijn aanvang af, bevrijd ons!
Van iedere ongerechtigheid in het sociale, nationale en internationale leven, bevrijd ons!
Van lichtvaardige overtreding van Gods geboden, bevrijd ons!
Van pogingen in het hart van de mensen zelfs Gods waarheid te verstikken, bevrijd ons!
Van het verlies van het bewustzijn van goed en kwaad, bevrijd ons!
Van de zonden tegen de heilige Geest, bevrijd ons, bevrijd ons!

Hoor, Moeder van Christus, dit hulpgeroep, waarin het leed van alle mensen naar U opklinkt, het leed van complete volken! Help ons met de kracht van de heilige Geest, alle zonden te overwinnen: de zonden van de mens en ‘de zonde van de wereld”; de zonde in iedere vorm.
Moge zich in de geschiedenis van de wereld nogmaals de oneindige heilskracht van de Verlossing tonen: de macht van de erbarmende liefde! Moge zij het kwaad een halt toeroepen! Moge zij de gewetens veranderen! In Uw onbevlekt hart worden voor allen duidelijk het licht van de hoop!

Advertenties