De bestemming van de ziel … volgens Onze Lieve Vrouw van Medjugorje

(..) In de beginperiode stelden de kinderen, op verzoek van Vader Tomislav Vlasic, een aantal vragen aan Maria over de bestemming van de ziel na het leven hier op aarde. Hier vindt u een overzicht van de antwoorden van Maria hierop. Heel eenvoudige antwoorden op dingen waarover de mensen zich als sinds mensenheugenis vragen stellen.

Maria is heel formeel. De ziel kent maar drie bestemmingen na het leven hier op aarde: hemel, vagevuur of hel. Opties zoals geen bestemming van de ziel of reïncarnatie bestaan niet, ze bestaan enkel in de fantasie van de mensen. Een mens wordt maar één keer geboren op aarde en een ziel gaat nooit verloren.

1. Hel

“Vandaag gaan er vele mensen naar de hel. God laat dit toe omwille van het feit dat ze erge, onvergefelijke zonden hebben begaan. Zij die zich in de hel bevinden hebben niet langer de kans op beterschap”.

Overige antwoorden van Onze-Lieve-Vrouw: “Zij die erge zonden begaan leven in de hel zowel hier op aarde als in de eeuwigheid.” en “Zij gaan naar de hel omdat ze hiervoor hebben gekozen tijdens het leven en op het ogenblik van hun dood.”

Op 10 januari 1983 deelde Mirjana aan Vader Tomislav Vlasic mede dat ze tijdens het anderhalf jaar dat ze verschijningen heeft gehad een moederlijke liefde en vertrouwheid heeft ervaren met Onze-Lieve-Vrouw en Haar heeft gevraagd waarom God zo “ganadeloos” kan zijn om zondaars voor eeuwig naar de hel te sturen. “De mensen gaan naar de hel omdat ze niet langer liefde en weldaad van God wensen te ontvangen. Ze hebben geen spijt en houden tevens niet op met God te belasteren en in opstand te komen tegen Hem. Ze hebben besloten om de hel te verkiezen en overwegen het ook niet langer om deze plaats te verlaten.”

Wending

Andere mensen kunnen heel veel bijdragen tot de wending van iemands ongeloof. Herhaalde gebeden tot Jezus en Maria zijn van essentieel belang. Voor wie blijft kloppen aan de deur wordt de deur immers altijd geopend: “Door gebed bekomt men alles”.

Buiten de Eucharistieviering, is het krachtigste gebed de geloofsbelijdenis. Laat deze, volgens de wens van Maria, steeds voorafgaan door zeven maal het Onze Vader, het Weesgegroet en het Glorie Zij de Vader.

Uzelf kunt dus enorm veel bijdragen tot de bestemming van de ziel van anderen. God kan de genade verlenen aan deze persoon om, door een welbepaalde gebeurtenis tijdens zijn of haar leven, tot inkeer te komen.

Over mensen die heel hun leven slecht zijn geweest en om vergeving vragen: “Wie veel slecht heeft gedaan tijdens zijn leven kan recht naar de Hemel gaan als hij te biechten gaat, spijt heeft over wat hij heeft gedaan en de Communie ontvangt alvorens het leven beëindigt.”

Een typisch voorbeeld van een wending die kan gegeven aan een ziel door gebed is het verhaal van de kleine Jakov dat hier op 11 augustus beschreven stond: Jakov Colo speelde als kind graag voetbal met zijn vriendjes. Onze-Lieve-Vrouw vertelde hem om nooit te stoppen met bidden en aan God steeds kleine woorden te zeggen die diep uit het hart komen, als je bijvoorbeeld naar school gaat of met je vriendjes speelt. De dag daarop had Jakov een voetbalwedstrijd gepland met vriendjes. Vóór de wedstrijd begon, dacht hij aan de woorden van Maria de avond ervoor, maar hij voelde leegte voor een gebed. Hij was te opgewonden om aan het gebed te beginnen. Als een kleine schikking bad hij vlug een Weesgegroetje om Onze-Lieve-Vrouw niet te bedroeven. Toen de Gospa later op de dag aan hem verscheen, toonde Zij aan Jokov een man uit China die aan het sterven was, een heel boosaardig man, met een hart van steen, klaar om recht naar de hel te gaan. Maar de Gospa zei tot Jakov dat Ze dankbaar was voor het gebed vóór de wedstrijd, ook al was het maar een klein gebedje, maar het was wel door dit gebed dat ze genade kon bekomen voor deze man: zijn hart was tot inkeer gekomen vóór zijn dood en hij was gered dankzij de kleine Jakov.

Maria over het bidden en het vasten

“Jezus verkiest dat u zich direct tot Hem wendt in plaats van via een tussenpersoon. Indien u zich ondertussen volledig wenst aan God te geven en als u verlangt dat Ik uw beschermer wordt, vertrouw Mij dan al uw intenties toe, jullie voornemens om te vasten en uw opofferingen zodat ik erover kan oordelen volgens de wil van God.”

“Er is maar één Middelaar tussen God en de mensen en dat is Jezus Christus.”

“Ik beschik niet over alle genaden, maar Ik ontvang enkel van God wat Ik verkrijg door gebed. God heeft zijn volledig vertrouwen geplaatst in Mij. Ik bescherm vooral hen die zich aan Mij hebben toegewijd.”

Over het Vasten: “het beste vasten is het vasten op brood en water. Door het vasten en het gebed kan men oorlogen stoppen en de wetten van de natuur opheffen. Liefdadigheid kan het vasten niet vervangen. In sommige gevallen mogen zij die niet kunnen vasten, dit vervangen door gebed, liefdadigheid en de biecht, maar iedereen, behalve de zieken, moet vasten.”

2. Vagevuur

“Er zijn vele zielen in het Vagevuur, ook van mensen – sommige priesters en religieuzen – die toegewijd waren aan God. Bid voor hun intenties, ten minste 7x het Onze Vader, het Weesgegroet en het Glorie Zij de Vader, gevolgd door de geloofsbelijdenis. Ik beveel u dit aan. Er is een groot aantal zielen die zich reeds een lange tijd in het Vagevuur bevinden omdat niemand voor hen bidt.”

“In het Vagevuur zijn er verschillende niveaus. Het laagste niveau staat het dichtst bij de Hel en het hoogste niveau het dichtst bij de Hemel. Het is niet op Allerzielen, maar op Kerstmis dat aan het grootste aantal zielen de genade wordt verleend om naar de Hemel te mogen overgaan. In het Vagevuur bevinden er zich zielen die hartstochtig bidden tot God, maar voor wie geen nabestaande of vriend op aarde bidt. God schenkt de gebeden van anderen aan hen. Het gebeurt dat God hen toelaat zichzelf op verschillende manieren kenbaar te maken en nabestaanden er op die manier aan hun bestaan in het Vagevuur te herinneren en hun gebeden te vragen om dichter tot God te komen. De meerderheid van de mensen gaat naar het Vagevuur. Velen gaan naar de Hel. Een klein aantal gaat onmiddellijk naar de Hemel.”

Er zijn vele gebedsgroepen op deze aarde wiens intenties zijn afgestemd op deze van de Heilige Zielen in het Vagevuur.

Spirt Daily

In Spirit Daily, de grootste katholieke online krant, staat vandaag een mooi artikel over de rol die engelbewaarders spelen in het begeleiden van de zielen die hen zijn toevertrouwd tijdens hun verblijf in het vagevuur. Ik heb het artikel vertaald.

Vanaf het moment van onze geboorte begenadigt God ons met een toegewijde en aangestelde begeleider en hoeder, onze minzame engelbewaarder. Engelen zijn geestelijke wezens die zich voortdurend in Gods aanwezigheid bevinden en Hem loven en prijzen. Het zijn Goddelijke boodschappers die tot taak hebben om Gods Wil en Woord over te brengen aan de mensheid en hoewel we hen niet kunnen zien staan ze op elk ogenblik klaar om ons te beschermen en over ons te waken op Gods bevel.

De begeleiding van deze engelen houdt pas op wanneer de ziel wordt “afgeleverd” in de Hemel. Derhalve is hun hulp dan ook uitgebreid tot het begeleiden van de zielen in het vagevuur. Als we zorg besteden aan de Kerk en onze engelbewaarder aanroepen tijdens ons leven zal deze ons in het bijzonder van dienst zijn in het uur van onze dood door ons te beschermen tegen verleidingen en ons te troosten in onze angsten en pijnen.

Zij leiden onze ziel naar het oordeel en we zijn verzekerd van hun troost en bemoedigingen als we naar het vagevuur gaan. Zij verlenen een heel waardevolle dienst door vrienden en aanverwanten te inspireren om Missen voor ons op te dragen of om voor ons te bidden voor een zo spoedig mogelijk overgang naar de Hemel.

Deze toegewijde bewakers, tot wie we elke dag zouden moeten bidden om ons te helpen in onze zuivering op aarde, houden nooit op om bezorgd te zijn over de zielen die hen door God zijn toevertrouwd. Hun grootste opdracht en verlangen is om ons in de Hemel te zien en ze verkrijgen van God alle genaden en voordelen die kunnen bijdragen tot ons eeuwig welzijn.

Ze bidden voor ons met een zeer grote liefde en stijgen op naar Gods Troon met onze verlangens en dalen af naar de zielen in het vagevuur met de gunsten die ze van God hebben verkregen door de goede werken van de gelovigen op aarde èn er wordt gezegd dat zij onze plaats in de Hemel voorbehouden.

De engelbewaarders brengen de zielen in het vagevuur op de hoogte van hun weldoeners en vragen deze zielen dan ook om voor hun weldoeners te bidden. En zoals de Heilige Augustinus zei: “Zij die zijn heengegaan mogen door hun engelen worden ingelicht over aardse gebeurtenissen in hoeverre dit door God is toegestaan.” Deze zielen kunnen niet voor zichzelf bidden maar kunnen bidden en tussenkomen voor ons terwijl zij zich in het vagevuur en daarna in de Hemel bevinden.

Toen de Heilige Margaretha van Cortona met tranen in haar ogen tot God bad voor alle dierbaren die zij had verloren, verschenen deze aan haar, omgeven door zuiverende vlammen en in zo een erbarmelijke toestand dat zij het aanzicht niet langer kon aanschouwen. Onze Goddelijke Verlosser zei tot Margaretha: “Het lijden dat ze doorstaan is heel groot, maar zou onvergelijkbaar groter zijn indien ze niet zouden worden bezocht en getroost door Mijn engelen, wiens aanschijn hen troost in hun pijnen en hen opbeurt in hun zuiveringsproces.”

De Heilige Hiëronymus zei: “Hoe groot is de waardigheid van de ziel dat elk van ons bij de geboorte een engel krijgt toebedeeld om over ons te waken.”

Wees tijdens uw leven goed, geef aalmoezen en draag Missen op voor uw dierbaren, aanverwanten en weldoeners in de naam van uw engelbewaarder. Vereer hem met het aansteken van een kaars. Verenig uw voornemens met deze van uw engelbewaarder om het Heilig Sacrament te aanbidden.

Er wordt gezegd dat er één ding is waartoe ze niet in staat zijn en dat is het ontvangen van de Heilige Communie. Aanroep uw engelbewaarder bij de aanvang van de dag en schenk hem een dankwoord aan het einde van de dag. Bid het rozenhoedje van de engelbewaarder en breng in afzondering wat van uw tijd door met uw engel. Onderhoud het Feest van de Engelbewaarder en maak uw geboortedag, de dag dat zijn opdracht voor u begon, tot zijn feestdag. Geef enige verering aan de Koningin van de Engelen in de naam van uw engelbewaarder, die zowel bemiddelaar is tussen de aarde en het vagevuur als tussen het vagevuur en de Hemel.

3. Hemel

“U gaat naar de hemel bij volle bewustzijn, welke u nu hebt. Op het moment van de dood wordt u zich bewust van de scheiding van het lichaam en de ziel. Het is verkeerd om te onderwijzen dat men meerdere malen wordt herboren in verschillende lichamen (reïncarnatie). Men wordt slechts éénmaal geboren. Het aardse lichaam ontbindt na de dood en komt nooit meer tot leven. Men ontvangt een hernieuwd lichaam.”

Over mensen die heel hun leven slecht zijn geweest en om vergeving vragen: “Wie veel slecht heeft gedaan tijdens zijn leven kan recht naar de Hemel gaan als hij te biechten gaat, spijt heeft over wat hij heeft gedaan en de Communie ontvangt alvorens het leven beëindigt.”

Ik denk niet dat de pracht van de Hemel met woorden te omschrijven valt, daarom laat ik het bij wat Ivan Dragicevic zei: “Ik ben er zeker van dat, indien u één seconde de Hemel mocht aanschouwen, uw leven op aarde u niet langer meer zou boeien.”

Bron: Emailbericht

Advertenties