Evenement: Rozenkrans en toewijding op zondag 3 december te Edegem (Antwerpen)

13686492_1094501620612280_3595396984804549556_nAntwerpen,  door Magda De Ley

Ik roep gelovige mensen op om hun gezin en kinderen toe te wijden aan Onze Heilige Moeder Maria. Dit op zondag 3 december om 15 u aan de Grot, gelegen achter de Basiliek. Er zal een Rozenkrans gebeden worden, en paternosters uitgedeeld voor diegenen die nog niet in het bezit zijn ervan. Bedoeling is dat er één iemand de leiding neemt voor het gebed, de rest zegt de Weesgegroeten en Onze Vaders gezamenlijk mee op! Wij worden ondersteunt in gebed en weten ons verbonden met Monseigneur Léonard in Frankrijk, Z.E.H. J. Geudens in Nederland en nog andere priesters die tegelijkertijd met ons hetzelfde doen. Ik zou willen vragen om uw best te doen te komen en zeker uw familie en kennissen mee te brengen. Samen in strijd voor onze geliefde Kerk, ons geschonken door Christus Onze Heer.

PS Graag een mailtje als u komt en met hoeveel u komt…

Plaats: O.L.Vrouw van Lourdeskerk (Basiliek); Hovestraat 58, 2650 Edegem

Wanneer: 3 December 2017, van 15:00 uur t/m 17.00 uur

Contact: magdadeley@hotmail.be


 

Advertenties

De Heilige Kerk – “De Kerk moet al wat verkeerd is rechtzetten en het niet verontschuldigen door het te veronachtzamen of eraan voorbij te zien.”

Blogberichten ter ondersteuning van de website LKZ NL

R.K._kerk_H._Hart_van_Jezus_zuidfrontDe Heilige Kerk

 “De Kerk moet al wat verkeerd is rechtzetten en het niet verontschuldigen door het te veronachtzamen of eraan voorbij te zien.”

“Ik ben een dochter van de Kerk”, zei de heilige Teresia van Avila. Een uitspraak die Marguerite graag tot de hare zou hebben gemaakt, met de vurigheid die haar zo eigen is. In de Boodschap geeft Jezus haar een gelijkaardige titel: ”Ge zijt kind van God en van de heilige Kerk.”

Het is ondenkbaar, dat Jezus zou zwijgen over een onderwerp dat zo belangrijk is, omdat de Boodschap toch bestemd is om in heel de Kerk verspreid te worden. De Boodschap moet zelfs op de Kerk steunen om de niet-katholieken en niet-gelovigen te bereiken. Het Dagboek van Marguerite is geen theologische verhandeling. Het moet wel spreken over dit onderwerp dat zo belangrijk is, dat het niemand van ons onverschillig mag laten. Het benadrukt de belangrijkste…

View original post 789 woorden meer

Peter Klos: ‘De Kerk op aarde maakt een ongekende diepe crisis door’

bid 24 uur

De Kerk is het mystieke Lichaam van Christus en het bestaat uit drie ‘afdelingen’, als je dat zo mag zeggen.

De triomferendeKerk is het verheerlijkte Lichaam van Christus dat is opgenomen in de Hemel. Daar verblijven Christus in Zijn Glorie en alle zielen die reeds delen in Zijn verheerlijking. We vieren deze triomferende Kerk op het feest van Allerheiligen op 1 november. Op deze dag gedenken we alle heiligen en danken God voor hun leven en voorbeeld en vragen hun voorsprak voor ons, de Kerk op aarde.

Deze Kerk op aarde heet de strijdende Kerk en is ook onderdeel van het mystieke Lichaam van Christus. We noemen het de ‘strijdende Kerk’ omdat alle gedoopten hier op aarde de voortdurende strijd moeten voeren tegen de wereld, het vlees en de duivel om zo deel te krijgen aan Christus’ heerlijkheid.

En dan is er nog de zogenaamde lijdende Kerk. Dit is…

View original post 967 woorden meer

13 oktober 2017 nadert…

Dit jaar is het honderd jaar geleden sinds de Verschijningen van de heilige Maagd in Fatima. Op 13 oktober 1917 gebeurde een zonnewonder en waarschuwde ze haar kinderen dat de straf zou naderen indien de mensen zich niet bekeren. We zijn nu honderd jaar later… Hebben de mensen geluisterd? Sinds de zonsverduistering op 21 augustus werd de wereld en de VS in het bijzonder, getroffen door een aantal zware natuurrampen. Eerst was er de vernietigende categorie 4-orkaan Harvey, daarna was er een nog zwaardere orkaan, Irma. En het einde lijkt nog niet in zicht, want er heeft zich alweer een nieuwe categorie 5-orkaan gevormd: Maria genaamd.

Allemaal toeval?

13 oktober 2017 nadert…

Er wordt een boosaardig Concilie gepland en voorbereid dat het aanschijn van de Kerk zal veranderen. Velen zullen het geloof verliezen en overal zal er verwarring heersen. De schapen zullen tevergeefs naar hun herders zoeken. Een schisma zal het heilig kleed van Mijn Zoon verscheuren. Dit zal het einde der tijden zijn, voorzegd in de Heilige Schrift en door Mij op vele plaatsen in herinnering gebracht. De gruwel der gruwelen zal z’n hoogtepunt bereiken en zal de Kastijding met zich meebrengen, aangekondigd in La Salette. De arm van Mijn Zoon, die ik niet langer kan tegenhouden, zal deze arme wereld straffen, die moet boeten voor z’n misdaden. Men zal enkel spreken over oorlogen en revoluties. De natuurelementen zullen losgelaten worden en zullen angst veroorzaken, zelfs onder de besten. De Kerk zal bloeden uit al haar wonden. Gelukkig diegenen die zullen volharden en toevlucht zoeken in Mijn Hart, want op het eind zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen.” (Derde Geheim van Fatima)


Lees hier verder: https://restkerk.net/2017/09/20/13-oktober-2017-nadert-zware-natuurrampen-in-de-wereld-nemen-plots-toe/

Maria: Medeverlosseres

MARIA:  DE  NIEUWE  EVA  –  MEDEVERLOSSERES

 

De schepping

Heel in het begin schiep God hemel en aarde, hetgeen wij belijden in onze geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde’.

Na de schepping voltooid te hebben bezag God Zijn schepping en sprak uit dat het heel goed was. Door deze uitspraak weten we dat de schepping van alles wat bestaat volmaakt was. Echter dit volmaakt zijn van de schepping is géén garantie voor een volmaakte voltooiing, want de mens is geschapen met een vrije wil. Dit houdt in dat de mens altijd moet kiezen tijdens het leven. Om de mens te helpen het goede te kiezen zegt God tegen het eerste mensenpaar ( Adam en Eva ) dat zij niet mogen eten van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat. Het middel onthechting wordt de mens gegeven als hulp om het goede te kunnen kiezen. Het is dus al direct bij de schepping dat de mens een onthechting opgelegd krijgt als hulp. Dus, hoewel de mensen volmaakt geschapen was, kon hij wel verkeerd doen en om hem daarvoor te sparen gaf God het middel ‘onthechting’.

De zondeval

De mens moet altijd een keuze maken, dus hij moet bepaalde zaken afwegen wat goed voor hem is en zo tot zijn keuze komen. Het enige wat hij zelf niet hoeft te kiezen is dat hij niet eet van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat. Omdat hij dit zelf niet heeft gekozen, maar het hem is opgelegd, komt de verleiding door de verleider. De grote moeilijkheid in het menselijk leven is dat wanneer een mens gekozen heeft, hij eigenlijk datgene wat hij niet gekozen heeft niet kan loslaten. Zo komt de slang met argumenten om toch maar van die vruchten te eten, want dan is de mens gelijk aan God en hoeft hij helemaal niet meer te kiezen, dan is hij heer en meester over de schepping. Dat is zeer aantrekkelijk en zeer gemakkelijk voor de rest van het leven. Dus besluit de mens om van de vruchten te eten. Het resultaat van dit gelijk aan God willen zijn is dat er een breuk ontstaat tussen God en de mens: de zondeval. Het volmaakte is stuk en niet volmaakt meer! Het gericht zijn op God (het verticale ) maakt nu plaats voor het aards gericht zijn (het horizontale). Daarom gingen de ogen van de eerste mensen open en ontdekten zij ‘dat ze naakt waren’. Waarom hebben zij dat niet eerder bemerkt? Omdat zij voor de zondeval op God gericht waren en daardoor zuiver dachten en keken. Het resultaat is de angst! Zij gaan zich verbergen voor God. Vrienden hoeven toch niet bang voor elkaar te zijn, maar kunnen in alles op elkaar vertrouwen. Toen de vriendschap met God er nog was, waren zij niet bang voor God en gingen gewoon met Hem om en spraken met Hem. De angst brengt hier tot uitdrukking dat er een breuk met God is ontstaan. Mozes kon door zijn vriendschap met God ook gewoon met God omgaan en praten. Zelfs op de berg waar God zich in vuur en bliksem toonde. Echter de mensen vroegen aan Mozes om zijn hoofd te verbergen in een doek, omdat zij het licht van zijn gezicht niet konden verdragen. Zij leefden immers niet in vriendschap met God en konden dat licht daardoor niet verdragen.

Tijdens het openbare leven van Jezus vroeg men aan Hem, nadat Hij een bezetene had genezen en de onreine geesten in de zwijnen waren gegaan en de kudde zich in het water had gestort, of Hij de streek wilde verlaten. De genezen man echter vroeg om bij Hem te mogen blijven. De onzuiverheid van de mens – en dit niet alleen lichamelijk maar vooral geestelijk – kan de zuivere Jezus niet verdragen en doet Hem afwijzen!

Zo kan men duidelijk de gevolgen van de breuk met God door de erfzonde zien, nl. het zich van God afwenden naar de mens zelf.

De breuk als gevolg van de erfzonde

Er bestond voor de mens geen enkele mogelijkheid om de relatie tussen God en de mens te herstellen. De mens was verzwakt door de breuk van de erfzonde en daardoor was hij gericht op zichzelf. Het herstellen van deze relatie kan alleen vanuit God gebeuren, omdat Hij de allerzuiverste is en de mogelijkheid heeft om de mens op te tillen vanuit zijn eigen leven en over te brengen naar het leven met God. God echter laat Zijn weg via mensen gaan. De schepping schonk Hij immers aan de mensen met de opdracht deze te beheren, vruchtbaar te maken en te ontwikkelen volgens Zijn heilige Wil. God gebruikt altijd mensen, dat zien we door de hele heilsgeschiedenis heen. Denk maar aan het verhaal van de rijke vrek en de arme Lazarus. Nadat Lazarus en de rijke vrek gestorven zijn, ziet de rijke vrek Lazarus in de schoot van Abraham rusten, terwijl hij in het oord van pijniging en kwelling is. Wanneer de rijke vrek ervan overtuigd is dat de afstand tussen Lazarus en hem niet te overbruggen is, vraagt hij aan Abraham of iemand vanuit die plaats naar zijn familie wil gaan om hen te waarschuwen. Abraham zegt alleen maar dat zij toch Mozes en de profeten hebben. Als ze naar hen niet luisteren zullen ze ook niet luisteren naar iemand die vanuit de eeuwigheid hen komt waarschuwen! Zo zien we dat God altijd door mensen naar ons komt!

Zo wil God ook de verlossing van de mens, nl. het leven zonder God naar een leven met God (en God is de bron van alle leven), tot ons laten komen door de medewerking van een mens.

De medewerking van de mens aan de verlossing

Maria werd door God voorbereid om moeder te kunnen worden van Zijn enige Zoon. Zij werd daarom in de moederschoot van Anna zonder erfzonde (de breuk van de mens door erfzonde) ontvangen. Zo was zij net zo zuiver als de eerste mens direct na de schepping vóór de erfzonde! In het jaar 1830 te Parijs in de Rue du Bac gaf Maria aan zuster Catherina Labouré de wonderdadige medaille met de tekst daarop: ‘O Maria zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen’.

In 1854 werd het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria voor de gehele wereldkerk afgekondigd. In 1858 te Lourdes verklaarde Maria aan de H. Bernadette Soubirous dat zij de Onbevlekte Ontvangenis is! Zo heeft Maria ons zelf geleerd en verteld dat zij zonder zonde ontvangen is.

Doordat Maria net zo zuiver in de wereld is gekomen als Eva het was direct na de schepping, kan Maria de nieuwe Eva worden. Als de nieuwe Eva kan Maria Gods hulpmiddel worden om de schepping uit de benarde situatie te redden en naar een nieuwe schepping over te brengen.

Echter, het is niet vanzelfsprekend dat Maria dat ook daadwerkelijk zal doen, omdat zij net als Adam en Eva met een eigen vrije wil is geschapen en dus moet kiezen. God zendt de aartsengel Gabriël om haar te vragen moeder van Gods Zoon te worden. Maria moet hier dus kiezen. Zij kan ‘ja’ of ‘neen’ zeggen. Maria was zonder zonde ontvangen hetgeen haar gerichtheid zuiver maakte, maar anderzijds was zij ook een jong meisje, verloofd met Jozef.

Maria

In de aanspraak van de engel wordt Maria aangesproken als ‘be – genadigde’. Zij was vol van genade om vanuit die volheid de genade door te geven. Echter niet vanuit haarzelf komt dit, maar door de uitverkiezing van God. Wij mensen kunnen niet vol van genade worden als God dit niet wil. Daarom maakt de engel Maria duidelijk dat zij genade gevonden heeft in de ogen van God en dat zij daardoor dus begenadigd is. Maria is gelukkig geheel op God gericht en hoeft zich niet voor God te verbergen zoals Eva deed nadat zij was aangesproken. Zij is zo zuiver, lichamelijk en geestelijk, dat zij bang is om haar zuiverheid te verliezen. Daarom vraagt zij alleen maar: ‘Hoe zal dat geschieden, daar ik geen man beken?’

De zuiverheid doet je helemaal op God gericht zijn en dat is ook de houding van Maria. Nadat Maria haar ‘ja’–woord gesproken heeft, zal zij voor de rest van haar leven op de wil van God gericht blijven.

Het op God gericht zijn brengt echter wel het kruis met zich mee. Dit wordt ook direct zichtbaar in het leven van Maria. Denk maar eens aan:

– De tocht naar Bethlehem om zich te laten tellen. Daar in de grot wordt Jezus geboren. Niet  in de geborgenheid van een woning

 – De vlucht naar Egypte omdat Herodus het kindje Jezus wilde doden.

 – De verdwenen Jezus op twaalfjarige leeftijd. De angst die Maria en Jozef toen hebben gehad.

 -De ontmoeting van Jezus met Zijn Moeder tijdens Zijn openbare leven lijkt koud en afstandelijk, want Jezus vraagt aan Zijn leerlingen: ‘Wie is mijn moeder?’

 – Tijdens de kruisweg staat Maria langs de weg en ontmoet haarZoon, die het kruis draagt en ten dode is opgeschreven. Toch bemoedigt zij haar Zoon door Hem liefdevol aan te kijken.

 – Zij staat onder het kruis als haar Zoon te sterven hangt.

 – Onder het kruis wordt zij gewoon weggegeven aan Johannes door Jezus.

 – Na de kruisdood ontvangt zij het dode lichaam terug op haar schoot.

 – Na de begrafenis is het graf verzegeld en bewaakt. Voor haar het enige nog zichtbare wat zij van haar Zoon heeft.

In Johannes ziet Jezus de mensheid zoals God die zich had voorgesteld bij aanvang van de schepping, maar mensen stellen God altijd teleur en daarom hangt Hij aan een kruis en is het kruis hèt teken van het bij God behoren.

Maria – Medeverlosseres

Echter aan de mensheid geeft Jezus Zijn Moeder Maria. Maria die ons de Verlosser heeft geschonken, door zelf een nieuwe Eva te willen zijn, gaat nu verder als onze hemelse moeder Maria om ons te brengen tot de daadwerkelijke verlossing, het Eeuwig Geluk bij haar zoon Jezus. We kunnen op geen andere manier zo snel tot Jezus komen dan door Maria. Zij is voor ons de snelste en kortste weg naar Hem. We kunnen pas echt broers en zussen van Jezus worden door een goed kind van Maria te zijn.  Deze verlossing hadden wij nooit gekregen als Maria haar ‘ja’–woord niet had uitgesproken. Dus heel terecht verdient zij de naam van ‘medeverlosseres’.

Zij is dat kunnen worden, omdat zij aan zichzelf onthecht was. Ook wij kunnen door de onthechting geheel aan God gehecht worden. De onthechting is vanaf het begin van de schepping ons gegeven om Gods heilige Wil te kunnen volbrengen. Door de onthechting beleven wij onze aanhankelijkheid aan God veel bewuster en zullen wij ervaren dat God een liefhebbende Vader voor Zijn kinderen is. Jezus heeft zich aan het kruis laten vasthechten om ons van een eeuwige dood los te maken en daarmee heeft Hij ons getoond wat de onthechting kan bewerkstelligen. Door Zijn onthechting aan het menselijke leven schonk Jezus ons het goddelijke leven. Jezus leerde ons om gericht te zijn op de heilige Wil van God, die wij alleen kunnen volbrengen als wij zelf als onthechte mensen leven. Jezus zegt immers zelf: ‘Ik ben gekomen niet om Mijn eigen wil te doen, maar de wil van Hem die Mij gezonden heeft’. Niemand was als mens zo op de wil van God gericht als Maria en zij heeft als geen ander mens deze wil ook daadwerkelijk ten einde toe volbracht.

De wil van God is dat niemand verloren gaat van wat God de Vader in de handen van Zijn Zoon heeft gelegd. Jezus leerde ons het ‘Onze – Vader’, waarin wij bidden: ‘Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel’.

De verlossing

De verlossing bracht ons van het alleen maar op het menselijke(het horizontale) naar het op God gericht zijn (het verticale) . De onthechting wil ons helpen om dit steeds beter te begrijpen en ernaar te handelen. Wij moeten in het beleven van de onthechting ernaar streven de mysteries van onze verlossing beter te leren kennen teneinde deze ook te kunnen beleven om mensen te worden die beantwoorden aan Gods heilige Wil.

Laten we daarom de goede raad van de Kerk ter harte nemen om:

meer tijd voor gebed nemen; vooral in een tijd waarin alles zo snel gebeurt;

minder ons hechten aan aardse zaken, om de onthechting goed te kunnen beleven,

om offerbereid te zijn en te kunnen delen met de minstbedeelden.

 

Laten we Maria, onze hemelse Moeder, de nieuwe Eva, de Medeverlosseres, als voorbeeld nemen en proberen om haar voorbeeld na te volgen om werkelijk nieuwe schepselen te worden en het hemels eeuwig geluk eens te bereiken. Moge de Paastijd waarin wij de Verrijzenis van Jezus Christus vieren ons tot steun zijn, want ook wij zullen, als wij getracht hebben om vanuit ons dierbaar geloof te leven, komen tot de vreugde van de verrijzenis.

Hoe dierbaar moet toch eigenlijk ons heilig geloof zijn, zoals dat voor Maria alles heeft betekend en steeds alles is geweest.

Boodschap aan Marija – 25 juni 2017

big_thumb_83c25d6b4ea3a82f471367d79a0d2a67w1Boodschap van de Koningin van de Vrede in Medjugorje

Aan Marija:

25 juni 2017

Lieve kinderen! Vandaag wil ik jullie bedanken voor jullie standvastigheid en wil ik jullie oproepen om je te openen voor intens gebed. Het gebed, mijn lieve kinderen, is het hart van het Geloof en de hoop op eeuwig leven. Daarom, bid met het hart, totdat jullie hart met dankbaarheid zingt voor God, de Schepper, die jullie het leven heeft gegeven. Mijn lieve kinderen, ik ben met jullie en breng jullie mijn moederlijke zegen van vrede. Dank, dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

 

Maria’s oproep tot bekering belachelijk?

lourdes5

Pausen, bisschoppen, priesters, diakens, religieuzen, paters, zusters, godgewijden, derde ordeleden, leken, iedereen die ik vergeten ben, mogen ons richten naar wat de H. Maagd Maria ons te zeggen heeft te Lourdes, te Fatima, te La Salette, te Banneux, te Beauraing, te Rue le Bac, etc.

Nieuwe moderne ‘wetten’ of ‘liberale theologie’ maken Maria’s oproep tot bekering belachelijk…

Pastoor Jack Geudens