Boodschap van de Koningin van de Vrede in Medjugorje – 2 augustus 2016

big_thumb_83c25d6b4ea3a82f471367d79a0d2a67w1.jpgAan Mirjana:

2 augustus 2016

Lieve kinderen, ik kom naar jullie, temidden van jullie, zodat jullie mij je zorgen kunnen geven, ik ze aan mijn Zoon kan aanbieden en ik voor jullie bij Hem ten beste kan spreken. Ik weet dat ieder van jullie zijn zorgen heeft, zijn beproevingen. Daarom nodig ik je op moederlijke wijze uit: nader tot de tafel van mijn Zoon. Hij breekt het Brood voor jou; Hij geeft zichzelf aan jou; Hij geeft je hoop. Hij vraagt meer geloof, meer hoop en meer kalmte van jullie. Hij verlangt van jullie om in je binnenste te strijden tegen egoïsme, tegen oordelen en tegen menselijke zwakheid. Daarom zeg ik als moeder: bid, want het gebed geeft je kracht voor de innerlijke strijd. Toen mijn Zoon klein was, zei Hij vaak tegen mij, dat er velen zullen zijn die mij liefhebben en mij moeder zullen noemen. Temidden van jullie voel ik liefde, dank je! Omwille van die liefde smeek ik mijn Zoon, dat niemand van jullie, mijn kinderen, hetzelfde naar huis gaat als hij gekomen is, dat jullie meer hoop, meer barmhartigheid en meer liefde mogen meenemen en dat jullie mijn apostelen van liefde mogen zijn, die door je manier van leven zullen getuigen dat de hemelse Vader de Bron van het leven is en niet van de dood.

Lieve kinderen, opnieuw smeek ik jullie op moederlijke wijze: bid voor de uitverkorenen van mijn Zoon en voor hun gezegende handen — voor jullie herders — dat zij met meer liefde kunnen preken over mijn Zoon en op die manier bekeringen tot stand brengen. Dank je.  

De verschijningen van de H. Maagd te Banneux

De verschijningen van de H. Maagd te Banneux

O Crux Ave Spes Unica

banneux

Banneux is een gehucht van Louveigné in de gemeente Sprimont, op een twintigtal kilometer van Luik. In 1933 telt Banneux 325 inwoners. Het is geen zelfstandige parochie. Daarom is de dienstdoende priester geen ‘pastoor’ maar ‘kapelaan’.

In januari 1933 is Mariette Beco 11 jaar oud. Ze is de oudste van zeven, geboren op 25 maart 1921. Het gezin leeft in moeilijke omstandigheden in een alleenstaande arbeiderswoning, een beetje afgelegen van de weg, buiten het dorp aan de rand van het bos.

Zondag, 15 januari 1933

Mariette kijkt door het venster en tuurt in de duisternis, wachtend op de thuiskomst van haar broer Julien. Een licht trekt haar aandacht. Ze zegt tegen haar moeder: “Ik zie een dame in de tuin!”. Maria wenkt het kind, maar Mariettes moeder verbiedt haar naar buiten te gaan. Maria verdwijnt zonder iets te zeggen. Na deze eerste verschijning ondergaat Mariette een bekering en gaat ze…

View original post 429 woorden meer

16/7: Feast of Our Lady of Mount Carmel

Catholic Truth

As always with a Feast day thread, bloggers are invited to share their thoughts about the Feast,  share favourite prayers and hymns, and any links which may help us to understand the meaning and importance of the Festival.  Of course, also feel free to discuss any relevant issues, and generally enjoy the day.  

The following is taken from the website of the Immaculate Heart of Mary parish in Balornock, Glasgow:

There will be a Solemn High Mass at Immaculate Heart of Mary, Balornock, at 12 pm on Saturday 16th July, celebrated by Fr James Mawdsley FSSP. 

View original post 16 woorden meer

De Verschijningen van de H. Maagd te Lourdes

De Verschijningen van de H. Maagd te Lourdes

O Crux Ave Spes Unica

grottelourdes

Donderdag 11 februari 1858: de eerste ontmoeting

Eerste verschijning. In het gezelschap van haar zuster en een vriendinnetje trekt Bernadette Soubirous naar Massabielle langs de Gave om er hout te sprokkelen. Terwijl ze haar kousen uittrekt om het beekje te doorwaden hoort ze een windstoot en kijkt op in de richting van de Grot : “Ik zag een dame in het wit gekleed: zij droeg een wit kleed, een witte sluier, een blauwe gordel en een gele roos op elke voet.” Bernadette maakt het kruisteken en bidt met de Dame de rozenkrans. Aan het einde van het gebed verdwijnt de Dame op slag.

Zondag 14 februari 1858: het wijwater

Tweede verschijning. Bernadette voelt een innerlijke kracht die haar naar de Grot wil doen terugkeren, ondanks het verbod van haar ouders. Zij dringt aan en haar moeder stemt toe. Na een eerste tientje van de rozenkrans ziet zij dezelfde Dame verschijnen…

View original post 921 woorden meer

De bestemming van de ziel … volgens Onze Lieve Vrouw van Medjugorje

(..) In de beginperiode stelden de kinderen, op verzoek van Vader Tomislav Vlasic, een aantal vragen aan Maria over de bestemming van de ziel na het leven hier op aarde. Hier vindt u een overzicht van de antwoorden van Maria hierop. Heel eenvoudige antwoorden op dingen waarover de mensen zich als sinds mensenheugenis vragen stellen.

Maria is heel formeel. De ziel kent maar drie bestemmingen na het leven hier op aarde: hemel, vagevuur of hel. Opties zoals geen bestemming van de ziel of reïncarnatie bestaan niet, ze bestaan enkel in de fantasie van de mensen. Een mens wordt maar één keer geboren op aarde en een ziel gaat nooit verloren.

1. Hel

“Vandaag gaan er vele mensen naar de hel. God laat dit toe omwille van het feit dat ze erge, onvergefelijke zonden hebben begaan. Zij die zich in de hel bevinden hebben niet langer de kans op beterschap”.

Overige antwoorden van Onze-Lieve-Vrouw: “Zij die erge zonden begaan leven in de hel zowel hier op aarde als in de eeuwigheid.” en “Zij gaan naar de hel omdat ze hiervoor hebben gekozen tijdens het leven en op het ogenblik van hun dood.”

Op 10 januari 1983 deelde Mirjana aan Vader Tomislav Vlasic mede dat ze tijdens het anderhalf jaar dat ze verschijningen heeft gehad een moederlijke liefde en vertrouwheid heeft ervaren met Onze-Lieve-Vrouw en Haar heeft gevraagd waarom God zo “ganadeloos” kan zijn om zondaars voor eeuwig naar de hel te sturen. “De mensen gaan naar de hel omdat ze niet langer liefde en weldaad van God wensen te ontvangen. Ze hebben geen spijt en houden tevens niet op met God te belasteren en in opstand te komen tegen Hem. Ze hebben besloten om de hel te verkiezen en overwegen het ook niet langer om deze plaats te verlaten.”

Wending

Andere mensen kunnen heel veel bijdragen tot de wending van iemands ongeloof. Herhaalde gebeden tot Jezus en Maria zijn van essentieel belang. Voor wie blijft kloppen aan de deur wordt de deur immers altijd geopend: “Door gebed bekomt men alles”.

Buiten de Eucharistieviering, is het krachtigste gebed de geloofsbelijdenis. Laat deze, volgens de wens van Maria, steeds voorafgaan door zeven maal het Onze Vader, het Weesgegroet en het Glorie Zij de Vader.

Uzelf kunt dus enorm veel bijdragen tot de bestemming van de ziel van anderen. God kan de genade verlenen aan deze persoon om, door een welbepaalde gebeurtenis tijdens zijn of haar leven, tot inkeer te komen.

Over mensen die heel hun leven slecht zijn geweest en om vergeving vragen: “Wie veel slecht heeft gedaan tijdens zijn leven kan recht naar de Hemel gaan als hij te biechten gaat, spijt heeft over wat hij heeft gedaan en de Communie ontvangt alvorens het leven beëindigt.”

Een typisch voorbeeld van een wending die kan gegeven aan een ziel door gebed is het verhaal van de kleine Jakov dat hier op 11 augustus beschreven stond: Jakov Colo speelde als kind graag voetbal met zijn vriendjes. Onze-Lieve-Vrouw vertelde hem om nooit te stoppen met bidden en aan God steeds kleine woorden te zeggen die diep uit het hart komen, als je bijvoorbeeld naar school gaat of met je vriendjes speelt. De dag daarop had Jakov een voetbalwedstrijd gepland met vriendjes. Vóór de wedstrijd begon, dacht hij aan de woorden van Maria de avond ervoor, maar hij voelde leegte voor een gebed. Hij was te opgewonden om aan het gebed te beginnen. Als een kleine schikking bad hij vlug een Weesgegroetje om Onze-Lieve-Vrouw niet te bedroeven. Toen de Gospa later op de dag aan hem verscheen, toonde Zij aan Jokov een man uit China die aan het sterven was, een heel boosaardig man, met een hart van steen, klaar om recht naar de hel te gaan. Maar de Gospa zei tot Jakov dat Ze dankbaar was voor het gebed vóór de wedstrijd, ook al was het maar een klein gebedje, maar het was wel door dit gebed dat ze genade kon bekomen voor deze man: zijn hart was tot inkeer gekomen vóór zijn dood en hij was gered dankzij de kleine Jakov.

Maria over het bidden en het vasten

“Jezus verkiest dat u zich direct tot Hem wendt in plaats van via een tussenpersoon. Indien u zich ondertussen volledig wenst aan God te geven en als u verlangt dat Ik uw beschermer wordt, vertrouw Mij dan al uw intenties toe, jullie voornemens om te vasten en uw opofferingen zodat ik erover kan oordelen volgens de wil van God.”

“Er is maar één Middelaar tussen God en de mensen en dat is Jezus Christus.”

“Ik beschik niet over alle genaden, maar Ik ontvang enkel van God wat Ik verkrijg door gebed. God heeft zijn volledig vertrouwen geplaatst in Mij. Ik bescherm vooral hen die zich aan Mij hebben toegewijd.”

Over het Vasten: “het beste vasten is het vasten op brood en water. Door het vasten en het gebed kan men oorlogen stoppen en de wetten van de natuur opheffen. Liefdadigheid kan het vasten niet vervangen. In sommige gevallen mogen zij die niet kunnen vasten, dit vervangen door gebed, liefdadigheid en de biecht, maar iedereen, behalve de zieken, moet vasten.”

2. Vagevuur

“Er zijn vele zielen in het Vagevuur, ook van mensen – sommige priesters en religieuzen – die toegewijd waren aan God. Bid voor hun intenties, ten minste 7x het Onze Vader, het Weesgegroet en het Glorie Zij de Vader, gevolgd door de geloofsbelijdenis. Ik beveel u dit aan. Er is een groot aantal zielen die zich reeds een lange tijd in het Vagevuur bevinden omdat niemand voor hen bidt.”

“In het Vagevuur zijn er verschillende niveaus. Het laagste niveau staat het dichtst bij de Hel en het hoogste niveau het dichtst bij de Hemel. Het is niet op Allerzielen, maar op Kerstmis dat aan het grootste aantal zielen de genade wordt verleend om naar de Hemel te mogen overgaan. In het Vagevuur bevinden er zich zielen die hartstochtig bidden tot God, maar voor wie geen nabestaande of vriend op aarde bidt. God schenkt de gebeden van anderen aan hen. Het gebeurt dat God hen toelaat zichzelf op verschillende manieren kenbaar te maken en nabestaanden er op die manier aan hun bestaan in het Vagevuur te herinneren en hun gebeden te vragen om dichter tot God te komen. De meerderheid van de mensen gaat naar het Vagevuur. Velen gaan naar de Hel. Een klein aantal gaat onmiddellijk naar de Hemel.”

Er zijn vele gebedsgroepen op deze aarde wiens intenties zijn afgestemd op deze van de Heilige Zielen in het Vagevuur.

Spirt Daily

In Spirit Daily, de grootste katholieke online krant, staat vandaag een mooi artikel over de rol die engelbewaarders spelen in het begeleiden van de zielen die hen zijn toevertrouwd tijdens hun verblijf in het vagevuur. Ik heb het artikel vertaald.

Vanaf het moment van onze geboorte begenadigt God ons met een toegewijde en aangestelde begeleider en hoeder, onze minzame engelbewaarder. Engelen zijn geestelijke wezens die zich voortdurend in Gods aanwezigheid bevinden en Hem loven en prijzen. Het zijn Goddelijke boodschappers die tot taak hebben om Gods Wil en Woord over te brengen aan de mensheid en hoewel we hen niet kunnen zien staan ze op elk ogenblik klaar om ons te beschermen en over ons te waken op Gods bevel.

De begeleiding van deze engelen houdt pas op wanneer de ziel wordt “afgeleverd” in de Hemel. Derhalve is hun hulp dan ook uitgebreid tot het begeleiden van de zielen in het vagevuur. Als we zorg besteden aan de Kerk en onze engelbewaarder aanroepen tijdens ons leven zal deze ons in het bijzonder van dienst zijn in het uur van onze dood door ons te beschermen tegen verleidingen en ons te troosten in onze angsten en pijnen.

Zij leiden onze ziel naar het oordeel en we zijn verzekerd van hun troost en bemoedigingen als we naar het vagevuur gaan. Zij verlenen een heel waardevolle dienst door vrienden en aanverwanten te inspireren om Missen voor ons op te dragen of om voor ons te bidden voor een zo spoedig mogelijk overgang naar de Hemel.

Deze toegewijde bewakers, tot wie we elke dag zouden moeten bidden om ons te helpen in onze zuivering op aarde, houden nooit op om bezorgd te zijn over de zielen die hen door God zijn toevertrouwd. Hun grootste opdracht en verlangen is om ons in de Hemel te zien en ze verkrijgen van God alle genaden en voordelen die kunnen bijdragen tot ons eeuwig welzijn.

Ze bidden voor ons met een zeer grote liefde en stijgen op naar Gods Troon met onze verlangens en dalen af naar de zielen in het vagevuur met de gunsten die ze van God hebben verkregen door de goede werken van de gelovigen op aarde èn er wordt gezegd dat zij onze plaats in de Hemel voorbehouden.

De engelbewaarders brengen de zielen in het vagevuur op de hoogte van hun weldoeners en vragen deze zielen dan ook om voor hun weldoeners te bidden. En zoals de Heilige Augustinus zei: “Zij die zijn heengegaan mogen door hun engelen worden ingelicht over aardse gebeurtenissen in hoeverre dit door God is toegestaan.” Deze zielen kunnen niet voor zichzelf bidden maar kunnen bidden en tussenkomen voor ons terwijl zij zich in het vagevuur en daarna in de Hemel bevinden.

Toen de Heilige Margaretha van Cortona met tranen in haar ogen tot God bad voor alle dierbaren die zij had verloren, verschenen deze aan haar, omgeven door zuiverende vlammen en in zo een erbarmelijke toestand dat zij het aanzicht niet langer kon aanschouwen. Onze Goddelijke Verlosser zei tot Margaretha: “Het lijden dat ze doorstaan is heel groot, maar zou onvergelijkbaar groter zijn indien ze niet zouden worden bezocht en getroost door Mijn engelen, wiens aanschijn hen troost in hun pijnen en hen opbeurt in hun zuiveringsproces.”

De Heilige Hiëronymus zei: “Hoe groot is de waardigheid van de ziel dat elk van ons bij de geboorte een engel krijgt toebedeeld om over ons te waken.”

Wees tijdens uw leven goed, geef aalmoezen en draag Missen op voor uw dierbaren, aanverwanten en weldoeners in de naam van uw engelbewaarder. Vereer hem met het aansteken van een kaars. Verenig uw voornemens met deze van uw engelbewaarder om het Heilig Sacrament te aanbidden.

Er wordt gezegd dat er één ding is waartoe ze niet in staat zijn en dat is het ontvangen van de Heilige Communie. Aanroep uw engelbewaarder bij de aanvang van de dag en schenk hem een dankwoord aan het einde van de dag. Bid het rozenhoedje van de engelbewaarder en breng in afzondering wat van uw tijd door met uw engel. Onderhoud het Feest van de Engelbewaarder en maak uw geboortedag, de dag dat zijn opdracht voor u begon, tot zijn feestdag. Geef enige verering aan de Koningin van de Engelen in de naam van uw engelbewaarder, die zowel bemiddelaar is tussen de aarde en het vagevuur als tussen het vagevuur en de Hemel.

3. Hemel

“U gaat naar de hemel bij volle bewustzijn, welke u nu hebt. Op het moment van de dood wordt u zich bewust van de scheiding van het lichaam en de ziel. Het is verkeerd om te onderwijzen dat men meerdere malen wordt herboren in verschillende lichamen (reïncarnatie). Men wordt slechts éénmaal geboren. Het aardse lichaam ontbindt na de dood en komt nooit meer tot leven. Men ontvangt een hernieuwd lichaam.”

Over mensen die heel hun leven slecht zijn geweest en om vergeving vragen: “Wie veel slecht heeft gedaan tijdens zijn leven kan recht naar de Hemel gaan als hij te biechten gaat, spijt heeft over wat hij heeft gedaan en de Communie ontvangt alvorens het leven beëindigt.”

Ik denk niet dat de pracht van de Hemel met woorden te omschrijven valt, daarom laat ik het bij wat Ivan Dragicevic zei: “Ik ben er zeker van dat, indien u één seconde de Hemel mocht aanschouwen, uw leven op aarde u niet langer meer zou boeien.”

Bron: Emailbericht

Artikeltjes over Fatima als aanloop naar het eeuwfeest van Fatima in oktober 2017

Op deze pagina vindt u artikeltjes over Onze Lieve Vrouw en over Fatima en de zienertjes.
Dit in aanloop naar het eeuwfeest van Fatima in oktober 2017.

zondag 03-05-2015: Onze Lieve Vrouw van Fatima
zondag 10-05-2015: De invloedrijkste vrouw ter wereld
zondag 17-05-2015 Fatima in Lucia’s eigen woorden: Jacinta Marto
zondag 24-05-2015 Fatima in Lucia’s eigen woorden: Lucia’s kinderjaren – deel 1
zondag 31-05-2015 Fatima in Lucia’s eigen woorden: Lucia’s kinderjaren – deel 2
zondag 07-06-2015 Fatima in Lucia’s eigen woorden: Onthullingen en Visioenen
zondag 14-06-2014 Fatima in Lucia’s eigen woorden: Francisco Marto
zondag 21-06-2015 Fatima in Lucia’s eigen woorden: de Oproepen – deel 1
dinsdag 30-06-2015 De Geheimen van Fatima
zondag 05-07-2015 Fatima in Lucia’s eigen woorden: de Oproepen – deel 2
zondag 12-07-2015 Fatima – Plaats van Hoop en Vrede
zondag 26-07-2015 Fatima in Lucia’s eigen woorden: de Oproepen – deel 3

Boek

‘De Ware Godsvrucht’ van Louis-Marie- Grignion de Montfort

>>  http://www.dionysiusparochie.nl/spiritualiteit/onze-lieve-vrouw-van-fatima/

 

St. Pius X-overste Fellay kondigt ‘Rozenkrans Kruistocht’ aan als voorbereiding honderdste verjaardag Fatima verschijningen

St. Pius X-overste Bernard Fellay kondigt ‘Rozenkrans Kruistocht’ aan als spirituele voorbereiding honderdste verjaardag Fatima verschijningen

fellay-1

Tijdens de priesterwijdingen in Zaitzkofen (Duitsland) op 2 juli kondigde bisschop Bernard Fellay, overste van de St. Pius X priesterbroederschap, een kruistocht van Rozenkransen aan als spirituele voorbereiding op de honderdste verjaardag van de verschijningen van Onze Vrouw van Fatima. Onze Lieve Vrouw verscheen van mei tot oktober 1917 aan drie herderskinderen in Fatima.

De kruistocht zal gehouden worden van 15 augustus 2016 tot 22 augustus 2017 en heeft het doel gebeden te worden voor de intenties van de Gezegende Maagd zelf: (I) “Jezus wil in de wereld de devotie vestigen tot mijn Onbevlekte Hart.”

Zij die deel willen nemen aan de kruistocht worden gevraagd:

  1. Dagelijks de Rozenkrans te bidden, alleen of samen
  2. Vijf opeenvolgende maanden iedere eerste zaterdag de “troostende/herstellende” Heilige Communie te ontvangen en het Dagelijks Offer op te dragen als troost voor de misbruiken gesteld tegen Maria*
  3. De wonderdadige medaille te dragen en te verspreiden**
  4. Je woning toe te wijden aan het Onbevlekte Hart van Maria

Verder vraagt Bisschop Fellay ook om naast deze devotie te bidden (II) voor de triomf van Het Onbevlekte Hart en (III) voor de paus en de bisschoppen opdat Rusland zou toegewijd worden aan het Bedroefde en Onbevlekte Hart van Maria.

Lees verder op: Restkerk.net/Fellay…