Boodschap van de Koningin van de Vrede in Medjugorje – 2 januari 2017

Beste Medjugorje Vrienden,

We wensen u allen een gezegend Nieuwjaar toe. Van harte hopen we dat voor iedereen dit nieuwe jaar goed begonnen is. 2017 is een bijzonder jaar, anders dan de andere jaren.

We gedenken, zoals u beslist zult weten, dat O.L. Vrouw 100 jaar geleden in Fatima 6 keer is verschenen aan drie kinderen. Nu zal O.L. Vrouw ook zeker voor haar kinderen plannen hebben van liefde, bekering en vrede. Maar ook nu zal Zij net als in de laatste boodschap van 25 december zeggen: “Lieve kinderen, help mee met je gebeden, dat dit ook zal gebeuren.”

In Fatima verscheen O.L Vrouw als Koningin van de Rozenkrans. Deze titel is veelzeggend. O.L. Vrouw heeft gezegd, dat het de Wil van de hemelse Vader is, dat de mensen de Rozenkrans bidden en dat Hij door het bidden ervan veel genaden zal schenken.

Zuster Lucia, één van de drie zieners, zei dat er geen enkel probleem bestaat, dat niet kan worden opgelost door het bidden van de Rozenkrans. Dat zegt alles over de kracht van het Rozenkransgebed en moet ons hoop geven, zeker met het oog op de problemen in vele gezinnen en huwelijken, problemen in ons land, in Europa, kortom in de hele wereld. Vanmorgen kregen we nog een goede tip van iemand die zei: “Laten we ook de drie zienerskinderen vragen of zij met hun gebed onze gebeden willen ondersteunen.”

Het nieuwe jaar is pas één dag oud. Laten we het vaste voornemen maken om de Rozenkrans geen enkele dag te vergeten. Iedereen kan er uiteraard nog allerlei voornemens aan toe voegen, maar…. niet teveel, alleen voornemens waarvan u zeker bent dat u ze kunt volhouden, anders raakt u ontgoocheld en gebeurt er niets.

Lieve vrienden, samen zijn we sterk. We zullen in de loop van dit jaar zeker nog vaker op het thema “Fatima” terugkomen.

Hierbij ontvangt u ook de maandelijkse boodschap van O.L. Vrouw aan Mirjana van 2 januari 2017.

Hartelijke groet, Het Medjugorje Centrum, Ave Maria!

Boodschap van de Koningin van de Vrede in Medjugorje

big_thumb_83c25d6b4ea3a82f471367d79a0d2a67w1.jpg

Aan Mirjana:

2 januari 2017

Lieve kinderen, mijn Zoon was de Bron van liefde en licht toen Hij op aarde sprak tot het volk aller volkeren. Mijn apostelen, volg Zijn licht! Dat is niet gemakkelijk: jullie moeten klein zijn. Je moet jezelf kleiner maken dan de anderen door middel van het geloof, om met Zijn liefde vervuld te worden. Geen enkel mens op aarde kan zonder geloof een wonderlijke belevenis ervaren. Ik ben met jullie. Door deze komst en door deze woorden maak ik mezelf aan jullie bekend. Ik verlang ernaar om tegenover jullie te getuigen van mijn liefde en moederlijke zorg. Mijn kinderen, verknoei geen tijd met het stellen van vragen waar je nooit antwoord op krijgt. Aan het einde van je aardse reis, zal de Hemelse Vader je de antwoorden geven. Wees je er altijd van bewust, dat God alles weet; God ziet, God bemint. Mijn veelgeliefde Zoon verlicht het leven en verdrijft de duisternis. Mijn moederlijke liefde, die mij naar jullie brengt, is onuitsprekelijk, mysterieus, maar reëel. Ik druk mijn gevoelens voor jullie uit: liefde, begrip en moederlijke welwillendheid. Van jullie, mijn apostelen, verlang ik rozen van gebed, die daden van liefde moeten zijn. Voor mijn moederlijk hart zijn dat de meest waardevolle gebeden. Ik bied deze aan mijn Zoon aan, Die geboren werd omwille van jullie. Hij kijkt naar jullie en hoort jullie; Wij zijn altijd dicht bij jullie. Dit is de liefde die roept, verenigt, verandert, bemoedigt en waarmaakt. Daarom, mijn apostelen, heb elkaar steeds lief en bemin mijn Zoon boven alles. Dat is de enige manier tot redding, tot eeuwig leven. Dat is mijn meest innige smeekbede, die mijn hart vult met de heerlijkste geur van rozen.

Bid, bid altijd voor je herders, dat zij de kracht mogen hebben om het Licht van mijn Zoon te zijn. Dank jullie.  


Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf.

KN: Is 2017 het jaar van de waarheid?

2012-2019: Werk voor de glorie en de eer van Jezus Christus

Is 2017 het jaar van de waarheid?
Volgens zuster Lucia heeft Maria al de kop van de slang verpletterd.

Paus Franciscus zal in mei 2017 Fatima bezoeken. Met zijn aanwezigheid, zo meldt het Vaticaan, zal de paus het eeuwfeest van de verschijningen in het Portugese bergdorp luister bijzetten. Naar dat jubileum wordt reikhalzend uitgekeken.

Sommige gelovigen verwachten er een teken, anderen zelfs de ontknoping van de crisis van ‘vernieuwing’ die de katholieke Kerk sinds het Tweede Vaticaans Concilie in zijn greep houdt. Ondanks alle bejubeling wordt het huidige pontificaat steeds meer als de dramatische toespitsing daarvan gezien. Kardinaal Burke meent dat komend jaar een publieke rechtzetting van de paus onvermijdelijk kan worden.

Tegelijk schijnen hoog boven onze hoofden de sterren in een hemelse choreografie van ruim negen maanden de zwangerschap van Openbaringen 12 uit te beelden. Het sterrenbeeld Maagd brengt, letterlijk bekleed met de zon en de maan aan haar voeten, en op haar hoofd een kroon van…

View original post 295 woorden meer

Speciale serie ter gelegenheid van 100 jaar Fatima

Speciale serie ter gelegenheid van 100 jaar Fatima

O Crux Ave Spes Unica

100jaarfatima1

In 2017 vieren we het eeuwfeest van de verschijningen van de H. Maagd te Fatima.

Op deze blog wil ik dan ook dit jaar speciaal aandacht besteden aan deze verschijningen. Vanaf volgende maand al zal er af en toe een artikel verschijnen met tekst genomen uit de “Herinneringen van Zuster Lucia” (1978) en “O.L.Vrouw van Fatima – Missionaris van God!” (1947).

We zullen ook de film over de verschijningen in verschillende delen publiceren.

aparicofatimafatimafilm2

Er is dus één en ander om naar uit te kijken.

View original post

Hugo Bos: Overzichtspagina H. Maria

Overzichtspagina H. Maria

Wat is de plaats van H. Maria in de heilsgeschiedenis? Is Maria met lichaam en ziel ten hemel opgenomen aan het eind van haar leven? Is ze onbevlekt ontvangen, dus gevrijwaard van de erfzonde? Op deze en andere vragen kunt u in onderstaande artikelen een antwoord vinden. Klik op een van onderstaande links:

– Hoe is de devotie tot Maria ontstaan?
– Waarom is die devotie zo belangrijk?
– Welke beloften zijn er verbonden aan het bidden van de Rozenkrans?
– Wat hebben de heiligen van de Kerk gezegd over de Rozenkrans
– En hoe bidt je de Rozenkrans?
Op deze vragen een antwoord in dit artikel.

Een een diepgaande artikel over de Bijbelse grondslagen voor de Katholieke Maria-leer

Over de Onbevlekte ontvangenis van Maria en haar Tenhemelopneming

Wat zegt de Bijbel over Maria

Wat de oudvaders hebben gezegd over Maria en wat er in de Bijbel staat over Maria leest u in dit artikel (Engels).

Hier is een lezing te beluisteren die kapelaan Hans Schouten (vroeger dominee Schouten) heeft gegeven over Maria, de Moder Gods.

Veel gestelde vragen

Heeft Maria gezondigd in Lucas 2 vers 48?

Leert de Bijbel de onbevlekte ontvangenis van Maria?

Is de onbevlekte ontvangenis in strijd met de verlossing, omdat zij dan geen verlossing nodig had? (met itaten van oudaders, waaronder Augustinus)

Bleef Maria altijd maagd, de Bijbel spreekt immers over broeders van Christus?

In het evangelie wordt bijna niet over Maria gesproken, waarom dan aan haar bijzondere eer bewezen?

Waarom vieren de Roomsen het feest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus)?

Is de Maria-verering pas in de vijfde eeuw begonnen?

Bron: http://verbond.blogspot.nl/2010/07/maria.html

Fakkeltjes van licht bij Maria aansteken voor meer kracht in de Kerk

triomf-van-het-onvbevlekte-hart-van-maria


Sommigen willen een aangepaste kerk 

De aangepaste kerk bereikt een beperkt, maar betekenisvol deel van de bevolking en heeft een duidelijke impact op de maatschappij. Ze zal minder beroep doen op de ‘christelijke zuil’ om mensen te bereiken, ze zal mensen enkel kunnen warm maken via het aanbod dat ze doet in verband met het geloof zelf… Mensen moeten als ze met deze kerk in contact komen aangenaam verrast worden door de warme en levendige kracht die ervan uitgaat, en die hen iets kan bieden om hun leven dieper en rijker te maken. Sommige mensen zullen van jongs af aan tot deze kerk behoren en er via hun ouders en hun christelijke opvoeding in groeien; anderen zullen er pas op volwassen leeftijd mee in aanraking komen en kortstondig of voor een langere periode ingaan op het geloofsaanbod van de kerk. Enkele aandachtspunten om deze kerk een kans te geven zijn op de eerste plaats dat ze op zoek moet gaan naar nieuwe vormen van devotie en spiritualiteit. Verder moet er een aanbod zijn op verschillende niveaus van betrokkenheid, zowel voor sterk geëngageerde gelovigen als voor mensen die enkel even de sfeer willen opsnuiven en voor alle geledingen daar tussenin. De kerk moet ook vooral een positieve boodschap brengen waarvan mensen aanvoelen dat het hen iets bijbrengt voor hun leven, dat ze er in de letterlijke zin van het woord ‘wijzer’ van worden, dat het hen dieper bij de kern van hun bestaan brengt. Op deze manier kunnen ook leden van buitenaf aangetrokken worden. De kerk zal de media op de juiste manier moeten inschakelen door de aandacht te vestigen op grootschalige evenementen. Tegelijk zal het geen kerk moeten zijn die hoog van de toren blaast, maar een aangepaste kerk die erop uit is alle mensen welkom te heten…

Echter: Vertrouwen wij nog op de voorspraak van Maria?

Alles waar we met hart en ziel in geloven en ons voor blijven inzetten: de symbolen in de talloze kerken en kapelletjes, de subtiele verwijzingen in religieuze kunstwerken, de betekenisvolle beeldentaal van onze liturgie, de gelaagdheid van Bijbelverhalen, onze geloofsbelijdenis, de spirituele rijkdom van abdijen en kloosters, de vele vormen die naastenliefde; blijft de moeite waard om te behouden. De huidige strijdende kerk put er mede zijn levenskracht uit. Wij zijn immers kruisdragers, die de fakkel brandende zullen houden. Misschien gaan nog meer mensen, door de sluiers van de toekomst heen, bij Maria, nieuwe lichtjes aansteken. Wie gelooft in de kracht van het gebed en de voorspraak van O.L.Vrouw, mag op Haar vertrouwen.

Vgl. Kuleuven.be


 

Living a life in accordance with the wise and saving will of God requested by Our Lady in Fatima in 1917

toptext

Join thousands of concerned bishops,
priests and Catholic faithful declaring
their fidelity to the unchangeable
teachings of the Church on marriage and
Her uninterrupted discipline.

Only the clarity of truth will set people free (John 8: 32) and enable them to find the true joy of love, by living a life in accordance with the wise and saving will of God, in other words, avoiding sin, as maternally requested by Our Lady in Fatima in 1917.

Fill in your details and sign the Declaratio: Click here