Goede voornemens

Van harte wensen wij u een Zalig Nieuwjaar, met alle goede wensen die in deze uitdrukking samengevat zijn: alle goeds naar lichaam en geest! Wij denken daarbij aan het gezegde dat nog van de Romeinen stamt: ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’.

Waarschijnlijk hebt u ook met het ingaan van het nieuwe jaar goede voornemens gemaakt. U hebt de gelegenheid zich af te vragen: wat is er tot nu toe van terecht gekomen.

Algemene voornemens

Ook in de media werd sinds nieuwjaarsdag melding gemaakt van’goede voornemens’. Afslanken, minder eten, vooral ook minder vet eten e.d. – dat zou nummer één staan, gevolgd door: stoppen met roken, minder alcohol gaan gebruiken, voor voldoende beweging zorgen e.d.; in feite allemaal zaken die puur op het lichamelijke vlak liggen. Maar is er voor ons, r-k. gelovigen, niet veel meer, iets veel hogers, iets dat veel belangrijker is?

Wat u tot zaligheid sterkt…

Als wij de wens ‘Zalig Nieuwjaar’ gebruiken, dan doen wij dat niet alleen om een goede rooms-katholieke traditie te handhaven, maar veel meer om duidelijk te laten uitkomen dat wij u alles toewensen wat van belang is om uw levensdoel te bereiken: de eeuwige zaligheid. We mogen nooit vergeten dat wij van God afkomstig zijn, naar God op weg zijn om in alle eeuwigheid volmaakt gelukkig te zijn bij God. Don Bosco was gewend het de jeugd aldus voor te houden: ‘Ja, je ziel redden, je ziel redden, dat is alles, dat is alles’.

Al onze goede voornemens zouden dan ook in dat kader moeten liggen. Ook als wij voornemens maken van puur lichamelijke aard, als boven vermeld, dan is dat omdat wij goed voor onze gezondheid moeten zorgen om onze taak goed te kunnen vervullen en dankzij een goede gezondheid (voor zover dat van ons afhangt) de Heer zo goed en zo lang mogelijk hier te kunnen dienen. Het kan echter voor ons belangrijk zijn ook voornemens te maken die meer op bovennatuurlijk vlak liggen. Bijv. bepaalde verkeerde gewoontes trachten af te leren, gevaarlijke gelegenheden tot zonde vermijden, je tijd goed besteden en dergelijke.

Aan Maria’s hand

Laten we dit nieuwe jaar met al zijn wel en wee onder bescherming stellen van Moeder Maria en zo trachten aan Moeders hand in deugd en heiligheid vooruit te gaan. We tippen daarom een drietal puntjes aan.

Trouw aan de Rozenkrans

Na de Heilige Eucharistie is voor de katholieke leek het meest aangewezen en belangrijkste gebed: het biddend overwegen van de geheimen van de Rozenkrans: Jezus’ menswording en verborgen leven (de blijde geheimen), Jezus’openbare leven en verkondiging van het Evangelie (geheimen van het Licht), Jezus’lijden en sterven (droevige geheimen) en Jezus’ verrijzenis en hemelvaart (de glorievolle geheimen).

Deze kerngeheimen van ons geloof moeten we bidden met geloof, hoop en liefde: de drie goddelijke deugden die ons bij het heilig Doopsel zijn ingestort. Wie deze geheimen aldus naar best vermogen bidt, zal ook steeds groeien in die deugden van geloof, hoop en liefde. De ervaring is dat menig ‘voormalig’ katholiek begonnen is de Rozenkrans helemaal te vergeten. Daartegenover staat dat een katholiek die zich er trouw dagelijks op toelegt deze belangrijke geheimen in het Rozenkransgebed te overwegen, doorgaans ook trouw blijft aan al wat zijn katholieke geloofsbeleving vraagt. Dus mogen we wel zeggen: trouw aan de Rozenkrans is trouw aan je geloofsbeleving – trouw aan je geloof is de beste weg naar je eeuwige zaligheid.

Als het u echt niet lukken, kan dagelijks een volledig rozenhoedje van vijf geheimen te bidden, doe dan ten minste alles waar maar mogelijk is om minstens twee tientjes bidden; en op wat rustiger dagen komt u dan van zelf wel weer tot een normaal rozenhoedje van vijf geheimen. U zult de zegen ervan ondervinden.

Trouw aan morgen- en avondgebed, met de drie Weesgegroeten

Dit is ook een belangrijk stuk katholieke traditie, iedere ochtend en iedere avond; daarbij niet te vergeten: de drie Weesgegroetjes ter ere van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis, met de intentie om van iedere bekoring tot zonde gevrijwaard te blijven. We vertellen u zeker geen geheim, als we erop wijzen, hoe de hedendaagse maatschappij vergiftigd is van de onzuiverheid! Denken we alleen maar even aan wat de media, dag- en weekbladen, radio, tv, internet e.d. dagelijks ons voorschotelen. Op dit gebied niet wankelen, niet vallen – dat kunnen we alleen met Gods genade. Laten we die genade dus elke ochtend en elke avond vragen langs de bemiddeling van de Middelares van Alle Genaden. .

Trouw aan Maria’s hand door het leven

De Zalige Edward Poppe leert ons in zijn preken en artikelen dat wij er goed aan doen steeds even Maria’s hulp aan te roepen bij al ons doen en laten: eten en drinken, opstaan en slapen gaan, bij ieder gebed, ieder gesprek, elk werk, ook onze ontspanning enz., om aldus met Maria begonnen steeds alles met Maria goed te voltooien. Een kort schietgebed kan daarbij een geschikte hulp zijn (‘Maria, langs U naar Jezus’- ‘Moeder Maria, sta mij bij’- ‘Maria, wees mijn Voorspreekster’ e.d.), kort en krachtig naar eigen persoonlijke keuze. Ook al zou u dat in het begin vaak vergeten: niet erg, want als u het volhardend blijft proberen, zal het op den duur een mooie gewoonte worden. Vindt u dat niet een prachtig ‘goed voornemen’ voor 2023?

‘Heilige Maagd, allerliefste Moeder, geef dat ik mijn ziel red’. Dat schietgebed leerde Don Bosco de kinderen, en zijn directe opvolger, Don Rua (door paus Paulus VI in1972 zalig verklaard) stierf met dit schietgebed op zijn lippen – wat hij dus in zijn jeugd van Don Bosco had geleerd. Hier moeten we het nu bij laten, maar we zijn tevens terug bij het begin: het gaat per saldo om de redding van uw ziel – wat tot uitdrukking in onze wens:

Zalig Nieuwjaar!

Pastoor Geudens

19 september FEEST O.L.V. van LA SALETTE

Door de verdrukking naar de Hemel

OLV VAN LA SALETTE (2)Door Frank
De verschijning van MARIA in LA SALETTE op 19/9/1846 (1é officieel erkende verschijning van Maria door de RKK) wordt gekenmerkt door 2 belangrijke feiten, dat zijn;
1. de rijke symbolische waarde van de verschijning op zichzelf.
2. de indringende Boodschap, die dient verspreid te worden op uitdrukkelijke vraag van de Hemel!
(..) Maria spreekt in LA SALETTE een zeer krachtige duidelijke en profetische boodschap uit! Tevens spreekt ze gedurende de ganse tijd in de 1é persoon enkelvoud, ze spreekt in NAAM VAN GOD, zoals ook de profeten spraken in het Oude Testament!
Lees hier verder:http://jezusmariagroep.blogspot.be/2014/09/19-september-feest-olvvan-la-salette.html


View original post

15 september: Maria van de zeven smarten

Op 15 september, daags na het feest van Kruisverheffing, gedenkt de Kerk de zeven lijdensmomenten van Maria. Deze gedachtenis heet in het Nederlands taalgebied Onze Lieve Vrouw van Smarten.

De Zeven Smarten van Maria zijn:

 1. De lijdensvoorzegging door Simeon (bij het opdragen van Jezus in de Tempel);
  Lucas 2,34-35
 2. De vlucht naar Egypte;
  Matteüs 2,3
 3. Het verlies van het goddelijk Kind in Jeruzalem;
  Lucas 2, 43-45
 4. De ontmoeting met haar Zoon op de kruisweg;
  Lucas 23,25
 5. Jezus sterft aan het Kruis (Stabat Mater);
  Johannes 19,25
 6. Maria ontvangt haar gestorven Zoon op haar schoot (Pietà);
  Matteüs 27,57-59
 7. Maria bij het neerleggen van Jezus in de rotsgraf;
  Johannes 19,40-42

Maria van de Zeven Smarten

Feest 15 september (daags na Kruisverheffing!)

Latijn: Mater Dolorosa;

Betekenis van het Feest
Op het moment dat Maria door de engel Gabriël werd gevraagd of zij de Moeder van Jezus wilde worden, werd zij vervuld van een grote vreugde. Zij zong een beroemde lofzang voor God, het Magnificat (‘Mijn ziel prijst hoog de Heer…’: Lukas 01,26-38.46-56). Net als haar zoon Jezus is haar het lijden niet bespaard gebleven. Maar dat had niet het laatste woord over haar. Integendeel, zij is door het lijden heen een vrouw van de liefde geworden. De Kerk noemt haar ‘de eerste van de gelovigen’, ‘beeld van de kerk zelf’. In haar smarten kunnen de gelovigen hun eigen verdriet herkennen; zij kunnen in hun gebed hun toevlucht nemen tot Maria en haar vragen voor hen bij de Heer een goed woordje te doen: zij weet wat het is verdriet te moeten doormaken. Wij zouden haar het geheim kunnen vragen om door het lijden heen te groeien in liefde en geloof.

Daarom heeft de geloofsgemeenschap vaak stilgestaan bij de momenten van verdriet in het leven van Maria. Uiteindelijk zijn ze samengevat in zeven momenten van smart:

1. Een week na Jezus’ geboorte moet hij in de tempel aan God worden opgedragen. Op het moment dat Maria en haar man Jozef op het tempelplein arriveren, verschijnt daar de oude Simeon. Hij neemt het kind in zijn armen en dankt God met de woorden: “Laat uw dienaar nu maar, Heer, naar uw woord in vrede gaan. Want op dit moment hebben mijn ogen uw heil aanschouwd, dat U voor alle volken hebt bereid. Een licht dat voor de heidenen straalt; een glorie voor uw volk Israël.” En tot de verbaasde Maria sprak hij: Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar mag worden. En ook uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.”
[Lukas 02,22-35]

2. Enige tijd na Jezus’ geboorte verschijnen er wijzen uit het oosten. Zij dienen zich aan bij koning Herodes met de vraag, waar de pasgeboren koning van de Joden te vinden is, want – zeggen zij – “wij hebben zijn ster in het oosten gezien”. Herodes schrikt en heel Jeruzalem met hem. Hij is niet een geboren koning, hij heeft het koningschap gekocht. Hij besluit het kind te doden en stuurt de wijzen naar het nabijgelegen plaatsje Bethlehem, want daar moet het kind volgens de heilige boeken geboren zijn. En hij vraagt hen, of ze na afloop terug willen komen, “want dan kan ook ik het hulde gaan brengen”. De wijzen aanbidden het kind, maar gewaarschuwd door een engel, dat Herodes het kind wil doden, gaan zij niet meer bij hem langs: zij keren langs een andere weg naar huis terug. Herodes bemerkt dat hij bedrogen is en geeft zijn leger bevel alle kinderen onder de twee jaar in en om Bethelhem te doden. Jozef krijgt een droom waarin een engel hem aanspoort het kind en zijn moeder te nemen en te vluchten naar Egypte. Daar moeten ze blijven tot Herodes gestorven is en het gevaar geweken.
[Matteus 02,01-21]

3. Als Jezus twaalf jaar is, reist hij bij gelegenheid van het paasfeest met zijn ouders mee naar Jeruzalem. Hij wordt zo geboeid door de gesprekken met de leraren en schriftgeleerden, dat Hij alles om zich heen vergeet. Op de terugweg bemerken zijn ouders dat hij niet ergens anders in de karavaan met familieleden meereist, en dodelijk ongerust keren ze terug naar Jeruzalem. Na drie dagen zoeken vinden ze Hem, nog altijd gezeten tussen de leraren, die verbaasd staan over zijn begrip en zijn antwoorden. Zijn ouders stonden perplex en zijn moeder zei: “Maar kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Moet je kijken met hoeveel smart je vader en ik naar je hebben gezocht?” Maar hij antwoordde: “Wist u dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?”
[Lukas 02,41-52]

4. Omdat Jezus veel kritiek had op de schijnheiligheid van de religieuze leiders van zijn dagen, had Hij zich veel vijanden gemaakt. Uiteindelijk wisten ze Hem te pakken te krijgen en aan de Romeinse overheid voor te geleiden. Ze bewerkten de stadhouder Pilatus, zodat deze besloot Hem te laten kruisigen, ondanks het feit dat hij erkende geen schuld in Hem te vinden. Jezus moest zelf zijn kruis dragen naar de plaats van de terechtstelling even buiten Jeruzalem. Lukas vertelt, dat Jezus zelfs in die situatie kans zag wenende vrouwen te troosten [Lukas 23,27-31]. Hoewel geen van de evangelisten het uitdrukkelijk vertelt, heeft Hij volgens de overlevering op die kruisweg ook zijn moeder Maria ontmoet: een smartelijk gebeuren.

5. De evangelist Johannes vermeldt uitdrukkelijk, dat Jezus’ moeder onder het kruis stond op het moment dat Hij stierf: “Toen Jezus zijn moeder zag, en naast de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: “Vrouw, ziedaar uw zoon. Vervolgens zei Hij tot de leerling: “Zie daar uw moeder.” En van dat ogenblik nam de leerling haar bij zich in huis.
[Johannes 19,26-27]

6. Toen Jezus na zijn dood van het kruis werd afgenomen, legde men Hem in de schoot van zijn moeder. Ook dit wordt niet verteld door de evangelisten. Maar het tafereel is vooral in de middeleeuwen vaak afgebeeld. Zo’n afbeelding van Maria in droefheid met de dode Jezus op haar schoot noemt men een Pietà.

7. Tenslotte werd Jezus in een nieuw graf gelegd. Als Maria onder het kruis stond, was ze daar natuurlijk ook bij aanwezig. Dat is de zevende smart.


De gedachtenis van Maria van Zeven Smarten groeide in de middeleeuwen uit tot een kerkelijke feestdag.

HET LEVEN VAN DE H.JOZEF

Greeth's Blog

Uitg. Madonnacentrum Totus Tuus, Frans van Dyckstraat 5 2100 Deurne

Tel. 032362015 Gsm : 0497388277

E-mail: rozenkransm@gmail.com

Opgetekend door Maria Cäcilia Bay OSB.

Wie is Zuster Bay OSB (1694-1766)?

Zij leefde als dochter van de heilige Benedictus in Monte Fiascone bij Viterbo. Zij deed haar intrede op 12 april 1713 in het plaatselijke klooster van de heilige Petrus. In 1743 werd zij er abdis en bleef dit tot aan haar dood op 6 januari 1766.

Zuster Cäcilia was mystiek begenadigd; zij kreeg het charisma van het schouwen . In mei 1729 drukte Jezus voelbaar en werkelijk het heilig wondteken in haar hart. Hij droeg haar op al zijn openbaringen mee te delen. Zij zei: “Ik heb nooit een geschrift over de heilige Jozef gelezen, ik heb alles vernomen wat Jezus Christus in zijn genade mij heeft geopenbaard. Het werd mij gedicteerd door een innerlijke stem wat op wonderbaarlijke wijze gebeurde”.

View original post 1.013 woorden meer