Kardinaal Ratzinger in 2000: ‘We publiceerden niet het volledige geheim’

bid 24 uur

“Het ongepubliceerde deel spreekt over een slecht concilie”

Kardinaal Ratzinger, juni 2000.

530523_10151491338668604_1278779184_n (1)

Nieuwe onthullingen door een priester die Kardinaal Ratzinger goed gekend heeft, werpen een nieuw licht op de recente ontwikkelingen en vermeende uitspraken van Paus Benedictus omtrent het Derde Geheim van Fatima.De zogezegde verklaring van Benedictus ‘dat het Derde Geheim volledig werd gepubliceerd’ kwam enkele dagen nadat onderstaand artikel door OnePeterFive over een verborgen stuk van het Derde Geheim van Fatima verscheen. Deze uitspraak heeft hij naar alle waarschijnlijkheid niet zelf gedaan, maar werd hem in de mond gelegd door de vrijmetselaars in het Vaticaan, in een poging om de zogezegde ‘complottheoretici’ de mond te snoeren.De auteur van het artikel op OnePeterFive schrijft als volgt: Vandaag, op het feest van Pinksteren, belde ik vader Ingo Dollinger op, een Duitse priester en vroegere professor theologie in Brazilië, die nu vrij oud en fysiek zwak is. Hij was een persoonlijke…

View original post 408 woorden meer

Met Bernadette het kruisteken maken

Drievuldigheidszondag C 2016

Er zijn gebaren, die bij ons kerkelijke en gelovig leven horen. Een van die gebaren waaraan katholieken worden herkend, is het kruisteken. U hebt waarschijnlijk dit kerkgebouw betreden met het maken van een kruisteken met wijwater. Wij zijn deze Eucharistieviering begonnen met het kruisteken met de namen van de Drie-ene God, de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Wij zullen eveneens deze viering afsluiten met het kruisteken. En bij het verlaten van deze kerk kunt u weer een kruisteken met wijwater maken. Bij het doopsel worden ouders en alle genodigden uitgenodigd om het kindje met een kruisteken te begroeten en bij het afscheid van een dierbare vertrouwen wij deze geliefde toe aan God door het maken van dat vertrouwde kruisteken.

Maar helaas is dit voor jeugdigen soms een vreemd gebaar geworden. Toch willen ook zij het kruisteken leren, want elk gebedje begint met datzelfde gebaar en de namen van de Drieëne God: de Vader als de Schepper van Hemel en aarde; dan noemen wij de Zoon als God die mens geworden is en ons leven heeft gedeeld met de daarbij horende pijn, verdriet en zelfs dood. Maar de Zoon is ook degene die de dood heeft overwonnen door de verrijzenis. Tenslotte noemen wij de heilige Geest als Gods blijvende aanwezigheid. Op deze manier drukken wij telkens uit, dat God iets met mensen heeft en zich daarom met ons verbonden heeft. En dat wij daarop steeds mogen rekenen, heel ons leven lang.

il_fullxfull-742928191_c8b7Elk jaar wordt er in Lourdes een pastoraal thema gekozen. Zo werd er achtereenvolgens aandacht gevraagd voor de rots, de menigte mensen, voor het licht en andere thema’s werden aan de orde gesteld. Ook een keer stond het kruisteken centraal met de namen van de Drieëne God: Vader, Zoon en heilige Geest. Waarom? Want wie aan Lourdes denkt, denkt toch allereerst aan Maria en Bernadette en daarna pas aan een kruisteken. Maar Lourdes wordt altijd ook de plaats van het kruisteken genoemd. Want toen het herderinnetje op 11 februari 1858 de rivier de Gave wilde oversteken, hoorde ze plotseling een zacht gedruis van wind en werd haar aandacht getrokken door een witte gestalte, die haar in de rots verscheen. Bernadette wist niet wat te doen. Wie is dat? Een geest? Een spook? Daarom nam ze snel de rozenkrans en wilde een kruisteken maken, maar het lukte haar niet. Pas toen de Witte Dame haar uitnodigde om met haar samen het kruisteken te maken, lukte het haar om dat vertrouwde gebaar te herhalen. Dit gebaar stelde Bernadette volledig gerust. Nu wist zij: deze witte Dame moet uit de hemel komen, want anders zou ze het kruisteken niet kunnen maken. En alle latere ontmoetingen tussen Bernadette en O.L.Vrouw zijn altijd begonnen met het samen maken van het kruisteken. Bernadette heeft het daarna als een van haar taken gezien om de mensen aan te leren om het kruisteken steeds met aandacht en overtuiging te maken, want zoals nu kan soms het kruisteken lijken op het wegjagen van denkbeeldige vliegen. Onaandachtig, slordig. Daarom komt het kruisteken alle aandacht toe.

Het kruisteken is verder de meest korte geloofsbelijdenis en een voortdurende verwijzing ook naar ons doopsel, want toen zijn wij met de woorden die bij het kruisteken horen, met doopwater overgoten. Door het kruisteken worden wij ons bewust, dat God borg voor ons staat en ons als zijn kinderen beschouwt. Dit geloof biedt ons bescherming.

Wij verbinden het kruisteken verder ook met het kruis, waaraan de Heer Jezus als onze Verlosser is gestorven. In onze huizen hangt een kruisbeeld, dat ons zeer vertrouwd is, misschien té vertrouwd, zodat wij er onachtzaam mee omgaan. Door het maken van het teken van het kruis geven wij erkenning aan Jezus’ verlossende liefde.

“Met Bernadette het kruisteken maken”, met Bernadette de Naam van de Drie-ene God uitspreken. Dit thema wil een verfrissing bewerken in onze geloofsbeleving: in de gebaren die daarbij horen en de woorden die wij erbij uitspreken. Wij betrappen ons erop, met hoeveel sleur en onnadenkendheid wij het kruisteken maken. Bernadette wil een verfrissing bewerken in onze geloofsbeleving en mentaliteit. Een nieuwe stap, een nieuw begin. Moge deze feestdag van de Drie-ene God, van de Vader, de Zoon en de heilige Geest ons geloof verfrissen en ons dankbaar maken, dat God naar mensen heeft omgezien. Amen.

Vgl. bron: www.parochiestmartinus.nl


 

Uitleg van de Boodschap O.L.Vrouw aan Mirjana – 2 mei 2016.

Medjugorje, boodschap van de Koningin van de Vrede
gegeven aan Mirjana op 2 mei 2016.

Lieve kinderen, Mijn moederlijk hart verlangt van jullie een echte bekering en een vast geloof, opdat jullie  liefde en vrede kunnen brengen aan allen om je heen. Maar, mijn kinderen, vergeet niet dat ieder van jullie voor de Hemelse Vader een unieke wereld is. Sta de Heilige Geest daarom toe om voortdurend in jullie te werken. Wees geestelijk zuiver, kinderen. In spiritualiteit ligt schoonheid. Al wat spiritueel is, is levend en erg mooi. Vergeet niet dat in de Eucharistie, de kern van het geloof, mijn Zoon altijd bij jullie is. Hij komt naar jullie toe en breekt het brood met jullie, omdat Hij voor jullie, mijn kinderen, gestorven is, verrezen is, en wederkomt. Deze woorden van mij klinken jullie vertrouwd in de oren omdat zij de waarheid zijn, en de waarheid verandert niet; maar veel van mijn kinderen zijn haar vergeten. Mijn kinderen, mijn woorden zijn noch oud noch nieuw, zij zijn eeuwig. Daarom nodig ik jullie uit, mijn kinderen: zie de tekenen van de tijd, “verzamel de gebroken kruisen en breng ze bijeen”, en wees apostelen van de openbaring. Ik dank jullie. –BRON

Medjugorje, 13 mei 2016

Veel mensen vroegen ons naar de betekenis van deze zin: “Daarom nodig ik u uit, mijn kinderen, goed naar de tekenen van de tijd te kijken, de “gebroken kruisen” te verzamelen en apostelen te zijn van de Openbaring”. Mirjana vroeg de uitdrukking “de gebroken kruisen te verzamelen” tussen aanhalingstekens te plaatsen. Dit wil zeggen dat O.L.Vrouw verwijst naar een reeds gekende werkelijkheid. Welnu, we kunnen hiervoor een verklaring vinden bij de verschijningen, die Bruno Cornachiola in 1947 kreeg in “Tre Fontane” dicht bij Rome, waar de H. Paulus onthoofd werd.

We geven hier best een korte beschrijving. Bruno, die hevig vijand was van de Katholieke Kerk, had het plan opgevat om Paus Pius XII met messteken te vermoorden. Op de vooravond van zijn misdaad, zaterdag, 12 april 1947, was hij met zijn familie aan Tre Fontane. Zijn kinderen speelden dicht bij een grot. Hij was bezig met een boek te schrijven tegen de Onbevlekte. Toen ze terug naar huis wilden gaan was de kleinste in de grot gebleven. Bruno zei aan zijn zoon: “Ga uw zus halen”. Deze ging maar kwam niet terug. Bruno stuurde zijn andere zoon, maar deze kwam ook niet terug. Kwaad ging hij ze zelf halen en vond ze op de knieën, met gevouwen handen, in extase. Ze reageerden niet op de roep van hun vader. Tegen zijn wil werd Bruno zelf op de knieën gedwongen. Toen hij zijn ogen opsloeg stond de H. Maagd daar. Ze keek hem aan en zei: “Ik ben diegene, die in de Goddelijke Drievuldigheid woont. Ik ben de Maagd van de Openbaring. Gij vervolgt me, nu is het genoeg! Basta! Keer terug naar de heilige kudde …!”

Bruno vertelde dat de Heilige Maagd met haar rechter arm een gebaar maakte en met haar wijsvinger naar de grond wees. Wel, aan zijn voeten lag er een gebroken kruis, een stuk zwarte stof en een soutane, die op de grond gesmeten was. De H. Maagd zei hem: “Zie, de Kerk zal vervolgd worden, gebroken, dit is een teken dat mijn zonen zich zullen ontkleden … Gij, wees sterk in het Geloof!” (De zonen waar Maria van sprak zijn de leden van de clerus). Dan onthulde Maria hem wat er zou gebeuren, in het bijzonder de afvalligheid van zoveel priesters en hoezeer hij de Kerk moest beminnen, ondanks alles wat er in haar zou gebeuren. “Dit gebroken kruis betekent het martelaarschap van de priesters, die in de vervolging trouw blijven aan Christus”. “ Priesters, zelfs als ze in de helse draaikolk zitten, zijn me dierbaar, zei de H. Maagd, ze zullen vertrappelt en vermoord worden, dat is het gebroken kruis bij de soutane, het teken van priesterlijke onthechting”. Kortom, de op de grond geworpen soutane betekent het verlaten van het priesterschap door zoveel priesters. De zwarte stof betekent dat de Kerk als weduwe zal achter blijven, overgeleverd aan wereldse willekeur.

Bruno bekeerde zich onmiddellijk en werd tot aan zijn dood in 2001 een vurige apostel en een verdediger van de Kerk. (Zijn proces tot zaligverklaring is in Rome ingezet). Al deze jaren kreeg hij boodschappen van de H. Maagd, vooral door dromen, zoals Don Bosco. Deze boodschappen zijn profetisch, ze hebben betrekking tot de nabije en de verre toekomst van de Kerk en tot de interne drama’s, die ze doormaakt.

Waarom spreekt Gospa ons nu over gebroken kruisen, die we moeten verzamelen? Dat gelijkt op een oproep van haar voor ons, die, te midden geestverwarring en diepe pijn Christus en zijn Kerk willen dienen. Onze wereld zwemt in troebel water. Het gaat niet meer om één gebroken kruis (dat van 1947) maar om vele gebroken kruisen (deze van 2016)!  Maria drukt hiermee haar diepe pijn uit tegenover de afvalligheid van zoveel christenen, priesters en leken, tegenover het verraad in het hart zelf van de Kerk, tegenover de algemene geloofsafval van deze tijd.

Maria onthulde aan Bruno de naam, waarmee ze wil aanroepen worden op deze plaats: “Ik ben de Maagd van de Openbaring”. In haar hand droeg ze een klein boekje: “De Apocalyps van de H. Johannes, ook genoemd “Het boek van de Openbaring”.

De Maagd van de Openbaring nodigt ons vandaag uit “apostelen van de Openbaring” te zijn ! Ze toont de kenmerken van deze apostelen, die trouw zullen moeten blijven te midden de verwarring.  Kenmerken, die ook de hare waren toen ze op aarde leefde: “Ze beklagen zich niet, ze zwijgen en rebelleren niet”.

Het “Boek van de Openbaring” is een heilige tekst, nog ten dele verborgen. Het beschrijft de toekomst van de mensheid en de overwinning van God over de Draak en het Beest na een verschrikkelijke strijd.  Hoe kan men de ogen inderdaad niet  openen en zien dat vandaag, meer dan ooit tevoren, de strijd tegen het Beest hevig en beslissend is?   Satan weet dat zijn dagen geteld zijn en hij speelt met de kracht van de wanhoop zijn laatste kaarten uit.   Wil Gospa ons zeggen dat we op een kantelmoment zijn, een belangrijke wending in het leven van de Kerk?   Een tijd waar de tijd van de Apocalyps nadert en waar iedereen zal moeten kiezen: voor of tegen Christus?  Ik denk het, want nooit tevoren heeft ze in haar boodschappen verwezen naar een andere verschijningsplaats, uitgezonderd naar Fatima in augustus 1991.  Waarom herneemt ze deze maand de fundamentele punten van Tre Fontane?

Het is belangrijk dat we, bij deze gelegenheid het Boek Apocalyps eens herlezen, vooral hoofdstuk 12, waar de H. Maagd aanwezig is.  Ze zei aan Bruno: “Voor ik weg ga, zeg ik u dit: De Openbaring is het Woord van God en deze Openbaring spreekt over mij. Daarom heb ik deze titel gekozen: de “Maagd van de Openbaring””. (Ik signaleer dat dit het enige boek is van de Bijbel, dat ons een Zaligspreking belooft: “Zalig de hoorders van de woorden van deze profetie …” (1,3)  en: “Zalig hij, die de profetische woorden van dit boek bewaart”. (22,7)

Het is ook belangrijk te beseffen, in het hart tot hart van een vurig gebed, dat de H. Maagd van ons verwacht dat we eerherstel zouden brengen voor alle aanvallen op Jezus in de Eucharistie en op het priesterschap, dat hij aan de mensen heeft toevertrouwd.  “Mijn Onbevlekt Hart bloedt”  zei ze op 25 april.  Ze vraagt ons niet de “gebroken kruisen te verzamelen” om er kritiek uit te puren en negatieve beoordelingen over prelaten of priesters, of ten onder te gaan in ontmoediging.  Nee, Ze vraagt alles te doen wat in onze macht ligt om hen te helpen, hen te ondersteunen met ons gebed en onze offers.  Welke troost kunnen we Haar niet brengen door ons hart te verenigen met haar Onbevlekt Hart, dat zeker bloedt, maar dat reeds de eindzegen ziet.

Fax (vertaling uit het Frans) door Sr. Emmanuel, Enfants de Medjugorje 2016

Namens pater Guy Borreman sj
Zr Lucienne

 

Aan Maria’s hand

Na de Heilige Eucharistie is voor de katholieke leek het meest aangewezen en belangrijkste gebed: het biddend overwegen van de geheimen van de Rozenkrans

Optimist tot in de kist

Laten we ons leven en onze toekomst met al zijn wel en wee onder bescherming stellen van Moeder Maria en zo trachten aan Moeders hand in deugd en heiligheid vooruit te gaan. We tippen daarom een drietal puntjes aan.

Trouw aan de Rozenkrans

Na de Heilige Eucharistie is voor de katholieke leek het meest aangewezen en belangrijkste gebed: het biddend overwegen van de geheimen van de Rozenkrans: Jezus’ menswording en verborgen leven (de blijde geheimen), Jezus’openbare leven en verkondiging van het Evangelie (geheimen van het Licht), Jezus’lijden en sterven (droevige geheimen) en Jezus’ verrijzenis en hemelvaart (de glorievolle geheimen).

Deze kerngeheimen van ons geloof moeten we bidden met geloof, hoop en liefde: de drie goddelijke deugden die ons bij het heilig Doopsel zijn ingestort. Wie deze geheimen aldus naar best vermogen bidt, zal ook steeds groeien in die deugden van geloof, hoop en liefde. De ervaring is dat menig ‘voormalig’…

View original post 484 woorden meer

Vierde geheim van Fatima: ‘de grote afvalligheid begint aan top van Kerk’

13 mei 2016

Auteur: Redactie KN

Vierde geheim van Fatima: 'de grote afvalligheid begint aan top van Kerk'

Rond het derde geheim van Fatima is nog altijd veel te doen.

De Kerk maakte het bekend in het jaar 2000, veertig jaar later dan de verschijning in Fatima had gevraagd. De conciliepausen Johannes XXIII en Paulus VI zouden negatief gestaan hebben tegenover zuster Lucia (1907-2005), de eenvoudige, enige dan nog levende zieneres van Fatima. Er zijn redenen, onder andere uiteengezet door Antonio Socci in Il quarto segreto di Fatima, aan te nemen dat de publicatie in 2000 alleen het apocalyptische visoen van de moord op de paus betrof. Het bijbehorende velletje met daarop de toelichting van de Maagd in haar eigen woorden zou daarbij zijn verdoezeld. En wel, zo meldt nu de website Onepeterfive, omdat Maria hierin indringend waarschuwde dat de grote afvalligheid van de Kerk zou beginnen aan de top.

Satan

Op deze vrijdag (13 mei 2016) begint het honderdste jaar na de eerste verschijning in Fatima. In 1980 schreef zuster Lucia een brief aan de huidige kardinaal Carlo Cafarra (87). Het was een reactie op zijn verzoek om gebed, nadat paus Johannes Paulus II hem verzocht had een nieuw Pauselijk Instituut te beginnen voor huwelijk en gezin. Tot zijn verrassing kreeg Caffara een lange ondertekende brief van haar terug, waarop zij meldde: “De laatste beslissende slag tussen de Heer en het rijk van Satan zal gaan over huwelijk en gezin. Wees niet bang, want iedereen die zich inspant voor de heiligheid van huwelijk en gezin zal altijd in alle opzichten bestreden en tegengewerkt worden, want dit is het beslissende punt.” En zij besloot: “Echter, Onze Lieve Vrouw heeft zijn hoofd al verpletterd.”

Grote afvalligheid

Vijftien jaar na deze brief legde een andere kardinaal, Luigi Ciappi (1909-1996), persoonlijk theologisch adviseur van vijf pausen, een belangrijke verklaring af over het ‘vierde geheim’ van Fatima (d.w.z. het ontbrekende, niet-gepubliceerde deel van het derde). Hij is een van de weinige mensen die het derde geheim in zijn geheel gelezen hebben. In een brief uit 1995 schreef hij aan professor Baumgartner uit Salzburg: “In het derde geheim wordt voorzegd, onder andere, dat de grote afvalligheid in de Kerk aan de top zal beginnen.”

Profetische boeken

Deze verklaring is recent versterkt door Alice von Hildebrand (93) in een email aan de website Onepeterfive. Zij verklaart daarin dat een andere ingewijde monseigneur in het Vaticaan, mgr. Maria Boehm, een belangrijke redacteur van de Osservatore Romano, in een gesprek in 1965 met haar en haar man, de filosoof Dietrich von Hildebrand, eveneens verklaarde dat het derde geheim in 1960 niet was gepubliceerd, omdat het informatie bevatte die de Kerk zelf in een slecht daglicht zou zetten: namelijk dat de grote afvalligheid zou beginnen aan de top. Dit bevestigde het vermoedens van Dietrich von Hildebrand, uiteengezet in twee profetische boeken, dat het Tweede Vaticaans Concilie de Kerk aan grote gevaren zou blootstellen.

Communistische spionne

Alice von Hildebrand maakt ook melding van een gesprek dat verklaren kan hoe het zaad van een anti-gezinsmentaliteit binnen de muren van het Vaticaan kan zijn gezaaid. In 1965 spraken zij en haar echtgenoot met Bella Dodd, een communiste die zich bekeerd had onder invloed van mgr. Fulton Sheen. Zij vertelde dat zij als communistische spionne contact onderhield met vier kardinalen die in het geheim voor de Sovjet Unie werkten en die naar haar zeggen ook op dat moment (1965) nog actief waren. Zij wilde hun namen echter niet prijsgeven. Zie voor de website Onepeterfive voor de volledige verklaring van Alice von Hildebrand. (KN/Onepeterfive)

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/vierde-geheim-van-fatima-de-grote-afvalligheid-begint-aan-top-van-kerk

Pinksternoveen gebed met Maria

pray non stop

Preek 7e zondag van Pasen – C 2016

p1019859-d4d89d8af7aaf0262e346f40f69029c0

Stilaan naderen wij het feest van Pinksteren, de vijftigste dag na Pasen, het feest van de nederdaling van de heilige Geest. Deze dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren noemen wij de pinksternoveen. De Kerk sluit zich aan bij de apostelen, die samen met Maria bidden, opdat Gods Geest over hen mag komen, want zo is hen beloofd.

Afscheid van Jezus en de komst van de heilige Geest: dat zijn de centrale gedachten in de liturgie van deze zondag. Terwijl Jezus weet, dat Hij ter dood gebracht wordt, bidt Hij voor zijn leerlingen en beveelt hen aan bij zijn hemelse Vader. Hij sluit zijn gebed met de woorden: “Opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad in hen moge zijn en Ik in hen.” Dat is eigenlijk een omschrijving van de heilige Geest: Hij is Gods nabije in ons werkende Liefde. Aan de…

View original post 458 woorden meer

Noveen tot de Heilige Geest

Dierbare Vrienden,

 Graag willen wij u herinneren aan de noveen tot de Heilige Geest die morgen begint, als voorbereiding op het feest van Pinksteren. De Heilige Geest en zijn zeven gaven hebben we allemaal nodig en in deze moeilijke tijd meer dan ooit. Laten we ons opnieuw verenigen in gebed, zoals Moeder Maria dit deed met de apostelen.

Er zijn verschillende gebeden tot de Heilige Geest, die we daarvoor zouden kunnen kiezen. Heel toepasselijk voor onze tijd is het gebed dat O.L. Vrouw op 3 juni 2015 gaf:

 

O Heilige Geest,

U, die uitgaat van de Vader en de Zoon,

nederig  smekend roepen wij tot U:

 

Daal neer op al Uw kinderen,

zodat wij in staat zijn om ons los te maken

van alles wat ons van God scheidt

en vul ons met Uw kracht en liefde.

 

Heilige Geest, sterk ons in de vertrouwvolle overgave

aan onze Heer en Redder Jezus Christus.

Heilige Geest, open onze ogen en oren voor de Waarheid,

zodat we oprecht over Jezus in de wereld kunnen getuigen.

 

Heilige Geest, vul ons met Uw wonderbare gaven,

zodat Uw vruchten in ons groeien en ons in staat stellen

te vluchten voor het bedrog en alleen het juiste te doen,

het kwaad te onderkennen en alleen het goede te doen.

 

Heilige Geest, ondersteun en wek in Uw Kerk moedige dienaren op,

die ons sterken om trouw te zijn aan het Geloof en ons veilig leiden.

Heilige Geest, vervul alle opvolgers van de apostelen met een krachtige wil

om tegen de tijdgeest in het onveranderlijke Woord van God te bewaren.

 

Heilige Geest, moedig de leiders en bedienaren van Uw heilige Kerk aan

om zich innig toe te wijden aan de Moeder van God, Maria,

en dat zij gehoor geven aan haar bezorgde oproep

Rusland toe te wijden aan haar Onbevlekt Hart.

 

Moge de Vrouwe van alle Volkeren,

de heilige Maagd Maria, Uw zo beminde Bruid

daartoe onze Voorspreekster zijn. Amen

 

 

Van harte wensen wij u een gezegend Pinksterfeest.

 Hartelijke groeten,

 Het Medjugorje Centrum