Hugo Bos: Overzichtspagina H. Maria

Overzichtspagina H. Maria

Wat is de plaats van H. Maria in de heilsgeschiedenis? Is Maria met lichaam en ziel ten hemel opgenomen aan het eind van haar leven? Is ze onbevlekt ontvangen, dus gevrijwaard van de erfzonde? Op deze en andere vragen kunt u in onderstaande artikelen een antwoord vinden. Klik op een van onderstaande links:

– Hoe is de devotie tot Maria ontstaan?
– Waarom is die devotie zo belangrijk?
– Welke beloften zijn er verbonden aan het bidden van de Rozenkrans?
– Wat hebben de heiligen van de Kerk gezegd over de Rozenkrans
– En hoe bidt je de Rozenkrans?
Op deze vragen een antwoord in dit artikel.

Een een diepgaande artikel over de Bijbelse grondslagen voor de Katholieke Maria-leer

Over de Onbevlekte ontvangenis van Maria en haar Tenhemelopneming

Wat zegt de Bijbel over Maria

Wat de oudvaders hebben gezegd over Maria en wat er in de Bijbel staat over Maria leest u in dit artikel (Engels).

Hier is een lezing te beluisteren die kapelaan Hans Schouten (vroeger dominee Schouten) heeft gegeven over Maria, de Moder Gods.

Veel gestelde vragen

Heeft Maria gezondigd in Lucas 2 vers 48?

Leert de Bijbel de onbevlekte ontvangenis van Maria?

Is de onbevlekte ontvangenis in strijd met de verlossing, omdat zij dan geen verlossing nodig had? (met itaten van oudaders, waaronder Augustinus)

Bleef Maria altijd maagd, de Bijbel spreekt immers over broeders van Christus?

In het evangelie wordt bijna niet over Maria gesproken, waarom dan aan haar bijzondere eer bewezen?

Waarom vieren de Roomsen het feest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus)?

Is de Maria-verering pas in de vijfde eeuw begonnen?

Bron: http://verbond.blogspot.nl/2010/07/maria.html

Fakkeltjes van licht bij Maria aansteken voor meer kracht in de Kerk

triomf-van-het-onvbevlekte-hart-van-maria


Sommigen willen een aangepaste kerk 

De aangepaste kerk bereikt een beperkt, maar betekenisvol deel van de bevolking en heeft een duidelijke impact op de maatschappij. Ze zal minder beroep doen op de ‘christelijke zuil’ om mensen te bereiken, ze zal mensen enkel kunnen warm maken via het aanbod dat ze doet in verband met het geloof zelf… Mensen moeten als ze met deze kerk in contact komen aangenaam verrast worden door de warme en levendige kracht die ervan uitgaat, en die hen iets kan bieden om hun leven dieper en rijker te maken. Sommige mensen zullen van jongs af aan tot deze kerk behoren en er via hun ouders en hun christelijke opvoeding in groeien; anderen zullen er pas op volwassen leeftijd mee in aanraking komen en kortstondig of voor een langere periode ingaan op het geloofsaanbod van de kerk. Enkele aandachtspunten om deze kerk een kans te geven zijn op de eerste plaats dat ze op zoek moet gaan naar nieuwe vormen van devotie en spiritualiteit. Verder moet er een aanbod zijn op verschillende niveaus van betrokkenheid, zowel voor sterk geëngageerde gelovigen als voor mensen die enkel even de sfeer willen opsnuiven en voor alle geledingen daar tussenin. De kerk moet ook vooral een positieve boodschap brengen waarvan mensen aanvoelen dat het hen iets bijbrengt voor hun leven, dat ze er in de letterlijke zin van het woord ‘wijzer’ van worden, dat het hen dieper bij de kern van hun bestaan brengt. Op deze manier kunnen ook leden van buitenaf aangetrokken worden. De kerk zal de media op de juiste manier moeten inschakelen door de aandacht te vestigen op grootschalige evenementen. Tegelijk zal het geen kerk moeten zijn die hoog van de toren blaast, maar een aangepaste kerk die erop uit is alle mensen welkom te heten…

Echter: Vertrouwen wij nog op de voorspraak van Maria?

Alles waar we met hart en ziel in geloven en ons voor blijven inzetten: de symbolen in de talloze kerken en kapelletjes, de subtiele verwijzingen in religieuze kunstwerken, de betekenisvolle beeldentaal van onze liturgie, de gelaagdheid van Bijbelverhalen, onze geloofsbelijdenis, de spirituele rijkdom van abdijen en kloosters, de vele vormen die naastenliefde; blijft de moeite waard om te behouden. De huidige strijdende kerk put er mede zijn levenskracht uit. Wij zijn immers kruisdragers, die de fakkel brandende zullen houden. Misschien gaan nog meer mensen, door de sluiers van de toekomst heen, bij Maria, nieuwe lichtjes aansteken. Wie gelooft in de kracht van het gebed en de voorspraak van O.L.Vrouw, mag op Haar vertrouwen.

Vgl. Kuleuven.be


 

Living a life in accordance with the wise and saving will of God requested by Our Lady in Fatima in 1917

toptext

Join thousands of concerned bishops,
priests and Catholic faithful declaring
their fidelity to the unchangeable
teachings of the Church on marriage and
Her uninterrupted discipline.

Only the clarity of truth will set people free (John 8: 32) and enable them to find the true joy of love, by living a life in accordance with the wise and saving will of God, in other words, avoiding sin, as maternally requested by Our Lady in Fatima in 1917.

Fill in your details and sign the Declaratio: Click here


 

Maandelijkse boodschap van O.L. Vrouw aan Marija – 25 oktober 2016

Beste Medjugorje Vrienden,

 Hierbij ontvangt u de maandelijkse boodschap van O.L. Vrouw aan Marija van 25 oktober 2016.

 big_thumb_83c25d6b4ea3a82f471367d79a0d2a67w1

Boodschap van de Koningin van de Vrede in Medjugorje

Aan Marija:

25 oktober 2016

Lieve kinderen! Vandaag roep ik jullie op: bid voor vrede! Laat het egoïsme achterwege en leef volgens de boodschappen, die ik jullie geef. Zonder deze kunnen jullie je leven niet veranderen. Als jullie leven vanuit het gebed, zul je vrede hebben. Als jullie in vrede leven, zul je het verlangen voelen om getuigenis af te leggen, want je zult God ontdekken die jullie nu als veraf ervaren. Daarom, mijn lieve kinderen, bid, bid, bid en sta God toe je hart binnen te treden. Keer terug tot vasten en tot de biecht, zodat jullie het kwaad in je en rondom je overwinnen. Dank, dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

Vertaling: Stichting Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf.


 

DE DEVOTIE VAN DE DRIE WEESGEGROETEN.

Greeth's Blog

Uit het blad “Tijdschrift van de Rozenkrans”, nr. 478 2016.

dsci0674
De Heilige Mathilde van Hackeborn.

Jezus zegt (Mt 16,26) “Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven?” Het belangrijkste in dit leven is de eeuwige redding. Wilt ge U redden? Weest devoot voor de Allerheiligste Maagd, Bemiddelaarster van alle genaden, door iedere dag drie Weesgegroeten te bidden.

De heilige Mathilde van Hackeborn, een Benedictines die gestorven is in 1298, die aan het ogenblik van haar dood dacht, bad tot Maria opdat Zij haar zou bijstaan in dat laatste moment. Het antwoord van Maria was zeer vertroostend: “Ja, Ik zal doen wat je vraagt mijn dochter, maar Ik vraag je iedere dag drie Weesgegroeten te bidden:
de eerste om de Eeuwige Vader te danken voor de macht in de Hemel en op de aarde, die Hij mij gegeven…

View original post 2.510 woorden meer

Gezin – rozenkrans

De laatste zin uit het evangelie – van vorige week – is denk ik heel belangrijk in verband met het bidden. Daar zegt Jezus: “Zal de Mensenzoon bij zijn komst op aarde geloof vinden?” Immers de dragende kracht van het gebed is het geloof en het vertrouwen en als er geen of weinig geloof zal er niet op weinig gebeden worden. En dat geldt ook omgekeerd: wie niet of weinig bidt, gelooft nauwelijks.

Gezin – rozenkrans

En dat is de crisis van onze tijd. Het is een beetje een vicieuze cirkel. Uit een zekere laksheid laat men het gebed schieten. Daarmee neemt het geloof en het vertrouwen af. Men gaat uiteindelijk voornamelijk op zichzelf vertrouwen. En als er zich dan ineens iets ernstigs voordoet, heeft men de neiging de schuld op God te schuiven of daarin een reden te zien dat God niet kan bestaan. Met het niet bidden schiet het geloof omlaag en als het geloof vermindert, vermindert ook het bidden. De intensiteit van het geloof kan men afmeten aan de mate waarin men vertrouwvol bidt. Door gewoonweg meer te bidden kan men die vicieuze cirkel doorbreken. Een krachtig middel bij dit gebed is al eeuwen de rozenkrans.

Het vertrouwen kan groeien, doordat je gewoonweg weer meer gaat bidden. We moeten opnieuw leren zien, dat geloof bergen kan verzetten en dat God luistert naar mensen die vertrouwvol en volhardend bidden.

>>>  www.mennenpr.nl/zondag_29c.html

Uw gebed is een bewijs van geloof

Uw gebed is een bewijs van geloof

29ste zondag door het jaar – C 2016

Van tijd tot tijd overkomt het je, dat je het gevoel hebt, dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Je staat geduldig te wachten in de rij voor een loket en als je dan eindelijk aan de beurt bent, wordt je gezegd: “Sorry, u bent verkeerd. Hier kan ik u niet helpen. U moet naar een afdeling boven in het gebouw.” Je gaat dan op weg naar het andere loket, waar je weer teruggestuurd wordt naar het loket waar je vandaan komt. Dan wordt het moeilijk om vriendelijk te blijven. Je voelt je niet serieus genomen. Je protesteert. Misschien, dat de parabel van de weduwe en de rechter ons juist daarom aanspreekt, omdat er eveneens iets dergelijks achter zit. Een weduwe voelt zich door een rechter niet serieus genomen, want het is ook maar een weduwe.

Een weduwe is in een hopeloos gevecht gewikkeld met het gerechtelijke apparaat. Voor de joden is een weduwe het symbool van rechteloosheid. Er zijn geen sociale voorzieningen en een weduwe moet daarom maar zien, hoe zij rond komt in haar gezin. Alleen hard werken is haar lot. Bovendien heeft zo’n vrouw geen enkele status, want vrouwen ontlenen de status in de joodse wereld aan hun man. In het openbaar mag een vrouw ook geen stem laten horen. Niet zonder reden kiest Jezus partij van deze groep rechtelozen. Om te overleven, moesten weduwen zich vaak als een terriër verdedigen. Doorbijten en niet opgeven. Zo ook de weduwe in het evangelie, ook al staat zij tegenover een rechter. Die rechter staat hoog op de maatschappelijke ladder. Zij hebben een machtspositie. Hij spreekt recht en de mensen zijn van hem afhankelijk. Daarvan zijn ze zich bewust. Een weduwe heeft een rechter ook niets te bieden, want die zijn arm.

Maar wat deze weduwe aan invloed tekort komt, dat vult zij aan met vasthoudendheid. Dag na dag, in eindeloze bezoeken, blijft ze koppig volhouden. Ze loopt de deur bij de rechter plat. Voor de rechter moet ze een vervelende wesp zijn, die om zijn hoofd blijft zoemen. Hij wil af van dat lastige mens. Hij wil niet langer door zo iemand lastig gevallen worden. Maar op haar argumenten gaat de rechter niet in. “Al bekommer ik mij om God noch gebod, toch zal ik die weduwe recht verschaffen om niet langer geplaagd te worden door haar eindeloze bezoeken”, zo denkt hij. Het is dus niet vanwege de rechtvaardigheid of de gerechtigheid, dat de rechter aandacht heeft voor deze vrouw.

Stellen wij ons eens de vraag: “Is onze aandacht voor het zuidelijk halfrond bij ons oprecht vanuit onze behoefte om gerechtigheid te realiseren, of om niet langer geplaagd te worden door de klagende stemmen vanuit de hongergebieden uit Afrika, van de straatkinderen in India, van de indianen in Zuid-Amerika en van de vluchtelingen uit het Midden-Oosten.” Wij herkennen onszelf in de onrechtvaardige rechter, bij wie zoveel menselijk opzicht, zoveel eigenbelang in zijn oordeel meespeelt. Wij staan tegenover zovele mensen in een belangenstrijd. Wij laten zoveel onrecht voortbestaan, want dat onrecht dient onze belangen.

De parabel is een woord van Jezus. Het is een oproep tot gebed, waarbij wij ook wel eens het gevoel hebben, dat er niet naar ons geluisterd wordt. Maar als een rechter die zich bekommerde om God noch gebod, wel de weduwe recht verschaft, hoeveel te meer dan de hemelse Vader die de rechtvaardigheid zelve is. Hij is het die tot ons spreekt door de woorden van Jezus om ons hart te veranderen en ons tot nieuwe mensen te maken.

Zo eindigt tenslotte het evangelie van deze zondag met de vraag: “Zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?” Dat geloof, waar Jezus in onze harten mag leven en dat ons tot nieuwe mensen wil maken: mensen van liefde, van vertrouwen en van geloof?

Oktobermaand – Mariamaand. Nog een paar woorden over 13 oktober, verschijningsdag van Onze Lieve Vrouw van Fatima.

Afgelopen donderdag 13 oktober is het 99 jaar geleden dat het zonnewonder plaats vond tijdens de Maria-verschijningen in Fatima, Portugal. Maria vraagt ons al bijna 100 jaar om ons leven te veranderen en om mensen van gebed te worden, om te gaan leven zoals God het wil. Met liefde tot God en met liefde voor de medemens. Onze Lieve Vrouw van Fatima vraagt ons om elke dag de rozenkrans te bidden, niet alleen in de meimaand of nu in de oktobermaand.

“Uw gebed is een bewijs van geloof.

Uw hoop is een bewijs van liefde.

Uw naastenliefde is de liefde in werking in uw ziel”

(Boodschap van Jezus tot Marguerite op 2 januari 1975 – Website Legioen Kleine Zielen).

Vgl. bron:http://www.parochiestmartinusvlodrop.nl/pdf/preken/2010/preek32.pdf

Boodschappen van de Heilige Maagd Maria aan Zuster Elena (1895-1961)

Costa Erica “En al dit vuur zal niet door mensenhanden aangestoken worden, maar het zal rechtstreeks uit de Hemel geslingerd worden door de Engelen [op het moment van de grote straf of zuivering]. Daarom vraag ik gebeden, boete en offer, zodat ik als Middelares kan optreden voor Mijn Zoon, om veel zielen te redden.” Dit lijkt erg veel op hetgeen aan Pater Pio werd geopenbaard. We hebben ons niet aan een atoom-oorlog te verwachten, die op het nippertje kan vermeden worden (zie “Drie duistere dagen” van pater Pio) maar aan een straf van God. Het zal een regen van vuur worden uit de hemel. God heeft toch nog altijd het laatste woord.

bid 24 uur

De Zalige Elena Aiello (1895-1961)
Mystica, gestigmatiseerde, offerziel, profetes en stichteres van de Minieme tertiarissen van de Passie van onze Heer Jezus Christus.

Sommige heiligen leiden een heldhaftig heilig leven op een gewone manier en sommigen op een buitengewone manier. Zuster Elena Aiello, die de stichteres is van de Minim tertiarissen van het Lijden van Onze Heer Jezus Christus, een contemplatieve ziel en een martelaar in haar lijden, leidde haar leven op beide manieren en het is door haar naastenliefde dat haar ware grootsheid werd bereikt.

Ze was goed gekend in Italië en grote delen van Europa en had veel bezoekers.

Elena Aiello werd geboren in Montalto Uffugo [Consenza], Italië op Heilige Woensdag tijdens de Goede Week op 10 april 1895. Haar ouders waren Pasquale Aiello en Teresa Paglilla. Tijdens de
Processie van Rogations, bad haar moeder  om de genade voor het krijgen van een kindje, een meisje, en indien haar…

View original post 4.787 woorden meer