O.L.V. van La Salette oproep tot bekering

Originally posted on Op weg naar de Hemel...:

IMPORTANT NOTES CONCERNING THE APPARITION OF OUR LADY OF LA SALETTE:

The shepherd children Maximino and Melanie saw our Blessed Mother Mary and received urgent messages for all humanity. The Virgin Mary mentioned specifically the need to renounce to two grave and very common sins:
1. Blasphemy
2. Not honoring Sundays as days set aside for the Lord to rest and to attend Holy Mass.

She asked the children to pray, to sacrifice and to propagate the messages.

The Blessed Mother cried with her head in her hands, because men were ignoring the Cross of Jesus Christ.

Several religious congregations, inspired by the apparitions of La Salette, were founded. Among them are the Missionaries and the Sisters of Our Lady of La Salette, dedicated to promoting the message of reconciliation.

La Salette is one of the approved apparitions of the XX century.

JOHN PAUL II ON THE APPARITIONS OF LA…

View original 7.032 woorden meer

Het geheim van La Salette – met commentaar door Hubert Luns

HET GEHEIM VAN LA SALETTE
19 september 1846


Naast “de Boodschap” kregen de kinderen van de gezegende Maagd
Maria ook een Geheim (profetie), dat pas later mocht worden gepubliceerd.
Hier volgt een vertaling van het Geheim aan Melanie Calvat,
gegeven te La Salette in de Franse Alpen. De Franse brontekst, hier
gebruikt, werd in 1879 gepubliceerd met het imprimatur van Monseigneur
Zola, de bisschop van Lecce (nabij Napels).

…………….…………….…………….…………….………………………

O.L. Vrouw zei: “Melanie, wat Ik je ga zeggen zal niet altijd geheim
blijven. Je kunt het in 1858 publiek maken.”
De priesters, de dienaren van mijn Zoon, zijn door hun slechte leven,
hun oneerbiedigheden en goddeloosheid bij het vieren van de heilige
geheimen, door de liefde voor het geld, de hang naar eer en genot;
de priesters zijn RIOLEN VAN ONZUIVERHEID geworden! Ja, de
priesters vragen om wraak, en wraak hangt hen boven het hoofd.
(cfr Jer. 6:13-15) Wee de priesters en de aan God toegewijde personen,
die door hun trouweloosheid en slechte leven MIJN ZOON OPNIEUW
KRUISIGEN!! De zonden van de aan God toegewijde personen
zijn ten hemelschreiend en roepen om wraak, en wraak staat nu
voor de deur, want er is niemand meer om voor het volk mededogen
en vergeving af te smeken. Er zijn geen edelmoedige zielen
meer. Er is niemand meer die waardig is om ten voordele van de
wereld het onbevlekte Slachtoffer aan de Allerhoogste aan te
bieden. (cfr Ez. 22:26)

God gaat de wereld ongeëvenaard straffen! Wee de bewoners van de
aarde! God gaat zijn toorn uitgieten en niemand zal aan zoveel rampspoed
tegelijk kunnen ontsnappen! (cfr Mat. 24:19-21).
De leidinggevenden, de leiders van Gods volk, hebben het gebed en
de boete verwaarloosd. De duivel heeft hun verstand verduisterd. Zij
zijn die dwaalsterren geworden die de oude duivel met zijn staart zal
meeslepen en doen vergaan. (cfr Dan. 8:10) God zal de oude slang
toestaan verdeeldheid te zaaien onder de leiders, in alle gemeenschappen
en alle gezinnen. Men zal aan lichamelijke en geestelijke
kwalen lijden. God zal de mens aan zichzelf overlaten en gesels sturen
die elkaar meer dan vijfendertig jaar opvolgen. De samenleving
staat aan de vooravond van de allerverschrikkelijkste plagen en ernstigste
gebeurtenissen. Men kan erop rekenen met een ijzeren roede
te worden geslagen en uit de kelk van Gods toorn te drinken. (cfr Ap.
16:1)

Dat de plaatsbekleder van mijn Zoon, de opperste herder Pius IX, na
1859 Rome niet meer verlate, maar dat hij flink en edelmoedig zij. Dat
hij strijde met de wapens van het geloof en die der liefde. Ik zal hem
terzijde staan! Dat hij zich hoede voor Napoleon III. Deze is dubbelhartig.
Wanneer hij tegelijk paus en keizer wil zijn, zal God zich spoedig
van hem terugtrekken. Hij is die arend die in zijn gang steeds
hoger wilde klimmen, maar op het zwaard neerstortte, waar hij zich
van wilde bedienen om de volken te dwingen zich aan hem te onderwerpen.
Italië zal voor zijn ambitie gestraft worden om het juk van de Heer der
Heersers te hebben willen afschudden. En zo zal zij aan een oorlog
worden overgeleverd. Aan alle zijden zal bloed stromen. Kerken zullen
worden gesloten en ontheiligd. Priesters en religieuzen zullen worden
vervolgd en men zal ze een wrede dood doen sterven. Een aantal
zal van het geloof afvallen. Het getal der priesters en religieuzen,
die van het ware geloof afwijken, zal groot zijn (maar ze zullen binnen
de religie blijven). Onder die mensen zullen zelfs bisschoppen zijn.
Dat de paus zich in acht neme tegen wonderdoeners, want de tijd is
gekomen dat de meest verbazingwekkende wonderwerken zullen
plaatsvinden, zowel op aarde als in de lucht.
In het jaar 1864 zal Lucifer met een groot aantal duivels uit de hel
worden losgelaten. (cfr Ap. 9:14-15) Zij zullen het geloof beetje bij
beetje vernietigen, zelfs in personen die God zijn toegewijd. Zij zullen
hen op zulk een wijze verblinden dat die personen, tenzij ze een
bijzondere genade ontvangen, de geest van die kwade engelen zullen
overnemen. Verscheidene religieuze ordes zullen geheel en al het geloof
kwijtraken en veel zielen verliezen.
Slechte boeken zullen rijkelijk over de wereld stromen en de geesten
der duisternis zullen overal een algemene verflauwing bewerkstelligen
voor alles wat de dienst van God betreft. Zij (deze geesten)
zullen een heel grote macht over de natuur bezitten en er zullen kerken
om die geesten te dienen. [Bij hoge uitzondering] zullen mensen,
waaronder zelfs priesters, door die boze geesten van de ene plaats
naar de andere worden getransporteerd, daar zij niet geleid worden
door de goede geest van het Evangelie, die een geest is van nederigheid,
van liefde en ijver voor de glorie van God. [In bepaalde gevallen]
zal men de dode lichamen van rechtvaardigen opwekken – dat wil
zeggen dat die doden het uiterlijk aannemen van die rechtvaardige
zielen die eens op aarde leefden ten einde de mensen beter te kunnen
misleiden. Die zogenaamde opgewekte doden, die niets anders
zijn dan duivels in die gestalte, zullen een ander evangelie prediken
dat ingaat tegen dat van de ware Jezus Christus, waarin het bestaan
van de Hemel wordt ontkend, wat ook wil zeggen van de zielen die
verdoemd zijn. Het zal lijken alsof al die zielen met hun lichamen verenigd
zijn. (Wat tussen [haakjes] staat, is Melanies eigen verklaring
naderhand.)

Overal zullen buitengewone ‘wonderen’ plaatsvinden, daar het echte
geloof zal zijn uitgeblust en het valse licht de mensen verlicht. Wee
de leiders der Kerk die alleen maar denken aan het opstapelen van
rijkdom op rijkdom en het veilig stellen van hun gezag, en die hoogmoedig
heersen.
De plaatsbekleder van mijn Zoon zal veel te lijden hebben omdat de
Kerk voor een tijd zal zijn overgeleverd aan grote vervolgingen. Dat
zal de tijd der duisternis zijn. De Kerk zal een afschuwelijke crisis
doormaken. Daar het heilig geloof van God vergeten zal zijn, zal ieder
individu zichzelf willen besturen en de mensen van zijn eigen niveau
proberen te overtreffen. Men zal de burgerlijke en geestelijke machten
afschaffen. Iedere regel en elke rechtvaardigheid zal met de voeten
getreden worden. Men zal niets anders zien dan moorden, haat, jaloezie,
leugen en verdeeldheid, zonder liefde voor vaderland en gezin.
(cfr 2 Tim. 3:1-5) De Heilige Vader (Johannes Paulus II) zal veel lijden.
De bozen zullen verschillende malen een aanslag op zijn leven
plegen, zonder zijn leven te kunnen bekorten, maar noch hij noch zijn
opvolger [die niet niet lang zal heersen] zal de triomf van Gods Kerk
zien.

De burgerlijke overheden zullen allen eenzelfde doel hebben, dat bestaat
uit het afschaffen en doen verdwijnen van elk godsdienstig beginsel,
om plaats te maken voor het materialisme, het atheïsme, het
spiritisme en allerhande zonden. In het jaar 1865 zal men de gruwel
zien in de heilige plaatsen. In de kloosters zullen de bloemen van de
Kerk stinkende zijn, en de duivel zal zich als de koning der harten
uitgeven. Dat zij die leiding geven aan godsdienstige instellingen op
hun hoede zijn voor mensen die zich aanmelden, want de duivel zal al
zijn geslepenheid gebruiken om in de kloosterorden mensen te laten
opnemen die zich aan zonde hebben overgegeven, want ongeregeldheden
en de liefde voor het vleselijk genot zullen zich over de hele
wereld hebben verspreid.

Frankrijk, Italië, Spanje en Engeland zullen oorlog voeren. Het bloed
zal door de straten stromen. Fransman zal strijden tegen de Fransman,
Italiaan tegen Italiaan, en daarna komt er een algemene en verbijsterende
oorlog. Gedurende enige tijd zal God zich Frankrijk noch
Italië herinneren omdat het Evangelie van Jezus Christus niet meer
gekend is. De bozen zullen al hun vermetelheid ontplooien. Men zal
elkaar doden, zelfs tot in de woonhuizen afslachten.
Bij de eerste slag van zijn bliksemend zwaard zullen de bergen en de
hele natuur van vrees sidderen, daar de wanorde en misdaden van
de mens het gewelf van de hemel hebben doorboord. Parijs zal in
brand staan en Marseille worden overstroomd. Meerdere steden zullen
door aardbevingen in puin storten en verzwolgen worden. Men zal
denken dat alles verloren is. Men zal niet anders dan moorden zien
en horen van wapengeweld en gevloek. (cfr Jes. 47:11) De rechtvaardigen
zullen veel lijden. Hun gebeden, boetedoening en tranen
zullen ten hemel stijgen. Heel Gods volk zal om vergeving en genade
smeken en mijn hulp en bemiddeling inroepen.
Dan zal Jezus Christus door een daad van zijn rechtvaardigheid en
zijn grote ontferming voor de rechtvaardigen aan zijn engelen bevelen
om al zijn vijanden ter dood te brengen. (cfr 2 Tess. 1:7-9 ) Plotseling
zullen de vervolgers van de Kerk van Jezus Christus en alle mensen,
die zich aan de zonde hebben overgegeven, sterven en de aarde zal
op een woestijn gelijken.(cfr Mat. 13:41) Dan zal er vrede ontstaan,
de verzoening van God met de mensen. Jezus Christus zal gediend,
geëerd en verheerlijkt worden. De liefde zal overal bloeien. De nieuwe
koningen zullen de rechterarm van de Heilige Kerk zijn, die sterk zal
zijn en nederig, vroom, in armoede, in vurige navolging van de deugden
van Jezus Christus. Het Evangelie zal overal gepredikt worden
en de mensheid zal grote vordering maken in het geloof, want er zal
eenheid zijn onder de arbeiders van Jezus Christus, en de mensen
zullen in de vreze Gods leven. Maar die vrede onder de mensen zal
van korte duur zijn: vijf en twintig jaren van overvloedige oogsten zullen
hen doen vergeten dat de zonden der mensen de oorzaak zijn
van al het lijden dat op aarde neerkomt. (cfr Jer. 6:19)
Een voorloper van de Antichrist zal met zijn legers uit verschillende
landen tegen de ware Christus strijden, de enige Redder van de wereld.
Hij zal veel bloed vergieten en de eredienst van God willen vernietigen
om zich als een god voor te doen.

De aarde zal met allerlei soort gesels geslagen worden – behalve dan
nog de pest en de hongersnood, die algemeen zullen zijn. Oorlogen
zullen elkaar opvolgen tot aan de laatste oorlog, die dan gevoerd zal
worden door de tien koningen van de Antichrist, die allen eenzelfde
oogmerk zullen hebben en de enigen zijn die de wereld regeren.
Voordat dit gebeurt zal een soort schijnvrede in de wereld heersen.
(cfr 1 Thess. 5:3) Men zal aan niets anders denken dan zich te vermaken.
De bozen zullen zich aan elk soort zonde overgeven maar de
kinderen van de Heilige Kerk, de kinderen van het geloof, mijn ware
navolgers, zullen groeien in de liefde tot God en in de deugden die mij
het dierbaarst zijn. Gelukkig de nederige en door de Heilige Geest geleide
zielen! Ik zal met hen strijden totdat zij de volheid van jaren bereiken.
De natuur roept wegens de mensen om wraak en zij siddert van ontzetting
in afwachting van wat de met misdaden bevuilde aarde overkomen
zal. Beef aarde, en u allen die beweert Jezus Christus te
dienen, maar die in uw binnenste uzelf aanbidt. Beef, want God gaat u
aan zijn vijand overleveren, want de heilige plaatsen zijn verdorven
geraakt. Veel kloosters zijn niet meer huizen van God, maar de weilanden
van Asmodea en zijn soort. (Asmodea is een oosterse kwaadgod
uit het verre verleden die het goede bestrijdt en chaos brengt.)
In die tijd zal de Antichrist geboren worden uit een Hebreeuwse non,
uit een onechte maagd die gemeenschap zal hebben met de oude
slang, de meester van onreinheid. Zijn vader zal bisschop zijn. Bij zijn
geboorte zal hij godslasteringen uitbraken, en zal hij tanden hebben.
Het zal in één woord de geïncarneerde duivel zijn. Hij zal vreselijke
kreten slaken, hij zal wonderen doen en zich slechts met onreinheden
voeden. Hij zal broers hebben die, ofschoon zij niet zoals hij geïncarneerde
duivels zijn, kinderen van het kwaad zijn. Op twaalfjarige
leeftijd zullen ze zich door hun dapper bevochten overwinningen
onderscheiden. Weldra zal ieder van hen aan het hoofd van legers
staan, daartoe bijgestaan door de legioenen van de hel.
De seizoenen zullen veranderen en de aarde zal slechts bedorven
vruchten voortbrengen. De sterren zullen hun gewone bewegingen
staken, de maan zal nog maar een zwak, roodachtig licht uitstralen.
Het water en vuur zullen uiting geven van de stuiptrekkingen van de
aardbol. Verschrikkelijke aardbevingen zullen bergen en steden en
dergelijke verslinden. (cfr Ap. 6:12-14)

Rome zal het geloof verliezen en de zetel van de Antichrist worden.
Samen met de Antichrist zullen de duivels in de lucht grote wonderen
doen, zowel op aarde als in de lucht. De mensen zullen steeds
meer ontaarden, maar God zal zorgdragen voor zijn getrouwe dienaren
en de mensen van goede wil. (cfr Jes. 66:2) Het Evangelie zal
overal verkondigd worden, alle mensen van alle naties zullen de
waarheid kennen!

Ik richt een DRINGENDE OPROEP tot de aarde! Ik aanroep de ware
leerlingen van de levende en in de hemelen heersende God! Ik aanroep
de ware volgelingen van de mensgeworden CHRISTUS, DE
ENIGE EN WARE REDDER VAN MENSEN! Ik aanroep mijn kinderen,
de ware gelovigen, zij die zich aan mij hebben gegeven, opdat ik
ze naar mijn goddelijke Zoon kan brengen, hen die ik om zo te zeggen
in mijn armen draag, hen die vanuit mijn geest hebben geleefd.
Tenslotte aanroep ik de Apostelen der Laatste Dagen, de trouwe leerlingen
van Jezus Christus, die in verachting van de wereld hebben
geleefd en in zelfonthechting, in armoede en nederigheid, misprezen
en in stilte, in gebed en versterving, in kuisheid en in vereniging met
God, in het lijden en ongekend door de wereld. Het is tijd dat ze uitgaan
en de wereld komen VERLICHTEN!! Ga en toon jullie als mijn
geliefde kinderen. Ik ben met jullie en in jullie, mits jullie GELOOF het
licht is dat jullie in deze onfortuinlijke dagen verlicht. Dat jullie ijver je
hongerig maakt voor de glorie en eer van Jezus Christus. Strijd, kinderen
van het LICHT, gij zienden, die klein in aantal zijt, want ziehier
de tijd der tijden, het eind van het einde.

De Kerk zal verduisterd zijn, de wereld zal met ontzetting geslagen
zijn. Maar daar zijn Henoch en Elia, vol van Gods Geest! (Die twee
oudtestamentische figuren zijn nooit gestorven, maar opgenomen.) Zij
zullen preken in de kracht Gods, en de mensen van goede wil zullen
in God geloven en veel zielen zullen vertroost worden. Dankzij de
Heilige Geest zullen ze grote vorderingen maken, en zij zullen de
demonische dwalingen van de Antichrist aan de kaak stellen. Wee de
bewoners der aarde! Er zullen bloedige oorlogen zijn en hongersnoden,
pest en besmettelijke ziekten. Er zullen verschrikkelijke hagelbuien
zijn van dieren, donderslagen die steden doen beven, aardbevingen
die landen verzwelgen. Men zal stemmen horen in de lucht.
Mensen zullen hun hoofd tegen de muur slaan en om de dood roepen,
maar anderzijds zal de dood hun kwelling zijn. (cfr Ap. 9:6) Overal zal
bloed stromen. Wie zou kunnen standhouden indien God de tijd van
beproeving niet inkortte? (cfr Mat. 24:21-22) God zal zich door al het
bloed, de tranen en gebeden van de rechtvaardigen laten vermurwen.
Henoch en Elia zullen ter dood worden gebracht. Het heidens Rome
zal verdwijnen. Het hemelvuur zal neerstorten en drie steden verslinden.
Het hele heelal zal met afgrijzen gadeslaan. Velen hebben
zich laten verleiden omdat ze niet de ware Christus, die onder hen
leeft, hebben vereerd. De tijd is daar, de zon verduistert, slechts het
geloof leeft…

Nu is de tijd. De afgrond opent zich. Ziehier de koning der koningen
(van het rijk) der duisternis. Hier is het beest met zijn dienaren, dat
zich de redder van de wereld noemt. Hij zal zich hoogmoedig in de
lucht verheffen tot aan de hemel toe. Hij zal verstikt worden door de
adem van de aartsengel Michaël. (cfr 2 Tess. 2:3-4) Hij zal vallen, en
de aarde die sedert drie dagen in voortdurende beweging was, zal
haar vurige schoot openen. Hij zal voor altijd met al de zijnen in de
eeuwige afgronden van de hel worden gestort.
En dan zullen water en vuur de aarde zuiveren (cfr Jes. 30:30) en alle
hoogmoed van de mensen verslinden. Alles zal ver-nieuwd zijn en
God zal gediend en verheerlijkt worden. (cfr Ap. 21:1-4) Het Evangelie
zal overal verkon-digd zijn. Alle volkeren en alle landen zullen de
WAARHEID kennen.

En tot tweemaal toe besluit de Moeder Gods met de volgende woorden:
“WELNU MIJN KINDEREN, GE ZULT DIT AAN HEEL
MIJN VOLK BEKEND MAKEN!”KORT COMMENTAAR OP DE BOODSCHAPPEN VAN LA SALETTE – 1846 door Hubert Luns


De verschijning van Onze Lieve Vrouwe in La Salette is reeds in
1851 door de Katholieke Kerk erkend, hetgeen wil zeggen dat zij
erkent dat de Maagd Maria inderdaad verschenen is aan de twee
kinderherdertjes, en dat de door hun verkondigde boodschappen
authentiek zijn. La Salette-Fallavaux is een dorpje op 1800 meter
hoogte in de Franse Alpen, 225 km ten noorden van Marseille en het
ligt in vogelvlucht 70 km van de Italiaanse grens.

Op 19 september 1846 hoedden de veertienjarige Mélanie Calvat en
de elfjarige Maximin Giraud hun schapen. Mélanie vertelde het volgende:
“Toen ik vanaf een heuveltje had gezien dat onze schapen
rustig in de weide stonden, ging ik terug naar beneden en klom Maximin
omhoog. Toen zag ik plotseling een prachtig helder licht, veel
mooier dan de zon. (…) In dat licht zag ik een heel mooie prachtige
vrouw.” De kinderen zagen direct dat de Dame buitengewoon verdrietig
was. Ze huilde. Zij droeg een helder stralend kleed, versierd met
parels en een geel- of goudkleurig dekkleed. Om haar hoofd lag een
krans van rozen. Zij droeg een halssierraad met een kruisbeeld met
een hamer aan de ene en een nijptang aan de andere kant. De mooie
vrouw stond op en zei: “Kom dichterbij kindertjes, wees niet bang. Ik
kom hier groot nieuws vertellen.”

De Heilige Maagd sprak aanvankelijk Frans, maar ging daarna over
in het plaatselijk dialect. Met name sprak zij over vloeken, het verzuimen
van de zondagsplicht en ongehoorzaamheid aan Gods wetten.
“Als mijn volk zich niet aan God wil onderwerpen, zal ik genoodzaakt
zijn de hand van mijn Zoon te laten gaan.” Hiermede doelde zij
op het eind der tijden. De bedompte houding, de tranen die vloeiden
en de boodschap zelf waren uitdrukking van haar grote bezorgdheid
en genegenheid voor de mensen.

Een beknopte versie van de gewone boodschap luidt: “Lieve kindertjes,
voortdurend smeek ik mijn Zoon voor jullie allemaal. Zouden
jullie niet naar de stem van je Moeder luisteren? Mijn moederlijk hart
bloedt voor ieder van jullie. Ik houd zoveel van jullie! Breng niet nog
meer lijden over jezelf. Lieve kinderen, bekeer je tot God. Alleen in
God is er werkelijk vrede, geluk en liefde. Alleen in God, op zijn
wegen en volgens zijn geboden, is geluk te vinden. God heeft jullie
zes dagen gegeven om te werken, maar jullie nemen er zeven. Velen
vloeken en ontheiligen Gods Naam. Ik kom om je te waarschuwen
voor een grote hongersnood. Niets kan groeien zonder Gods genade.
Als de oogst is bedorven, weet wel dat je dat aan jezelf te wijten hebt.
Een grote hongersnood komt eraan. Vóór die tijd zullen kinderen
onder de zeven jaar gaan beven en in de armen sterven van degenen
die ze vasthouden. De anderen zullen door hongersnood voor hun
zonden boeten.” Daarna zei ze: “Als de mensen zich bekeren, zullen
de rotsen in koren veranderen en de aardappelen op de akkers bezaaid
liggen. Doen jullie goed je gebeden kinderen?” Beiden antwoordden:
“O nee Mevrouw! niet erg,” “O kinderen! die moet je goed
doen, ’s avonds en s’morgens. Als je er niet meer kunt doen, zeg dan
elke dag een Onze Vader en een Wees Gegroet; en als je tijd hebt
moet je er meer bidden.”

Tijdens de verschijningen van 1846 hebben beide kinderen onafhankelijk
van elkaar een geheim gekregen, hetwelk 12 jaar later publiek
diende te worden gemaakt. Het is deze ‘geheime boodschap’ waar de
Heilige Maagd via Zuster Guadaloupe van Guatamala een nadere
verklaring aan heeft gegeven. Dat was in 1990, dus 144 jaar later
(12×12). Die nadere veklaring was in feite een uitbreiding van het
oorspronkelijk geheim uit 1846.

De aangekondigde straffen van de ‘geheime boodschap’ waren in
eerste instantie voorwaarderlijk – afhankelijk van de bekering – maar
dat stadium is inmiddels gepasseerd. Het voorwaardelijke ligt in onze
tijd in de zwaarte der goddelijke straffen, want gestraft zal er worden.
Die kunnen door gebed en boete verminderd worden. Van Zuster
Guadaloupe van Guatamala is nauwelijks informatie beschikbaar. We
dienen haar boodschap daarom voor zichzelf te laten spreken. Een
versterkend element in de waardering van de boodschap aan Zuster
Guadaloupe is dat deze in veel opzichten gelijkt op de boodschap
van de Heilige Maagd en haar goddelijke Zoon aan de gestigmatiseerde
van Blain, Marie-Julie Jahenny (1850-1941), aan wie zij hun
grote droefheid te kennen hebben gegeven, soms in exact dezelfde
bewoordingen als aan Zuster Guadaloupe, die echter dieper op de
zaak ingaat. In nr. 378 van september 2010 van het Franse tijdschrift
“Le Sourire de Marie” (De Glimlach van Maria) wordt La Salette in
verband met Jahenny nader uiteengezet.
Het eenvoudig taalgebruik kenmerkt het karakter van de boodschappen,
niet alleen van Mélanie, maar later ook van Zuster Guada-loupe.
Daarbij dient overwogen te worden dat Mélanie een zeer elementaire
opleiding heeft genoten en dat zal ongetwijfeld ook het geval zijn
geweest bij Zuster Guadaloupe. Aartsbisschop Andrew Deskur, de
titulaire aartsbisschop van Tene, zegt in het voorwoord van de Poolse
uitgave van het dagboek van Zuster Faustina, dat in 1981 verscheen:
«« Ik zou hier mijn ontmoeting willen vertellen met een bekende
eigenstijdse mystica, Zuster Speranza, die in Collevalenza in
Italië, niet ver van Todi, het heiligdom van “De Allerbarmhartigste Liefde”
heeft opgericht, wat een drukke bedevaartsplaats is. Ik vroeg
Zuster Speranza of zij van de geschriften van Zuster Faustina had
gehoord en wat zij daarvan dacht. Zij gaf een eenvoudig antwoord:
“De geschriften bevatten een prachtige leer, maar bij het lezen dient
men te bedenken dat God tot filosofen in de taal van filosofen spreekt
en tot eenvoudige zielen in de taal van de eenvoudigen, en alleen aan
deze laatsten openbaart Hij waarheden die voor de wijzen en verstandigen
van deze wereld verborgen zijn.” »»

Een uitgebreide versie van het ‘Geheim’ is te vinden in de Franse
uitgave uit 1907 met imprimatur van de bekende schrijver Léon Bloy,
dat in 1994 op de Nederlandse markt kwam onder de titel: “Zij die
Schreit”. Aan het eind van hoofdstuk 17 wordt uit een brief van
Mélanie geciteerd, waarin zij zegt: «« Ik vind het heel lastig om iets
weer te geven, wat onvergelijkelijk is. (…) Als de Heilige Maagd tot
mij sprak, zag ik gebeuren wat zij zei. Ik zag de hele wereld. Ik zag
met het oog van de Eeuwige. Het was een levend schilderij. Ik zag
het bloed van hen die ter dood werden gebracht en het bloed der
martelaren. (…) De Heilige Maagd kan ‘in een enkel woord’ zoveel
zeggen en doen begrijpen dat men er honderd jaar over kan schrijven.
(…) Zij sprak alle woorden uit, zowel van het Geheim als van de
regels (van de Apostelen der Laatste Dagen), en ik kon alles wat zij
bevatten, raden of doorzien. Een grote sluier werd opgelicht. De
gebeurtenissen werden naarmate Maria sprak voor mijn ogen en mijn
verbeelding blootgelegd, en voor mij ontrolden zich grote ruimten. Ik
zag de verandering van de aarde, en zag God – onbeweeglijk in zijn
glorie – en keek naar de Maagd die zich verlaagde om tot twee (nietswaardige)
punten te spreken (mij en Maximin). »»
“Voor mij ontrolden zich grote ruimten…” zegt Mélanie. De wijze
waarop de gebeurtenissen zich aan haar voordeden, waarbij zij alles
in één oogopslag overzag, verklaart waarom de door haar gemaakte
tijdsaanduidingen zo onnauwkeurig zijn. Een opvallend facet van de
geheime boodschap is dat de genoemde jaartallen en tijdsduren nergens
op slaan. Het zal niet de eerste keer zijn dat zoiets optreedt bij
een profetische boodschap. Op indirecte wijze geeft dat aan dat men
zich niet druk moet maken over exacte tijdstippen en de duur van
bepaalde gebeurtenissen, want die kunnen toch niet geweten worden,
want die liggen in Gods geheime raadsbesluiten opgesloten.
De wijze van ontrolling der gebeurtenissen aan het geestesoog van
Mélanie, verklaart misschien ook waarom in de door haar gemaakte
samenvatting (op p.7) de rangschikking problematisch is. De passage
die begint met: “Uiteindelijk zal de hel op aarde heersen. In die tijd
zal de Antichrist uit een non geboren worden.” dient samen met de
voorgaande te worden geplaatst ná de passage: “Tezelfdertijd zal er
hongersnood heersen.” Dan komt alles in logischer verband te staan.
Het is pas daarna dat onder aanvoering van de zogenaamde grote
monarch het duizendjarig Vrederijk aanvangt. Dat rijk wordt in deze
samenvatting als volgt aangekondigd: “Een grote koning zal de troon
bestijgen en een aantal jaren regeren.”
Er zijn een aantal versies van de geheime boodschap, drie van Maximin
en vijf van Mélanie, die in essentie hetzelfde zeggen. Het uiteindelijk
Geheim is dat van Mélanie dat in 1879 werd gepubliceerd. Begin
1851 heeft Mélanie in een verzegelde enveloppe het Geheim aan
de paus gestuurd. In 1858 had dat aan de wereld bekend moeten zijn
gemaakt. Opvallend is dat 1858 juist het jaar is van de Mariale verschijningen
te Lourdes. Omdat niets gebeurde, heeft Mélanie actie
ondernomen, maar dat gebeurde wel nadat Napoleon III in januari
1873 was overleden. Dat kan nauwelijks toeval zijn geweest. Als
hoofd van Frankrijk had hij immers alles in het werk gesteld om de
boodschap te dwarsbomen. In dat jaar werd het Geheim in een uitgebreidere
versie in het blad Le Liberateur gepubliceerd (was al rond
1860 op schrift gesteld) met de zegening van Pius IX († feb. 1878) en
het imprimatur van kardinaal Sisto Sforza († 1877), de aartsbisschop
van Napels. Deze publicatie heeft geen enkele tegenactie ondervonden,
dankzij de sterke persoonlijkheden van deze twee. In november
1878 heeft Mélanie de definitieve versie opgesteld, gelijkend op die
van Le Liberateur, en heeft dat in 1879 zelf gepubliceerd met het
imprimatur van Salvatore Zola, de bisschop van Lecce [bij Napels],
die Mélanie altijd al had gesteund. Een complete herdruk [ne varietur]
verscheen in 1904 in Lyon, (de stad van Pater Crozier), kort voordat
Mélanie stierf. De titel luidde, als voorheen: “L’Apparition de la Très
Sainte Vierge sur la montagne de La Salette” (De Verschijning van de
Allerheiligste Maagd op de berg van La Salette). Deze twee publicaties
hebben als basis gediend voor de openbaarmaking in andere
talen, alsook hier.

Maar de problemen onstonden nu pas echt! Vanaf het begin hebben
Mélanie en Maximin veel tegenwerking ondervonden vanuit het episcopaat.
Het is binnen die context dat de bisschop van Troyes in 1880
bij de Inquisitie [het Heilig Officie geworden in 1908 en de Congregatie
voor de Geloofsleer in 1965] het boekje van Mélanie aanklaagde, dat
niettemin het imprimatur van de hoogste gezagsdragers had gekregen.
De secretaris van de Inquisitie, kardinaal Prospero Caterini, reageerde
met een publieke aankondiging: “De Romeinse Curie is ontstemd
over de publicatie van dit boek. Haar uitdrukkelijke wens is dat
ieder exemplaar, dat in omloop is gebracht, binnen de grenzen van
het mogelijke uit handen van de gelovigen dient te worden gehaald.”
Het werd tevens op de index van verboden boeken geplaatst.
Al die tijd is de brief uit 1851 in een lade verborgen gebleven, en niemand
kende de inhoud. Tenslotte wist niemand meer waar deze zich
bevond …totdat die per toeval in 1999 in het Vaticaan werd ontdekt
door pater Michel Corteville, dus negen jaar na de toelichting door
Zuster Guadaloupe. Het Geheim uit 1851 bleek een samenvatting te
zijn van het Geheim uit 1873 en staat op de volgende twee pagina’s
weergegeven. Klaarblijkelijk was het de bedoeling om bij de publicatie
van de samenvatting in 1858 [wat niet is gebeurd] een nadere toelichting
te geven. Zij was er trouwens op uit de paus niet te veel te choqueren
en het dus in een wat mildere vorm uit te brengen.
Na deze ontdekking in 1999 verschenen commentaren waarin men
het Geheim uit 1851 het ‘echte’ noemt en de openbaarmaking in 1879
toeschrijft aan een op hol geslagen fantasie van Mélanie. Uit een
grondige bestudering van haar leven blijkt niets daar aanleiding toe te
geven [zie de twee wetenschappelijk onderbouwde boeken van pater
Corteville]. Indien we deze aantijging aanvaarden, worden kardinaal
Sforza samen met Pius IX, en ook nog monseigneur Zola, die het
imprimatur en nihil obstat hebben verleend, van een grenzeloze naïviteit
beticht!! Het Geheim van 1873 is daarom het echte en die van
’51 gewoon een verkorte weergave.


Der Rosenkranz ist die Kette, die uns zu Gott erhebt und uns an ihn bindet.

Originally posted on Op weg naar de Hemel...:

„Der Rosenkranz ist die Kette, die uns zu Gott erhebt und uns an ihn bindet.“
(Schwester Lucia von Fatima)

Der Rosenkranz ist notwendig! Der Himmel selber will es! In allen Erscheinungen von Fatima bat Maria um das tägliche Rosenkranzgebet, in der letzten Erscheinung – am 13. Oktober 1917 – stellte sie sich als Königin des Rosenkranzes vor.

Schwester Lucia, eines der drei Seherkinder, sagte später gegenüber Pater Fuentes:
„Maria hat sowohl meinen Cousins wie mir gesagt, dass sie der Welt die letzten Heilmittel gebe: Den Rosenkranz und die Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariens. Und da dies die letzten Heilmittel sind, heißt es, dass es keine anderen geben wird. Gott bietet uns das letzte Mittel des Heils an, seine heiligste Mutter. Wenn wir dieses letzte Mittel abweisen, werden wir die Verzeihung des Himmels nicht mehr erlangen. Sehen Sie, Pater, die Muttergottes hat in diesen letzten Zeiten, in denen wir leben, dem…

View original 330 woorden meer

In Lourdes brengt God door de heilige maagd Maria de hemel en de aarde bij elkaar

In Lourdes brengt God door de heilige maagd Maria de Hemel en de aarde bij elkaar. Lourdes is een geheime hoofdstad in onze wereld. Voor velen is Lourdes een nieuw begin: velen kregen er hun geloof weer terug, vroomheid werd er versterkt en vaak kon de Goddelijke wil in de gegeven omstandigheden, weer liefdevol in overgave worden aanvaard. Nog talrijker zijn degenen die gezond zijn teruggekeerd van de verschillende ziekten waaraan ook de ziel kan lijden. Maria, Moeder van God is gelukkig ook onze Moeder. Maria heeft als hoofdopdracht om ons op bovennatuurlijke wijze naar de genade van Christus toe te leiden. Ze zorgt op bijzondere wijze liefdevol voor ons arme zondaars, wij die nog op pelgrimstocht zijn, blootgesteld aan allerlei gevaren en velen noden. Maria wordt onder andere trefzeker en succesvol aangeroepen als middelares, voorspreekster en ook als helpster voor bijstand in alle nood. In Maria brengt God ons mensen tot een nieuwe eenheid en tot een nieuwe schepping. Haar bemiddeling schenkt en bevordert in ons een goddelijk-menselijke harmonie die het zal kunnen winnen op de onrust, het onheil, het kwaad en de vrees. Als gelovigen kunnen we niet om Maria heen, zoals een mensenkind niet om zijn moeder heen kan.

In de overweging van de boodschappen van onze Lieve vrouw van Lourdes worden we opgeroepen tot overweging van: 1) de armoede, 2) het gebed, 3)de boetvaardigheid, 4) de heilige maagd Maria als Onbevlekte Ontvangenis. Overgave aan de overweging van haar boodschappen zal ons helpen om in ons leven correct en juist te kiezen. Voor alle tijden en omstandigheden is de rozenkrans de beste school van gebed gebleken. Grote heiligen lieten niet na Maria aan te roepen en te eren als smekende almacht.

Thomas van Aquino bad bijvoorbeeld tot Maria als volgt: “Verkrijg voor mij, Moeder van God, een echt liefdevolle houding. Leer mij met heel mijn hart Uw Zoon te beminnen: Jezus Christus onze Heer en U, Maria, na Hem, boven alle dingen en de medemens in God en omwille van God. Leer mij zo lief te hebben dat ik mij verheug om alles wat goed is en bedroefd moge zijn om alle kwaad. Leer mij niemand te misprijzen en nooit vermetel te oordelen, mezelf niet te verkiezen boven eender wie.”

Uit; Bezinning op het woord, Inleiding in de liturgie van iedere dag, Roermond.

H. Maagd Maria spreekt over de machtige voorspraak van St Jozef bij God

Originally posted on bid 24 uur:

H. Maagd Maria spreekt tot Maria van Agreda over St. Jozef 

St Jozef“Mijn dochter, wel hebt gij geschreven dat mijn Bruidegom Jozef onder de heiligen en vorsten van het hemelse Jeruzalem een buitengewoon hoge rang bekleedt, maar weet ook dat zijn verheven heiligheid noch door u kan beschreven worden, noch door enig sterveling kan begrepen worden. Pas nadat men tot de aanschouwing van Gods Aanschijn gekomen is, zal men tot zijn zeer grote verwondering en onder lofprijzing van de Heer het geheim van Jozefs grootheid aanschouwen en begrijpen. In het oordeel zuilen vele verworpenen het betreuren dat zij, verblind door hun zonden, zulk een machtig en werkdadig middel ter zaligheid, zoals de voorspraak van Jozef is, niet gekend en niet gebruikt hebben. Het zou hen geholpen hebben om de vriendschap van de rechtvaardige Rechter terug te winnen! Weinigen kennen de macht van Jozefs voorspraak bij de goddelijke Majesteit en bij Mij…

View original 121 woorden meer

Oktobermaand, Mariamaand; een woordje over Maria

Originally posted on Op weg naar de Hemel...:

Een woordje over Maria

Alles over Maria is belangrijk, maar óók heel belangrijk is dat zij de titel heeft: ‘Maria, Moeder van God’. Deze titel dateert van het jaar 431 na Christus. Op het oecumenisch concilie van Efeze was bepaald dat Maria moeder van God (theotokos in het Grieks) kon worden genoemd, en niet alleen moeder van Christus (christotokos), zoals de theoloog Nestorius ten onrechte beweerde.

Daar zat de volgende foutieve redenering achter. Als mens kan Maria niet de oorsprong zijn van een goddelijke persoon. Alleen goden en godinnen kunnen andere goden maken. Maar Maria is de moeder van Jezus. En Hij is niet geboren in onderdelen, die na zijn geboorte als legostenen in elkaar gezet moesten worden. Eén goddelijke persoon leefde negen maanden lang in Maria’s schoot en één goddelijke persoon kwam via de geboorte op aarde. En ook al heeft Maria Jezus niet Zijn goddelijke natuur gegeven, ze…

View original 473 woorden meer

Boodschap van Maria O.L.Vrouw van Akita

AKITA – Japan (kerkelijk erkend!)

Uit; ‘Zij die weent in Japan’  – Tatsuya Shimura

De derde en laatste boodschap werd haar op 13 oktober 1973 van hetzelfde jaar gegeven, eveneens door de Stem die van het beeld van de Heilige Maagd kwam:

’’Mijn lieve dochter, luister goed naar wat Ik je ga zeggen en geef het door aan je Overste. Zoals Ik het je gezegd heb gaat de Hemelse Vader, als de mensen geen berouw hebben en zich niet beteren, aan de gehele mensheid een verschrikkelijke kastijding toebrengen. Het zal een straf zijn erger dan de zondvloed, zoals men er nog nooit een heeft gezien.

Vuur zal van de hemel vallen en een groot deel van de mensheid vernieti­gen; noch de priesters, noch de getrouwen zullen gespaard blijven. De overlevenden zullen zich in een dusdanige diepe droefheid bevinden, dat zij de doden zullen benijden. De enige wapens die u zullen overblijven zullen de Rozenkrans zijn en het Teken dat de Mensenzoon heeft nage­laten. Bid iedere dag de rozenkrans voor de Paus, bisschoppen en priesters.

De inwerking van de duivel zal zelfs langzaam doorwerken in de Kerk zo, dat men kardinalen zich zal zien verzetten tegen kardinalen en bisschoppen zal zien opstaan tegen andere bisschoppen.

De priesters die Mij vereren, zullen door hun medebroeders geminacht en bestreden worden. Kerken en altaren zullen worden verwoest. De Kerk zal vol zijn van hen, die compromissen hebben aanvaard. De boze geest zal veel priesters en godgewijde zielen ertoe aanzetten de dienst van de Heer te verlaten. Speciaal tegen de godgewijde zielen zal hij verbeten strijden. Het vooruitzicht van het verlies van talrijke zielen maakt Mij bedroefd. De kelk loopt reeds over, als de zonden in aantal en in ernst toenemen, zal daar weldra geen vergeving meer voor zijn.”

door B. van de Poele

Boodschap van 2 augustus 2014 van de Koningin van de Vrede in Medjugorje


Aan Mirjana:

2 augustus 2014
Lieve kinderen, de reden dat ik bij jullie ben, mijn zending, is om jullie te helpen het goede te verwerven, ofschoon dit nu voor jullie niet mogelijk lijkt. Ik weet dat jullie veel dingen niet begrijpen, zoals ook ik niet alles begreep, wat mijn Zoon mij uitlegde toen Hij aan mijn zijde opgroeide, maar ik geloofde Hem en volgde Hem. Dat vraag ik ook van jullie: mij geloven en mij volgen. Maar, mijn kinderen, volgen betekent mijn Zoon boven alles beminnen, Hem beminnen in elke persoon zonder onderscheid te maken. Opdat jullie hiertoe in staat zijn, roep ik jullie opnieuw op tot zelfverloochening, tot gebed en vasten. Ik nodig jullie uit om de Heilige Eucharistie het leven van je ziel te laten worden. Ik nodig jullie uit mijn apostelen van licht te worden, die in de wereld licht en barmhartigheid verspreiden. Mijn kinderen, in tegenstelling tot het eeuwige leven is jullie leven slechts een flits. En als jullie voor mijn Zoon komen, zal Hij in jullie harten zien hoeveel liefde jullie hadden. Om liefde op de juiste wijze te verspreiden, vraag ik mijn Zoon dat jullie door de liefde eenheid verkrijgen met Hem, eenheid onder elkaar, eenheid tussen jullie en je herders. Door hen geeft mijn Zoon zichzelf steeds opnieuw aan jullie en vernieuwt Hij je ziel. Vergeet dit niet. Dank je.

Stichting Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf