God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

Jezus tot de Mensheid

20 april 2014

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Terwijl Ik nu voorbereidingen tref om Mijn Zoon voor de tweede en laatste maal te zenden om Mijn kinderen te verzamelen en hun eeuwig leven te schenken, zullen zij deze grootse daad van barmhartigheid eveneens afwijzen. Ik heb, door Mijn Woord, de mens de waarheid geschonken en hij verwerpt deze nog steeds. Hoe gemakkelijk vergeten ze. Hoe blind zijn ze, want Ik zei de wereld dat Ik hun Mijn Koninkrijk – een nieuwe wereld, zonder einde – zou brengen, maar ze hebben geen begrip van wat hun erfdeel zal inhouden. Niet allen zullen de barmhartigheid van Mijn Zoon aannemen en dus herinner Ik de wereld aan wat er komen gaat opdat ze zullen naderen en Mijn…

View original post 706 woorden meer

Advertenties

DE GEHEIMEN VAN DE ROZENKRANS MET MARIA

Greeth's Blog

DE H.GRIGNION DE MONTFORT.

Korte beschouwingen over de geheimen van de rozenkrans; door de H.Louis-Marie Grignion de Montfort. Uit het “Gouden boek”; blz. 588.

DE BLIJDE GEHEIMEN VAN DE ROZENKRANS.

1e Geheim: DE ENGEL GABRIEL BRENGT DE BLIJDE BOODSCHAP AAN MARIA. Vrucht van dit geheim: NEDERIGHEID. Beschouw in vereniging met de H.Maagd de wonderbare vernedering, waartoe Hij afdaalt, die is “de afstraling van het eeuwig licht, de vlekkeloze spiegel der goddelijke schoonheid en het evenbeeld van zijn goedheid” en bedenkt, dat Hij zulks doet om te voldoen voor uw hoovaardij. Wens Maria geluk met haar grootheid en overweeg hoe peilloos de diepte van haar nederigheid moet zijn geweest nu Zij thans verheven is tot de waardigheid van Moeder van God! Hoe ver bent u er van verwijderd, Haar te gelijken, gij, zo ijdel en zo begerig naar de achting van de wereld. Verneder u en neem ernstige middelen te baat…

View original post 2.385 woorden meer

Boodschap van de Koningin van de Vrede in Medjugorje aan Mirjana

Dierbare Vrienden,

Het mag ons verwonderen en heel dankbaar stemmen, dat Moeder Maria zo trouw gedurende 37 jaren ons elke maand haar moederlijke raadgevingen blijft geven. Ze is nooit ongeduldig met ons, Zij verwijt niet, ze geeft ons geen veeg uit de pan omdat wij zo traag zijn in het uitvoeren van hetgeen Zij ons zegt. Laten we ons daarom voornemen Haar boodschappen met het hart te lezen én ze in ons dagelijks leven in daden omzetten. De H. Jacobus zegt in een van zijn brieven: “Het geloof zonder de werken is dood”. Zo is het ook met de boodschappen van Moeder Maria; alleen maar lezen is onvoldoende, we moeten ze leven.
Hierbij zenden wij u de boodschap, die O.L. Vrouw vandaag in Medjugorje aan Mirjana heeft gegeven.

In veel boodschappen heeft Moeder Maria ons gevraagd zonder ophouden te bidden voor de priesters. In de praktijk van het dagelijks leven zien we zelf hoe noodzakelijk dit is. Daarom voegen we bij deze boodschap als bijlage een gebed voor de priesters van Paus Pius X. Het is een krachtig gebed, dat merkt u als u het bidt. Het kon voor de huidige tijd geschreven zijn.

*** *** ***

Boodschap van de Koningin van de Vrede in Medjugorje

Aan Mirjana:

2 november 2018
Lieve kinderen! Mijn moederlijk hart lijdt als ik kijk naar mijn kinderen, die de Waarheid niet beminnen, die haar verbergen; als ik kijk naar mijn kinderen, die bidden zonder gevoel en werken. Ik ben bedroefd als ik tegen mijn Zoon zeg, dat velen van mijn kinderen geen geloof hebben en dat ze Hem, mijn Zoon, niet kennen. Daarom roep ik jullie op, apostelen van mijn liefde, doe je best om te kijken tot op de bodem van de menselijke harten; daar zullen jullie zeker de kleine verborgen schat vinden. Te kijken op deze manier is barmhartigheid van de hemelse Vader. Het goede ook daar te zoeken waar het grootste kwaad is; te proberen elkaar te begrijpen en niet te oordelen, dat is wat mijn Zoon van jullie vraagt. En ik, als Moeder, vraag jullie naar Hem te luisteren. Mijn kinderen, de geest is sterker dan het lichaam en gedragen door liefde en werken overwint hij alle hindernissen. Vergeet niet: mijn Zoon heeft julie bemind en bemint jullie. Zijn liefde is met jullie en in jullie als jullie één met Hem zijn. Hij is het Licht van de wereld en niemand en niets zal Hem kunnen stoppen in de uiteindelijke heerlijkheid. Daarom, apostelen van mijn liefde, wees niet bevreesd om van de Waarheid te getuigen. Getuigt van haar met enthousiasme, met werken, met jullie offers en boven alles in nederigheid. Getuig van de Waarheid tegenover allen, die mijn Zoon niet hebben leren kennen. Ik zal naast jullie staan, ik zal jullie bemoedigen. Getuig van de Liefde, die nooit eindigt, omdat ze komt van de hemelse Vader, die eeuwig is en die de eeuwigheid aan al mijn kinderen aanbiedt. De Geest van mijn Zoon zal met jullie zijn.
Mijn kinderen, opnieuw roep ik jullie op: bid voor jullie herders, bid dat de Liefde van mijn Zoon hen mag leiden. Dank jullie.

Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf.

*** *** ***

Gebed voor goede priesters gegeven door Paus Pius X.

Jezus, eeuwige herder van de zielen, verhoor ons gebed voor onze priesters. U verhoort daarin immers Uw eigen, oneindig verlangen!. Ja, Uw hart klopt het meest teder en vurig juist voor de priesters, waarin U alle zielen met Uw liefde omvat.
Wij erkennen, dat we onwaardig zijn heilige priesters te hebben. Maar Uw medelijden is oneindig veel groter dan onze dwaasheid en slechtheid. O Jezus, zorgt Uzelf ervoor, dat alleen diegenen, die door U geroepen zijn, tot de waardigheid van het priesterschap geraken. Verlicht de bisschoppen bij hun keuze, verlicht de zieleherders bij hun advies, de opvoeders bij de opleiding van hun roeping. Geef ons priesters, die rein zijn als engelen, volmaakt in nederigheid, gloeiend als serafijnen van heilige liefde, heldhaftig in de offergeest, vol van apostolische ijver voor Uw eer, voor redding en genezing van de zielen.
Ontferm U over alle onwetenden, voor wie de priesters licht moeten zijn; heb medelijden met alle werknemers, die door hen tegen misleiding beschermd en in Uw naam gered worden. Ontferm U over alle kinderen en alle jongeren, die op zoek zijn naar iemand die hen redt en naar U leidt. Heb medelijden met allen, die lijden en een trooster nodig hebben om hen door Uw hart te troosten.
Bedenk, hoeveel zielen door het werk van echt heilige priesters tot volmaaktheid kunnen komen. Daarom, o Jezus, laat U nog eenmaal door medelijden bewegen door de menigte mensen, die hongeren en dorsten! Geef, dat Uw priesters de zieke mensheid naar U toebrengen, zodat door hen de aarde nog eenmaal vernieuwd wordt, Uw kerk groeit en het rijk van Uw Hart in vrede gegrondvest wordt.
Onbevlekte Maagd, Moeder van de eeuwige Priester, en zelf offerpriesteres en offeraltaar onder het Kruis, waar U de lievelingspriester van Jezus, de heilige Johannes aannam als uw eerste zoon, die daarna in de zaal van het Laatste Avondmaal U als lerares en Koningin van de apostelen bijstond, neem onze nederige smeekbeden op uw heilige lippen, laat ze weerklinken in het Hart van uw goddelijke Zoon en bewerk met uw smekende almacht voor de Kerk van uw Jezus een zich steeds vernieuwend Pinksterfeest. Amen

Aflaten: volledige aflaat voor degenen, die dit gebed gedurende een maand dagelijks bidden onder de gewone voorwaarden.

Pius X. 27 oktober 1907

JEZUS IN HET ALLERHEILIGST SACRAMENT EN DE ALLERHEILIGSTE MAAGD.

Greeth's Blog

Uit het boek “Het Gouden Boek” van de H.Grignion de Montfort. (Blz. 417 /419).

Foto's-0002 (2).jpg

Allerheiligst Sacrament des Altaars! Welke wonderen van liefde vermeldt dit enkel woord aan mijn hart!

Allerheiligst Sacrament, waar Jezus, zoete Gevangene, immer voldoet voor mijn zonden, met zijn grootste gunsten mij overstelpt en zich zo innig met mij wil verenigen!

Allerheiligst Sacrament, waar ik ten volle ook mijn liefde kan bevredigen voor Maria, zo terecht genoemd het Hoogwaardig, het Tabernakel van Jezus, en de Voedstermoeder van de kinderen Gods.

Overal, waar Jezus is, zegt een heilige, “in de hemel en op aarde, in onze tabernakelen en in onze harten, is Hij immer de vrucht van Maria”.  Woord vol hemels licht dat mij de innige betrekking openbaart, welke er bestaat tussen het Allerheiligst Sacrament en de Allerheiligste Maagd, en mij te zelfder tijd toont, welk deel Maria moet hebben in de eerbewijzen, welke ik aan het allerheiligst…

View original post 280 woorden meer

DE OVERWEGING, samen met Maria

Greeth's Blog

DSCI0762 (3).JPG

De overweging.

Uit het Gouden boek van de H.Grignion  de Montfort.DE OVERWEGING, SAMEN MET MARIA.

(Uiterst kostbaar !; Greeth)

Wanneer wij ons tot Maria wenden, worden wij spoediger verhoord, zegt de H.Anselmus, want God kan Haar niets weigeren!

DE OVERWEGING:

Ik ben de Moeder van de schone liefde, der erkenning, de heilige hoop. In mij is alle genade van de weg en van de waarheid. In mij is alle hoop des levens en deugd. Komt allen tot mij, die naar mij met vurigheid verlang. (Eccli. XXIV, 24-29.

Ziedaar de woorden, welke de Heilige Maagd tot u richt, om uw verlangen naar en uw vertrouwen in het gebed op te wekken; bijzonder geldt dit het inwendig gebed, hetwelk wij <overweging of meditatie> noemen.

De overweging! Hoe noodzakelijk is zij voor u, om de uitgelezen genaden te verwerven, welke gij nodig hebt te midden van de vele valstrikken welke u gespannen worden…

View original post 1.465 woorden meer

Het leven van de gestigmatiseerde Dorothea (‘Dora‘) Visser

Kerkplaats

Drieëndertig jaar droeg zij de wondetekenen van Christus in haar lichaam. Een zaligverklaringsproces van Dorothea Visser (1819 – 1876) is in gang gezet. 

dora-visser-en-haar-kamertje Foto met op de achtergrond: het kamertje van Dora Visser

Dorothea Visser werd geboren in 1819 in Gendringen, even ten zuiden van Doetinchem in de Achterhoek. Het meisje was, mede door invloed van haar grootmoeder, diepgelovig. Op haar achtste levensjaar vastte ze al eens in de veertig dagen.

Als het uit een zeer arm gezin afkomstige meisje twaalf jaar is, gaat ze als hulp in dienst bij een boer. Ze wordt getrapt door een koe en houdt daar een beenwond aan over die later ongeneeslijk blijkt te zijn. Met de gezondheid van het meisje gaat het langzaam maar zeker steeds slechter. De wond in haar been wordt regelmatig uitgebrand, een zeer pijnlijke behandeling. De wonde veroorzaakt verlammingen in het onderlichaam van het meisje. Ondanks of juist dankzij haar lichamelijke problemen zoekt…

View original post 361 woorden meer