Op weg met Maria, O.L. Vrouw van Lourdes


lourdes-thuis.jpgOp weg met Maria

Vier jaar na de afkondiging van het dogma van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis verscheen de Heilige Maagd aan een meisje van veertien jaar, Bernadette Soubirous, in een grot in Lourdes. Deze verschijningen herhaalden zich zeventien dagen lang. Het meisje vroeg aan ‘de Dame’, hoe haar naam was. Daarop openbaarde Onze Lieve Vrouw zich als ‘de Onbevlekte Ontvangenis’. Bernadette begreep helemaal niet wat dat betekende, maar holde wel hard naar de pastoor van haar parochie om dit te vertellen. Zij had een moeilijke tijd achter de rug, maar haar pastoor zag nu wel in dat hier sprake was van echte Mariaverschijningen. Het eenvoudige meisje kon dat woord niet verzonnen hebben, ze kende immers die term niet eens. Het was duidelijk dat de hemel, langs de weg van de één van de geringen dezer wereld, het dogma van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis had willen bevestigen.

Al gauw kwam een stroom van pelgrims naar Lourdes op gang. Miljoenen komen hier jaarlijks om Maria’s voorspraak, haar troost en steun, te vragen. Inmiddels zijn er hier in Lourdes vele wonderen geschied, zowel naar lichaam alsook – en dat nog veel meer – naar ziel. Ontelbaar is het aantal lichamelijke genezingen, maar nog talrijker is het getal van degenen die gezond zijn teruggekeerd, genezen van verschillende ziekten, waaraan de ziel lijden kan. Velen hebben hier het geloof teruggekregen, hun vroomheid werd er gesterkt of zij aanvaardden liefdevol de goddelijke wil, ook in kruis en lijden.

In de meimaand staat onze hemelse Moeder centraal in devotie- en gebedsleven. De oktobermaand is speciaal gewijd aan het Rozenkransgebed. Maar de meimaand is ook een beetje Rozenkransmaand. Was het niet Bernadette die de Rozenkrans ter hand nam en bad, direct al bij de eerste verschijning?

Wanneer wij de Rozenkrans bidden – en we proberen dat goed te doen – dan overwegen we de verschillende geloofsgeheimen en we overdenken het leven van Maria, haar taak in het verlossingswerk als de Moeder van Jezus. Maar dat leven heeft veel te maken met het leven van iedere christen. Maria had een groot geloof – ons tot voorbeeld. En zoals het leven van Maria vreugde, lijden en heerlijkheid inhoudt, zo is dat ook bij ons.

Door God en dank zij haar overgave aan Gods wil was het leven van Maria vreugdevol. Door God is Maria de oorzaak van onze blijdschap geworden als Moeder van Zijn eniggeboren Zoon. Maria is met haar vreugde naar haar nicht Elisabeth gegaan. Bij die ontmoeting sprak Maria haar mooiste dankgebed uit in het Magnificat: ‘Mijn hart prijst hoog de Heer’.

Overgroot was de vreugde van Maria in de nacht, waarin aan de herders de geboorte van de Heiland werd verkondigd. ‘Zie ik verkondig u een grote vreugde die voor heel het volk zal zijn’. De herders geloofden de woorden van de Engel en vonden Maria met haar goddelijk Kind. En aan iedereen vertelden zij het: ‘Het was precies zó als de Engel het gezegd had’.

Zeer groot was ook hun vreugde.

God is evenzeer de vreugde van iedere christen. Gods vriendschap schenkt vreugde aan de mensen. Hoe meer een mens zich openstelt voor God, des te meer wordt hij vervuld van vreugde. Want ook Sint-Paulus zegt ons: ‘Wij weten, broeders en zusters, dat God u liefheeft en dat gij door Hem zijt uitverkoren’.

Maar voordat een mens kan binnentreden in de vreugde van de Heer, moet hij vaak een lange weg van beproevingen afleggen. Dikwijls zal hij de Rozenkrans ter hand moeten nemen, om in die afgrond van lijden de vreugde van God te kunnen ervaren. Ook Maria heeft geleden.

Zeer zeker op die Calvarieberg, daar onder het kruis. Daar stond de Moeder van smarten, terwijl haar Zoon te sterven hing. Vraag maar eens aan ouders die een kind verloren hebben, welke smart zij meemaken. En Maria zag haar zeer beminde Zoon een zware dood sterven.

Er wordt heel wat geleden bij de mensen. Er is ook vaak veel stil verdriet. Het is aan de buitenkant niet te zien. Een slechte uitslag bij een dokter bijv. moet je ook maar verwerken. Zo wordt op de een of andere manier ieder van ons beproefd.

Vaak is het een lange strijd, voordat wij mensen onze wensen en verlangens laten uitmonden in het gebed: ‘Uw wil geschiede’. Dikwijls zullen we ervaren dat Gods wegen niet onze wegen zijn. Maar als gelovigen weten we ook dat door het lijden heen de heerlijkheid op ons wacht. Jezus heeft ons immers gezegd: ‘Ik keer terug naar de Vader om voor u een plaats te bereiden’. Jezus heeft ook Maria in Zijn heerlijkheid opgenomen, zo zal Hij ook ons laten delen in Zijn heerlijkheid. Wij allen zijn uitgenodigd om binnen te treden in de vreugde van de Heer.

Immers, al bij ons Doopsel zijn wij als kinderen Gods aangenomen. Als wij de goede strijd strijden, het geloof bewaren – ten einde toe – dan zal de Heer ook ons Zijn heerlijkheid geven.

Het leven van Maria is vol lijden, vreugde en heerlijkheid geweest en daarom neemt zij met alle begrip en hartelijkheid deel aan het leven van hen, die Jezus op Zijn weg volgen, neemt zij deel aan ons leven dat ook vol lijden en vreugde kan zijn, maar dat uiteindelijk zal leiden tot de heerlijkheid, in het Rijk van haar Goddelijke Zoon, waaraan nooit een einde komt…

Als wij de Rozenkrans bidden, gaan we samen met Maria op weg. In Lourdes hebben we daartoe volop de gelegenheid. Laten we die gelegenheid ook goed zoeken, als we straks weer thuis zijn. De Rozenkrans immers hoort bij ons dagelijks leven. In het bidden van de Rozenkrans vinden we troost en kracht om de weg van Jezus te gaan. Laten wij in alles onze toevlucht tot Maria nemen. Zij zal ons altijd aanhoren en voor ons verkrijgen wat wij vragen, of zij zal grotere en overvloediger genade verkrijgen, opdat wij uit het kwade het goede halen.

We willen allen straks gesterkt weer naar huis gaan om onze dagelijkse taken weer op ons te nemen. En moge Maria, op voorspraak van de H. Bernadette, ons grote voorbeeld zijn, onze steun en toeverlaat. Met de Rozenkrans in de hand zijn we steeds op weg met Maria.


Boodschap van Maria aan Marija, Medjugorje, 25 oktober 2015

Boodschap van de Koningin van de Vrede in Medjugorje,  aan Marija, 25 oktober 2015.

Lieve kinderen! Ook vandaag is mijn gebed voor jullie allen, vooral voor al degenen, die voor mijn oproep ongevoelig zijn geworden. Jullie leven in de dagen van genade en jullie zijn je niet bewust van de gaven, die God je door mijn aanwezigheid schenkt. Mijn lieve kinderen, kies ook vandaag voor de heiligheid en neem de heiligen van deze tijd tot voorbeeld en jullie zullen  zien, dat de heiligheid voor jullie allen werkelijkheid is. Mijn lieve kinderen, verheug je over de liefde, omdat jullie in Gods ogen uniek en zeer persoonlijk zijn en omdat jullie in deze wereld de vreugde van God zijn. Geef getuigenis van de vrede, van het gebed en de liefde. Dank, dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

Het-3e-Geheim-van-FATIMA-is-Nu-Hubert-Luns

Facebookreactie: “De volgende woorden van zuster Lucia zijn een hele geruststelling voor mij: want tegenwoordig begin je aan alles te twijfelen. Eerst en vooral dat Maria bevestigde dat Rusland weldegelijk op de goede weg is. Van wat er over Michaël Gorbatsjov gezegd wordt had ik eigenlijk nooit gehoord, wel had ik ooit gehoord dat in zijn ouderlijk huis onder het levensgrote portret van Stalin een evengrote ikoon van Moeder Maria hing”.


Richard L. Russell: Is Rusland aan Maria toegewijd?

Richard L. Russell

By

Richard L. Russell is Non-Resident Senior Fellow for Strategic Studies at the Center for the National Interest. A Catholic convert, Russell holds a Ph.D. in Foreign Affairs from the University of Virginia and specializes in foreign policy and international security. He is the author of three books: Sharpening Strategic Intelligence (Cambridge University Press); Weapons Proliferation and War in the Greater Middle East (Routledge); and, George F. Kennan’s Strategic Thought (Praeger). .


fatima-bol3.jpg13 oktober 2015, IS RUSLAND AAN MARIA TOEGEWIJD?

Richard L. Russell – http://catholicexchange.com/russia-consecrated-mary

Het Rusland van vandaag keert rancuneus terug naar de international politiek na een tijdelijk terugtrekken na de ineenstorting van het Sovjet imperium. Moskou valt aan met koppige diplomatie en militaire steun voor het meedogenloze regime in Syrië dat meer dan honderdduizend Syriërs heeft afgeslacht om een burgeroorlog te verpletteren.  Ook ontmantelt Moskou militair het naastgelegen Oekraïne door de Krim te bezetten en het steunen van een opstand in het oosten van het ingesloten land dat er naar had verlangd om te integreren in de Westerse beschaving. De agressie van Rusland heeft Amerika en Europa getergd, terwijl staten die dichter bij de Russische grens liggen vrezen dat zij spoedig politiek, militair en economische worden onderdrukt door president Vladimir Poetin.

Deze gebeurtenissen die zich snel en tragisch ontvouwen, zouden de herinneringen van trouwe katholieken moeten opschudden van de belofte die Onze Lieve Vrouw deed tijdens haar verschijningen in Fatima, Portugal, aan het begin van de vorige eeuw. De Gezegende Moeder vertelde aan de drie kinderen in Fatima op 13 juli 1917: “Ik kom vragen om de Toewijding van Rusland aan mijn Onbevlekt hart en de eerherstellende communie op de eerste zaterdagen. Wanneer ze naar mijn verzoeken luisteren, dan zal Rusland worden bekeerd en zal er vrede zijn. Zo niet dan zal zij haar dwalingen verspreiden over de hele wereld, oorlogen uitlokken en de Kerk vervolgen.” De serie verschijningen in Fatima werden besloten met het fameuze ‘dansen van de zon’ op 13 oktober 1917, waar tienduizenden pelgrims getuige van waren.

Twee van de zieners van Fatima, Jacinto en Francisco, stierven als kinderen, maar Lucia bracht een lang leven door in anonieme afzondering. Lucia ontvluchtte de publieke aandacht en controversies die de verschijningen van Fatima omgaven – zoals gebruikelijk bij alle authentieke Maria verschijningen gedurende de tweeduizend jaar kerkgeschiedenis – om te leven als een slotzuster.

De verschijningen van Fatima worden getekend door een controversie van bijna honderd jaar over de vraag of de Kerk wel of niet Rusland heeft toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria, zoals O.L. Vrouw verzocht. In een interview van zuster Lucia met de schrijver T. Walsh, ‘maakte zij het duidelijk dat Onze Lieve Vrouw niet had gevraagd om de toewijding van de wereld aan haar Onbevlekt Hart. Wat zij specifiek vroeg was de toewijding van Rusland.’ Ze gaf natuurlijk geen commentaar op het feit dat Paus Pius XII de wereld, niet Rusland, had toegewijd aan het Onbevlekt Hart in 1942.

Het begrip van zuster Lucia van Fatima was verrijkt door een diep gebedsleven dat gevuld was met private openbaringen. Onze Lieve Vrouw verscheen vaak aan Lucia tot ze stierf op 13 februari 2005 op de leeftijd van zevenennegentig, schreven Kardinaal Tarcisio Bertone met Giuseppe De Carli in hun boek uit 2008 ‘Het laatste geheim van Fatima.’ Lucia vertelde verder aan Walsh, waarbij ze kennelijk conclusies trok uit een verschijning die ze had gehad in 1927, “Wat Onze Lieve Vrouw wil is dat de Paus en al de bisschoppen in de wereld Rusland zullen toewijden aan haar Onbevlekt Hart op een speciale dag. Als dit wordt gedaan, zal zij Rusland bekeren en zal er vrede zijn. Als het niet wordt gedaan dan zal Rusland haar dwalingen verspreiden over alle landen in de wereld.”

Pausen in de daaropvolgende decennia hebben de wereld heel duidelijk toegewijd, maar niet specifiek Rusland en niet in eenheid met alle bisschoppen van de Kerk in de wereld. St. Johannes Paulus II bijvoorbeeld, wijdde de wereld toe aan het Onbevlekt Hart van Maria op het St. Pietersplein op 25 maart 1984. En meer recent wijdde Paus Franciscus in oktober 2013 de wereld toe aan het Onbevlekt Hart van Maria in aanwezigheid van zo’n 150.000 pelgrims in Rome.

Niettemin betogen vele waarnemers dat deze toewijdingen van de wereld voldeden aan het verzoek van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Hoogst opmerkelijk deelde een van de hoogste prelaten van de Kerk, Kardinaal Bertone, die zowel diende als secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer en later als de Vaticaanse Staatssecretaris, details van zijn interview met zuster Lucia op 17 november 2001 in haar klooster. Volgens het verslag van Bertone zei zuster Lucia dat “de toewijding die Onze Lieve Vrouw wenste, gedaan was in 1984 en dat het door de Hemel was aanvaard.”

Zonder twijfel is de Katholiek Kerk terughoudend geweest om specifiek Rusland toe te wijden om te vermijden dat zij de Russisch Orthodoxe Kerk zou beledigen. Zoals Bertone en De Carli uitleggen: “De toewijding van Rusland stelde duidelijk een heel netelig religieus-politiek probleem aan Johannes Paulus II. De Paus, die de gevoeligheden van ‘onze speciale broeders’, de Orthodoxen, niet wilde kwetsen, bleef voorzichtig. Een expliciete toewijding zou door de Patriarch van Moskou en heel Rusland, Alexis II, worden opgevat als een oorlogsverklaring.

Maar zou een Katholieke toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria door de Russisch Orthodoxe Kerk rechtmatig gezien worden als een ‘oorlogsverklaring’? Als de Russisch Orthodoxe Kerk de Rooms Katholieke Kerk zou toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria, zou Rome dan beledigd zijn? Of zou Rome rechtmatig dankbaar zijn en haar broederlijke dank doen toekomen aan Moskou met de erkenning dat in deze ernstig problematische wereld zowel oost als west wanhopig elke en alle hulp van onze Gezegende Moeder nodig hebben? Daarenboven noemen wij Katholieken ons leden van de ‘universele’ kerk. Waarom zou de universele kerk dan een harde halt houden bij de Russische politieke grenzen? Vrezen we een Russisch Orthodoxe politiek gemotiveerd verzet? Is ons niet herhaaldelijk in de Bijbel gezegd ‘niet te vrezen’? Katholieken zouden daarom geen vrees moeten hebben en politieke grenzen moeten negeren, in het bijzonder in deze tijd van nieuwe evangelisatie, om in dienst te staan van onze Gezegende Moeder en van de wereld.

De Russisch Orthodoxe Kerk handelt daarenboven vaak meer als een politiek instrument voor president Poetin dan als een ethische controle over zijn macht. Het lijkt dat ze niet aan de Russische Keizer geven wat het zijne is, maar in plaats daarvan lijkt het de verzoeken van Poetin te vervullen als een uitbreiding van de macht van de Russische staat. Patriarch Kirill van de Russisch Orthodoxe Kerk heeft eens, zoals welbekend, Poetins’ heerschappij vergeleken met ‘een wonder van God’ en de Orthodoxe Kerk heeft financieel geprofiteerd van haar nauwe banden met de politiek-economische oligarchie die Rusland beheerst om ongeveer 25.000 kerken in de afgelopen 25 jaar te bouwen of te restaureren.

Het boek van Kardinaal Bertone heeft ondanks zijn bedoeling het aanstoken en de aanhoudende controversie over de vraag of het verzoek van Onze Lieve Vrouw om de toewijding is vervuld, niet opgelost. Inderdaad heeft de langdurige controversie vaak een irritante ‘welles-niets’ klank, waarbij degenen die zeggen dat de belofte is vervuld degenen die zeggen dat het niet is gebeurd gemeen aanvallen.

In plaats deze discussie voort te zetten, zou een meer constructieve en informatieve bijdrage aan het debat zijn als we een stap terug doen en centrale en wezenlijk belangrijke vragen te stellen. Ziet Rusland er vandaag naar uit, en handelt zij zoals zij bekeerd is, zoals Onze Lieve Vrouw beloofde dat het geval zou zijn als het aan haar zou worden toegewijd. Of men zou de vraag op een meer theologische wijze kunnen stellen: zien we de geestelijke ‘vruchten’ van de bekering van Rusland?

Het antwoord op deze beide vragen is een luid klinkend ‘nee’. Na de ineenstorting van de Berlijnse Muur en de Sovjet Unie zonder dat men overging tot oorlog, ontstond de hoop dat de verschillende toewijdingen van de wereld aan het Onbevlekt Hart van Maria geestelijke ‘vruchten’ begonnen af te werpen. Maar deze hoop is vervlogen daar Rusland rustte, zich aanpaste en terugkeerde met een nieuwe versie van haar militante nationalisme om in eigen land en daarbuiten ravage aan te richten.

De beweerde terugkeer naar het Christendom na de atheïstische communistische dagen, is lege propaganda, zoals zoveel in Rusland. Enquetes laten zien dat er een toename is van verwantschap met de Russisch Orthodoxe Kerk daar het deel van de Russische volwassenen die zichzelf als Orthodox ziet, is toegenomen van 31 procent naar 72 procent tussen 1991 en 2008. Ondanks de toename van religieuze identificatie zegt niet meer dan één op de tien Russen dat ze minstens eens per maand een religieuze dienst bijwoont. Eén op de tien Russen die maandelijks naar de Kerk gaat is nauwelijks de massale golf te noemen van religieuze bekering die men zou kunnen verwachten vanuit de belofte in Fatima door Onze Lieve Vrouw.

De demografische crisis, waarbij inbegrepen het ineenstorten van nucleaire verbanden en wijdverspreide abortussen, laten ook zien dat Rusland niet bekeerd is. N. Eberstad, een politieke econoom, schrijft: “De bevolking van het land krimpt, haar moraliteitsniveau is niets anders dan catastrofaal, en haar menselijke hulpbronnen lijken gevaarlijk te worden aangetast. Inderdaad, de problemen die zijn veroorzaakt door de Russische bevolkingsontwikkelingen – in gezondheid, opleiding, gezinsvorming, en andere gebieden – vertegenwoordigen een fenomeen zonder weerga voor een verstedelijkte, geletterde samenleving die niet in oorlog is.” J. Last schildert in zijn boek “Wat te verwachten wanneer niemand iets verwacht” een grimmig beeld van de Russische demografische ramp waarbij Rusland het hoogste aantal echtscheidingen kent in de wereld en abortus zo algemeen is dat in Rusland op elke 10 levende geboortes er 13 abortussen plaatsvinden [schrijffout in tekst?].

Het massieve gebruik door Rusland van  propaganda voor politieke macht laat zien dat het niet bekeerd is. In de Russische ‘nieuws’ uitzendingen zijn de grenzen tussen feit en fictie uiterst vaag geworden. Russische actualiteitenprogramma’s laten aanwijsbare acteurs zien die poseren als vluchtelingen uit Oost Oekraïne, huilende voor de camera’s over verzonnen bedreigingen door gefantaseerde fascistische bendes. Het doel van deze nieuwe propaganda is niet om iemand te overtuigen, maar om de kijker aan de haak te slaan en af te leiden – om het Westerse relaas te verstoren, meer dan zelf een verhaal te bieden. Het internationaal gerespecteerde “Freedom House” schaalt de Russische pers in als “niet vrij” en oordeelt dat de regering van Poetin journalisten straft wanneer ze zich niet conformeren aan haar in toenemende mate strikte definitie van aanvaardbare zienswijzen en zij breidt haar controle over de televisie en de gedrukte media uit.

De opbouw van het militaire apparaat van Rusland, ondanks haar samenleving in verval, laat zien dat het niet bekeerd is. Een karakteristiek kenmerk van Poetin is het belang dat hij heeft gehecht aan het revitaliseren van het leger van Rusland. Als het conventionele wapenarsenaal van Poetin nog niet erg genoeg was, moderniseert hij ook de Russische nucleaire wapens terwijl de Amerikaanse nucleaire kracht wegkwijnt. Het gebruik door Rusland van militaire macht om Oekraïne in te nemen laat zien dat het niet bekeerd is. Rusland zond huurlingen en medewerkers van veiligheidsdiensten om de hand van Moskou te verbergen om politiebureaus en regeringsinstellingen aan te vallen om de legitimiteit van de regering van Oekraïne te ondermijnen.

Een blik op de interne politiek van Rusland, op het sociale en geestelijke verval en op haar meedogenloze buitenlandse en defensie politiek laat treffend zien dat de Kerk niet haar deel van de belofte heeft vervuld van de belofte die door O.L. Vrouw in Fatima is gedaan. De Gezegende Moeder heeft nooit de Kerk van haar Zoon misleid, en zal dit nooit doen. Als zij iets beloofd dan zal ze getrouw haar woord ook geven. Als wij, leden van de Kerk, onze plicht en verantwoordelijkheid hadden vervuld, dan zou Rusland vandaag een totaal ander land zijn en de veiligheid van vele naties zou niet in gevaar gebracht worden door Russische agressie zoals vandaag. Paus Franciscus handelt moedig zoals hij gedaan heeft door een buitengewone Synode van de Bisschoppen bijeen te roepen over het gezin. We mogen hopen en bidden dat onze heilige vader op een dag zijn inspirerende moed en geloof plooit naar het samenroepen van een synode over de verschijningen van Fatima. Met de gevaarlijke staat van de wereld en de Kerk kunnen we ons niet veroorloven om nog jaren handenwringend te verliezen en te falen om moedig de belofte van vrede te grijpen die O.L. Vrouw te Fatima heeft gegeven.

Vgl. ook http://ria-natuurmijnpassie.blogspot.nl/p/blog-page.html


O MARIA, ZONDER ZONDE ONTVANGEN

‘O  MARIA,  ZONDER  ZONDE  ONTVANGEN,

bid voor ons, die onze toevlucht tot U nemen’.

We mogen het jaar 2008 zeker onze bescherming stellen van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. We vieren immers een Lourdes-jubileum, het is 150 jaar geleden dat Maria er verschenen is aan het eenvoudige meisje Bernadette Soubirous. Dit geeft ons de gelegenheid om stil te staan bij de betekenis en achtergrond van deze Mariaverschijningen, bij de voornaamste lessen die Maria ons daar voorhoudt.

Donderdag 11 februari 1958 gaat Bernadette met haar zusje Toinette en een vriendin wat hout sprokkelen om warmte in het armoedige huisje (de vroegere gevangenis) te krijgen. Zo komt ze aan de oever van de Gave, tegenover de rotsen van Massabielle; daar waar er een grot is en een nis, daar verschijnt Maria. ‘Ik zag een in wit geklede dame, zij droeg een witte japon, een blauwe ceintuur en op iedere voet een gele roos (…). Ik wilde een kruisteken maken (…). De dame nam de rozenkrans die zij in haar handen hield en maakte het kruisteken. Toen heb ik voor een tweede keer geprobeerd het te doen en ik kon het (…). Ik knielde neer. Ik bad mijn rozenhoedje, terwijl ik nog steeds deze dame voor ogen had (…). Na het rozenhoedje gebeden te hebben, gaf ze mij een teken naderbij te komen, maar dat heb ik niet gedurfd; ik ben steeds op dezelfde plaats gebleven. Toen verdween zij.’

De verschijning herhaalt zich nadien vele malen. Op donderdag 25 maart (Maria Boodschap) vraagt Bernadette tot vier keer toe naar de naam van de dame. Dan zegt Maria in het dialect van Bernadette: ’Que soy era Immaculada Concepcion’ (Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis). Het meisje rent nu naar haar pastoor, onderweg vele malen die woorden herhalend, om ze toch vooral niet te vergeten, en vertelt het aan Abbé Peyramale. De stralende eenvoud en oprechtheid van Bernadette, die in de verste verte toen niet wist wat die woorden eigenlijk betekenden, overtuigen hem ten volle: hier is sprake van echte Mariaverschijningen. Vier jaar eerder had Paus Pius IX met zijn encycliek ‘Ineffablis Deus’ het geloofsgeheim van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis als dogma bekrachtigd. Ziehier de bevestiging ervan vanuit de hemel.

Dit is wel de voornaamste betekenis van de Mariaverschijningen te Lourdes. Daarnaast dringt Maria er herhaaldelijk op aan te bidden en boete te doen voor de bekering van de zondaars. Men mag wel zeggen dat de achtergrond van deze verschijningen is, wat de Kerk altijd genoemd heeft: ‘Mysterium iniquitatis’- het geheim van de ongerechtigheid, van de zonde, het allergrootste kwaad dat er bestaat. Niet de zonde van de gevallen engelen; zij waren louter geest, van een geheel andere natuur dan de mens; hun opstandigheid en ongehoorzaamheid tegenover God waren van dien aard dat geen vergeving meer mogelijk was. Maar toen de eerste mensen, Adam en Eva, zondigden (en daarmee heel het menselijk geslacht in zondigheid meetrokken) , had God medelijden in verband met de zoveel zwakkere menselijke natuur. En al aanstonds beloofde de goede God in bepaalde vorm de verlossing uit de zonde en terwijl Hij de verleidende slang vervloekte, sprak God aldus: ‘Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en haar kroost’.  In overvloed vinden we de verklaring dat dit betrekking heeft op de Maagd Maria, voorbestemd om Moeder van de Verlosser te worden. Als Maria ooit verstoken zou zijn geweest van de goddelijke genade, als zij bij haar ontvangenis wel besmet zou zijn met de erfzonde, dan was er geen sprake geweest van een eeuwigdurende vijandschap tussen Maria en de slang. De groetenis van de Engel bij de boodschap aan Maria (‘vol van genade’ – ‘gezegend onder alle vrouwen’) wijst daar ook op.

Maria dringt er in Lourdes tevens sterk op aan te bidden en boete te doen voor de bekering van de zondaars. De bekende mariaoloog René Laurentin zegt er dit van: ‘Teruggebracht tot de eenvoudigste formulering zou de boodschap van Lourdes aldus uitgelegd kunnen worden: de Maagd zonder zonde komt de zondaars te hulp; daarvoor stelt zij drie middelen voor, die ons terugvoeren naar het Evangelie: de bron van levend water, het gebed en de boete. Dit programma lijkt alledaags en is het ook. Het leert ons niets nieuws, en het wil ons niets leren wat we nog niet weten. Het is een bezielde herinnering en wil dat ook zijn´.

In ieders leven komt er zonde voor. Sint-Jan zegt zelfs: wie dat ontkent, is een leugenaar. We moeten dus allereerst uit ons eigen leven alle zonde, ook de allerkleinste, zo krachtig mogelijk weren, boete doen voor onze vroegere zonden en steeds streven naar ware deugd en voortdurende levensverbetering. In het artikel over de Pastoor van Ars in dit nummer vindt u tal van opwekkingen in die richting. Maar daarnaast schreeuwt het vele en grote kwaad in Kerk en wereld om zielen die bereid zijn boete doen en te offeren voor bekering van de talrijke zondaars. Honderd-en-vijftig jaar geleden was er ongetwijfeld veel kwaad; dat er in deze tijd immens veel kwaad is, dat weet toch iedereen. En het ergste is nog wel dat tegenwoordig het kwaad alom goed gepraat wordt. Dat overvloedig vele kwaad, de tirannie van de zonde, de sluwe rol van Satan, dat alles kan slechts overwonnen worden door samen met Christus en Moeder Maria te bidden, te offeren, boete te doen (ieder naar eigen omstandigheden), opdat uiteindelijk de kop van Satan volledig verpletterd zal worden. Laat ieder in zijn hart nagaan, of hij voldoende beantwoordt aan de oproep van Maria te Lourdes om het vele kwaad in deze tijd te helpen keren. Dan ook heeft het alle zin ons in dit jaar geheel te stellen onder de bescherming van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

28-1-2008, L.T.

De voorspelde wereldramp van de ‘Drie Dagen Duisternis’

Originally posted on Optimist tot in de kist:

Binnen de profetische waarschuwingen die in de tijd na Christus aan de mensen zijn meegedeeld, komt geen andere toekomstige gebeurtenis zo herhaaldelijk voor en wordt zo vaak gelijkluidend beschreven als de wereldramp van ‘Drie Dagen Duisternis’.[1]

Als een rode draad loopt de aankondiging ervan door de talrijke boodschappen en visioenen, tot in de middeleeuwen toe. Het is verbazingwekkend dat de Kerk en de theologen zich tot nu toe zo weinig ingelaten hebben met een zo dikwijls voor de toekomst aangekondigd ingrijpen Gods. Immers, dat het zal gaan om een handelen van God, dat wordt gewaarborgd door de woorden van Christus en de Moeder Gods. Van bijzondere betekenis zijn de waarschuwende woorden van Jezus, gericht tot de gestigmatiseerde Pater Pio, die in de geur van heiligheid is gestorven en wiens uitspraken boven iedere redelijke twijfel staan. Tot hem sprak Christus over de ‘toorn van Mijn Vader’ die ‘heilig is’. Dankzij…

View original 3.097 woorden meer

Paus Johannes Paulus II in Fatima

FATIMA: ACTUEEL Mei 2000

Tijdens zijn derde en waarschijnlijk laatste reis naar Fatima heeft paus Johannes Paulus II andermaal geschiedenis geschreven. Door de beide vroeg gestorven herderskinderen Jacinta en Francisco (*1) zalig te verklaren, die samen met de thans 93-jarige Lucia dos Santos (*2) de uitverkoren zienertjes waren van de Moeder Gods, werden voor het eerst in de geschiedenis van de Kerk kinderen zalig gesproken die niet als martelaars gestorven waren. Als afsluiting van zijn pelgrimstocht liet de heilige Vader voor de ontelbare pelgrims op het ‘witte plein’ van Fatima door kardinaal Sodano de aankondiging voorlezen dat hij het zogenaamde ‘derde geheim van Fatima’, waarover de laatste decennia tal van speculaties de ronde hebben gedaan, zou bekendmaken.

 

Paus Johannes Paulus II in Fatima

Zaterdag 13 mei 2000 was een heel bijzondere Fatima-dag: de heilige Vader bezocht voor de derde en zo goed als zeker laatste maal van zijn leven deze Maria-bedevaartplaats. Kort voor zijn 80e verjaardag was deze lichamelijk gebrekkige maar geestelijk nog altijd zeer heldere paus naar dit Portugese Maria-oord gereisd om de zaligverklaring uit te spreken van de twee herderskinderen, die samen met hun nog levende nicht Lucia dos Santos op 13 mei 1917 een verschijning kregen van de Moeder Gods Maria. Meer dan een miljoen pelgrims, vooral uit Portugal, vulden het grote plein voor de basiliek van Fatima. Het was een overweldigende drukte met vele tv-teams en journalisten van over heel de wereld.

Paus Johannes Paulus II had ook een gesprek gevoerd met de intussen 93-jarige Zuster Lucia, het derde herderskind van Fatima. Zij was het die alles opgeschreven had en de ‘boodschap van Fatima’ aan de wereld had doorgegeven; ook het zogenaamde ‘derde geheim van Fatima’ dat zij al een halve eeuw geleden verzegeld aan de Heilige Stoel had doen toekomen, met de bede het niet vóór het jaar 1960 bekend te maken. Maar tot nu toe had geen enkele paus voldoende redenen gevonden om tot bekendmaking over te gaan van dit geheim, waaromtrent zich in de loop van de jaren steeds wildere speculaties hadden ontwikkeld. Op deze 13e mei weet nog niemand van de velen op dit plein dat de paus vandaag dit laatste geheim vrij zal geven, alhoewel in journalistenkring geruchten in die richting de ronde doen, zeker sinds kardinaal Ratzinger, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, in een interview in het Italiaanse dagblad Il Giornalegezegd heeft naar aanleiding van vragen over dit geheim ‘dat deze paus altijd in is voor verrassingen’.

Zuster Lucia, die in een Carmelklooster te Coimbra leeft, mocht bij gelegenheid van de zaligverklaring van haar twee vriendjes nog eens terugkeren naar de plaats waar 83 jaar geleden de verschijningen plaatsvonden. Zij wist reeds dat op deze dag ook de laatste sluier zou wegvallen van het haar door de hemel toevertrouwde ‘derde geheim’. Wat anders zou de heilige Vader haar in de sacristie gezegd hebben?

Dank aan de Moeder Gods van Fatima

Reeds de avond ervoor, de 12e mei, als de heilige Vader hier in Fatima aankomt, zijn honderdduizenden pelgrims op het plein verzameld en zij bidden, zingen, begeleiden het beeld van de Madonna tijdens een indrukwekkende lichtprocessie. Velen van hen blijven de hele nacht doorbidden op het plein. Johannes Paulus II laat zich direct na aankomst naar de verschijningskapel brengen, waar hij lange tijd voor het beeld van de Moeder Gods van Fatima knielt en bidt. Hij weet dat hij haar bijzondere dank verschuldigd is, want zij behoedde hem voor de dood, toen op 13 mei 1981 de Turk Ali Agca een aanslag pleegde en verschillende schoten op hem afvuurde. De kogel die in de buik van de paus doordrong, bleef slechts een millimeter van een hoofdslagader verwijderd (was die wel geraakt, dan zou dat zeker dodelijk zijn geweest!). De kogels van de aanslag liet Johannes Paulus II uit dankbaarheid in de kroon van de Madonna inbrengen. Ook deze avond geeft hij een indrukwekkend teken van dankbaarheid en toewijding: hij legt namelijk aan de voeten van de Madonna als geschenk de ring neer, die de Poolse primaat kardinaal Jozef Wyszinski in oktober 1987 bij zijn ambtsaanvaarding als paus hem gaf met de woorden: ‘U zult de Kerk het nieuwe millennium binnenleiden’. Johannes Paulus is ervan overtuigd dat het Maria was die hem beschermde en aldus ook de vervulling van die voorzegging (van kardinaal Wyszinski) mogelijk maakte. Alleen hij die weet wat deze ring voor paus Johannes Paulus II betekent, zal kunnen begrijpen wat hij met dit gebaar voor de Moeder Gods tot uitdrukking wil brengen.

Zaligverklaring van Jacinta en Francisco

Ook op zaterdagmorgen, bij het uitspreken van de zaligverklaring van de zienertjes Jacinta en Francisco, drukt de paus zijn dankbaarheid uit voor Gods machtige werken jegens hem: ‘Nogmaals’, zo zegt hij, ‘moge ik de goedheid van de Heer tegenover mij vermelden, toen ik, zwaar getroffen, op die 13e mei 1981 van de dood gered werd. Mijn dankbaarheid gaat ook uit naar de zalige Jacinta voor haar offers en gebeden, die zij voor de heilige Vader opdroeg, van wie zij gezien had dat hij zozeer zou moeten lijden.’ Tijdens zijn preek herinnert Johannes Paulus II aan de betekenis van de boodschap van Fatima voor de 20ste eeuw:

‘Toen verscheen aan de hemel een ander teken: een grote, vuurrode draak’ (Apok 12,3). Deze woorden uit de eerste lezing van de heilige Mis doen ons aan de grote strijd denken, die plaatsvindt tussen goed en kwaad, waarbij wij kunnen vaststellen dat de mens, als hij God terzijde schuift, niet tot het geluk kan komen, ja zelfs tenslotte zichzelf vernietigt.

Hoeveel offers zijn er niet gebracht gedurende de laatste eeuw van het tweede duizendtal! Dan komen de verschrikkingen naar boven van de Eerste en Tweede Wereldoorlog en van veel andere oorlogen in zoveel delen van de wereld, de concentratie- en vernietigingskampen, de goelags, de ethnische zuiveringen en vervolgingen, het terrorisme, het wegvoeren van mensen, de drugs, de aanvallen op het ongeboren leven en op het gezin.

De boodschap van Fatima is een oproep tot bekering, een waarschuwing aan de mensheid om niet het spel van de ‘draak’ mee te spelen, die met zijn staart ‘een derde van de sterren des hemels wegvaagde’ en ‘ze op de aarde wierp’ (Apok 12,4). Het uiteindelijke doel van de mens is de hemel, zijn ware woonplaats, waar de hemelse Vader in Zijn barmhartige liefde op allen wacht… Uit moederlijke voorzorg is de heilige Maagd Maria hier naar Fatima gekomen om de mensen op het hart te drukken dat zij ‘God, onze Heer, niet meer zouden beledigen, die reeds zoveel beledigd wordt’. De smart van de Moeder brengt haar ertoe te spreken; het lot van haar kinderen staat op het spel. Daarom zegt zij tot de herderskinderen: ‘Bidt, bidt veel en brengt offers voor de zondaars, want veel zielen komen in de hel, omdat niemand zich voor hen opoffert en voor hen bidt.’…

Verleden zondag hebben wij bij het Colosseum te Rome de gedachtenis gehouden van de vele geloofsgetuigen van de 20ste eeuw en aan de hand van belangrijke getuigenissen die zij ons nagelaten hebben, de pijnigingen herdacht die zij geleden hebben… Hier in Fatima, waar deze noodlottige tijden werden aangekondigd en de Moeder Gods tot gebed en boete opriep, wil ik vandaag de hemel dankzeggen voor de kracht van de getuigenissen die zich in al deze levensgeschiedenissen heeft gemanifesteerd.’

(Preek van paus Johannes Paulus II, 13 mei 2000 te Fatima gehouden)

Bekendmaking ‘derde geheim van Fatima’

Na de Eucharistieviering bij gelegenheid van de zaligverklaring van de twee zienertjes komt kardinaal Angelo Sodano, ‘minister van Buitenlandse Zaken’ van het Vaticaan aan de microfoon en kondigt in het Portugees dè sensatie van de dag aan: de paus is van plan het zogenaamde ‘derde deel van de geheimen van Fatima’ bekend te maken: de laatste sluier zal nu worden weggenomen, nadat er zoveel over geschreven en gespeculeerd is in de afgelopen decennia.

De menigte van overwegend Portugese pelgrims blijft rustig, reageert met een dankbaar applaus, maar neemt verder rustig en gelaten kennis van deze aankondiging. Ze zijn immers niet gekomen om het ‘derde geheim’ te vernemen, maar om voor de vrede in de wereld en de redding van de zielen te bidden. Juist zoals ze dat in Portugal sinds 1917 steeds op de 13e mei doen… Daarin ligt nu juist het ware geheim van Fatima: het geheim van het geloof, het geheim van het brengen van offers van de een voor de ander in boete, lijden en sterven, waardoor de een de ander redden kan in geloof, hoop en liefde.

Toespraak kardinaal Sodano

Nadat hij mede namens alle aanwezigen de heilige Vader de hartelijke gelukwensen met zijn aanstaande 80e verjaardag heeft aangeboden en hem bedankt heeft voor zijn zeer waardevol functioneren als herder van het volk Gods, wijst kardinaal Sodano erop dat het doel van deze reis van de paus naar Fatima was: het uitspreken van de zaligverklaring van de beide herderskinderen en ook de Moeder Gods nogmaals te bedanken voor de bijzondere bescherming. Het zogenaamde ‘derde deel van de geheimen van Fatima’ lijkt ook op deze bescherming betrekking te hebben. De tekst ervan bevat een profetisch visie die men vergelijken kan met die van de heilige Schrift. Er worden daarin niet op een fotografische manier détails van toekomstige gebeurtenissen beschreven, maar tegen een algemene achtergrond worden feiten verhullend samengevat die zich wat de tijd betreft uitstrekken in een niet geheel gepreciseerde opeenvolging en duur; daarom kan de sleutel tot het verstaan van bedoelde tekst slechts symbolisch zijn. Het gaat met name om de eindeloze kruisweg die door de pausen van de twintigste eeuw wordt afgelegd.

Volgens de interpretatie van de ’herderskinderen’, onlangs ook door Zuster Lucia bevestigd, is de ‘in het wit geklede bisschop’, die voor alle gelovigen bidt, de paus; ook valt hij, door schoten getroffen, als dood ter aarde neer, terwijl hij zich tot het uiterste inspant, en te midden van de lijken van gemartelden (bisschoppen, priesters, religieuzen en talrijke leken) gaat hij het kruis tegemoet.

Na de aanslag van 13 mei 1981 was het Zijne Heiligheid duidelijk dat ‘een moederlijke hand de richting van de kogel’ heeft geleid en aldus de ‘paus die met de dood vocht’ in staat stelde ‘op de drempel van de dood’ te blijven staan. Bij gelegenheid van een kort bezoek in Rome van de toenmalige bisschop van Leiria-Fatima nam de paus de beslissing hem de kogels die na de aanslag in de jeep waren overgebleven, toe te vertrouwen om deze in het heiligdom van Fatima te bewaren. Op initiatief van de bisschop werden die kogels daarna ingebracht in de kroon van het beeld van de Madonna van Fatima.

Daarna ging kardinaal Sodano verder in op de val van het communisme in de Sovjet-Unie en talrijke Oost-Europese landen. Maar daarmee waren in andere delen van de wereld de aanvallen tegen de Kerk en tegen de christenen met alle lijden vandien nog niet ten einde. Zelfs als de gebeurtenissen waarop het derde deel van de geheimen van Fatima betrekking heeft, nu tot het verleden lijken te behoren, dan blijft toch de oproep van de Moeder Gods tot bekering en boete, al vanaf het begin van de 20ste eeuw gedaan, ook nu nog actueel en dringend. ‘De Hoge Vrouwe van deze Boodschap leest “de tekenen van de tijd” met bijzondere nadruk, alsook de tekenen van onze tijd. De dringende oproep van Maria tot boete is niets anders dan de uitdrukking van haar moederlijke zorg om het lot van de mensenfamilie, die bekering en vergeving nodig heeft’, aldus woorden van paus Johannes Paulus II.

Om de gelovigen in staat te stellen die boodschap van de Maagd van Fatima beter te begrijpen, heeft de paus aan de Congregatie voor de Geloofsleer de opdracht gegeven het derde deel van de geheimen bekend te maken en daarvoor een passend commentaar voor te bereiden.

Persconferentie op maandag 26 juni 2000

Een stuk van 28 pagina’s werd n.a.v. deze persconferentie wereldwijd verspreid via de website van het Vaticaan: omvattend: a. een inleiding van de Congregatie voor de Geloofsleer (waarvan wij een samenvatting laten volgen); b. het eerste en tweede deel van de geheimen van Fatima (zie elders in dit nummer); c. het derde deel daarvan (de volledige vertaling ervan volgt); d. de brief van de Paus aan Zuster Lucia van 19 april jl.; e. het gesprek met Zuster Lucia op 27 april jl. (van deze twee onderdelen, dus d en e, laten wij een samenvatting volgen); f. de toespraak van kardinaal Sodano, op 13 mei jl. te Fatima gehouden, die al eerder verspreid was (zie boven) en g. een theologisch commentaar van 8 bladzijden van kardinaal Ratzinger (zie het einde van ons artikel).

Inleiding van de Congregatie voor de Geloofsleer

Nu het derde millennium begonnen is, heeft paus Johannes Paulus II besloten het derde deel van het ‘geheim van Fatima’ bekend te maken. De 20ste eeuw was een van de zwaarste in de menselijke geschiedenis, met tragische en gruwelijke gebeurtenissen en als hoogtepunt de aanslag op de plaatsbekleder van Christus op aarde. Nu wordt de sluier weggenomen omtrent een reeks voorvallen. Heel de geschiedenis door zijn er bovennatuurlijke verschijningen en tekenen geweest die het hart van de menselijke gebeurtenissen raken en die tot verbazing van iedereen hun rol spelen in de ontwikkeling van de geschiedenis. Deze bekendmakingen kunnen nooit in tegenstelling zijn met de geloofsinhoud en moeten daarom altijd gericht zijn op de kern van Christus’ verkondiging: de liefde van de Vader die alle mensen tot bekering wil brengen en hun de genade schenkt om zichzelf met kinderlijke toewijding aan Hem over te geven. Dit is ook de boodschap van Fatima, die met haar dringende oproep tot bekering en boete ons stuwt naar het hart van het Evangelie. Fatima is de meest profetische van de moderne verschijningen. Het eerste en tweede deel van de ‘geheimen’(zie elders in dit nummer) hebben speciaal betrekking op het huiveringwekkend visioen van de hel, de devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria, de Tweede Wereldoorlog en de voorspelling van de zeer grote schade, door Rusland de mensheid aangedaan door het christelijke geloof te verzaken en het communistische totalitaire systeem te omhelzen.

In 1917 kon niemand zich dat alles voorstellen: de drie herdertjes van Fatima zien, luisteren en onthouden het, en Lucia, de nog levende getuige, vertrouwt alles aan het papier toe, toen haar dit werd opgedragen door de bisschop van Leiria, met toestemming van O.L. Vrouw.

Voor de twee eerste delen van de ‘geheimen’ wordt verwezen naar de tekst van Zuster Lucia van 31 augustus 1941, met enkele aantekeningen dd. 8 december 1941. Het derde deel is geschreven ‘in opdracht van Z.H. Exc. de Bisschop van Leiria en van de Allerheiligste Moeder…’ op 3 januari 1944. Dit is één met de hand geschreven stuk dat gefotokopieerd is bijgevoegd. In een verzegelde enveloppe werd het eerst door de bisschop van Leiria bewaard. Om het beter te beschermen werd de enveloppe op 4 april 1957 opgeborgen in de geheime archieven van de Heilige Stoel. De bisschop van Leira heeft Zuster Lucia daarvan op de hoogte gesteld.

Deze enveloppe met het derde deel van het ‘geheim van Fatima’ werd op 17 augustus 1959 aan paus Johannes XXIII gegeven. ‘Na enige aarzeling’ zei Zijne Heiligheid: ‘We zullen wachten. Ik zal bidden. Ik zal u meedelen wat ik beslis’. De paus besloot toen de verzegelde enveloppe te retourneren naar de archieven van de Heilige Stoel en het derde deel van het ‘geheim’ niet te openbaren. Paus Paulus VI heeft op 27 maart 1965 wel de inhoud gelezen, samen met de substituut, mgr Angelo Dell’Acqua, maar zond de enveloppe ook naar de archieven terug en besloot de tekst nog niet te publiceren.

Paus Johannes Paulus II op zijn beurt vroeg de enveloppe met het derde deel van het ‘geheim’ op na de aanslag op hem van 13 mei 1981. Op 18 juli daaropvolgend gaf kardinaal Franjo Šeper, prefect van de Geloofscongregatie, twee enveloppen aan mgr Eduardo Martínez Somalo, substituut van het Staatssecretariaat: één witte enveloppe met de originele Portugese tekst van Zuster Lucia en één oranje enveloppe met de Italiaanse vertaling van het ‘geheim’. Op 11 augustus daarna liet mgr Martínez de twee enveloppen terugbrengen naar de archieven van de Heilige Stoel.

Zoals bekend, heeft paus Johannes Paulus II er toen onmiddellijk aan gedacht de wereld toe te wijden aan het Onbevlekt Hart van Maria en hij stelde zelf een gebed samen voor wat hij noemde een ‘akte van toewijding’; de bedoeling was deze toewijding plechtig uit te spreken in de basiliek Santa Maria Majora op 7 juni 1981, Pinksteren, de dag die gekozen was om de 1600e verjaardag te gedenken van het Eerste Concilie van Constantinopel en de 1550e verjaardag van het Concilie van Ephese. Aangezien de paus zelf niet in staat was daarbij aanwezig te zijn, werd zijn toespraak via de radio uitgezonden. (Het ligt in onze bedoeling de tekst van deze akte van toewijding in ons volgend nummer op te nemen –red.).

Zuster Lucia bevestigde persoonlijk dat deze plechtige en universele akte van toewijding beantwoordde aan hetgeen de heilige Maagd Maria wenste: ‘Ja, het is juist zo gedaan als Onze Lieve Vrouw het op 25 maart 1981 heeft gevraagd’ (brief van 8-11-1989). Ook heeft zij inmiddels reeds een aanwijzing gegeven voor de interpretatie van het derde deel van het ‘geheim’ in een brief aan de Heilige Vader van 12 mei 1982:

‘Het derde deel van het geheim heeft betrekking op de woorden van Maria: “Indien niet (gedaan wordt wat ik vraag) dan zal Rusland zijn dwalingen over de wereld verspreiden en daarmee oorlogen veroorzaken en vervolgingen van de Kerk. De goeden zullen gemarteld worden; de heilige Vader zal veel te lijden hebben; verschillende naties zullen uitgeroeid worden” (13 juli 1917).

Het derde deel van het geheim is een symbolische openbaring, verwijzend naar dat deel van de boodschap, waarbij de voorwaarde gesteld wordt of wij al dan niet zullen volbrengen wat de boodschap zelf vraagt: “Indien aan mijn verzoeken wordt voldaan, dan zal Rusland zich bekeren en er zal vrede zijn; zo niet, dan zal het zijn dwalingen over de wereld verspreiden enz.”

Aangezien wij de oproep van de boodschap niet hebben beantwoord, zien we dat het is uitgekomen. Rusland heeft zijn dwalingen de wereld ingevoerd. En als we nog niet de volledige vervulling van het laatste deel van de voorspelling te zien hebben gekregen, dan gaan we toch met grote schreden stap voor stap die richting uit. Als wij het pad der zonde niet verlaten, van de haat, de wraak, de ongerechtigheid, de schendingen van de rechten van de menselijke persoon, de immoraliteit en het geweld etc.

En laten we dan niet zeggen dat God ons op die manier straft; integendeel, het volk zelf bereidt zijn eigen straf voor. In Zijn goedheid waarschuwt God ons en roept Hij ons tot het rechte pad terug, terwijl Hij de vrijheid die Hij ons gegeven heeft blijft respecteren; vandaar dat het volk zelf verantwoordelijk is.’

De beslissing van Z.H. paus Johannes Paulus II om het derde deel van het ‘geheim’ van Fatima bekend te maken sluit een geschiedenisperiode af, die gekenmerkt wordt door een tragisch menselijk streven naar macht en kwaad, terwijl we toch omringd blijven van de barmhartige liefde van God en de niet aflatende zorg van de Moeder van Jezus, Moeder ook van de Kerk. Het handelen Gods, de Heer van de geschiedenis, en de mede-verantwoordelijkheid van de mens binnen het drama van zijn creatieve vrijheid zijn de twee peilers waarop de geschiedenis van de mensheid is gebouwd. O.L.Vrouw die in Fatima verschenen is wijst ons op deze vergeten waarden. Zij herinnert ons eraan dat de toekomst van de mensheid in Gods handen is en dat wij actieve en verantwoordelijke partners zijn in het scheppen van die toekomst.

(w.g.) Tarcisio Bertone, SDB,

emeritus-aartsbisschop van Vercelli,

secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer.

 

De geheimen van Fatima

Voor het eerst en tweede deel: zie elders in dit nummer. Het derde deel is door Zuster Lucia aldus omschreven in een brief van 3 januari 1944.

‘J.M.J.

Het derde deel van het geheim, geopenbaard in de Cova da Iria, Fatima, op 13 juli 1917.

Ik schrijf dit in gehoorzaamheid aan U, mijn God, die mij opdraagt dit te doen in de persoon van Z.H.Exc. de bisschop van Leiria en in de persoon van uw allerheiligste Moeder, ook mijn Moeder.

Na de twee delen die ik al heb uitgelegd, zagen wij links van Onze Lieve Vrouw en een beetje hoger een Engel met een vlammend zwaard in zijn linkerhand. Er vlogen vonken vanaf en er kwamen vlammen uit die de wereld in brand leken te zetten; maar ze werden gedoofd toen ze in aanraking kwamen met de glans die van Maria vanaf haar rechterhand naar de Engel straalde: met zijn rechterhand naar de aarde wijzend, riep de Engel met luide stem uit: ‘Boete, boete, boete!’.

En we zagen in een enorm licht dat God is: ‘iets wat eruit ziet als mensen in een spiegel als zij daarlangs lopen’ een bisschop in het wit gekleed ‘we hadden de indruk dat het de heilige Vader was’. Andere bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen gingen een steile berg op, op de top daarvan stond een groot kruis met ruwe stammen juist als van een kurkeik met schors; alvorens daar te komen ging de Heilige Vader door een grote stad half verwoest en half nog bevend, met wankele schreden, diep getroffen door smart en zorgen, bad hij voor de zielen van de lijken die hij op zijn weg tegenkwam; nadat hij de top van de berg had bereikt, knielend aan de voeten van het grote kruis, werd hij gedood door een groep soldaten die vuurwapens en pijlen op hem afschoten, en op dezelfde manier stierven daar, de een na de ander, de bisschoppen, priesters, religieuzen en verschillende leken uit verschillende sociale klassen en standen. Onder de beide armen van het kruis waren er twee Engelen elk met een kristallen gieter in de hand, waarin zij het bloed van de martelaren opvingen en daarmee besprenkelden zij de zielen die naar God opstegen

Tuy-3-1-1944’.

(In deze vertaling – uit het Engels- is het hier en daar minder juiste gebruik van leestekens gehandhaafd als in de originele brief van Zuster Lucia.)

Brief van Z.H. paus Johannes Paulus II aan Zuster Lucia dd. 19 april 2000

Na een openingsgroet zegt de paus dat hij blij is Zuster Lucia te ontmoeten op de lang verwachte dag van de zaligverklaring van Francisco en Jacinta, 13 mei. Maar op die dag zal er alleen maar tijd zijn voor een korte begroeting en niet voor een gesprek. Daarom zendt de paus de Mgr. Tarcisio Bertone, secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer, om met Zuster Lucia te spreken. Deze Congregatie werkt ten nauwste samen met de paus bij het verdedigen van het ware katholieke geloof en heeft sinds 1957 de hand geschreven brief bewaard met het derde deel van het ‘geheim’ van Fatima, geopenbaard 13 juli 1917. Mgr Bertone zal, begeleid door de bisschop van Leiria, in naam van de paus naar Zr. Lucia komen om bepaalde vragen te stellen omtrent de interpretatie van ‘het derde deel van het geheim’. Zij kan openlijk en vrij met Mgr Bertone spreken.

Na gezegd te hebben dat hij voor de communiteit van Coimbra en heel de wereld bidt, eindigt de paus met zijn speciale apostolische zegen.

Gesprek met Zuster Maria Lucia van Jezus en het Onbevlekt Hart

De ontmoeting tussen Zuster Lucia en mgr Tarcisio Bertone, secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer, gezonden door de heilige Vader en vergezeld van de bisschop van Leiria-Fatrima, mgr Serafim de Sousa Ferreira e Silva, had plaats op donderdag 27 april 2000, in de Carmel van de H. Teresia te Coimbra.  Zuster Lucia, stralend en kennelijk op haar gemak, was erg blij dat de heilige Vader naar Fatima zou gaan voor de zaligverklaring van Francisco en Jacinta, iets waarnaar zij allang had uitgezien.

De bisschop van Leiria-Fatima leest de brief voor, eigenhandig door de paus geschreven, waarin de redenen voor het bezoek worden uitgelegd. Zuster Lucia voelt zich hierdoor vereerd en leest de brief zelf opnieuw. Ze zal alle vragen openhartig beantwoorden. Dan biedt mgr. Bertone haar twee enveloppen aan: in de eerste zit een tweede enveloppe met de brief die het derde deel van het ‘geheim’ van Fatima bevat. Als zij die brief met haar vingers aanraakt, zegt zij onmiddellijk: ‘Dit is mijn brief’, en dan terwijl ze de brief leest: ‘Dit is mijn handschrift’.

De originele tekst, in het Portugees, wordt gelezen en uitgelegd met de hulp van de bisschop van Leiria-Fatima. Zuster Lucia stemt in met de interpretatie dat het derde deel van het ‘geheim’ een profetisch visoen was, gelijkend op visioenen in de heilige schrift. Zij herhaalt haar overtuiging dat het visioen van Fatima vooral gaat over de strijd van het atheïstisch communisme tegen de Kerk en tegen de christenen, en zij beschrijft het verschrikkelijke lijden van de slachtoffers voor het geloof in de twintigste eeuw.

Als haar gevraagd wordt: ‘Is de voornaamste figuur in het visioen de paus?’ antwoordt Zuster Lucia direct dat dit zo is. Zij herinnert eraan dat de drie kinderen zeer bedroefd waren over het lijden van de paus, en dat Jacinta bleef zeggen: ‘Arme heilige Vader, ik ben zeer bedroefd om de zondaars’. Zuster Lucia vervolgt: ‘We wisten niet de naam van de paus; de heilige Maagd vertelde ons de naam van de paus niet; we wisten niet, of het Benedictus XV of Pius XII of Paulus VI dan wel Johannes Paulus II was; maar het was de paus die veel leed en dat deed ons ook lijden’.

Wat betreft de passage over de in het wit geklede bisschop: dat is de heilige Vader – zoals de kinderen zich onmiddellijk realiseerden tijdens het visioen – die dood geslagen wordt en op de grond valt. Zuster Lucia is het volledig eens met de mening van de paus dat ‘het een moedershand was die de weg van de kogel begeleidde en die de paus in zijn hevige pijnen op de drempel van de dood hield’.

Alvorens de verzegelde enveloppe met daarin het derde deel van het ‘geheim’ aan de toenmalige bisschop van Leiria-Fatima te geven, schreef Zuster Lucia op de buitenkant van de enveloppe dat deze pas geopend kon worden na 1960, ofwel door de patriarch van Lissabon of door de bisschop van Leiria. Mgr Bertone vroeg daarom: ‘Waarom pas na 1960? Had O.L.Vrouw die datum vastgesteld?’ Zuster Lucia antwoordde: ‘Dat was niet O.L.Vrouw. Ik bepaalde die datum, omdat ik de intuïtie had dat het vóór 1960 niet begrepen zou worden, maar dat het alleen later begrepen zou worden. Nu het beter verstaan kan worden, schreef ik neer wat ik zag; nochtans, het was niet mijn zaak om uitleg te geven, maar dat komt de paus toe.’

Tenslotte komt het niet gepubliceerde manuscript ter sprake dat Zuster Lucia heeft samengesteld als antwoord op de vele brieven, ontvangen van Mariavereerders en pelgrims. Het werk heeft de titel Os apelos da Mensagem de Fatima  en, in de stijl van catechese en opwekking, bundelt het gedachten en overdenkingen die uitdrukking geven aan de gevoelens van Zuster Lucia en van haar heldere en zuivere spiritualiteit. Er wordt haar gevraagd, of ze blij zou zijn, als het boek gepubliceerd zou worden. Zij antwoordt daarop: ‘Als de heilige Vader ermee instemt, dan ben ik blij, anders gehoorzaam ik, wat de paus ook beslist’. Zuster Lucia wil voor de tekst de kerkelijke goedkeuring vragen en zij hoopt dat wat zij geschreven heeft zal helpen om mannen en vrouwen van goede wil te begeleiden op de weg die naar God voert, het uiteindelijke doel van ieder menselijk streven en verlangen. Het gesprek eindigt met een uitwisseling van rozenkransen. Aan Zuster Lucia wordt een rozenkrans gegeven die van de paus komt en zij van haar kant biedt een aantal rozenkransen aan die zijzelf gemaakt heeft.

De ontmoeting eindigt met de zegen, overgebracht in naam van de heilige Vader.

Theologisch commentaar

Dit commentaar van Kardinaal Joseph Ratzinger, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, is het langste stuk van het document over deze persconferentie. Hij zegt o.m. dat de bekendmaking van het derde deel van het ‘geheim’ van Fatima wel teleurstelling of verrassing mee zal brengen na alle speculaties. Is dit het nu wat de Moeder Gods wenste mee te delen aan de christenheid en de mensheid in een tijd van grote moeilijkheid en droefheid? Volgens de kardinaal biedt dit ‘geheim’ toch een voor onze materialistische tijd bemoedigende boodschap: dat de mensheid zichzelf kan redden door bekering en boete.

De kardinaal geeft uitvoerig uitleg omtrent privé-openbaringen (die goed zijn als ze de essentie van het geloof versterken), de theologische status ervan en het verschil met de algemene, publieke Openbaring; en verder ook over de anthropologische structuur van privé-openbaringen; om tenslotte uitvoerig het ‘geheim’ van Fatima te trachten te verklaren.

Het zou te ver voeren dit alles nu diepgaand te behandelen, dit artikel zou veel te lang worden, het is al lang genoeg… Daarom ligt het in de bedoeling om in het komend nummer van het grotere kwartaalblad van onze stichting, De Katholiek Nieuwsbrief (Dekanie) *), dit theologisch commentaar van kardinaal Ratzinger nader te bespreken.

De Maria-verschijningen van Fatima met de daar gegeven boodschappen en ‘geheimen’ bevatten veel stof tot nadenken, maar vooral een nog altijd actuele opwekking tot gebed en offer, om veel te bidden voor de paus (zoals de herdertjes van Fatima dat deden) en vooral ook voor de zondaars, zowel buitenstaanders als voor degenen die – uiterlijk binnen de Kerk blijvend – toch de katholieke geloofsbeleving en de Kerk ontrouw zijn geworden.

_______________

  • (1) Jacinta Marto, * 11.03.1910; =02.1920. Francisco Marto, * 11.06.1908; = 04.04.1919.
  • (2) Lucia dos Santo (jongste van zeven kinderen), geb. 22.03.1907; na ingetreden te zijn bij de Zusters Dorotheeën werd zij na de Tweede Wereldoorlog Carmelites in de Carmel van Santa Teresa te Coimbra, met de kloosternaam: Maria Lucia do Imaculado Coração.

 

Bron: J.A.A. Leechburch Auwers, www.janvanleechburchtotauwers.wordpress.com

 


 

 

Saint John Paul II: “Medjugorje is the continuation of Fatima.

mysticpost

The message of Fatima applies to Russia. Fatima and Russia are one.”

Saint John Paul II: “Medjugorje is the continuation of Fatima. The Madonna appears for the first time in communist countries because of the problems that come from Russia,”

The Queen of Peace at Medjugorje 1981 – “The Russian people will come to glorify God the most.”

“Medjugorje is  the continuation and fulfillment of Fatima” – The Virgin Mary at Medjugorje August 2, 1991

With America clearly in mind, Vladimir Putin recently declared: “In many countries today, moral and ethical norms are being reconsidered. They’re now requiring not only the proper acknowledgment of freedom of conscience, political views and private life, but also the mandatory acknowledgment of the equality of good and evil.”

Putin’s words on faith have surprised the world. Media, including conservative religious magazines, find it hard to believe that  Russian society is transforming into a Christian nation.

Winston Churchill once described Russia as a “Riddle, wrapped in a mystery, inside an enigma”, and no where do we see the riddle, the mystery, the enigma of Russia more evidently then at Fatima and, incredibly, now at Medjugorje .

The Blessed Virgin Mary in 1917 warned of the rise of atheism in Russia and spoke about consequences if Russia was not consecrated to Her Immaculate Heart.   Russia’s central role at Fatima became so commanding that it led the Bishop of Fatima to say: “The message of Fatima applies to Russia. Fatima and Russia are one.”  Our Lady in 1917 said “I shall come to ask for the consecration of Russia to my Immaculate Heart. If my requests are heeded, Russia will be converted, and there will be peace; if not, she will spread her errors throughout the world, causing wars and persecutions of the Church. The good will be martyred; the Holy Father will have much to suffer; various nations will be annihilated. In the end, my Immaculate Heart will triumph. The Holy Father will consecrate Russia to me, and she shall be converted, and a period of peace will be granted to the world.”

To this day it is a great mystery why Russia is so prominently mentioned by the Virgin Mary.  Catholic intellectuals have debated Russia’s role at Fatima for decades.

What is not so well know is Russia’s connection to the apparitions at Medjugorje.

The connection to Russia with Medjugorje pertains to the sudden spiritual awaking taking place in modern Russian society and a message from the Virgin Mary at Medjugorje about Russia’s future.

Please Like Us on Facebook

The Queen of Peace at Medjugorje revealed an astonishing prediction about Russia  to the six young visionaries on November 1, 1981. Keep in mind, in 1981,  the Soviet Union was still very much an atheist state – at war with Christianity.  The Pope was a real threat to the totalitarian regime. So much so that the Soviet Union planned to kill Pope John Paul II.   The assassination attempt occurred on May 13, 1981, an anniversary date of the first appearance of the Virgin Mary at Fatima. One month after the attempt on the Pope’s life,  the Virgin Mary began to appear at Medjugorje.  Then six months after that the Virgin Mary  spoke about the future of Russia. In a brief message to the visionaries, She said: “Russia will come to glorify God the most, the West has made civilization progress, but without God and acts as if they are their own creator”.

“Russia will come to glorify God the most” is this “The Great Prophecy?”  It is incredible to think that in 1981 the Virgin Mary would speak about a time in the future when the Soviet Union would disappear and return to its roots as the country of “Russia” and that Russia would experience a spiritual revival unforeseen by the entire world.  It is very critical to understand these precise words – this prophecy. The return of religious life today in Russia is undeniable. We now see Vladimir Putin  attending church regularly. Putin lectures America about its rejection of faith and its immorality. Putin, by all accounts, is a devout Russian Orthodox Christians who is often seen in public venerating the Virgin Mary and kissing blessed Icons of the Madonna. The surprising spiritual revival in Russia is taking place at a time when a deep crisis of faith is occurring in Europe and the United States. There is now talk about the potential of  religious persecutions taking place in the United States as a result of  the historic Supreme Court decision on same sex marriages.

PUTIN IN HIS OWN WORDS ON HIS FAITH

Today, as the United States Government is taking away religious freedoms and moving forward into the future without God,  the Russian Government is funding the restoration of Orthodox Churches with public tax dollars. Inaugural ceremonies are attended by  patriarchs, and priests  armed with Holy water and incense. Russian Orthodox Bishops are regularly seen at military installations conducting religious ceremonies, chanting prayers, burning incense, and sprinkling holy water throughout the facilities     Last year, Russia named a nuclear submarine after a Russian Saint. The sub is named Aleksandr Nevsky and is fitted with an Orthodox chapel.

The spiritual awaking taking place  in Russia is virtually an unknown story in the United States. Nobody in the United States saw any of this coming. For the magazine, Foreign Policy, Leon Aron investigated the reasons behind the collapse of the Soviet Union and the end of the cold war. The article is titled “Everything You Think You Know About the Collapse of the Soviet Union Is Wrong”

Mr. Leon Aron, writes:  “Every revolution is a surprise. Still, the latest Russian Revolution must be counted among the greatest of surprises. In the years leading up to 1991, virtually no Western expert, scholar, official, or politician foresaw the impending collapse of the Soviet Union. Mr. Aron says that most foreign policy experts were “puzzled” by the Soviet Union’s demise.   One of the architects of the U.S. strategy in the Cold War, George Kennan, wrote that: “in reviewing the entire history of international affairs in the modern era it is hard to think of any event more strange and startling, and at first glance inexplicable, than the sudden and total disintegration and disappearance … of the great power known successively as the Russian Empire and then the Soviet Union.” For those who think the consecration of Russia did not occur in the right manner I would suggest reading the article by Leon Aron. 

Contemporary cultural events  in the United States and the West, suggests Western society is  moving rapidly away from God – essentially rejecting God’s role as our creator.  This movement away from God is taking place while Russia appears to be embracing Christianity, even “Glorifying ” God.

The question is are these two very different societies on some kind of historic collision course.

On August 25, 1991, in a message to the world  The Virgin Mary said that ‘Medjugorje is the continuation and fulfillment of Fatima.”

There is little doubt that we are rapidly approaching  apocryphal times.

Let us  not forget Our Lady’s urgent plea “Pray for peace;  peace, peace, and only peace.”

http://mysticpost.com/2015/06/04/russia-fatima-and-medjugorje-is-the-great-prophecy-unfolding/