Der Rosenkranz ist die Kette, die uns zu Gott erhebt und uns an ihn bindet.

Originally posted on Op weg naar de Hemel:

„Der Rosenkranz ist die Kette, die uns zu Gott erhebt und uns an ihn bindet.“
(Schwester Lucia von Fatima)

Der Rosenkranz ist notwendig! Der Himmel selber will es! In allen Erscheinungen von Fatima bat Maria um das tägliche Rosenkranzgebet, in der letzten Erscheinung – am 13. Oktober 1917 – stellte sie sich als Königin des Rosenkranzes vor.

Schwester Lucia, eines der drei Seherkinder, sagte später gegenüber Pater Fuentes:
„Maria hat sowohl meinen Cousins wie mir gesagt, dass sie der Welt die letzten Heilmittel gebe: Den Rosenkranz und die Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariens. Und da dies die letzten Heilmittel sind, heißt es, dass es keine anderen geben wird. Gott bietet uns das letzte Mittel des Heils an, seine heiligste Mutter. Wenn wir dieses letzte Mittel abweisen, werden wir die Verzeihung des Himmels nicht mehr erlangen. Sehen Sie, Pater, die Muttergottes hat in diesen letzten Zeiten, in denen wir leben, dem…

View original 330 woorden meer

In Lourdes brengt God door de heilige maagd Maria de hemel en de aarde bij elkaar

In Lourdes brengt God door de heilige maagd Maria de Hemel en de aarde bij elkaar. Lourdes is een geheime hoofdstad in onze wereld. Voor velen is Lourdes een nieuw begin: velen kregen er hun geloof weer terug, vroomheid werd er versterkt en vaak kon de Goddelijke wil in de gegeven omstandigheden, weer liefdevol in overgave worden aanvaard. Nog talrijker zijn degenen die gezond zijn teruggekeerd van de verschillende ziekten waaraan ook de ziel kan lijden. Maria, Moeder van God is gelukkig ook onze Moeder. Maria heeft als hoofdopdracht om ons op bovennatuurlijke wijze naar de genade van Christus toe te leiden. Ze zorgt op bijzondere wijze liefdevol voor ons arme zondaars, wij die nog op pelgrimstocht zijn, blootgesteld aan allerlei gevaren en velen noden. Maria wordt onder andere trefzeker en succesvol aangeroepen als middelares, voorspreekster en ook als helpster voor bijstand in alle nood. In Maria brengt God ons mensen tot een nieuwe eenheid en tot een nieuwe schepping. Haar bemiddeling schenkt en bevordert in ons een goddelijk-menselijke harmonie die het zal kunnen winnen op de onrust, het onheil, het kwaad en de vrees. Als gelovigen kunnen we niet om Maria heen, zoals een mensenkind niet om zijn moeder heen kan.

In de overweging van de boodschappen van onze Lieve vrouw van Lourdes worden we opgeroepen tot overweging van: 1) de armoede, 2) het gebed, 3)de boetvaardigheid, 4) de heilige maagd Maria als Onbevlekte Ontvangenis. Overgave aan de overweging van haar boodschappen zal ons helpen om in ons leven correct en juist te kiezen. Voor alle tijden en omstandigheden is de rozenkrans de beste school van gebed gebleken. Grote heiligen lieten niet na Maria aan te roepen en te eren als smekende almacht.

Thomas van Aquino bad bijvoorbeeld tot Maria als volgt: “Verkrijg voor mij, Moeder van God, een echt liefdevolle houding. Leer mij met heel mijn hart Uw Zoon te beminnen: Jezus Christus onze Heer en U, Maria, na Hem, boven alle dingen en de medemens in God en omwille van God. Leer mij zo lief te hebben dat ik mij verheug om alles wat goed is en bedroefd moge zijn om alle kwaad. Leer mij niemand te misprijzen en nooit vermetel te oordelen, mezelf niet te verkiezen boven eender wie.”

Uit; Bezinning op het woord, Inleiding in de liturgie van iedere dag, Roermond.

H. Maagd Maria spreekt over de machtige voorspraak van St Jozef bij God

Originally posted on bid 24 uur:

H. Maagd Maria spreekt tot Maria van Agreda over St. Jozef 

St Jozef“Mijn dochter, wel hebt gij geschreven dat mijn Bruidegom Jozef onder de heiligen en vorsten van het hemelse Jeruzalem een buitengewoon hoge rang bekleedt, maar weet ook dat zijn verheven heiligheid noch door u kan beschreven worden, noch door enig sterveling kan begrepen worden. Pas nadat men tot de aanschouwing van Gods Aanschijn gekomen is, zal men tot zijn zeer grote verwondering en onder lofprijzing van de Heer het geheim van Jozefs grootheid aanschouwen en begrijpen. In het oordeel zuilen vele verworpenen het betreuren dat zij, verblind door hun zonden, zulk een machtig en werkdadig middel ter zaligheid, zoals de voorspraak van Jozef is, niet gekend en niet gebruikt hebben. Het zou hen geholpen hebben om de vriendschap van de rechtvaardige Rechter terug te winnen! Weinigen kennen de macht van Jozefs voorspraak bij de goddelijke Majesteit en bij Mij…

View original 121 woorden meer

Oktobermaand, Mariamaand; een woordje over Maria

Originally posted on Op weg naar de Hemel:

Een woordje over Maria

Alles over Maria is belangrijk, maar óók heel belangrijk is dat zij de titel heeft: ‘Maria, Moeder van God’. Deze titel dateert van het jaar 431 na Christus. Op het oecumenisch concilie van Efeze was bepaald dat Maria moeder van God (theotokos in het Grieks) kon worden genoemd, en niet alleen moeder van Christus (christotokos), zoals de theoloog Nestorius ten onrechte beweerde.

Daar zat de volgende foutieve redenering achter. Als mens kan Maria niet de oorsprong zijn van een goddelijke persoon. Alleen goden en godinnen kunnen andere goden maken. Maar Maria is de moeder van Jezus. En Hij is niet geboren in onderdelen, die na zijn geboorte als legostenen in elkaar gezet moesten worden. Eén goddelijke persoon leefde negen maanden lang in Maria’s schoot en één goddelijke persoon kwam via de geboorte op aarde. En ook al heeft Maria Jezus niet Zijn goddelijke natuur gegeven, ze…

View original 473 woorden meer

Boodschap van Maria O.L.Vrouw van Akita

AKITA – Japan (kerkelijk erkend!)

Uit; ‘Zij die weent in Japan’  – Tatsuya Shimura

De derde en laatste boodschap werd haar op 13 oktober 1973 van hetzelfde jaar gegeven, eveneens door de Stem die van het beeld van de Heilige Maagd kwam:

’’Mijn lieve dochter, luister goed naar wat Ik je ga zeggen en geef het door aan je Overste. Zoals Ik het je gezegd heb gaat de Hemelse Vader, als de mensen geen berouw hebben en zich niet beteren, aan de gehele mensheid een verschrikkelijke kastijding toebrengen. Het zal een straf zijn erger dan de zondvloed, zoals men er nog nooit een heeft gezien.

Vuur zal van de hemel vallen en een groot deel van de mensheid vernieti­gen; noch de priesters, noch de getrouwen zullen gespaard blijven. De overlevenden zullen zich in een dusdanige diepe droefheid bevinden, dat zij de doden zullen benijden. De enige wapens die u zullen overblijven zullen de Rozenkrans zijn en het Teken dat de Mensenzoon heeft nage­laten. Bid iedere dag de rozenkrans voor de Paus, bisschoppen en priesters.

De inwerking van de duivel zal zelfs langzaam doorwerken in de Kerk zo, dat men kardinalen zich zal zien verzetten tegen kardinalen en bisschoppen zal zien opstaan tegen andere bisschoppen.

De priesters die Mij vereren, zullen door hun medebroeders geminacht en bestreden worden. Kerken en altaren zullen worden verwoest. De Kerk zal vol zijn van hen, die compromissen hebben aanvaard. De boze geest zal veel priesters en godgewijde zielen ertoe aanzetten de dienst van de Heer te verlaten. Speciaal tegen de godgewijde zielen zal hij verbeten strijden. Het vooruitzicht van het verlies van talrijke zielen maakt Mij bedroefd. De kelk loopt reeds over, als de zonden in aantal en in ernst toenemen, zal daar weldra geen vergeving meer voor zijn.”

door B. van de Poele

Boodschap van 2 augustus 2014 van de Koningin van de Vrede in Medjugorje


Aan Mirjana:

2 augustus 2014
Lieve kinderen, de reden dat ik bij jullie ben, mijn zending, is om jullie te helpen het goede te verwerven, ofschoon dit nu voor jullie niet mogelijk lijkt. Ik weet dat jullie veel dingen niet begrijpen, zoals ook ik niet alles begreep, wat mijn Zoon mij uitlegde toen Hij aan mijn zijde opgroeide, maar ik geloofde Hem en volgde Hem. Dat vraag ik ook van jullie: mij geloven en mij volgen. Maar, mijn kinderen, volgen betekent mijn Zoon boven alles beminnen, Hem beminnen in elke persoon zonder onderscheid te maken. Opdat jullie hiertoe in staat zijn, roep ik jullie opnieuw op tot zelfverloochening, tot gebed en vasten. Ik nodig jullie uit om de Heilige Eucharistie het leven van je ziel te laten worden. Ik nodig jullie uit mijn apostelen van licht te worden, die in de wereld licht en barmhartigheid verspreiden. Mijn kinderen, in tegenstelling tot het eeuwige leven is jullie leven slechts een flits. En als jullie voor mijn Zoon komen, zal Hij in jullie harten zien hoeveel liefde jullie hadden. Om liefde op de juiste wijze te verspreiden, vraag ik mijn Zoon dat jullie door de liefde eenheid verkrijgen met Hem, eenheid onder elkaar, eenheid tussen jullie en je herders. Door hen geeft mijn Zoon zichzelf steeds opnieuw aan jullie en vernieuwt Hij je ziel. Vergeet dit niet. Dank je.

Stichting Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf


Boodschap van 25 juli 2014 van de Koningin van de Vrede in Medjugorje


Aan Marija:

25 juli 2014
Lieve kinderen! Jullie zijn je er niet van bewust vanuit welke genaden jullie leven in deze tijd, waarin de Allerhoogste jullie tekenen geeft, opdat jullie je hart openen en je bekeren. Keer terug tot God en het gebed en moge in jullie hart, in jullie gezinnen en gemeenschappen het gebed gaan heersen, zodat de Heilige Geest jullie leidt en inspireert en jullie elke dag meer openstaan voor de wil van God en voor Zijn plan met ieder van jullie. Ik ben bij jullie en spreek met de heiligen en engelen voor jullie ten beste. Dank, dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

Vertaling Stichting Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf