Toestemming Mgr. Esseff voor vertaling

Landgraaf, 19 september 2012, op de feestdag van O.L.Vrouw van La Salette

Deze website is nog in het stadium van opbouw: het ligt in de bedoeling dat hier alle boodschappen komen te staan in de Nederlandse taal. Mgr. J. Esseff heeft expliciet toestemming gegeven om de Nederlandse vertalingen, gemaakt door de ‘Stichting Medjugorje Centrum’ te Landgraaf middels deze website bekend te maken voor het Nederlandse en Vlaamse taalgebied: Laat ik mezelf aan u voorstellen. Ik ben mgr. John Esseff, priester uit het bisdom Scranton, Pensylvania, gewijd in het jaar 1953. In 1959 werd pater Pio mijn geestelijk leidsman. Gedurende vele jaren was ik de geestelijk leidsman van Moeder Theresa van Calcutta. Als een gunstbewijs aan haar, reisde ik over de hele wereld om retraites te geven aan haar zusters. Boven alles ben ik bevoorrecht om geestelijk leider te mogen zijn van honderden zielen op alle niveaus van het geestelijk leven. Sommigen zijn beginnelingen, anderen zijn gevorderden en sommigen zijn mystici. Al vele jaren ben ik geestelijk leider van een bijzondere ziel. Deze zienster noemt zichzelf Maria de Notre Dame. Vijf jaren geleden begonnen Jezus en Maria tot haar te spreken door de gave van locuties, inspraken, (zoals beschreven bij Johannes van het Kruis). Ze heeft nu meer dan 800 inspraken gehad. Ik heb de betrouwbaarheid van deze inspraken getoetst. Tot nu toe waren de inspraken een persoonlijk onderricht, bedoeld voor de kleine gebedsgroep. Op 10 december 2010 begon een nieuwe fase namelijk dat sommige inspraken aan de wereld bekend gemaakt moesten worden. De eerste inspraken waren speciaal gericht op het geheim van Fatima(in 2010 onthuld door het Vaticaan).

Wat betreft private openbaringen: Dit zijn privé-openbaringen en niemand is verplicht deze te geloven. Als deze openbaringen je geloof ondersteunen, dan neem ze aan. Zo niet, dan leg ze aan de kant. Wij worden geacht alleen te geloven in algemene openbaringen.

Alle inspraken staan op datum en met titel op www.locutions.org.

Copyright: ‘Stichting Medjugorje Centrum’ te Landgraaf. Contactpersoon met de  toestemming voor de Nederlandse vertaling en uitgave: pastoor F. Ceriani.  E-mailadres webbewerking.

10-12-2010 Laat het woord verder gaan

Maria:
Spoedig zal ik tot je gaan spreken voor de hele wereld. Je zult deze woorden ontvangen zoals je alle andere woorden ontvangen hebt. Je moet de woorden opschrijven en de juiste datum vermelden. Geef deze woorden aan Mgr. Esseff voor zijn oordeel. Als zijn hart oordeelt, dat deze boodschappen geopenbaard moeten worden aan de hele wereld, laat het woord dan verder gaan. Hij zal heel juist zeggen, dat deze woorden gegeven werden aan een van degenen, die hij begeleidt. De tijd is kort en dat is de reden, dat ik je zo vlug een voorstel deed.

04-02-2011-1. Houd je oog gericht op Israël

Jezus:
Hoe lang nog? Houd je oog gericht op Israël. Dat is het centrum. Door je oog op Israël gericht te houden zul je de tijd kennen. Niet precies, maar je zult haar naderbij zien komen. Hoe meer Israël in gevaar is, hoe dichterbij de tijd zal zijn.
Ik bemin Israël en Ik bemin Jeruzalem. In Jeruzalem heb Ik mijn bloed vergoten, de wereld verlost en ben Ik opgestaan uit de dood. Het is een verzegelde stad, verzegeld met mijn bloed en met mijn H.Geest. Meer dan het geografische land, bemin Ik het Joodse volk. Het is mijn volk. Maar Joodse lippen roepen niet uit: „Jezus is onze Messias”. Deze woorden hoor Ik graag van ieders lippen, maar het is mijn grootste vreugde als Ik deze woorden hoor van de lippen van een Jood en van de lippen van Israël. Dit is de diepste hoop van mijn hart.

Maria:
Ik ben een dochter van Israël en ik droomde ervan dat Israël zich rond de Verlosser zou scharen op wie zij zo lang hadden gewacht. Maar wat moest ik ervaren? Ik zag dat Israël de Messias verwierp, Hem een valse Messias noemde, zijn woorden afwees en Hem aan het kruis nagelde. Maar dat was pas mijn eerste smart als dochter van Israël. Nadat Hij was opgestaan uit de dood en de apostelen begonnen te preken, kreeg ik nieuwe hoop. Nu zou Israël mijn Zoon zeker als de Messias aanvaarden. In plaats daarvan moest ik ervaren, dat Hij voor de tweede maal verworpen werd. Mijn eigen volk aanvaardde Hem niet als de Messias. Voor de tweede keer brak mijn hart. Twee maal hebben ze Jezus afgewezen als de Messias. Dit zal geen derde keer gebeuren. Ik kijk uit naar de dag dat heel Israël mijn Zoon zal uitroepen tot de Messias.
Het moment van de grootste duisternis zal het moment zijn voor het grootste licht. Het moment, dat het erop lijkt dat Israël vernietigd zal worden, is het moment dat ik Israël zal redden en allen zullen mijn Zoon uitroepen tot de Messias. Ik heb de diepste zorg van mijn hart geopenbaard.

07-02-2011-2. Over de toekomst van Israël

Jezus:
Toen Ik aan de tafel van het Laatste Avondmaal stond, zag Ik Israël. Haar hele toekomst ontvouwde zich voor mijn ogen, de verwoesting van de stad door de Romeinen, de verstrooiing van de Israëlieten over de hele wereld en het moment waarop het Joodse volk zou worden uitgenodigd om terug te keren, toen de staat Israël werd gevormd. Toen ze terugkeerden was iedereen blij, maar ze stelden hun vertrouwen in hun eigen kracht, zoals hun voorvaderen hadden gedaan. Ze maakten oorlogswapens en verheugden zich over deze wapens. Ze waren op de verkeerde weg, een weg die hen leidde in de armen van hun vijanden, in plaats van zich terug te trekken in de veiligheid van mijn armen. Nu bewapenen hun vijanden zich en het getij keert. Hun bescherming valt weg, er is overal angst en toch wenden zij zich niet tot Mij.
Eeuwen geleden kwam de Vader om hunnentwille tussenbeide en zond Mij, hopend dat heel Israël Mij tot Messias zou uitroepen, maar ze vermoordden Mij.
Wat zal de Vader nu doen? Hij kan Me niet opnieuw sturen om te sterven. Dus zal Hij mijn Vicaris sturen, de Paus.
De Paus zal Jeruzalem binnengaan zoals Ik er binnen ben gegaan. De stad zal al veel geleden hebben en Israël zal beginnen te wanhopen, zich afvragend wat te doen. Dan zal de in het wit geklede persoon komen, gezonden door de Vader, zoals Hij Mij gezonden heeft. Hij zal komen om Israël te redden, juist zoals Ik. Ook hij zal in Jeruzalem sterven, maar zijn dood zal een groot effect hebben op de hele wereld. De hele wereld zal om zijn dood treuren en zijn dood zal Israël zegen brengen. Waarom onthul Ik deze dingen nu? Waarom breng Ik jullie zo snel naar het centrum van het geheim? Omdat de tijd kort is, de gebeurtenissen zijn dichtbij; ze zijn niet meer ver weg.

09-02-2011-3. De Paus sterft in Jeruzalem

Jezus:
De Kerk is ontstaan in Jeruzalem, zoals een kind, dat voortkomt uit een moeder, maar Israël begon haar eigen kind te verwerpen. De aarde verwierp de vrucht, die zij had voortgebracht. Toen begon de droevigste tijd ooit; Israël en de Kerk werden gescheiden. Nu staan ze daar als verschillende groepen. De moeder heeft haar kind verworpen en de grond heeft de wortels, die erin hadden moeten blijven, uitgeworpen.
Petrus was de apostel van de Joden en Paulus preekte altijd eerst in de synagoges. Het woord was verkondigd en de wortels probeerden dieper in de grond te dringen. Ze konden echter de weerstand niet doorbreken. Zonder diepe wortels kon de plant niet lang in haar originele grond blijven.
Wanneer echter de duisternis komt en Israël in nood is, komt er een nieuwe gelegenheid. De Paus, het hoofd van de katholieke Kerk, zal in haar duisterste uur naar Israël gaan en zijn leven geven voor Israël. De ogen van veel Joden zullen opengaan. Ze zullen zeggen: „We zijn gered door de katholieke Kerk”. De grond zal opengaan en het originele zaad opnieuw ontvangen. Mijn Kerk en het Joodse volk zullen verenigd worden, zoals Ik het eeuwen geleden voor hen had gewild.
Als de wortels van de Kerk opnieuw geplaatst zijn in de originele Joodse grond, zullen de andere afscheidingen van de kerken worden genezen, want dat zijn ze verplicht aan deze eerste afscheiding van de Kerk vanuit de synagoge.
Aan alle christelijke kerken zal het duidelijk zijn, dat er een nieuwe oproep tot eenheid is, een oproep tot eenheid in de wortels en in het hart.
De kerken zullen inzien wat ze nooit gezien hebben en doen wat ze dachten nooit te zullen doen. Als ze de eenheid zien van Israël met de katholieke Kerk, zullen ze zeggen, „We moeten één zijn”. Alle hindernissen voor de eenheid, gedurende veel eeuwen opgeworpen, zullen door één ademtocht van de Geest worden weggeveegd.
De inzameling, voorzegd door Jesaja, zal plaats vinden. Alle rijkdommen van de naties zullen naar Israël stromen. Dit zal de echte weelde zijn: de geestelijke weelde van alle kerken, verzameld in Jeruzalem met Israël en de katholieke Kerk. Mijn gebed zal in vervulling zijn gegaan, dat allen één zullen zijn, zoals de Vader en Ik één zijn.
Ook zal de wereld iets heel anders zien, wat ze nooit eerder gezien heeft. Ze zullen de kerken verenigd zien en alle kerken verenigd met Israël De wereld zal een krachtige oproep ervaren om uit de duisternis te treden. De Kerk en Israël zullen een licht zijn voor de naties. Het licht zal niet verminderd of bedekt worden door verdelingen van de kerken of verdelingen tussen de kerken en Israël. De wereld zal niet om deze uitnodiging heen kunnen. De eenheid zal voor hen staan, hen uitnodigend Mij te aanvaarden als de Heer.

Maria:
Er zal een moment komen, dat ik mijn geliefde zoon, de Paus, bij de hand zal nemen en ik zal met hem naar Jeruzalem gaan. Voor de tweede keer zal ik naar Jeruzalem gaan om getuige te zijn van de dood van een zoon.
Als dit gebeurt, zullen de ogen van het Joodse volk voor het eerst zien. In de dood van de Paus zullen zij zien wat de katholieke Kerk voor hen gedaan heeft. Er zal geen misverstand zijn over welke Kerk hen gezegend heeft, omdat het gedaan werd door het hoofd van de Kerk en door het allergrootste offer. Israël zal de katholieke Kerk in de armen sluiten.
Alle katholieken zullen Israël verwelkomen, want allen zagen het besluit van de heilige Vader om zijn leven te geven voor Israël. De vereniging van de katholieke Kerk en Israël zal een vereniging zijn van de harten, tot stand gekomen door gebeurtenissen, die de hele wereld zag en nooit zal vergeten.

11-02-2011-4. Het Dal van de beslissing

Jezus:
Na de gebeurtenissen in Jeruzalem en de eenwording van de Kerk met Israël, zal Ik alle volkeren samenroepen in het Dal van de beslissing. Het hoeft geen stoffelijk dal te zijn, omdat de volkeren reeds verbonden zijn door communicatiesystemen. Het Dal van de beslissing zal een speciaal moment zijn in de geschiedenis.
Op het ogenblik dat Israël in nood was, bevond de wereld zelf zich in een ogenblik van volledige machteloosheid. Maar, Ik zal de volkeren verzamelen en er zal een nieuwe bries in de lucht zijn, een nieuwe gelegenheid, als alle naties verenigd zullen zijn in het licht. Enkele volkeren zullen het Dal verlaten en terugkeren naar de duisternis, maar de meesten zullen in het licht blijven. De bewapening zal beperkt worden en het geld zal besteed worden voor voedsel. Er zal internationale samenwerking zijn, die door velen werd nagestreefd, maar nooit tot stand kwam.
Deze zegeningen zal Ik aan alle volkeren in het Dal van de beslissing geven als een onverdiend geschenk uit mijn handen. Er zal vrede zijn en een nieuwe lente.

11-02-2011-5. De Heilige Geest en het Onbevlekt Hart van Maria

Maria:
Waarom wenst de hemelse Vader de devotie tot mijn Onbevlekt Hart te vestigen?
Alleen op die wijze kan er een Tijdperk van de H.Geest komen.
De gemakkelijkste manier om de H.Geest te begrijpen is door mijn Onbevlekt Hart. Mijn Hart is de weg om het Tijdperk van de H.Geest binnen te gaan. Dit zal niet een laatste tijdperk zijn, maar een voorbereiding voor de Tweede Komst.

18-02-2011-6. Het probleem Rusland

Jezus:
Rusland is het probleem. Het is de moeder van de ongerechtigheid. Het houdt noch van Amerika noch van Israël. Dat is de reden, waarom mijn Moeder gevraagd heeft dat Rusland aan haar Onbevlekt Hart zou worden toegewijd. Als Rusland is toegewijd zullen allen tot elkaar komen. Nu verspreidt het zijn misdadigheid. Al het andere kwaad wordt door haar gevoed, want het wil nog steeds de eerste zijn onder de naties. Het gebruikt anderen voor haar doeleinden door partners te zoeken in het kwaad.

18-02-2011-7. De demonstraties op straat

Jezus:
De media verbergen de oproer van de mensen in de straten, maar de mensen die macht hebben zijn niet op straat. Zij verbergen zich. Het echte kwaad zit niet in de demonstraties die iedereen kan zien, maar in het kwaad dat niemand kan zien. Zij zijn als bommen, neergelegd om te ontploffen. Als ze ontploffen zullen ze niet het centrum, Israël, treffen. Ik ken het tijdschema van de duisternis. Als ze het centrum (Israël) treffen, zal mijn plan klaar zijn om de H.Vader in te zetten.

21-02-2011-8. De aarde helt over naar het kwaad

Jezus:
Alles helt over naar het kwaad en de duisternis. Dit gebeurt al een hele tijd, maar nu is er geen enkele balans meer. Alles is verschoven en er zal een snelle opeenvolging zijn van gebeurtenissen. Alles zal zijn toppunt bereiken in de gebeurtenissen, die Ik zal beschrijven.
Niemand kan de opstanden onderdrukken; het zijn vuurhaarden, die blijven doorbranden tot alle hout is opgebruikt. Dan zal het vuur, zoals ieder ander vuur, doven. Satan had nooit de bedoeling om met deze vuren zijn uiteindelijk doel, de vernietiging van Israël, te voltooien. Het doel van deze vuurhaarden was om alle bescherming, alle buffers rond Israël te verzwakken. Dit is wat er gebeurt, maar het is niet satans definitieve aanval.

21-02-2011-9. De betekenis van de opstand in Egypte

Maria:
De krachten van het kwaad zijn het punt gepasseerd waarop terugkeer niet meer mogelijk is. De uiteindelijke botsing tussen goed en kwaad is onvermijdelijk. Velen hebben de oproer in Egypte gezien als iets positiefs; ze zien dat een dictator verwijderd werd. Jullie moeten het anders zien nl. dat er een oorlog is uitgebroken. Velen zien de opstand als iets goeds, maar dat is de manier waarop satan werkt. Hij laat mensen voor zich werken door hen te laten denken dat zij hun eigen doelen nastreven. Later, als zij zijn werk verricht hebben, komt hij tevoorschijn. Dan is het voor alles te laat. Houd dit goed voor ogen. Egypte is de eerste stap naar de uiteindelijke confrontatie.

27-02-2011-10. Woorden van de Heilige Geest

Maria:
Jullie moeten niet denken dat ik uit mezelf spreek. Ik ontving het Eeuwig Woord door de kracht van de H.Geest en ik ontving deze levende woorden alleen door het licht van de H.Geest. De H.Geest maakte mij tot Moeder van God en Moeder van de Kerk. Hij verblijft in mij en door deze woorden zal Hij nieuwe kinderen voortbrengen voor de Vader.

De Geefster van hoop.
In de Evangeliën heb ik weinig gezegd, omdat de stem van mijn Zoon gehoord moest worden. De wereld heeft echter niet geluisterd, omdat Hij sprak over oordeel en berouw. Ik ben degene, die hoop geeft door de wereld uit te nodigen nauwkeuriger naar Zijn woorden te luisteren.

Verduisterde geesten.
De woorden van Jezus zijn licht, maar de geesten zijn vaak verduisterd. Ik leg Zijn woorden uit en geef iedereen de kans om Zijn woorden een tweede keer te horen. Luister nogmaals, Zijn uitnodiging tot het Koninkrijk zal opnieuw gehoord worden. Ik zal Zijn moeilijkste uitspraken uitleggen, die satan verdraait om hindernissen op te werpen. Als de hindernissen verwijderd zijn, zullen de schapen de stem van de Herder volgen.

„Zo iemand zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, kan hij Mijn leerling niet zijn.”
Het kruis dwingt elke ziel om te vragen: „Welke zijn mijn motieven? Houd ik werkelijk van Jezus?” Dit zeggende wordt de ziel gedwongen naar binnen te kijken. Als er liefde is, dan volgt ze. Als er geen liefde is, moet ze er naar streven. Zonder liefde begint de ziel aan de reis, maar zal deze reis niet voltooien. De ziel zal beproevingen slechts overwinnen door een innerlijke liefde voor Jezus, die hem aanspoort verder te gaan.

„Wie een vrouw bekijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds overspel gepleegd.”
Deze woorden dagen de ziel uit tot grootheid, om het eigen hart te overwinnen en de driften die erin zijn. Alleen een gezuiverd hart kan Gods gaven ontvangen. Deze woorden beschermen de ziel voor schaamteloze avonturen die de ziel bevuilen.

„Als je oog je verleidt, ruk het uit.”
Deze woorden bevatten een verborgen wijsheid die nodig is, omdat de wereld niet volmaakt is. Deze woorden zijn van toepassing op deze tijd op aarde, totdat de tijd van het volmaakte komt. Nog even: beheers je ogen, dat is alles wat Jezus vraagt.

„Als iemand zichzelf niet verloochent, kan hij Mijn leerling niet zijn.”
Mijn Zoon kwam om voor jullie het eeuwig leven te verwerven. Kunnen jullie het nieuwe ontvangen als je je vastklampt aan het oude?

„Zoek eerst het Koninkrijk Gods.”
Wat anders zou je moeten zoeken? Bied mijn Zoon jullie soms een half brood aan? Of geeft Hij brood dat bederft? Hij geeft jullie een grootse opdracht, de menselijke persoon waardig. Hij schiep jullie voor het Koninkrijk.

„Het zaad, dat in de aarde valt moet sterven, anders blijft het alleen.”
Jezus heeft in jullie binnenste grote schatten gelegd. Willen jullie die ongeopend meenemen in je graf? Een zaad dat niet sterft is een ongeopende schat, alleen goed om weggegooid te worden. Haar bestaan heeft geen doel gehad.

„Het zou beter voor die mens zijn, als hij nooit geboren was.”
Toen Jezus deze woorden zei, was Zijn hart bedroefd en gebroken. Hij had alles gedaan om Judas te redden. Judas echter had zijn besluit genomen en verliet het Laatste Avondmaal. Nog meer genade was nutteloos. Niemand gaat het Koninkrijk binnen, omdat hij veel genade heeft ontvangen (zoals Judas); de vrije wil moet „ja” zeggen tegen Gods genade.

02-03-2011-11. De Heilige Geest

Maria:
Soms roepen jullie geesten op voor wie je bang bent en die je niet echt kent. Ik zal jullie iets vertellen over een Geest, die jullie niet hoeven te vrezen. Het is de Heilige Geest, de Geest van mijn Zoon. Dit gebeurde: toen mijn Zoon uit de dood was opgestaan, kwam Hij naar zijn leerlingen, degenen die Hij vanaf het begin had onderricht. Ze verkeerden in diepe duisternis en vreesden voor hun leven. Hij kwam de kamer binnen zonder de deuren te openen. Toen Hij zei; „de vrede zij met jullie”, verdween al hun angst. Hij toonde zichzelf levend in een echt lichaam, maar verheerlijkt door hemelse glorie. Hij blies over de leerlingen en zei: „ontvang de Heilige Geest”.
Gedurende veertig dagen verscheen Hij hun op deze wijze en zei, dat zij in Jeruzalem moesten wachten op een volledige uitstorting van de Heilige Geest. Hij steeg op ten hemel en allen zagen Hem opstijgen. Dit gebeurde voor hun ogen. Gehoorzaam keerden zij naar Jeruzalem terug naar dezelfde Bovenzaal en zij wachtten op de Heilige Geest, over Wie ik jullie wil onderrichten.
Op een dag, die wij Pinksteren noemen (hetgeen vijftig betekent) stuurden de hemelse Vader en Jezus, zijn eniggeboren Zoon, hun Heilige Geest. Hij kwam met meerdere tekenen: een hevige wind en tongen van vuur, die zich verdeelden en op ieder van ons rustten. We waren allemaal vervuld van de Heilige Geest. Als bewijs van het nieuwe geschenk begonnen wij allen God te verheerlijken in vreemde talen, die wij niet kenden.
De geluiden veroorzaakt door de Heilige Geest waren in heel Jeruzalem te horen en de mensen, die er voor het Feest waren, kwamen samen rond de Bovenzaal. Toen zij ons hoorden spreken in hun eigen taal, waren zij verbaasd. Dit leidt naar het volgende hoofdstuk van ons verhaal.

02-03-2011-12. Maria bevrijdt je

Maria:
Petrus in de gevangenis (Handelingen 12:6-10)
De ziel heeft twee ketens; van binnen haar driften en van buiten de beschaving. Ze voelt zich alleen, als in een gevangenis, dromend van haar vrijheid. Het zwakste lichtje van hoop brandt in haar. Maar hoe lang zal dit blijven voordat de driften en de beschaving het doven.
O ziel, je hebt tot zover mijn woorden gelezen. Ik beloof dat ik meer zal doen dan die ketens verbreken. Net als Petrus zul je ze: „van je polsen zien vallen” (12:7). Ik zal je naar buiten leiden. Alle deuren zullen opengaan. Je hoeft mij alleen maar te volgen. Lees verder. Mijn woorden zullen je leiden, je hart aanraken en overtuigen, dat je hemelse Moeder ze gesproken heeft.

De middelen tot vrijheid
Welke ketenen binden je? Kijk terug op je leven; ontrafel je verleden. Roep de gebeurtenissen terug, de omstandigheden, de besluiten en de fouten. Sla niets over. Spreek dan met mij over alles wat gebeurd is. Je eigen woorden, in mijn tegenwoordigheid uitgesproken, zullen je genezen. De pijn zal worden weggenomen. Het licht zal binnenstromen en je zult de lucht van de waarheid inademen.

Zoek een priester
Ga nu op zoek naar een priester. Wacht niet. Je hebt je zonden tegen mij gezegd; zeg ze nu tegen een priester. Hij zal zeggen: „Ik ontsla je van je zonden”. De ketens zullen voor goed verbroken zijn. Kom dan bij mij terug en we zullen nog wat verder praten.

Noot: De weg van O.L.Vrouw naar de vrijheid is heel duidelijk. Stel de ketens gelijk met de zonden. Zeg ze onder vier ogen tegen Maria en ga dan biechten. Daarna zul je meer woorden van O.L.Vrouw horen.

De Bron van de vrijheid: Jezus’ bloed
Had je ooit gedacht, dat het verleden zo snel opzij geschoven kon worden en met zo weinig inspanning? Slechts enkele stappen haalden je uit de gevangenis. Nu kan ik je helpen. Laten we allereerst mijn Zoon bedanken. Bedenk, welke macht je heeft bevrijd? Waarom ervaar je de vrijheid met je geest afgewend van het verleden? Je vrijheid is gekocht voor een prijs. Kom, ik zal je laten zien hoe dat gebeurd is.
Op zekere dag kondigde een engel het geheim aan, dat ik een Kind zou ontvangen van de Heilige Geest. Hij zou de Verlosser van de wereld worden door Zijn bloed te vergieten. Dit was heilig bloed, bloed genomen van mijn schoot. Dit is wat God vroeg: dat ik zijn Zoon een lichaam en bloed zou geven. Toen Zijn lichaam aan een kruis werd genageld en Zijn bloed werd vergoten was ik bij Hem. Aan het kruis gaf Jezus Zijn bloed aan mij tot het einde der tijden. Daarom ben je vrij, omdat ik je met een druppeltje van Zijn bloed heb aangeraakt.

Noot: In elke biecht zuivert het bloed van Jezus het innerlijk van de persoon.

05-03-2011-13. Moeder van de Kerk

Noot: In deze uitvoerige inspraken handelt O.L.Vrouw als Moeder van de Kerk. Eerst spreekt Ze over de Paus.

Maria:
De Paus, die Rusland toewijdt
Het geheim van het eerste Pinksterfeest was, dat Petrus bij mij was en ik hem kon voorbereiden om de H.Geest, mijn Bruidegom, te ontvangen. Ik was de nederige dienstmaagd van God, maar ik was onderwezen door de allerhoogste God en kende de geheimen van de Koning.
De menigte met Pinksteren bracht Petrus niet in verwarring. Zijn duidelijke woorden nodigden de mensen uit om datgene te doen wat hij gedaan had: berouw te hebben en de H.Geest te ontvangen. Die dag kreeg ik grote hoop. Ik zag dat de Boodschap van mijn Zoon verkondigd zou worden tot het einde der tijden. Ik zag alle opvolgers van Petrus, de lange rij pausen. Ze kregen allemaal een plaats in mijn hart. Als Moeder van de Kerk nam ik hen allemaal aan. Hoezeer heb ik over hen gewaakt, ook over hen wiens persoonlijk leven niet in orde was, erop lettend, dat zij niet dwaalden in geloof en zeden. En de heilige pausen gebruikte ik om de wereld te verlichten. Wat kan ik zeggen over de laatste pausen? Ze hebben de Kerk allemaal zegen gebracht en deuren geopend voor de H.Geest om omvangrijk werk te doen en iedereen uitnodigend deel te nemen aan het leven van de Kerk.

Maar het grote werk moet nog gedaan worden, bewaard, om zo te zeggen, voor de laatste minuut: het werk, waarover ik sprak in Fatima en dat ik later bevolen heb te doen nl. de toewijding van Rusland aan mijn Onbevlekt Hart en de devotie van de vijf eerste zaterdagen. Deze twee zijn samengevoegd: het gemeenschappelijk werk van de Paus en de gelovigen. Vraag niet waarom de Paus uitstelt; dat is in mijn handen. Mijn verlangen is, dat de gelovigen niet uitstellen. Niemand houdt hen tegen. Zij moeten meteen beginnen de vijf eerste zaterdagen te houden. De kracht zal opgebouwd worden en de H.Vader meeslepen, dan zullen het Hoofd en de leden beiden met heel hun hart klaar zijn om Rusland aan mijn Onbevlekt Hart toe te wijden.

De vijf eerste zaterdagen
Om aan het verzoek van O.L.Vrouw te voldoen moet je vier dingen doen op de eerste zaterdag van vijf opeenvolgende maanden.
1. De H. Communie ontvangen (als dit op zaterdag niet mogelijk is, dan op de volgende zondag.)
2. Ontvang het Sacrament van verzoening (in de week ervoor of in de week erna)
3. Bid de Rozenkrans (5 tientjes)
4. Mediteer gedurende 15 minuten over een geheim van de Rozenkrans.
Dit alles moet je doen uit eerherstel voor de zonden tegen het Onbevlekt Hart van Maria.

Maria en de priesters
Ik zie mijn priesters; sommigen zijn waardig, sommigen zijn onwaardig. Sommigen zijn een zegen voor de Kerk, sommigen een schande. Maar het zijn allemaal mijn priesters en voor ieder heb ik een woord, dat ze moeten horen; een woord, dat komt uit het hart van een Moeder.

Tot mijn zondige priesters
Deze priesters horen veel woorden van hun geweten, dat hen berispt, maar zij antwoorden niet. Ze tonen geen ontroering en zijn niet te helpen.
Tegen jullie mijn zondige priesters spreek ik geen woord van berisping. Ik spreek een moederlijk woord. Reageer niet onmiddellijk op mijn woord, want er is teveel pijn in je hart. Laat mijn woord je eerst genezen. Sta dan op uit je ziekte en ga naar je collega-priester met verdriet en berouw. Daar zal ik je begroeten in het Sacrament van verzoening. O ja, je hebt vaak gebiecht, maar zonder het berouw, dat nodig is om uit de zonden op te staan. Geef aandacht, ik zal je eerst doen opstaan en je zult al berouw hebben voordat je je zonden biecht. Na de biecht zullen we een eindje samen lopen. Dit heb je bij voorgaande biechten ook niet gedaan. Je had nadat je gebiecht had niemand om je te leiden. Het geheim zit in mijn woorden. Luister naar deze woorden en overweeg ze in je hart. Ze zijn mijn boodschap van hoop en genezing. Als je mijn woorden met je hart aanneemt, roep ze dan vaak terug en denk er vaak aan, ik beloof je dat je zult opstaan uit de zonde. Als dit niet meteen gebeurt, bedenk dan, dat dit woorden van genade zijn, die eerst tot je moeten doordringen en je naar het licht trekken.
Ik zeg deze woorden tegen mijn zondige priesters, die afschuwelijke dingen hebben gedaan, die aan je herinnering kleven en zwaar op je hart drukken. Deze daden zijn als een anker, dat je niet toestaat om naar Jezus te komen, ofschoon je daartoe gedurende het liturgisch jaar zo vaak bent uitgenodigd. Het volgende zijn woorden van je hemelse Moeder. Ze komen uit mijn hart, luister daarom aandachtig.
Ik ken je naam; op dit moment spreek ik je naam uit in je hart. Luister naar je naam uitgesproken door de Koningin van de hemel. Hoe komt het dat ik je ken? Natuurlijk ken ik je, een moeder vergeet haar priesterzoon nooit. Waarom ben je afgedwaald? Wat bracht je zo ver van je priesterlijk leven? Wie bracht je op de verkeerde weg? Er zijn antwoorden op deze vragen, maar doet dat er nu iets toe? Waarom deze herinneringen ophalen? Waarom deze fouten terugroepen? Wat voor goeds steekt daarin? Die weg is te lang en er komt geen eind aan. Je moet omkeren, je bent afgedwaald door menselijke liefde voor dingen of voor anderen.
Door deze woorden toon ik mijn menselijke liefde voor jou. Ja, mijn menselijke liefde, de liefde van een moeder. Ik wil niet dat je in de hel komt. Een priester in de hel is een speciaal zegeteken voor satan, een prachtige overwinning, die hij rondbazuint omdat het zijn sluwheid aantoont. Ik wil ook niet dat je resterende jaren op aarde gevuld zullen zijn met wroeging, leegheid en duisternis. Satan zal je zo snel hij kan opeisen, je in zijn duisternis slepen lang voor je dood. Op die manier ben je van hem en zijn overwinning is bezegeld, vele jaren voordat je sterft. Ik wens, dat je naar mij komt in mijn licht en in een nieuwe vruchtbaarheid van je priesterlijk ambt. Ik wens je geestelijke kinderen te geven, die jij naar het licht brengt. Ik heb staan wachten op een gelukkig priesterschap voor jou met degenen, die je liefhebt en die met je mee gaan naar het eeuwig leven. Welk leven wens je voor jezelf? Wil je jarenlang in je zonden leven, gevuld met een onbeschrijfelijke eenzaamheid, die je slechts leidt naar het graf en naar de hel? Of een nieuw leven, gevuld met mensen, die je priesterlijke gaven nodig hebben, die voor je bidden en je bijstaan. Ja, ik zal ze je sturen, maar jij moet berouw hebben. Deze laatste jaren kunnen uitmonden in een gelukkige dood en het eeuwige leven. Beschouw beide wegen! Beschouw beide wegen!
Op dit moment ben je op de verkeerde weg en niet in staat de goede te kiezen. Je enige hoop zit in mijn woorden; lees ze en herlees ze, totdat de tranen over je wangen stromen. Ga dan naar je collega-priester. Hij zal voor jou een bron zijn van Gods barmhartigheid. Ik wacht daar op je.

Tot mijn ontmoedigde priesters
Je ervaart een doordringende duisternis, denkend, dat je een mislukkeling bent. Je zegt dit niet hardop en je maakt het ook niet aan anderen bekend, maar dat gevoel blijft knagen. Het is een waarheid, die je telkens weer het hoofd moet bieden; in het magere antwoord van je mensen, in je kleine oogst en in het verlies van je enthousiasme. Je hebt al zoveel geprobeerd! Soms verloor je jezelf in vermaak, soms denk je aan andere ambten. O, jullie ontmoedigde priesters, keer terug naar de oorspronkelijke lente van je roeping. Die wateren vloeien nog steeds. In je jeugd heb je deze gedronken en nu denk je dat ze er niet meer zijn. Ik beloof je dat ik ze opnieuw in je laat opborrelen. Ik vraag je: heb ik je niet tot je priesterschap geroepen door te zeggen: „neem deze weg, neem geen andere. Doe afstand van vrouw en kinderen, huis en familie”. Heb je mijn stem toen niet gehoord? Heb je je niet afgewend van alles wat je menselijke natuur zo sterk verlangde? Geef me nu antwoord op deze vraag. „Ben ik opgehouden met tegen je te spreken? Heb ik je naar je priesterschap geleid en heb ik je toen verlaten? Denk je dat ik blij ben, dat je je door mislukking verpletterd voelt, dat je jaren doorbrengt in duisternis? Ga terug, Herinner je, hoe je mijn stem hebt gehoord, de lente van je priesterroeping. Deze stem spreekt nog steeds in je. Stort je niet in ontspanning of in lege werkzaamheden. Ga terug en stort je in de kracht van mijn woorden, die je naar het priesterschap brachten. We zullen opnieuw beginnen en samen op weg gaan. Mijn woorden zullen je leiden. Kijk, je hebt steeds buiten jezelf gekeken, maar niet in jezelf en niet naar de stem van je Moeder geluisterd, die je begeleidde naar je priesterschap.”

06-03-2011-14. De hemelse stroom, die zuivert

Maria:
De wereld is in de greep van een draaikolk van vernietiging. Ze probeert het onvermijdelijke uit te stellen, maar met weinig succes. Ze begrijpt de hemelse stroom niet, die zuivert en mensen wakker maakt voor God. Echter, wanneer de zonde bedreven wordt en er geen berouw is, wordt deze stroom vervuild en is niet meer in staat de mensen wakker te schudden voor God.
Alleen berouw en genoegdoening kunnen deze stroom zuiveren en hem bewaren als een levensnoodzakelijke stroom in de menselijke geschiedenis, die in de mensen goedheid tevoorschijn brengt tot vreugde van de Vader.
Als niet berouwde zonden er deel van uitmaken, verliest de stroom zijn kracht en moet de Vader de wereld zuiveren door kastijdingen. Dit is de enige mogelijkheid, tenzij de mens terugkeert naar God.

07-03-2011-15. Rome en Jeruzalem

Jezus:
Er is veel visie vereist, want de duivel gelooft, dat hij uiteindelijk in staat is om de Kerk te vernietigen. Hij heeft bijna al zijn mensen op hun posten om de Kerk van Rome aan te vallen. Het hart van mijn Kerk is echter in Jeruzalem, niet in Rome. De Kerk werd naar Rome verplaatst, omdat Jeruzalem niet zou overleven. Het vertrek van Petrus en Paulus naar Rome was mijn Wil. Maar Rome is niet Jeruzalem. Alle kerken zien het unieke van Jeruzalem. Na de dood van de Paus zal de vraag gesteld worden of het pausschap in Jeruzalem zal blijven of zal terugkeren naar Rome? De overleden Paus zal zijn volgelingen duidelijke instructies gegeven hebben. Sommigen zullen zich de pracht van Rome herinneren en willen terugkeren. Zij willen terugkeren, maar degenen, die trouw zijn, zullen een nieuwe Paus kiezen en de wereld zal weten, dat de ziel van de Kerk in Jeruzalem is. Dit kleine zaadje zal in Jeruzalem sterk groeien en het geschenk zal wortel schieten.

09-03-2011-16. Aanvallen op de Kerk wereldwijd

Jezus:
Satan zal de Kerk vanuit de hele wereld van buitenaf aanvallen. Hoe kan dit gebeuren, daar de Kerk op zoveel plaatsen bestaat met plaatsen van verering in vele culturen? Je zult verbazingwekkende dingen zien. De Kerk is in ieder land anders en heeft er een andere relatie met de regering en met de mensen. Satan kent de zwakheid van de Kerk en weet hoe ze in elke cultuur aangevallen en vernietigd kan worden. Hij ziet echter niet, dat Ik een Kerk bouw van geloof en vertrouwen.

15-03-2011-17. Gunstige momenten voor de Hemel

Jezus:
Dit is de tijd van hemelse zegeningen, want de problemen zijn zo groot en de mensen hebben geen oplossingen. Vroeger kon de mens kijken naar zijn eigen redmiddelen, maar nu heeft satan zoveel problemen van zo’n omvang gemaakt, dat de mens er geen antwoord op heeft. Er is een groeiende wanhoop. Nu, dit is een gunstig moment en de hemel zal antwoorden. Dan zal iedereen weten, dat de mensen de problemen niet konden oplossen en de hemelse Vader tussenbeide kwam; niet slechts met één gave, maar met veel gaven. Niet enkel met een klein geschenk, maar met grote geschenken. Degenen, die geloven moeten hun ogen opheffen en hun armen wijd openen.

15-03-2011-18. Woorden van goede raad van O.L.Vrouw

Maria:
Tot de personen in verwarring
Hoe is het zo ver gekomen? Hoe komt het, dat de wereld in zulke verschrikkelijke moeilijkheden zit? De mensheid is al eeuwenlang de verkeerde weg opgegaan, niet in staat het hoofd te bieden aan de snelheid van de technologie. Snel, zo snel, alles is snel zonder gevoel voor richting. Stop, ren niet blindelings vooruit. Pauzeer, wees rustig. Vraag jezelf af: „waar ga ik heen, wat is mijn doel?” In deze stilte fluister ik in je hart:
„Neem deze weg” Het zal een verbazingwekkende richting zijn, waaraan je nooit zou hebben gedacht. Het is je Moeder, die je leidt: „ volg mij”.

Tot de ontmoedigde personen
Als de tegenspoed aanhoudt, zal het geloof van velen wankelen, omdat zij hun huis op zand hebben gebouwd. Maar is het te laat? Zullen ze bezwijken? Voor God is niets onmogelijk.
Dit is mijn belofte: ook degenen, die hun geloof niet op een stevige ondergrond hebben gebouwd, zal ik opvangen in mijn Onbevlekt Hart. Daarom moet dit woord gehoord worden. Niemand wordt afgewezen, het is nooit te laat. De deur van mijn Hart wordt pas op het allerlaatste moment gesloten, als allen de kans hebben gehad om binnen te komen. Zeg nooit, nooit: „het is te laat”. Mijn woord is een voortdurende stroom van hoop. Waar mijn woord komt, komt hoop, reddende hoop.
En jij, ontmoedigde ziel, en jij angstige ziel, sta op van je bed van wanhoop en loop naar de Ark. Je hoeft alleen maar mijn naam te gebruiken, Maria. Plotseling zie je de Ark voor je en de deur zal openstaan. Ik wacht daar op je.

Tot de verwarde moderne personen
Alles draait rond zonder besef van een doel. Elke minuut schreeuwt: „Pas op mij, want de toekomst is hopeloos”. Dus verdiep je je in wat er aan de hand is. Waarom vragen, waarom zoeken, waarom naar meer zoeken dan het heden bevat? De draaikolk wordt groter, de hopeloosheid neemt toe. Och kind, je wordt meegesleept door krachten, die groter zijn dan jij. Dus steek ik mijn hand uit. Mijn kracht is voldoende. Ik ben de reddende Moeder, die tot in het oneindige naar haar kinderen zoekt en ik vind ze in afgelegen steegjes en diepe dalen.
Waar je je nu ook bevindt, ik ben bij je. Steek eenvoudig je hand uit. Ik zeg niet: „Grijp mijn hand”, want je hebt de kracht niet. Ik zeg niet: „Houd mij vast”, ik houd jou vast. Ik zeg niet: „Volg mij”, ik zal je optillen.
Slechts een acte van je wil is genoeg. Gebruik mijn naam: „Maria” Dit opent de deur van mijn Hart.

Tot de verdwaalde zielen
Ik ben de Moeder van Smarten, wier leed geen einde kent, totdat alle gebeurtenissen, geschreven in het Boek des Levens, in vervulling zijn gegaan. Ik ben de Moeder van het Leven. Waar leven is, zijn ook smarten, totdat al mijn kinderen verzameld zijn in het Koninkrijk. Ik ben niet veroordeeld tot smarten, want zij hebben niet het laatste woord. Deze tijden zijn tijden van barensweeën, zij brengen nieuw leven en het zijn tijden van herstel van het leven dat verloren is gegaan. Ja, velen van mijn kinderen hebben het Leven verloren, dat ik hen bij hun H.Doopsel heb gegeven. Velen hebben het Leven aan de kant gezet, waar ik voor geleden heb om het hen te geven. Zij kozen hun eigen leven. Anderen werden weggevoerd van een leven van gebed. Zoveel oorzaken, zoveel valstrikken Velen hadden geen diepe wortels. Dit is de toestand van de Kerk en is mijn diepste smart. Toch jaag ik ze niet uit mijn Hart, ik sluit ze dieper in mijn Hart, hen toelatend mij nog grotere smarten te bezorgen. Ik laat hen mijn Hart insluiten, hopend, dat tenminste één zal begrijpen: „Ik doe mijn Moeder verdriet”.
Dierbare lezer, denk aan je aardse moeder. Denk aan haar geloof en aan wat zij je leerde. Heeft ze je mijn naam niet geleerd en je niet geleerd je handen te vouwen in gebed en een Weesgegroetje te bidden? Ik vraag je „Hoe beziet zij je nu?” Bezorg je haar geen smarten, zelfs nu ze in de hemel is? Denk aan je aardse moeder en keer terug op de weg, die zij je geleerd heeft. Ik zal daar op je wachten.

Zielen uitnodigend om terug te keren
Beetje bij beetje, stap voor stap, geen behoefte aan grote inspanningen. De ene stap na de andere, zoals twee voeten op weg. Je hebt zoveel vragen: „Wat zullen de anderen denken? Ben ik in staat om terug te keren? Hoe zal dat gaan?” Stel deze vragen niet, dat is van geen nut. Dat is niet de weg terug. Dit zijn de stappen, die je moet zetten:
Je moet allereerst alles wat zondig is achter je laten. Je denkt, dat de greep van de zonde op jou niet gebroken kan worden. Dat is niet waar. Verdrijf slechts je gedachten aan de zondige dingen. Zo gauw je dat doet, neem ik datgene wat zondig is uit je hand; gemakkelijk, vlug en met weinig moeite, je hand zal leeg zijn, gemakkelijk in staat om het goede te kiezen.
Op de tweede plaats: onderzoek je hart. Het zal in staat zijn te kiezen voor wat van boven is, de gaven, die de hemel aanbiedt. Dit is wat je altijd gewild hebt en nu kun je het, omdat de kracht van de zonde gebroken is.
Ten derde: zoek mensen op, die ook naar de genaden van de hemel verlangen. Je handen zullen opgeheven worden, vrij van wat beneden is en ontvangend wat van boven is.

Tot de afgedwaalde katholieken
Dit zijn niet enkel woorden, dit zijn geschenken uit het hart van een Moeder, gevuld met verlokkingen. Ik doe de noodzakelijke medicijn in een snoepje, zodat jullie zullen eten. Terwijl jullie op mijn woorden kauwen, komt er een kracht in jullie harten. Jullie zullen nieuwe hoop proeven. Wat jullie dachten, dat onmogelijk was, is plotseling binnen je bereik zoals een reddingsboot op een donkere oceaan. Ik zal je bezielen met nieuwe hoop en je zult zeggen: „Ik kan terugkeren naar het geloof van mijn ouders”. De weg terug ken je, het is een bekende weg, want je bent opgegroeid in de Kerk. Je kent haar leer en de liturgie.
Als je terugkeert, zul je een struikelblok tegenkomen, want je bent nog niet helemaal verzoend. Sommigen zullen zeggen, dat dit niet nodig is, maar jij weet dat je iets mist. Je kunt niet zomaar vele jaren door de vingers zien. Je kunt je eigen zonden niet verwijderen. Dat doet alles wat je geleerd werd geweld aan.

18-03-2011-19. Libië

Maria:
Waarom aarzelen ze? Waarom kijken ze naar elkaar om te zien wat eenieder zal doen? De mensen zijn overgeleverd aan de barmhartigheid van een dictator, die hen aan zich wil onderwerpen. Dat is de manier waarop de wereld handelt: ze stelt haar eigen belangen veilig en wacht tot het te laat is, als niets van werkelijk belang kan worden bereikt.
Waar is Amerika? Heb ik Amerika niet een bijzondere rol in de wereld gegeven? Het verknoeit zijn hulpmiddelen en kan niet beantwoorden aan de werkelijke behoeften. Tegen allen, die mijn licht willen, zeg ik: „Red in Libië zo snel mogelijk wat gered kan worden en bescherm wat beschermd kan worden. Wacht dan op een andere tijd, als Amerika een andere leider heeft, die naar waarheid zal oordelen”.
Als de mensen tot mij bidden, zal ik deze leider optillen. Zeg dit voort. Amerika moet bidden voor de juiste leiding. Als zij hun hart en handen tot mij verheffen, zal ik het hart van die leider aanraken en zal hij de mantel van gerechtigheid aannemen. Anders zal hij aan de zijlijn blijven, omdat er geen goddelijke zalving op het politiek toneel is.

 

20-03-2011-20. De Vrouw, die overwint

Maria:
Overal is onrust met de voortdurend veranderende wereldgebeurtenissen. De geesten van de mensen zijn hulpeloos, als nieuwe kwade krachten en krachten van verwoesting opduiken. De vijand is talrijk geworden, veel te overweldigend en veel te intelligent voor de mensheid en haar leiders. Overal is verwoesting, opkomend uit haar bron, het menselijk hart. Het eind is niet in zicht, de mens kan de controle niet herwinnen.
Waarom richt de wereld zich niet tot mij? Ben ik niet De Vrouw en moet de slang niet de verpletterende hiel van mijn Zoon verwachten? Satan lacht en verheugt zich, omdat ik aan de kant ben gezet. Zolang de mens geen hulp uit de hemel verwacht, heeft satan geen angst. Wat moet er gebeuren voordat de mens beseft: „Wij hebben de hulp van de hemel nodig”. Moet de verwoesting verder gaan? Doorgaan zal ze, omdat de hemel niet gevraagd is om te antwoorden. De weerspannige mens blijft met zijn rug naar de hemel gekeerd, zelfs als de voor hem liggende weg steeds donkerder wordt. Houd maar vergaderingen, roep conferenties bijeen, stapel de wapens maar op, het dient tot niets! Als jullie mij niet aanroepen, kan ik jullie niet helpen Maar dit is mijn boodschap: dit hoeft niet te gebeuren. De verwoesting had voorkomen kunnen worden. Het is laat, maar ik zal nooit zeggen: „Het is te laat.” Er is altijd een moment dat de mensheid mij aan kan roepen. Maar, hoe langer dat uitgesteld wordt, hoe minder mensen ik kan helpen.

21-03-2011-21. Bekeringen door tekenen en wonderen

Maria:
Ik spreek tot jullie, wiens harten geen religieus geloof hebben; tot jullie, die nooit je ogen naar de hemel hebben opgeslagen; tot jullie, die nooit aan de hemel een gunst hebben gevraagd en tot jullie, die zelfs niet geloven dat God bestaat. Dit is jullie tijd, het uur, waarop de onbekende mijn zoon wordt en de vreemdeling een burger van de hemel zal worden.
De oude orde is voorbij; alles is nieuw. Degenen, die nooit naar een boodschap van geloof geluisterd hebben, hebben plotseling oren voor het geloof. Ik zal degenen terughalen, die men van mij gestolen had en ik zal terughalen wat men van mij heeft weggenomen.
Allen zijn mijn kinderen: de moslims en de boeddhisten en zelfs zij, die beweren geen geloof te hebben. In een oogwenk zullen ze inzien wat hun cultuur voor hun ogen verborgen heeft gehouden. In een ogenblik kan een natie tot mij komen. Op een dag zal een hele volksstam zich tot mij keren. Ik zal tekenen geven aan de hemel en opwekkende gebeurtenissen in hun harten plaatsen. Allen, van de geringste tot de voornaamste, zullen de kans krijgen om tot geloof te komen.
Wat is de betekenis van die wonderen? Het is een moment van barmhartigheid, die stroomt uit mijn Onbevlekt Hart, een moment voor de wereld. Als alles verloren lijkt, zal de H.Geest, mijn Bruidegom, tussenbeide komen. Wie kan dat begrijpen? Nu, in het moment van de waarheid, zal alles duidelijk zijn. Allen zullen de kans hebben om een kind van God te worden door mijn Onbevlekt Hart. De vreemdeling, de buitenlander en de persoon die ver van het geloof afstaat zullen door deze tekenen verenigd worden. Ik zal tegen hen zeggen: „Ook jullie zijn van mij”. Sommigen zullen geloven en gered zijn.

07-04-2011-22. Uitleg over goddelijke kastijdingen

Maria:
Uitnodiging
Zovelen van mijn kinderen lopen verloren in de duisternis van deze wereld. Hoe zal ik hen vinden? Ik zal mijn woord in alle richtingen sturen. Mijn kinderen in nood zullen mijn woord horen. Het zal aanspraak maken op hun harten en zij zullen terugkeren.

Het doel van goddelijke Gerechtigheid
Als de mensheid tekortschiet in de basisplichten van rechtvaardigheid moet de hemelse Vader goddelijke Gerechtigheid opleggen, om de duisternis te verwijderen en de waarheid voor het land herstellen. Gedurende deze tijd moeten mijn kinderen in het licht en de hoop blijven. Als de goddelijke Rechtvaardigheid de bouwmeesters van de duisternis verwijdert, zal ik de kinderen van het licht op de standaard plaatsen. Tot die tijd moeten zij leven vanuit het geloof, totdat de krachten van de duisternis omgevallen zijn.

Behoefte aan woorden
Als voorbereiding op de goddelijke Gerechtigheid, geef ik mijn woorden aan de eenvoudigen. Mijn woorden, mijn woorden, ja ik spreek altijd over mijn woorden. Tot nog toe is dit de manier om hen te verlichten. Als zij mijn woorden niet horen, zijn ze niet voorbereid op mijn hulp. Ik zal voor veel hulp zorgen, maar mijn woorden zijn nodig om deze te doen zien. Als zij niet luisteren, zullen ze mijn hulp niet ontvangen en zullen maar weinigen de tijd van de goddelijke Gerechtigheid overleven. Ik spreek deze woorden tot allen, ook tot hen, die niet mijn kinderen zijn. Door het lezen van deze woorden en door erdoor geraakt te worden, zullen ze mijn kinderen worden. Allen kunnen mijn kinderen worden.

De onthulling van de problemen
Aan mijn kinderen zal ik de bolwerken van de vijand onthullen, die de goddelijke Gerechtigheid moet vernietigen. Als mijn kinderen uit de buurt van deze bolwerken blijven, zal de goddelijke Gerechtigheid hen geen letsel toebrengen. Deze is als het ontleedmes van een chirurg dat alleen wegsnijdt wat bedorven is.
Dus, mijn kinderen, blijf ver weg van de zonde, duld geen zonde in jullie midden. Omring je door goedheid, dan zullen de bronnen van de zonde duidelijk voor je zijn en kun je ze van je afhouden. Elke kastijding zal precies geschikt zijn om van een kwaad te zuiveren. Vlucht elk kwaad, zorg dat je niets te maken hebt met kwaad. God zal het kwaad aan de dag brengen. Dat is Zijn grootste glorie.

Bescherming van de eenvoudigen
Hoe kan ik de kleinen beschermen? Luister naar mijn woorden. Op het ogenblik moeten zij samen blijven in liefde tot elkaar en in hun verlangen het gezin te beschermen. Ik zal voor hen deuren van economische zekerheid openen, om te voorzien in alles, wat ze nodig hebben. Pas handelen op het moment van de economische ineenstorting zal te laat zijn.
Nu moeten ze hun besluit nemen: heb elkaar lief en wees eensgezind van geest en hart. Laat de vader het hoofd van het gezin zijn, die luistert naar de woorden van alle gezinsleden. Als ze het met elkaar eens zijn, hoe ze moeten handelen, laten ze dat dan eensgezind en met wijsheid doen. Als elk gezin mijn wijsheid zoekt, wat betreft hun financiën, zal ik in hun midden zijn en hun beslissingen leiden.

De komende goddelijke Gerechtigheid
Alles borrelt onder het oppervlak van de wereldgebeurtenissen, als water met een vlam eronder. Als het vuur ontstoken is, stromen de hete, verwoestende wateren over. Het vuur is de toorn van God en het water zijn de wereldgebeurtenissen, de wisselwerkingen tussen de mensen. Als het water overkookt, worden de gebeurtenissen verwoestend. Als de vlam groter wordt, is overkoken onvermijdelijk. De zonden doen de toorn van God ontvlammen en daar waar de zonden begaan worden, zal het water overkoken.

Slechte bewegingen
Vaak verenigen mensen hun harten om kwaad aan te richten, ofwel voor hun eigen voordeel, of om hun vijand te vernietigen. Dit is een groot kwaad, maar ik zal jullie een nog groter kwaad tonen. Sommige mensen hebben een hart, dat een kweekplaats is van kwaad (zoals Hitler). Zij werven anderen voor hun zaak. Zo wordt het kwaad gigantisch, een beweging waar anderen aan deelnemen. Ze worden erin getrokken, omdat de beweging een beroep doet op hun egoïstische instincten. Dit kwaad neemt vele gezichten aan en vermomt zich zo goed, dat zelfs goede mensen onwetend aan dit kwaad bijdragen. Ik moet deze slechte bewegingen ontmaskeren en laten zien wat ze zijn. Luister dus naar mijn woorden: beoordeel nieuwe bewegingen niet naar wat je aan de oppervlakte ziet, naar de vermomming die ze aannemen. Kijk naar het hart, kijk naar degenen, die de beweging beginnen. Dan zul je de waarheid onderscheiden. Elke kastijding zal perfect passen om elk kwaad op te ruimen.

09-04-2011-23. Onze Lieve Vrouw spreekt tot de naties

Maria:
Tot de Kerk in het Midden-Oosten
Hoe donker is het voor mijn Kerk in het Midden-Oosten. Satan is bezig de Kerk, die eeuwen geleden geplant werd, uit te roeien, maar ik zal er een nieuwe wijngaard aanleggen. De strijd zal doorgaan en de gelovigen zullen gevangen zitten in het spervuur van voortdurende onrust. De Kerk zal ernstige schade worden toegebracht. Ik zal wenen en wachten op mijn zoon, de Paus, die een nieuwe wijnstok in de oude wijngaard komt planten. Velen zullen haar als klein beschouwen, maar zij zal jong en springlevend zijn, vrij van de voorbije verdeeldheid: een nieuwe Kerk, een vrije Kerk, een Israëlische Kerk, geplant in goede aarde.

Noot: De volgende inspraken spreken over landen en werelddelen en onthullen de gedachten en wensen van O.L.Vrouw, die steeds wegen aangeven die gevolgd kunnen worden.

De tijd is kort, de gebeurtenissen zullen spoedig beginnen. In het begin zullen ze klein lijken en op zichzelf staand, maar dan, als een lucifer die een bos geraakt heeft; zal de brand zich verspreiden. Hoe kan dit gebeuren? Zijn de muren niet opgetrokken, de verbonden getekend en de verdragen opgemaakt? Wat is mis? De zonden van het verleden zijn niet weggewist door berouw!

Tot Europa
Je hebt de Kerk, die over je geboorte heerste, aan de kant gezet. Op het pausschap wordt geen acht meer geslagen. Jullie zeggen: „We hebben de Paus niet nodig. we hebben ons eigen verbond gemaakt”. In de eeuwen van geloof heb ik Europa gezegend, omdat de Vicaris van mijn Zoon zorgde voor eenheid. De naties wendden zich tot hem met hun redetwisten en gingen naar hem met hun crises. Zelfs als de Paus onwaardig was, werd aan zijn ambt een rol in het bewaren van vrede toegekend. Nu zeggen jullie tegen de Paus: „Spreek alleen tot de Kerk. U hebt geen stem en geen rol in het moderne Europa. We zijn nu seculier”.

De vergane grootheid van Europa
Ik heb Europa nog steeds in mijn hart. Hoeveel heiligen heeft het mij gegeven? Hoeveel missionarissen heeft het uitgezonden, die het licht brachten naar Afrika en de beide Amerika’s. Zij allen kwamen uit de landen van Europa, die baden in hun groot geloof. Deze missionarissen trokken er op uit om zielen te redden.
Hoe groot waren hun offers en hun heldendaden. Zij gingen in Naam van mijn Zoon en van de katholieke Kerk en hebben het kruis op elke bodem geplant.

Een seculiere, wereldse unie
O Europa, nu zijn je kerken leeg en onbeschaamd zeggen jullie: „Wij zijn een seculier verbond”. Ja, een seculier verbond, dat overweldigd zal worden door de religieuze moslims. Zij zullen jullie verslinden, niet met hun wapens, maar met hun geloof, hun overtuigingen en hun religieuze praktijken. Keer terug naar mij of je Europese unie zal in elkaar vallen als een papieren huis, wat het ook is. Zeg niet: „Onze economieën bloeien, onze manier van leven is succesvol”. Jullie zijn je Moeder vergeten, de Kerk. Vergeleken met mijn Kerk is jullie unie een baby. Hoe lang bestaat deze unie? Nog geen eeuw; wat is dat vergeleken met 2000 jaren?
Keer terug tot je Moeder, zij wacht op jullie. Jullie hebben haar wijsheid nodig. Jullie hebben het geestelijk leven nodig, dat uit haar schoot komt en de voeding, die komt uit haar borsten. Jullie harten zijn verenigd in geld en in je economisch systeem, maar niet in het katholieke geloof.
Als jullie de Paus verheffen, zal ik jullie verheffen. Als jullie luisteren naar zijn wijsheid, zal ik jullie leiden op de weg van overleven. Overigens, jullie vernietiging is nabij, omdat jullie unie een unie is van gerieflijkheid en niet van geloof. Dit vraag ik je: zijn jullie bereid om voor elkaar te sterven? Zouden jullie je bloed vergieten voor je geloof? Keer om, nu het nog niet te laat is. Ga weer naar de kerk en ik zal zegeningen uit de hemel laten neerdalen en jullie zullen zeggen: „ De eeuw van geloof is weer begonnen.”
Mijn boodschappen zijn geen oordelen en geen veroordelingen. Het zijn waarschuwingen, gesproken uit liefde. De mensen moeten beseffen, wat zwak is en op het punt staat in elkaar te storten, omdat niet gebouwd werd op vaste grond.

Tot Amerika
Ik draag Amerika in mijn Hart. Het is zo bijzonder en uitdrukkelijk toegewijd aan mijn Onbevlekte Ontvangenis. Het is gebouwd op religieuze principes, die nu bedekt zijn. Wat is er met Amerika gebeurd? Het is overspoeld met materiële dingen, die het zich niet kan permitteren, verdrinkend in een schuld, die het niet kan betalen en het doodt zijn kinderen vóór ze geboren zijn.
Wat is er gebeurd met het licht, dat op de berg was geplaatst, met de stad, die op de berg was gebouwd? De fundamenten van Amerika zijn door elkaar geschud. Het probleem is begonnen met de slavernij. Mensen werden verlaagd tot vee, daarna werd bloed vergoten in de burgeroorlog. Het zaad van boosheid was gezaaid en men zag het niet, het zaad van geweld en broedermoord.

De problemen van Amerika
Een eeuw later werd een president neergeschoten, het slachtoffer van een samenzwering, die toegedekt werd en de zaden van de leugens waren gezaaid. Amerika hield op het land van de waarheid te zijn. Sociale instituten werden omgebogen naar de wil van de machtigen. De waarheid werd uit het land verbannen, de instituten, die bedoeld waren om de waarheid hoog te houden, werden verkocht aan de hoogste bieder.
Geld, geld is jullie afgod Amerika, en geld zal je ondergang zijn. Jullie zullen verdrinken in hetzelfde geld, dat jullie zo overvloedig drukken. Het zal niet meer de waarde hebben, die het aangeeft. Het zal het voorwerp van spot zijn voor de naties. De machtige dollar zal zijn als een zieke man, die geen kracht heeft. Je bent al ziek, je moet door anderen ondersteund worden, juist door die mensen met wie je geen band wilt hebben. Ze delen niet allemaal je christelijk geloof. Amerika, wat heb je gedaan? Je hebt jezelf verkocht als een prostituée aan eenieder, die je geloofsbrieven wil kopen, terwijl je de erfenis verkocht, die de hemelse Vader je gegeven heeft, een erfenis die zich uitstrekt van de ene zee tot de andere.
Het is niet te laat. Keer terug. In je jaren van welvaart heb je degenen, die behoeftig waren geholpen. In je gelukkige jaren heb je de gebroken landen weer opgericht. Ik zal je edelmoedigheid nooit vergeten. Maar, als je geen berouw toont, kan ik je niet vernieuwen en als ik je niet vernieuw, zullen velen niet weten tot wie ze zich moeten wenden.

Tot China
Tot een land, dat mij niet kent en tot een volk, dat mijn Naam niet gehoord heeft. Jullie behoren mij toe en spoedig zal ik jullie in mijn Hart sluiten, niet individueel, niet een voor een, maar als land in z’n geheel. Ik neem jullie in mijn armen en jullie zullen vragen: „Wie heeft ons gered, wie heeft ons bevrijd, wie heeft plotseling onze boeien verbroken?”
Ja, jullie zijn in slavernij door je religieuze onderrichtingen. Deze brengen jullie geen licht, ofschoon jullie goden aanroepen en er gebeden gezegd worden. Deze stuiten op dove oren, ze worden gezegd tegen door mensenhanden gemaakte goden.
Ik zal jullie een nieuwe God geven, de ware Heer, mijn Zoon Jezus. Hij wandelt al onder jullie in grote tekenen en wonderen. Hij wordt verkondigd en aanbeden in huiskerken. Jullie regering echter vreest Hem en probeert Hem te bestrijden. Hij zal hun greep doorbreken, dat gebeurt al. Wat gezaaid is, zal tevoorschijn komen. Er is al nieuw leven in je midden, maar jullie weten het niet.
Er zal een dag komen, dat jullie je andere goden vaarwel zeggen en dat jullie Jezus omhelzen. Die dag zal ik jullie ketens verbreken, de ketenen, die jullie harten gebonden hebben, zoals jullie de voeten van je kinderen gewoon waren te binden. China zal vrij zijn en het grootste land op aarde zal mijn Zoon uitroepen tot zijn Heer.

Tot Rusland
Hoe gigantisch ben je, uitgespreid over twee werelddelen, met verschillende volkeren en je wordt een eenheid van republieken genoemd. Maar een eenheid ben je niet. Je bent versplinterd en verbrokkeld, vroeger bij elkaar gehouden door geweld en nu verenigd door politieke strategieën. Hoezeer verlang ik, dat je één volk zou zijn, verenigd in het belijden van mijn Zoon. Als zijn Naam op jullie lippen zou zijn, dan zou je werkelijk één zijn.
Je hebt je mensen neergeslagen en geprobeerd op hun ruggen een atheïstisch systeem te bouwen. Je greep wat je te pakken kon krijgen, het Westen misleidend en profijt makend aan de onderhandelingstafels en volkeren vernietigend, die je niet toebehoorden. Dit is jouw erfenis van de twintigste eeuw aan de wereld.
Waarvan sta je nu aan het hoofd? Welke nieuwe velden wil je plunderen? Welke nieuwe bondgenootschappen ben je aan het vormen? Waarom ga je om met mensen, die niet van mijn Zoon houden en die Hem niet als hun Heer uitroepen? Zij verheerlijken een jou onbekende profeet, die vreemd is aan jullie religieuze traditie.
Keer om, je geflirt met het Midden Oosten laat je je doelen niet bereiken. Wat zoek je? Een nieuwe rol, een nieuwe identiteit, een terugkeer tot grootheid? Als je werkelijk groot was geweest, zou ik je niet vernederd hebben door je systeem te breken. Ik heb je inderdaad vernederd, maar je toonde geen berouw. Je zocht een andere weg. In je hart zei je: „Ik wil terugkeren naar mijn vroegere grootheid. Ik zal nieuwe vrienden zoeken om mee samen te zweren. Ik zal nieuwe afspraken maken in de moslimwereld. Met hen zal ik weer machtig worden.” Dwaas, zij beramen je vernietiging, net zoals ze de vernietiging van het Westen beramen. Je bent niet een van hen. Ze lachen je uit. Zij spelen je spel, maar zij laten zich niet door jou leiden voordat je één met hen wordt in hun religieus geloof.
Wil jij hen je religieuze traditie verkopen, zoals je hen je uranium hebt verkocht? Wil je je volk verkopen, zoals je je geheimen hebt verkwanseld? Ze zullen niet tevreden zijn met je rijkdommen. Zij willen je ziel! Mijn Zoon Jezus is de ziel van het Russische volk. Op een dag zal het door mijn Paus aan mij worden toegewijd. Dan zal het mij toebehoren en ik zal het uit je handen rukken, uit jouw handen, die zo snel bereid zijn het te verkopen aan een volk dat jullie haat.

Tot Latijns-Amerika
Tot jullie die arm zijn, jullie die je kleine rantsoenen oogsten van je kleine veldjes, terwijl de wereld geniet van zijn feestmalen. Ik ben jullie niet vergeten en jullie zijn mij niet vergeten. Ik ben in jullie harten gezaaid door de missionarissen, die ik jullie gestuurd heb. Je religieuze tradities, eeuwen geleden in jullie harten geplant, zijn bezig te vervagen en weg te kwijnen, nu de moderne wereld door zijn machtige media en boodschappen zijn intrede doet. Het nieuwe vervangt het oude. De jongeren trekken naar de stad of naar andere landen. Lawaai dringt jullie stilte binnen en rusteloosheid overspoelt het land. Overal is verandering, alles is uit zijn doen. Hoe wijd verspreid is deze opmars van vooruitgang, een vooruitgang die wortelt in de geschiktheid van het moment. Wat kan ik voor jullie doen, mijn volk, dat mij zo na aan het hart ligt? Ik zie het oude en het nieuwe, hoe het was en hoe het zal zijn. Hoe kan ik jullie, uit een verleden, zo stevig geworteld in de katholieke Kerk, leiden naar je toekomst? Hoe kan ik jullie helpen, zodanig, dat de waarden van het verleden niet ingeleverd worden om de zegeningen van de toekomst te verkrijgen?
Ik geef jullie de Rozenkrans en de Rozenkrans zal jullie met elkaar verenigen en zal jullie aan mij ketenen. Ja, keten je aan mij door ketens van liefde, die nooit verbroken zullen worden. Jullie hebben deze ketens nodig. Alleen jullie Moeder kan jullie helpen de komende jaren te overleven. Het door elkaar schudden zal beginnen in de welvarende landen, maar zal in de arme landen het meest gevoeld worden door een nooit geziene armoede. Volg niet de valse leiders, die wereldse vooruitgang preken zonder religieuze waarden.
Wie roept mij nog aan? Welke mensen zoeken mij nog? Hen zal ik helpen en steunen. Loop niet van mij weg, zoals anderen gedaan hebben; ik ben jullie Moeder.

Tot de Moslims
Aan allen die Allah tot hun god en Mohammed tot zijn profeet uitroepen. Jullie hebben mijn Zoon, die het Licht is van de wereld, opzij geschoven en iemand anders op zijn plaats gezet. Hij heeft slimme woorden gebruikt en strenge regels. Hij heeft jullie zware lasten opgelegd en gezegd dat jullie een heilig volk zijn. Tot nu toe kan hij deze heiligheid niet schenken. Hij zegt, dat jullie voor de heiligheid moeten werken, dat je goede werken moeten opstapelen, die groter zijn dan je slechte daden. In welke slavernij brengt hij jullie! Op welke angsten speelt hij in. Is dat religie, goede daden opstapelen? Bestaat er geen liefhebbende Vader, die zijn eniggeboren Zoon gestuurd heeft om te verlossen en te heiligen? Heeft jullie profeet niet de bronnen van Levend Water afgesloten, die uit de zijde van mijn Zoon vloeien? En heeft hij jullie niet weggejaagd van het geschenk van de reddende genade? Wanneer zullen jullie leren? Redding komt niet van beneden door goede werken op te stapelen, alsof deze tot in de hemel konden reiken. Redding komt naar beneden van de Vader van Genade. Deze daalt op de mensheid neer als een geschenk van boven. De Redding kwam uit mijn schoot, die vlees en bloed gaf aan de eeuwige Zoon van God. Dit alles is jullie gegeven, als een geschenk en een genade, die je overvloedig wordt aangeboden. Nu nog keren jullie je af van dit geschenk naar dat, wat jullie zelf door je goede daden kunnen oogsten. Dit is wat jullie profeet je leerde. Hij heeft de Zoon van God, die overvloedig Leven uitstort, verdrongen en hij leert jullie voor je redding te werken. Hij neemt het geschenk weg, alsof er niet voor betaald zou zijn en zegt: „Jullie moeten opnieuw betalen.” Waarom opnieuw betalen voor iets, wat reeds met het bloed van mijn Zoon betaald is? Waarom moet je de munten van je goede daden brengen, als de Vader je de redding wil geven, die betaald is door zijn enige Zoon?
Dit is het geheim, dat jullie profeet verworpen heeft en nu voor je ogen verborgen is. Waarom werd dit gedaan? Waarom werd het geschenk terzijde geschoven? Omdat jullie naar Jezus, mijn Zoon, zouden gaan, in plaats van naar Mohammed. Door deze woorden onthul ik jullie, wat in mijn armen ligt te wachten nl. jullie redding. Kom snel en ik zal ze jullie geven. Jullie kennen mij, ik ben Miriam van Nazareth.

Tot Israël
Zou ik niet spreken tot het volk, waaruit ik geboren ben en dat mijn geloof gevoed heeft; een volk, dat ik altijd heb lief gehad. Ja, ik zeg: een volk, dat ik altijd heb lief gehad. Jullie zijn mijn volk, niet alleen het volk van mijn hart, maar het volk van mijn vlees en bloed. Jullie zijn het volk van mijn Zoon, van hetzelfde vlees en bloed. Jullie zijn een zwervend volk. Vroeger zwierven jullie door de woestijn en nu hebben jullie al eeuwen gezworven, verspreid en niet verzameld tot een geheel, alleen verenigd door het woord, de Torah, de onderrichtingen en de profeten. Tot nu toe heeft dit jullie bij elkaar gehouden en je een identiteit gegeven.
Jullie zeggen: „Ik ben een Jood, een lid van een trots geslacht, te beginnen bij Abraham en samen gebracht door Mozes, verenigd in de glorie van koning David, in ballingschap gestuurd en opnieuw verzameld in Jeruzalem, uiteengedreven door de Romeinen en nu aanwezig in elk land wachtend en wachtend op de Messias.” Hebben jullie je ooit afgevraagd: „Is Hij reeds gekomen? Wie is die Jezus, die zo velen als de Heer verkondigen?” Hebben jullie je ooit afgevraagd, hebben we ons vergist? Hebben onze voorvaderen de Zoon, gezonden door de Vader, gedood?” Hebben zij vóór Hem niet de profeten gedood? En nu, vandaag, juichen jullie deze profeten toe. Waarom juichen jullie mijn Zoon niet toe?
Het heeft geen nut de geschiedenis in het geheugen terug te roepen. Belangrijker is, dat het niet nodig is, om deze eeuwen als een onneembare muur te beschouwen. Laten we teruggaan, terug naar het begin. Hoe zijn we gescheiden? Hoe zijn onze wegen uit elkaar gegaan? Waarom zijn die Joden, die in Jezus geloven, opzij gezet? Zijn hun stemmen niet gehoord? Zijn zij niet vervolgd? Kijk naar wat Saul deed, voordat mijn Zoon aan hem verscheen op de weg naar Damascus. Saul is mijn voornaamste getuige: bestudeer zijn leven, bestudeer zijn boodschap. Bekijk hem als iemand, die de gelovigen vervolgde. Waarom veranderde hij; werd hij omgekocht? Werd hij gedwongen een gelovige te worden? Of heeft hij echt mijn Zoon gezien? Ontmoette hij Jezus in de volheid van Zijn verrijzenis? Dit is de vraag, die jullie je moeten stellen.
Jullie zijn Joden en zullen altijd Joden blijven. Ik ben een Jood, Paulus is een Jood. Geloof degenen niet, die zeggen dat je niet in mijn Zoon kunt geloven en toch Jood kunt blijven. Een gelovige blijft Jood, maar een Jood, die tot de volheid is gekomen.

Tot Afrika
Afrika, prachtig Afrika, je bent geplunderd door de koloniale machten. Je zonen en dochters werden naar vreemde landen gestuurd en in een mensonwaardige slavernij gehouden. Ik bemin jullie, jullie behoren mij toe. Er waait een nieuwe wind over jullie land. Er is een nieuw vuur van geloof in jullie harten ontstoken. Dat geloof bloeit op zoveel plaatsen, dankzij het lijden en zwoegen van zo velen.
Ik ben naar jullie toe gekomen en heb Kibeho bezocht. Ik ben van jullie, ik behoor jullie toe. Ik heb jullie en je vele culturen omhelsd. De geest van Kibeho zal over je hele werelddeel uitstromen, niet alleen de wateren van Kibeho maar ook haar vele zaden. Ze zullen overal geplant worden: in het noorden, zuiden, oosten en westen. Er zullen nieuwe Kibehos zijn, want ik zal blijven verschijnen aan hen, die mij aanroepen en gehoorzamen. Luister dus naar dit woord: mijn Zoon zal de Heilige Geest uitstorten met diverse tongen en machtige gaven. Wees niet bang voor deze nieuwe verschijnselen, zij maken deel uit van mijn Kerk en waren vanaf het eerste begin aanwezig. Wees niet bang voor dit nieuwe Pinksteren. Sluit je deuren niet voor dit nieuwe vuur. Dit vuur veegt je werelddeel schoon en ik wil niet, dat bij dit vuur je deuren gesloten blijven terwijl het om je heen is. Laat deze momenten niet voorbij gaan, want ze zijn belangrijk. Verdiep je in het nieuwe vuur, bestudeer het en bereid je voor om het te ontvangen. Laat de priesters voorop gaan, zodat de mensen juist geleid worden. Laat dan alle mensen vragen om het vuur. Alles moet ordelijk verlopen, maar het vuur mag niet gedoofd worden.
Jullie zullen dit vuur van de Geest toeschrijven aan mijn moederlijke leiding. Ik zal jullie niet in dwaling laten geraken. Dan, als jullie je rijkdom aan missionarissen naar elk land uitsturen, zullen zij niet alleen het degelijke katholieke onderricht brengen, maar ook het Pinkstervuur, dat ze persoonlijk ervaren hebben. Dit zal jullie geschenk zijn aan de naties. De jongste in geloof zal zijn oudere broeders leiden.

Tot Ierland
Tot een land, dat ik van anderen heb afgezonderd, zodat het helemaal van mij kan zijn. Een land, dat ik een tiental jaren geleden bezocht heb in Knock. Een land dat eeuwen lang met mij leefde. Ik ken de weg, die jullie genomen hebben. Jullie zijn een andere Vrouwe gevolgd, Vrouwe Fortuna. Nu heeft zij jullie verlaten en je huis is een ruïne geworden. Het is goed, dat zij jullie verlaten heeft, want jullie waren dronken van haar wijn en bedorven door haar ontucht. Nu vragen jullie je af: „Waar moeten we heen?” „Ga terug naar Knock.” Daar zullen jullie de antwoorden vinden, die ik jullie lang geleden gegeven heb en we zullen opnieuw beginnen. Het zal niet gemakkelijk zijn, want veel is verwoest en jullie zijn nog niet bekomen van de shock van je schulden. We kunnen echter niet wachten. Ik beloof, dat ik iemand zal sturen om je te leiden en ik zal anderen sturen om je te helpen. Ik zal een nieuw priesterschap doen opstaan. Het zal uit de as verrijzen, moedig, vibrerend en waarachtig, de anderen dienend en niet zichzelf, het zal dicht bij het volk staan en geen aanspraak maken op eigen privileges. Als jullie mij volgen, zal ik een nieuw Ierland doen opstaan. Doen jullie dat niet, dan moet ik jullie overlaten aan degenen, die verder gaan met je te verkrachten en te vernietigen. Er zijn zoveel krachten van verdeeldheid, maar ondertussen wordt de tijd verspild. Ik wacht op jullie en we zullen opnieuw beginnen.

13-4-2011-24. Maria spreekt tot de gebroken harten

Maria:
Tot de moeder van een geaborteerd kind
Je kind is bij mij, volgroeid, net als elk ander kind van God. Om jou ben ik bezorgd en om de last, die je jaren lang gedragen hebt.
Laten we teruggaan naar dat moment van het besluit, toen je zei: „Ik wil een abortus”. Haal de vader van je kind in herinnering en de rol, die hij had in je besluit. Roep terug in je geheugen de angsten, de gewetensbezwaren, de druk die je voelde van zoveel kanten. Roep de wanhoop in je herinnering en de hopeloosheid van de situatie. Roep dan terug in je geheugen de jaren van lijden sinds dat besluit, de slapeloze nachten, de eindeloze vragen, de wanhoop, de duisternis en vooral de vraag, die je jezelf steeds stelde: „Waarom liet ik het gebeuren?” Roep dit allemaal terug, zodat ik je kan antwoorden.
Je hebt lang genoeg geleden. Er is geen reden voor meer pijn of groter verdriet en geen reden voor verdere beschuldigingen. Er is alleen behoefte aan mijn reddend woord dat je zal vernieuwen. Luister aandachtig.
Op aarde zul je niet de moeder van dit kind genoemd worden, omdat je het niet ter wereld hebt gebracht, maar in de hemel zul je wel de moeder van het kind genoemd worden, omdat je het kind het leven hebt gegeven. In de hemel zul je het kind je „moeder” horen noemen, en je zult zijn moeder zijn. Je zult je kind zien in zijn volle rijpheid, volwassen. Je kind zal hier op je wachten om je te omhelzen en ik zal er zijn.
Maar er is een moeilijkheid: ik moet jou hier krijgen! Denk dus na over mijn woorden. Denk aan je kind, dat zo verlangt dat je in de hemel komt. Denk aan hetgeen op je wacht en zet het verleden aan de kant, zet het lijden aan de kant. Je zult de moeder zijn, die je zozeer verlangt te zijn. Wij beiden wachten op je.

Tot de vrouw, die nooit zwanger werd
Ik spreek tot de vrouwen, die een kind wilden krijgen, maar door omstandigheden is hen dit voorrecht geweigerd. De een heeft niet de juiste persoon gevonden om te trouwen, bij een ander is de wederkerige echtelijke liefde nooit begrepen, bij weer een ander is de bevruchting steeds geëindigd in een miskraam. O, de eenzaamheid van een vrouw, die verlangt nieuw leven voort te brengen! Elke maand is er het vrouwelijk vloeien met de pijnlijke gedachte dat haar tijd voorbij gaat. Ik zeg niet dat haar tijd verloren is, want voor God is alle tijd heilig.
Begin met hoop, overal en altijd, de hoop dat God een plan heeft. Zoek Gods licht: „Wat kan ik doen? Welke stappen kan ik zetten?” Vaak zijn er verrassende antwoorden als je het licht van de hoop op een teleurstellende omstandigheid laat schijnen. Uiteindelijk moet je weten dat, als je op aarde nooit een kind hebt gekregen, God je noch verwerpt, noch je veroordeelt tot een vruchteloos bestaan. Kijk naar diegenen, die de maagdelijke staat omhelsd hebben omwille van het Rijk der hemelen. Is hun leven vruchteloos? Hoe velen van hen zijn heiligen, die de wereld meer gezegend hebben dan wie ook. Ik wil dit duidelijk zeggen. In jouw gebrek om te baren zit een zaad van groot leven, een oproep tot grotere vruchtbaarheid. Laat mij je helpen zoeken en we zullen het samen vinden. Zoals de psalm zegt: „De onvruchtbare wordt de moeder van veel kinderen.”

Tot de vrouw, die haar liefde niet beantwoord ziet
Nu spreek ik tot de vrouw, die liefde geeft, maar er geen ontvangt. Ze zou haar echtgenoot willen omhelzen, maar hij vlucht uit haar omarming. Een onbeantwoorde liefde; ze snelt vooruit maar komt leeg terug. Het huis kent geen liefde. Het leven is een bestaan naast elkaar. Twee levens worden doorgebracht in de nacht, twee rivieren, die stromen in gescheiden beddingen, nooit de volheid proevend van de vereniging.
Kan de liefde weer gewekt worden? Ook je eigen liefde, want ze is koud geworden omdat ze nooit beantwoord werd, maar ze is toch nog aanwezig. Laten we het proberen, dit keer langzaam en met veel geduld. Houd altijd hoop, houd altijd de deur open. Koester zelfs het kleinste kooltje van menselijke warmte. Als hij je nodig heeft, wees er voor hem. Ik zal de omstandigheden zo regelen, dat hij ziet dat je aan zijn zijde gebleven bent, ondanks dat hij niet altijd aan jouw zijde gebleven is. Als de stromen zich weer beginnen te verenigen, laat zijn liefde vrijuit stromen. Dit zal een groot offer voor je zijn, maar er liggen nog teveel jaren voor jullie om over en weer alleen te leven. Het geschenk van wederzijdse liefde komt niet ineens terug, maar is de moeite waard om op te wachten. Zoek niet de liefde van een andere man, omdat zijn liefde je hart zou vergiftigen. Door je echtgenoot lief te hebben, handel je zoals God, die voortdurend velen, die Zijn liefde nooit beantwoorden, liefheeft.

De ouders, die zich zorgen maken over hun kinderen
U ziet dat uw kind in grote moeilijkheden zit. Uw kind is onhandelbaar geworden en loopt van u weg. U bent hopeloos, alles wat u doet is niet genoeg. Leer veel van mijn woorden.
Ik ben bij uw kind, loop naast hem, vergezel hem in de duisternis. Ik ben met hem of hij nu in staat is zich van deze vernietigende krachten af te keren of onbekwaam is zichzelf te bevrijden. Dus, zeg ik tegen u: „Doe een beroep op mij, roep mij aan; gebruik mijn naam. Leer hem te zeggen: „Maria help mij.” Houd niet op met mij aan te roepen. Ik hoor elk gebedje en zie elk verlangen van u.”
Onthoud deze les goed. In mijn onbevlekt Hart is alles mogelijk. Deze les zal de hele wereld spoedig leren, maar ik openbaar ze aan u veel eerder vanwege de bijzondere nood. „Niemand mag verloren lopen.”

Tot de ouders wiens zoon/dochter zelfmoord gepleegd heeft
De eenzame uren en doorlopende vragen: „Wat heb ik verkeerd gedaan? Waarom was ik er niet om dit te voorkomen?” De herinneringen vullen nog uw hart; de herinneringen aan de eerste H. Communie, de verjaardagsfeestjes, de behaalde diploma’s. Dit alles stroomt door uw gedachten. Hoeveel tijd is al voorbij, maar de pijn is er nog steeds als een onlesbare dorst. Het is een wonde, die nooit schijnt te helen, een eindeloze worsteling.
Luister naar mijn woorden, deze zullen jullie tot mij trekken. Lees ze dan nog een keer en ze zullen u dieper raken en als u doorgaat met ze te herlezen zullen ze doordringen tot het centrum van uw hart. Dan komt er een moment, waarop mijn woorden uw woorden zullen vervangen en u zult bevrijd zijn. Laten we beginnen.
Nam hij/zij een juist besluit, een werkelijke keuze tussen goed en kwaad? Was er geen vernauwing, een sluiten van deuren voor andere mogelijke oplossingen? Kende u zijn/-haar diepste gedachten? Hoeveel innerlijk licht was aanwezig? In welke duisternis was hij/zij gevallen? Kan iemand de weg zien als er geen licht is? Die vragen wil ik u voorhouden.
Nu gaan we verder. Hebt u niet voor hem/haar gebeden? Hebt u God niet gevraagd om zijn/haar ziel genadig te zijn? Vragen jullie God niet jullie kind te zien zoals jullie hem/haar zien? Waar zijn die gebeden? Zijn ze verloren gegaan in het oneindige of zijn ze opgeslagen in je hart? Kijk naar mijn Hart. Elk van jullie gebeden, elke zucht is daar aanwezig. Daar zijn ook uw tranen, al die tranen, die jullie zo overvloedig vergoten hebben. Ook die heb ik verzameld, ze zijn niet nutteloos.
Kom nu dieper in mijn Hart, zodat jullie de gedachten van de hemelse Vader kunnen begrijpen. De Vader heeft hem/haar geschapen, gaf hem/haar het leven, beschermde zijn wegen, registreerde iedere stap die hij zette. Deze weg was niet een plotseling besluit. De zaden van dit besluit waren stilletjes in zijn hart geglipt terwijl hij sliep, zoals de parabel van de vijand, die s’ nachts onkruid zaaide. Dit onkruid werd talrijk en verscheen overal, teveel om uit te trekken en alle tarwe vernietigend. Dit was het hart van uw zoon/-dochter. Uw kind zag alleen nog de hopeloosheid.
In die hopeloze uren was ik bij uw kind, omdat jullie een beroep op mij hadden gedaan. (Ik herinner mij jullie gebeden.) Jullie hadden mij gevraagd hem te redden, omdat het leek, dat hij niet meer van jullie was. Hij ging een weg, die jullie niet begrepen. Dus, liep ik met hem, ik ben niet van zijn zijde geweken, zelfs geen moment en zeker niet in zijn laatste ogenblik. Ik was er, in hem en fluisterde mijn naam. Ik zei hem mij aan te roepen. Zijn aards leven kon ik niet redden, omdat het onkruid van de dood te talrijk was geworden. Dus bood ik hem een kans op het eeuwig leven aan. In het kleine hoekje van zijn wil, waar nog vrijheid aanwezig was, vroeg ik hem: „Wil je dat ik je red?” Wat was zijn antwoord zult u vragen. Ik zei: „Kom naar de hemel. Zoek voor jezelf altijd het Koninkrijk van God. Niet alles is verloren.”

1-5-2011-25. Voor hen die het Evangelie nooit gehoord hebben

Maria:
Ik spreek tot jullie, die het Evangelie nooit gehoord hebben, omdat jullie beroofd zijn van een groot licht. Iedereen op aarde heeft het recht om het Evangelie van mijn Zoon te horen, maar soms hebben missionarissen je niet bereikt. Regeringen hebben hen de toegang geweigerd of hen zelfs uit jullie land verdreven. Nu niet langer. De regeringen kunnen niet langer het woord uitbannen, dat elektronisch zijn weg vindt. Ik spreek eerst tot jullie, omdat anderen de gelegenheid al hadden het Evangelie te horen. Dit is een nieuwe dag, ik preek en jullie luisteren. Niemand kan dit geschenk tegenhouden.

De ontvangenis van Jezus
Ik begin met een geheim, dat verborgen was in mijn schoot en het eerst geopenbaard werd in een Joodse cultuur, 2000 jaar geleden. God werd mens. Hij nam vlees en bloed aan. Hij kwam onder ons en werd gezien en gehoord door diegenen, die in Israël leefden. Waarom Israël? Omdat God hen eeuwen lang had voorbereid. Zij wisten dat er slechts één God is. Hij had tot hen gesproken door de profeten. Als jong meisje was ik onderricht in die heilige schriften. Ik was een dochter van God en een dochter van Israël, door mijn heilige opvoeding voorbereid, om de Moeder van God te worden. Ja, ik ben de Moeder van God en ik wens jouw Moeder te zijn.

Het leven van Jezus
De naam van mijn Zoon is Jezus. Hij deed wonderen, tekenen en wonderbaarlijke dingen. Hij verkondigde, dat het Rijk Gods op komst was en dat Zijn leven het begin was van deze grote gebeurtenis. De leiders van Israël waren jaloers. Ze waren boos, omdat mijn Zoon veel van hun praktijken aan de kaak stelde. Ze vreesden Hem, omdat grote menigten Hem volgden en geloofden. Daarom vermoordden zij Hem en sloegen Hem aan een kruis. Ik zag hoe mijn Zoon stierf en zijn hart met een zwaard doorstoken werd. We begroeven Hem in een nieuw graf en ik beweende Hem, meer dan enige andere moeder. Hij was mijn enige Zoon en ik was weduwe.
Dit alles was slechts een voorbereiding. Hij ging het graf binnen om het zijn macht te ontnemen. Dat is een grote boodschap, die ik jullie breng. Mijn Zoon behaalde de overwinning en vernietigde de macht van de dood. Op de derde dag stond Hij op uit de dood. Zijn lichaam is nu verheerlijkt, niet in staat nog te sterven of te lijden. Diezelfde heerlijkheid is er ook voor jou, dat is mijn boodschap. Als je in mijn Zoon gelooft, hoef je de dood niet te vrezen. Dat is mijn eerste boodschap. Dat is de basis en nu reeds kun je zien hoe misdeeld je geweest bent door deze woorden niet te horen. Ik beloof je, dat ik het met je in orde zal maken.

3-5-2011-26. Het verkrijgen van heiligheid in het Hart van Maria

Maria:
Alles wat heilig is, is in mijn Hart. Je bent vrij om er binnen te gaan, want mijn Hart zal openstaan tot het einde der tijden. Dan zal het voor de hele eeuwigheid verzegeld worden.
Wat niet in mijn Hart is, is niet heilig, behoort niet tot Gods Koninkrijk, alleen geschikt om op de laatste dag weggeworpen te worden. Alles wat in mijn Hart is, is de Wil van de Vader. Als je mijn Hart binnenkomt, zul je het verlangen krijgen om de Wil van de Vader te doen. Als je in mijn Hart blijft, zal dat verlangen vervuld en verdiept worden, zich uitstrekkend tot elke gedachte, woord en daad. Dat is niet het werk van een dag of een jaar, maar het is de zekere en makkelijke weg naar goedheid, want je zult een hevig verlangen ervaren om Gods Wil te doen. Ik zal de makkelijkste weg tonen om te volbrengen wat de Vader wil.

4-4-2011-27. Het ontvangen van de Heilige Geest

Maria
Petrus, de leider van de leerlingen, vertelde de menigte over de gebeurtenissen die ik jou verteld heb. Hij legde het doel van de dood van mijn Zoon uit nl. de zonden van ieder mens weg te nemen en de Heilige Geest in hun harten te zenden. Het volk voelde een grote smart, omdat mijn Zoon gedood was en vroeg wat men moest doen. Petrus zei, dat zij berouw moesten hebben over hun zonden en zich moesten laten dopen in de Naam van mijn Zoon. Op deze eenvoudige en gemakkelijke manier zouden zij de Heilige Geest ontvangen. Die dag doopte Petrus 3000 mensen.
Dit kleine verhaal roept veel vragen op en die zal ik beantwoorden. Wie is die Heilige Geest? Hij is de Geest van de Vader en de Zoon. De Vader is God en mijn Zoon is God. Ook de Heilige Geest is God. Als je de Heilige Geest ontvangt, wordt je een kind van God. God woont in je en op de laatste dag zal Hij je uit de dood doen opstaan, net zoals Hij mijn Zoon uit de dood deed opstaan.
Ik heb je gezegd, dat mijn Zoon het graf overwonnen heeft en dat je de dood niet hoeft te vrezen. Door de Heilige Geest zul je leven voor eeuwig. De dood heeft niet het laatste woord. Mijn Zoon verkreeg eeuwige glorie voor Hemzelf en Hij verkreeg deze ook voor allen, die in Hem geloven. De volgende keer zal ik meer uitleg geven.

Wat je moet geloven
De christelijke Bijbel bevat veel boeken, maar je hoeft ze niet allemaal te lezen voordat je gedoopt wordt en daardoor de Geest van Jezus ontvangt. In deze gesprekjes zal ik je alles geven wat je moet weten. Laten we met God beginnen:
Er is maar één God. We noemen Hem de „hemelse Vader”, omdat Jezus ons die titel leerde. Eeuwen geleden schiep Hij de hele wereld, de aarde, de zon, de maan en de sterren, Hij schiep alles wat leeft, de vissen en de dieren. Toen de aarde klaar was, schiep Hij man en vrouw, van wie iedere man en vrouw op aarde afstamt. Zij zijn onze gemeenschappelijke ouders. Jij hebt een lichaam en een geest. Je kreeg je lichaam van je ouders. Je geest werd geschapen door je hemelse Vader. Maar dit was niet genoeg. Jouw menselijke geest kan Gods Heilige Geest ontvangen. Zoals je lichaam leeft door je menselijke geest, zo leeft je menselijke geest door de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest heeft je menselijke geest geen leven. Mijn Zoon stierf op het kruis, zodat Hij jou zijn eigen Heilige Geest kon geven en jij voor eeuwig kon leven bij zijn hemelse Vader. Daarover zal ik de volgende keer spreken.

5-5-2011-28. Maria bestijgt de elektronische preekstoel

Maria
Velen van mijn kinderen, die in mijn Hart hoorden te zijn, zijn afwezig. Zij werden gedoopt en in de Waarheid onderwezen, maar zij zijn niet hier. Ik ben hun bedroefde Moeder en ik zoek hen. Ik zal de preekstoel van de wereld beklimmen en ik zal hen in de meest duidelijke woorden toespreken. Het maakt niet uit waar ze zich bevinden, mijn woorden zullen hen bereiken. Omdat de Kerk niet langer tot hun leefwereld behoort, zal ik via internet hun wereld binnenkomen. Ik zal nieuwe preekstoelen vinden en zal het meest duidelijke en uitnodigende onderricht geven. Tegelijkertijd zal ik hun harten aanraken. Ze zullen weten, dat dit de stem is van een moeder, die hen uitnodigt.

Vertaald in alle talen
Ik bestijg de preekstoel van de wereld om tot alle mensen in hun moedertaal te spreken. De woorden zullen verspreid worden via internet en zullen in alle talen vertaald worden door de eenvoudigen, die ik in mijn Hart houdt. Jullie zullen bij me zijn op de preekstoel en de woorden opnemen, zodat ze bekend worden.

Het uitleggen van de hele Waarheid
God, die de wereld schiep, wilde de geheimen van de hemel openbaren. Hiervoor koos Hij een volk, dat van Hem zou zijn, de Israëlieten ook genoemd de Joden. Zij zijn mijn volk. Hij vormde hen door Zijn woord, dat zij verzamelden in boeken. Hij openbaarde vele dingen, maar het belangrijkste was, dat er maar één ware God is. Deze Waarheid scheidde de Israëlieten van de andere naties. Ofschoon zij wisten dat God één is, kenden zij het innerlijke leven van God niet. Alleen mijn Zoon Jezus, die God is, kon het innerlijke leven van God openbaren en uitleggen. Dit is hetgeen Jezus leerde.
God is een Vader uit wie zijn Zoon voortkomt. De oneindige liefde die Zij voor elkaar hebben brengt de Heilige Geest voort. De Vader heeft de wereld zozeer lief, dat Hij zijn Zoon Jezus stuurt om de wereld te redden, (dit alles zal ik later uitleggen). En om de wereld hetzelfde leven te geven, dat de Vader en de Zoon samen genieten. Dit leven werd gegeven, toen de Vader en de Zoon de Heilige Geest zonden, die in je begint te leven als je gelooft in Jezus en je gedoopt bent in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.

Ongehoorzaamheid en gehoorzaamheid
Na gesproken te hebben over wat God deed, moet ik nu spreken over wat de mens deed. In jezelf zijn machten, die de dieren niet hebben. Jullie hebben een geest, die God kan kennen en een wil, die Hem kan gehoorzamen of Hem ongehoorzaam kan zijn. Jullie kunnen „ja” of „nee” zeggen tegen God. De geschiedenis van de mens is gevuld met „nee”. Dit wordt zonde genoemd. Deze neiging om te zondigen (ongehoorzaam zijn aan God) is nu in elk hart geplant. Het is een zelfzucht, die alles vernietigt wat God zou willen doen.
Omdat ik de Moeder van God zou worden, liet God niet toe, dat deze macht van de zonde in mijn hart geplant zou worden. Geen enkele macht van ongehoorzaamheid heeft mij ooit geraakt. Ik heb altijd „ja” gezegd tegen God. Ook Jezus zei altijd „ja” tegen zijn hemelse Vader.
Omdat Jezus gehoorzaam was aan de Vader, kruisigden de leiders van Israël Hem. De hele weg naar Zijn dood aan het kruis zei Jezus „ja”. Ook ik zei „ja”, toen ik aan de voet van het kruis van mijn Zoon stond. De hemelse Vader hoorde dit volmaakte „ja”. Daarom stortten de Vader en de Zoon de Heilige Geest uit (hun wederzijds „ja” tot elkaar). Deze Heilige Geest stelt de mensen in staat om hun „ja” tot de Vader uit te spreken. Daarom kan de Vader ons verheerlijken, net zoals Hij Jezus verheerlijkte. Ik zal precies uitleggen wat zal gebeuren.

De glorie van God
Mijn zoon Jezus genoot altijd het leven met zijn Vader. Dit leven noemen wij „Gods glorie”. Door ongehoorzaamheid aan God had de mens de glorie van God verloren.
Jezus vernederde zichzelf en werd mens. Hij aanvaardde zelfs de dood aan een kruis. Zijn Vader verheerlijkte Hem, deed Hem in glorie verrijzen en stelde zijn Naam boven iedere andere naam. Allen, die een beroep doen op die Naam, kunnen gered worden. Jij bent „gered” als je menselijke geest de Heilige Geest ontvangt; dit is Gods glorie. Deze Heilige Geest wekte de menselijke natuur van Jezus op uit de dood. Deze Heilige Geest zal hetzelfde voor jou doen als Hij deed voor mijn zoon Jezus. Het belangrijke bewijs van deze waarheid is, dat Hij dit al voor Jezus gedaan heeft. Laat me je vertellen wat er gebeurde, op deze wijze kun je geloven, dat Jezus verrees uit de dood.

Noot: Door mens te worden en aan het kruis te sterven stelde Jezus Gods glorie voor ons ter beschikking.

De verschijningen
Toen Jezus 30 jaar oud was, verliet Hij ons huis en begon te preken dat het Koninkrijk Gods nabij was, het speciale moment, waar alle Israëlieten vele eeuwen op gewacht hadden. Jezus zei tegen iedereen, dat God Hem gezonden had en dat Hij Gods Zoon was. Om dit te bewijzen genas Hij zieke mensen, dreef boze geesten uit en wekte zelfs mensen op uit de dood. Veel Joden geloofden en stelden geloof in Jezus. Sommigen werden Zijn leerlingen en uit dezen koos Hij apostelen, die de twaalf werden genoemd. Aan deze leerlingen voorspelde Jezus, dat Hij aan een kruis zou sterven en uit de dood zou opstaan. De leerlingen geloofden niet dat Hij vermoord zou worden en ze begrepen niet wat Hij bedoelde met „opstaan uit de dood.” Toch gebeurde het allebei. Nadat Jezus uit de dood was opgestaan, verscheen Hij gedurende 40 dagen aan deze leerlingen, hen bewijzend dat Hij verrezen was en Hij onderrichtte hen over hun toekomstige taken. Deze leerlingen waren belangrijke mensen in Gods plan. Zij vertelden dit verhaal aan de hele wereld. Zij waren niet bang. Velen werden gedood, omdat zij deze nieuwe manier van leven preekten.
Deze leerlingen geloofden, omdat zij de verrezen Jezus hadden gezien. Degenen, tot wie zij preekten, geloofden omwille van de woorden van de leerlingen. Ook de leerlingen genazen mensen en dreven duivels uit. Deze kleine groep was niet ontwikkeld, toch preekten zij in de hele wereld. En dit is wat ik nu doe. Door hun preken kregen velen de gelegenheid om het eeuwig leven te verkrijgen. Degenen die hoorden geloofden, lieten zich dopen en ontvingen de Heilige Geest.
Dit is waarom ik nu preek, prekend via internet tot de hele wereld, zodat allen dezelfde kans krijgen op eeuwig leven.

6-5-2011-29. Gereedmaken voor de kastijding

Maria
Een kastijding uit barmhartigheid
Een tijd van grote beproeving zal over de wereld komen, een grote rampspoed voor de naties. Velen zullen sterven en anderen zullen niet weten wat te doen. Zij echter, die mij en mijn woorden kennen, zullen voldoende licht hebben om door deze periode van duisternis heen te komen. De wereld zal gezuiverd worden door deze buitengewone goddelijke tussenkomst. Dit is het doel van de beproeving, want de Vader zou dit niet doen, als Hij een andere keuze had. Hij kan niet toestaan, dat de wereld zo verder gaat. Als Hij niet zo drastisch tussenbeide zou komen, zou het leven op aarde zelfs erger zijn. De ene mens zou de andere mens ongehoord lijden doen ondergaan nu massavernietigingswapens zijn vrij gegeven door hen, die onder de controle staan van de Boze. Dus, dat wat lijkt op goddelijke tuchtigingen, zijn in werkelijkheid daden van barmhartigheid. God wil de wereld zuiveren voordat de mens ze vernietigt.

Gods zorg voor de levenden en de doden
Degenen, die in het licht leven en mijn woorden geloven, zullen weten dat dit waar is. Zelfs in de moeilijkste momenten, zullen zij Gods bedoelingen zien en weten wat te doen. Sommigen zullen sterven, maar zij zullen hun dood aanvaarden in een geest van geloof, wetend dat zij hun leven benut hebben om God te beminnen en te dienen. Zij zullen geen spijt hebben en de H.Geest zal hen innerlijk troosten.
Anderen zullen door de H.Geest gevrijwaard worden van de dood, zodat zij de nieuwe Kerk kunnen vormen, die zal verrijzen en zij is het licht van de nieuwe mensheid, die door de Vader gevormd zal worden. Dit betreft mensen van de hele wereld. Zij zullen mensen van geloof zijn, zelfs als zij voorheen niet geloofden. Temidden van de beproevingen zullen zij tot geloof gekomen zijn omwille van de tekenen aan de hemel en de wonderen op aarde. Zij zullen begrijpen, dat God hen gered heeft en ze zullen dit verhaal vertellen aan hun kinderen en kleinkinderen.

Een nieuwe schepping
Het zal zijn als een nieuwe schepping. De mens zal nogmaals beseffen, dat hij zijn bestaan te danken heeft aan Gods keuze. Hij zal niet langer zeggen: „De aarde is van mij om te doen wat ik wil”. In plaats daarvan zal hij zeggen „De aarde behoort God toe en ik ben de huisbewaarder van Zijn schepping”. De mens zal zich opnieuw bevinden in Gods tegenwoordigheid en zich verheugen in de titel „Kinderen van God”. Geloof zal er overal zijn en de mens zal duidelijk inzien, dat alle leven van God komt. Er zal een nieuwe wereld beginnen „zoals het was in den beginne”.
De mens zal nog steeds vrij zijn, nog steeds in staat om goed en kwaad te kiezen, maar de mens zal zo vervuld zijn van licht, dat het goede gemakkelijk gekozen en het kwaad gemakkelijk verworpen wordt. Dit alles kan slechts plaatsvinden als de wereld gezuiverd is.

Nieuwe lichten voor de mensen van geloof
Ik zeg dit alles om jullie op deze gebeurtenissen voor te bereiden. Je moet je voorbereiden! Wie niet voorbereid is, zal te gronde gaan aan hopeloosheid en wanhoop, verstoken van alle licht en inzicht. Satan zal alle lichten van de wereld doven, alles waarop de mensen gehoopt hadden dat hen zou redden.
Ik echter zal mijn licht laten schijnen, nieuwe lichten, buitengewone lichten, die alleen gezien worden door mensen van geloof, woorden, die alleen gehoord worden door men-sen, die ik geoefend heb om te luisteren. Laat me dat uitleggen.
De hemelse Vader wenst met Zijn kinderen te communiceren door de kracht van de Heilige Geest. Dit tijdperk van de H.Geest is al begonnen, maar te weinigen zijn zich ervan bewust, zelfs in de Kerk. Aan enkelen ben ik verschenen en heb bepaalde plaatsen gemaakt tot bronnen van goddelijke boodschappen. Deze zijn een teken voor allen, maar mijn plan gaat veel verder. De Vader zal de Geest uitstorten over de hele mensheid en ik ben Zijn boodschapster.

Zuiver licht, nu buitengewoon belangrijk
Twee dingen moeten gebeuren. Allen moeten openstaan voor dit nieuwe innerlijke licht en allen moeten zich bewust zijn van dwaallichten. Er zullen buitengewoon zuivere lichten zijn en buitengewone dwaallichten. Ik zal in de Kerk leiders doen opstaan, die het zuivere licht herkennen door hun eigen diepe persoonlijke ervaringen en door hun grondige godgeleerdheid. Zij zullen het ware licht aanwijzen en het valse licht, het dwaallicht, verwerpen. Volg hen! Duik in dit zuivere licht, want het zal het enige licht zijn dat je hebt in de duisternis. Maak je vertrouwd met dit licht en leer hoe het je leidt.
Dit alles is buitengewoon, maar ook de duisternis zal buitengewoon zijn. Het diepe persoonlijke licht van de H.Geest, dat de personen en families leidt zal noodzakelijk worden.

Samenkomen in het licht
Je kunt niet zijn als de dwaze maagden, die geloofden, dat zij op het laatste moment olie konden krijgen voor hun lampen. Je kunt dit nieuwe licht niet krijgen als de duisternis je overvalt. Je moet nu een kind van het licht worden. Ik zeg „nu”, want het licht van de Geest is voor jou beschikbaar en Hij zal je oefenen. Je zult leren in Zijn licht te handelen. Je zult ook anderen samenbrengen, want velen moeten in dit licht wandelen. Je moet samenbrengen. Kom samen in lofprijzing, mijn Zoon Jezus verheerlijkend. Dit is de manier van de Geest om licht te geven. Kom dagelijks samen en hef je handen op in lofprijzing en de Geest zal op je neerdalen. Anders zul je zijn gaven nooit kennen of het licht, dat ik bedoel, ontvangen.
Vraag me niet je te vertellen wanneer deze beproevingen zullen beginnen of om tekens te geven. Dat te doen is nutteloos. Zelfs met de duidelijkste tekenen zullen de mensen niet luisteren. Mijn woorden zijn voldoende en ze zijn duidelijk. Waarom praten over een of ander toekomstig teken, als ik je al heb gezegd nu te beginnen. Als je niet gelooft en als je nu niet begint, zul je dan in de toekomst beginnen? Zal een of ander teken je tot het geloof brengen? Je zult geschokt zijn, maar niet door mijn tekenen. Mijn woorden zijn tekenen en ik zeg je duidelijk, dat dit het tijdperk van de Heilige Geest is. Als je Hem aanroept, zal Hij je persoonlijke tekens geven, voornamelijk eenheid met anderen.

De verstrooide kinderen moeten verzameld worden
Ik treur over mijn kinderen omdat ze uiteen gejaagd zijn. Hun kleine licht kan de duisternis niet doorstaan en zij kunnen zelfs nu niet overleven, voordat de grote duisternis komt. Wat zal er van hen worden als satan alle lichten uit doet?
Als mensen de Heilige Geest aanroepen, brengt Hij hen samen. Zij vinden een gemeenschappelijke stem van lofprijzing, zij heffen hun handen op tot de Vader. Als zij hun lofprijzing uiten, voegt de H.Geest hun harten samen. Ze zijn niet langer alleen, ze hebben anderen aan hun zijde.
Ik zal bij al deze kleine groepen zijn. Ze zullen Mariale verzamelpunten van de H.Geest genoemd worden. Zelfs als er maar drie of vier samen komen, is dit genoeg. Ik zal hen onderrichten en zij zullen samen leren. Dit advies is heel gemakkelijk, maar zo moeten jullie je op de duisternis voorbereiden. Kom met anderen samen in een Mariaal verzamelpunt van de H.Geest. Wijs dit niet af! Als je gaat zoeken, beloof ik je, dat je anderen zult vinden. Dan zullen jullie mijn plan voor jullie ontdekken. Jullie zullen verheugd zijn en zeggen: „Maria heeft mij anderen bezorgd en samen zullen we ons op de duisternis voorbereiden”. Moge ik jullie samen vinden als ik kom.

Een duidelijk actieplan
Wat moeten jullie doen als jullie samenkomen? Jullie zullen mijn woorden lezen, zij zullen je onderrichten. Nog belangrijker. Jullie zullen mij je hart geven als slaven van mijn Onbevlekt Hart, zoals onderwezen door de H.Louis de Montfort. Dit is pas het begin. Laat eenieder zijn eigen gave van de Geest gebruiken. Laat ieder hart, geraakt door de Geest, een woord, een loflied, een openbaring uitspreken. Dien elkaar met geestelijke gaven en dwaal niet af naar andere zaken. De Geest moet Zijn werk in jou doen en jij moet Zijn handelwijze leren. Genoeg voor nu, ik heb jullie een duidelijk plan gegeven; begin te handelen.

Voorbereidingen voor het gezin
Verschillende bouwwerken moeten gebouwd worden, kleine bouwsels, die vermenigvuldigd kunnen worden en overal aanwezig zijn. Deze bouwsels zullen overleven en kunnen nu al gebouwd worden. Wiens toestemming heb je nodig om met anderen in je huis samen te komen? Wiens zegening moet je zoeken voor het gebed in het gezin? Ik geef je mijn toestemming en mijn zegen. Begin nu, voordat het te laat is. Breng je kinderen samen in het Mariale verzamelpunt van de H.Geest. Omdat dit de plaats is, waar alles moet beginnen, zal ik tot de ouders spreken.

De ongerustheid van ouders
Hoe bang zijn jullie. Jullie hebben je kinderen in de wereld gezet, maar nu zien jullie de grote vragen over de toekomst van het mensenras slechts onduidelijk. Wat zal de toekomst van jullie kinderen zijn, die nog zoveel jaren voor zich hebben (jaren, als jullie niet meer bij hen zijn)? Zelfs nu zijn jullie vol angst. Jullie zien alle problemen aan de horizon. Als je hen in je armen houdt, vraag je je dan niet af „Wat staat hen te wachten en hoe kan ik hen gezond en wel behouden?” Deze vragen moeten je doen handelen. Volg de veilige weg, die ik je aanbied.

Vier raadgevingen
1. Je moet geloven dat ik jou en je gezin veilig bewaar, maar alleen in mijn Onbevlekt Hart. Dat is de reden, waarom de hemelse Vader de devotie tot mijn Onbevlekt Hart wilde instellen. Volg geen andere weg, dit is de veilige, de gemakkelijke en de korte weg. Langs andere wegen lukt het niet!
2. Je moet mij je hart geven, zodat ik het kan zuiveren van al zijn zondige verlangens.
3. Je moet mij alle leden van je gezin brengen, zodat ik hun harten kan zuiveren. Zonder zuivering is er geen redding.
4. Jullie moeten allemaal samenkomen in mijn Hart. Dit is niet vrijblijvend, ik kan alleen hen zegenen, die bijeenbrengen. Ik kan de verstrooide schapen zoeken, maar alleen zo, dat ik ze bij de anderen kan brengen. Een verdwaald schaap is een verloren schaap, totdat het leert bij de kudde te blijven.

Meer advies
Nu moet ik dieper gaan. Mijn woorden zijn ware schatten, die uit mijn Hart komen.
1. Lees het Woord van God, neem het ter harte en heb dat Woord lief. Laat het een licht zijn op je pad. Laat het Woord leven in je gezin en leef volgens het Woord. Bestudeer en overweeg het. Teveel katholieken zijn onbekend met het Woord. Ik overwoog het Woord, waarin ik onderwezen was in de synagoge. Ook jij moet het overwegen.
2. Zuiver je huis. Verwijder alles wat ik er niet wens te zien. Maak er een Maria-huis van. Maak de verborgen hoekjes schoon en laat niets onzuivers je huis binnenkomen. Een gezuiverd huis zal ik zegenen. Een huis, dat de zonde toelaat, kan ik niet zegenen.

Nu gaan we nog dieper.
Ik wil liefde onder de leden van het gezin en vrede in hun onderlinge betrekkingen. Ik wil dat de waarheid er heerst samen met eerlijkheid en zuiverheid. Ik wil gezinsmaaltijden en tijd voor de kinderen. Ik zal dit allemaal mogelijk maken, als jij slechts geloof in mij hebt en me toestaat te handelen. Ik vraag alleen goede wil en de bereidheid opnieuw te beginnen, als je daarin tekort geschoten bent.
Elk huis dat dit doet, zal ik zegenen en ik zal het tot een licht maken voor anderen. Als de duisternis komt, zullen deze lichten, die jij en ik er geplaatst hebben, niet doven.

10-5-2011-30. Maria en de wereldgebeurtenissen

Maria
De duisternis van het oproer in het Midden-Oosten
Sommige landen zijn al in duisternis, anderen bevinden zich in de schemering en houden een beetje licht vast, hoewel niets is zeker. Alles kan veranderen en er zal veel veranderen. Veel landen zijn in beroering, geconfronteerd met de opstand van hun volk. Het Westen kijkt toe, niet in staat te begrijpen wat er gebeurt en niet in staat te zien wat het eindresultaat is.
Deze opstanden in het Midden-Oosten zijn het begin van de duisternis, de eerste bewegingen, de vóórtekenen. Nu ziet nog niemand wat ze betekenen. Velen in het Westen denken dat het de eerste tekenen zijn van vrijheid en democratie. Jullie dwazen! Dit zijn geen bewegingen van licht, het zijn bewegingen van duisternis. Deze landen bevinden zich in de schemering en de opstanden zullen hen in volledige duisternis drukken
Ik wil dat deze mensen vrij zijn, maar jaren zijn verstreken en wie heeft het Evangelie van mijn Zoon aan deze naties gepreekt? Het Westen heeft nooit begrepen, dat alleen de Geest van mijn Zoon vrij maakt. Degene die mijn Zoon vrij maakt, is inderdaad vrij.
Dit zijn geen religieuze revoluties, waar mensen van het licht de duisternis van een dictator of de duisternis van een systeem van zich afwerpen. Dit zijn wereldse revoluties en deze naties komen van de ene duisternis in de andere. Wat is wereldse duisternis? Iets, wat geen wortels heeft in het Woord van God, kan geen leven en vrijheid tot stand brengen. Het Westen is dit vergeten, het heeft zijn eigen religieuze wortels uitgetrokken. Jullie hebben alleen een licht dat is overgebleven van eeuwenlang verblijven in Gods Woord. Dit Woord hebben jullie verworpen en spoedig zal jullie licht ook uit gaan.

Een zoon, die ik naar Jeruzalem zal roepen
Ik zal een zoon uit het Westen roepen om naar het Midden-Oosten te gaan. Hij zal geen oorlogswapens brengen en geen wereldse krachten en geen grote bureaucratie. Hij zal komen, omdat ik hem mijn woord gegeven heb. Hij weet al dat hij gaat komen. Hij komt om zijn leven te geven en het zaad van Gods Woord opnieuw te planten. Hij zal mijn Paus zijn en met hem zullen anderen komen, niet om een of ander land te overwinnen of om een of ander koninkrijk uit te roepen. Zij zullen alleen komen, omdat ik hen zei: „Ga daarheen, waar ik leefde en mijn Zoon preekte”. Allen zullen gaan in geloof en als ze komen, zullen ze slechts doen wat ik hen zeg te doen. Het zal maar een korte tijd duren, net zoals mijn Zoon slechts een korte tijd preekte. Ze zullen leerlingen vinden en ze zullen het Woord uitdragen.
Je zult vragen: „Wat kan door een Paus bereikt worden?” Hij zal een licht plaatsen, een licht op de top van de berg, een licht, dat nooit zal doven, een licht waartoe alle volkeren en alle kerken en zelfs alle Israëlieten zullen toetreden. Het zal de berg van de Heer zijn en allen zullen zeggen: „Laten we de berg van de Heer beklimmen”.
Als de volkeren de berg van de Heer beklimmen, zullen de wapens omgesmolten worden tot ploegscharen en de vrede zal over de volkeren komen. Dit is het ware licht en ik zal het tot stand brengen, maar pas na een lange duisternis, die de wereld ervan overtuigt, dat zij helemaal geen licht bezit. Het zal een zaad zijn, geplant in geloof, dat een reusachtige boom zal worden, waaronder alle volkeren kunnen rusten. Jeruzalem zal de stad zijn van de wereldvrede, als alle volkeren beseffen, dat daar het Bloed van mijn Zoon vergoten werd, het Bloed, dat nog steeds tot de hemelse Vader roept om vrede voor de mensen van goede wil.

De verschrompelde wortels van Amerika
Amerika, je hebt je vijand Bin Laden gedood, maar je hebt je problemen niet opgelost. Je moeilijkheden liggen in je wortels. De wortels van je leven zijn verschrompeld en de wortels van je verlangens zijn gegroeid. Deze wortels zijn geplant in lava-afval en laten je leven wegvloeien. Innerlijk sterf je, niet in staat het tij te keren, dat losgelaten werd door je toewending tot het wereldse.
Je wortels waren religieus, gebaseerd op de kracht van de Kerken en het hoge moreel van je volk, het geloof in de onschendbaarheid van het leven en in de heiligheid van het huwelijk. Je beschermde je jongeren tegen pornografie. Alles was in orde. Je bloeide door de discipline van je leven en de discipline in je uitgaven. Dit was het hoge niveau, het werkelijke Amerikaanse leven, waar het menselijk leven menselijk leven was en altijd beschermd werd. Je kunt zien wat er gebeurd is. De wortels van leven zijn verschrompeld en het leven, dat je nu geniet is een overblijfsel van het verleden, dat je verkregen hebt door je religieuze wortels, die het Amerika hebben voortgebracht van één natie onder God. Ik vraag je: „Waar is God nu?” Ik wil je terugtrekken naar daar, waar je thuishoort en je weer zult gedijen. Ik zou je willen brengen tot een natie onder God, maar je wil niet komen. Je wilt je vrijheden, zelfs die, die Gods Wil schenden. Je wilt geen natie onder God zijn. Jullie schreeuwen uit: „O God, spreek niet tegen ons, we willen uw Wil niet kennen, we willen niet vragen: wat is Gods Wil?” Als stemmen zich verheffen over Gods Wil, zeg je „Wij kennen een scheiding van Kerk en staat.”
Zullen we gescheiden wegen gaan? Willen jullie je wereldse staat vormen? Willen jullie dat? Vragen jullie om een scheiding? Een scheiding van de vrouw, die het leven gaf aan een natie? Denk er opnieuw over na en vraag je af: „Welke richting ben ik aan het kiezen? Wil ik werkelijk de weg van Europa gaan? Of zal ik terugkeren naar de Kerken? Zal ik hen vragen om me weer te onderrichten? Zou ik tegen de Kerken zeggen: onderricht mijn kinderen, want zij weten het verschil niet meer tussen goed en kwaad. Ik heb hen geleerd wat praktisch is, ik heb hen surrogaat gegeven, maar zij hebben nooit geleerd, wie hen geschapen heeft of de weg van het ware leven. Hier neem mijn kinderen en leer hen de weg van de Heer”.
Het is niet te laat Amerika, maar er moet een einde komen aan je afscheiding. Je hebt geluisterd naar de verkeerde stemmen en je hebt de moeder van je kinderen verjaagd.
Kan het gebeuren, kan het religieuze leven op zijn juiste plaats worden teruggezet? Luister niet naar hen, die je religieuze geest willen doden. De wortels zijn verschrompeld maar niet dood. Herstel je wortels en ze zullen leven geven.

Behoefte aan vredestichters
Langzaam, heel langzaam ontvouw ik mijn plan, een plan van liefde, waarin ieder hart is afgewend van haat en wraak. Uit het kwaad in het hart van de mensen komen oorlogen en uitbuitingen voort op een nooit eerder geziene schaal. Alleen liefde, vergeving, berouw, eerherstel, een aan de kant schuiven van het verleden zijn de weg om te bewandelen. Maar wie gaat deze weg? Waar zijn de vredestichters? Ze zijn uit het openbare leven verdwenen. Ik moet een nieuw leger oprichten en het geweten van de wereld weer oprakelen. De vredestichters zullen neergeschoten worden, zoals de anderen die geweldloosheid preekten. Het bloed van deze martelaren roept. Zij vragen: „Is onze boodschap vergeten? Is de soldaat de held geworden? Zijn de oorlogswapens de nieuwe afgod van Amerika geworden? Waar is de stroom van vrede, die altijd zo sterk stroomde in de harten van de jongeren? Waar zijn de vredesbewegingen? Waar zijn de profeten, die geen bloed zouden vergieten, maar zouden toestaan hun eigen bloed te vergieten?” Stellen wij niet langer de vraag over een rechtvaardige oorlog? Over geschikte middelen? Over de kosten van bewapening? Of is het de blanco cheque, die wij het militaire apparaat bezorgen, zeggend: „Produceer de beste technologie, wat het ook mag kosten”.
Je bent de verkeerde weg gegaan Amerika, je hebt je voorrechten toegeëigend, die je niet bezit. Ga terug naar het hart van de Republiek en laat de stemmen van de vrede klinken. Ze waren lange tijd niet te horen.

11-5-2011-31. De rol van Maria, staatsvrouwe voor de wereld

Maria
De mensheid moet opgetild worden. Ze heeft de woorden van staatslieden en dichters nodig om het geweten te vormen, om de politieke leiders tot hogere idealen te roepen. Daar deze stemmen in Amerika gemist worden, zal ik de staatsvrouwe en dichter zijn. De mensen zullen een nieuwe stem horen, omdat anderen hun taak verzaakt hebben. Ik zal het hart raken van het land, dat ik zo lief heb en dat ik zo machtig heb gemaakt. Zijn grootste momenten en belangrijkste taken liggen voor ons. Eerst moet het hart opgeheven worden, anders zal het wankelen. Erger nog, het zal afdwalen naar een hem onwaardig doel. Dat is de werkelijke verleiding voor Amerika.
Luister naar mij, Amerika. Ik heb je niet opgevoed om de wereld te veroveren. Ik heb je niet opgevoed om nieuwe wapens uit te vinden. Ik heb je niet opgevoed, zodat je je wapens kunt verkopen aan eenieder, die de prijs wil betalen en je economie steunt. Amerika, ik heb je opgevoed om de wereld te voeden. Kijk naar de boerderijen, die ik je gegeven heb, een volheid aan natuurlijke hulpbronnen. Ik heb je opgevoed, zodat je je medicijnen kon uitvoeren, niet je wapens. Ik heb je opgevoed om ziekte uit te roeien en de armen te zegenen. In plaats daarvan stuur je je soldaten uit en niet je dokters, je wapens en niet je voedsel. Je moet alles wat je met je ontdekkingen en je methoden kunt bereiken onder ogen zien. Sticht overheden, die je hulp verwelkomen. Gebruik je landbouwgronden, die opzettelijk braak liggen. Deze ongebruikte landen zijn voor mij verfoeilijk. Open nieuwe hulpstromen, laat je rijkdommen op nieuwe wijze uitstromen, dan zul je onder de naties vrienden vinden.
Luister niet naar je bankiers, maar luister naar het roepen van de armen en de hongerigen in andere landen. Als jij voor hen zorgt, zal ik voor jou zorgen. Als je hen nog meer honger laat lijden, zal ik ook jouw kinderen het onheil van hongersnood laten proeven. Ik heb je een bestemming gegeven, maar je hebt je ervan afgekeerd, terwijl je de profeten van vrede negeerde.

12-5-2011-32. Een commentaar op de moderne wereld

Maria
Haar geheimen onthullend
Alle deuren zullen open gaan: de deuren naar de naties, de deuren naar de leiders, de deuren naar de harten van de mensen, de deuren naar mijn geheimen en de deur naar mijn Hart. Niets zal verborgen zijn. Alles zal bekend gemaakt worden om te kennen, te zien en te geloven. De woorden zullen de waarheid achter de werkelijkheid openbaren.

De stroom van hemelse zegeningen
Als de mensen hun hart verharden, kan de stroom van hemelse zegeningen er niet in binnenstromen. God heeft niet elke zegening in de schepping geplaatst. Hij bewaarde sommige krachten voor Zichzelf. Hij hield de macht om de mens te scheppen achter, voor Zichzelf bewarend. Dit is slechts het eerste „achterhouden”, want de Vader houdt iedere geestelijke zegening achter. Hij houdt ze achter in de betekenis, dat zij niet liggen in de macht van de mens. God gaf de mens niet de macht om het geestelijke te scheppen. De mens kan niet vrede of goedheid of vergeving scheppen. Hij kan ook niet het geestelijke kwaad overwinnen zoals haat, afgunst, wellust. Dit te overwinnen ligt beneden zijn macht.
Kijk nu naar de mensheid. Gelooft zij niet dat alles in haar macht ligt? Dan, als de maatschappij uit elkaar is gerukt, als er geweld uitbarst tussen de volkeren is de mensheid verbaasd en zegt „Waarom gebeurt dit?” De mens begrijpt niet de hemelse stroom, die van Gods troon uitgaat. Deze stroom bevat elke zegening, die de mens zozeer nodig heeft. De Vader zorgt voor alles, maar de mensheid kijkt niet naar de Vader. De mensheid handelt met het valse idee, dat hij alles in zijn handen heeft, wat nodig is om het menselijk leven en de wereldvrede te maken. De mensheid wil de schepping voor zich. Hij wil ze overnemen en zeggen „Die is van mij”. O dwaze mens, de schepping is niet van jou. De schepping behoort God toe. Je hebt niet alles in handen. De Vader wist dat je alles zou willen nemen. Hij wist, dat je je wilde toe-eigenen wat van Hem is. De schepping is geen eigendom van de mens, maar van God. Laat je oorlogen, je moorden, je revoluties, je gekonkel, laat ze allemaal tot je spreken. Jullie willen niet luisteren naar de Kerken, dus luisteren jullie naar het wereldse nieuws. Luister slechts naar wat elke avond wordt uitgezonden op jullie televisies.
Zeg me, o eigenwijze mens, hebben jullie vrede? Kijk naar de oproer overal. Hebben jullie niet genoeg bommen, genoeg gedreun, genoeg technologie om vrede te maken? Oorlog, oorlog, oorlog. Overal is oorlog en de zaden voor nog grotere oorlogen zijn al geplant en wachten om geoogst te worden.
Jullie hebben de goddelijke stroom, die van Gods troon uitgaat verlaten. Kom, keer terug. Als jullie opnieuw van deze stroom beginnen te drinken, hebben jullie je geweren en bommen niet nodig. Wie van deze stroom drinkt proeft de vrede en als iemand de vrede proeft zegt men: „Nooit meer, nooit meer oorlog”. Ik ben jullie Moeder, treurend om haar kinderen als zij elkaar doden.

Maria treurt over de verloren zielen
Ik wil mijn verdriet delen. Er zijn vandaag sommigen gestorven, die nooit met mij zullen leven en sommigen die morgen zullen sterven en niet bij mij zullen zijn. Velen horen het Evangelie niet, omdat ze in een cultuur van duisternis leven. Dus moeten mijn woorden de donkerste plaatsen op aarde bereiken. In het begin zullen mijn woorden niet vergezeld gaan van tekenen, maar de tijd zal komen, dat mijn woorden worden aangevochten. Dan zal ik tekenen geven, niet voor degenen die aanvallen, maar voor de kleinen, zodat ze kunnen blijven geloven. Sta daarom open voor de grootste goddelijke gunsten, zelfs voor openbaringen over gebeurtenissen die plaats gaan vinden. Ik zal spreken over de toekomstige handelingen van God en de mens. Ik zal spreken over duivelse handelingen en ik zal ze vóór die tijd openbaren. Ik doe dit alles vanwege mijn groot verdriet over de zielen. De grootste goddelijke gunst is de zielen te beminnen zoals ik ze bemin en te delen in mijn smart over de verloren zielen.

15-5-2011-33. Het begrijpen van wereldwijd kwaad

Maria
Het paard van Troje
Goed en kwaad zijn niet gescheiden. Zij zijn in elkaar verstrengeld in elke gebeurtenis en op elk moment. Het kwaad dringt zich binnen in al het goede, en het goede blijft aanwezig, zelfs als het kwaad lijkt te triomferen. Dit is het mysterie, dat ik zal uitleggen. Behalve in de handelingen die volledig goddelijk zijn, is de menselijke geschiedenis een mengeling van goed en kwaad. Niet begrijpend, dat menselijke handelingen een mengeling zijn van goed en kwaad, verklaart de mens vaak tot goed wat maar gedeeltelijk goed is. Hij opent er zijn hart voor, niet wetend, dat het kwaad met het goede binnenkomt. Als het kwaad niet wordt ingeperkt, neemt het het goede over en vernietigt het. Wat overblijft, is alleen de zelfzucht van de mens en niet de goedheid van God, die de handeling aanvankelijk inspireerde. Kijk naar de menselijke geschiedenis.
Zoveel gebeurtenissen en bewegingen zijn goed begonnen en zijn geëindigd met het kwade. Kijk naar de Franse revolutie, die met hoge idealen begon, maar spoedig het werktuig werd van het kwaad, sociale scheuring veroorzakend, het goddelijke teniet doend en het maakte de rede, het verstand, tot de nieuwe god van de mensheid. Zoveel kwaad is terug te voeren op die revolutie, omdat de mens zich niet bewust was, dat het kwaad zich aan het goede vasthecht, zoals het paard van Troje, om onopgemerkt de stad binnen te gaan.
Laat ik nu goed en kwaad uitleggen. Elk van hen beide heeft zijn eigen vruchten en zijn eigen bron. Het goede komt alleen van God en is overvloedig geschonken aan de hele schepping. God zag dat alles goed was, toen het uit Zijn handen kwam. De man en de vrouw waren geschapen naar Gods eigen beeld. Zij waren geworteld in de goddelijke goedheid, meer dan elke andere materiële schepping. De mens was bestemd om de drager te zijn van het goddelijk Leven en het doel van de materiële schepping. Toch werd de mens zelf de deur naar het kwaad, de enige deur, die satan had kunnen gebruiken, het enige schepsel met een vrije wil. Hetgeen goed was (de vrije wil van de mens) werd gebruikt voor het kwade en werd de deur naar chaos.
Zo is de wereld nu gevuld met goedheid die van God komt en met het kwaad, dat binnenkomt door de vrije wil van de mens. De mens begrijpt dit niet. Het is als licht en duisternis. Het is alsof de mens vergat dat alle licht van de zon komt, dus hij loopt weg van de zon en is ondergedompeld in duisternis en hij weet niet waarom. De mens vergeet God, hij keert zich van God af en is verbaasd, dat de wereld ondergedompeld is in het kwaad. Daarna verwijt hij God het kwade, dat echter niet van God komt.

Vooruitgang, die geen vooruitgang is
O mens, je moet terugkeren naar de Bron van al het goede. Zuiver je werken van het kwaad, anders ben je blind. Je besluiten zullen geen besluiten zijn, totdat je begrijpt dat alles wat de mens voortbrengt een mengeling is van goed en kwaad. Zonder God zal al het goede altijd het kwade met zich meedragen. Zonder God zal het oorspronkelijk bedoelde goede zich spoedig overgeven aan het kwaad, dat het vergezelde. Het is een gezuiverde mensheid die ik zoek, als de schepping weer de schepping wil zijn „die zij was in den beginne”
Zonder God is vooruitgang geen vooruitgang. Aan elke nieuwe uitvinding zit het kwade vast. Ik zeg niet: „Stop elke vooruitgang,” maar laat jullie vooruitgang gedaan worden vanuit God, dan zal het ware vooruitgang zijn. Vooruitgang zonder God draagt slechts grotere mogelijkheden voor vernietiging in zich.
O mens zonder God, kijk naar de wereld die je hebt voortgebracht. Is het vooruitgang dat je bommen nu atoombommen zijn? Is het vooruitgang, dat je technologie de aarde, waarop je leeft, vernietigt? Kijk naar je technologie. Kijk naar het machtige internet, dat zoveel problemen veroorzaakt. Kijk naar alles. Alles wat jullie produceren voor het goede wordt door het kwade overgenomen. Dit is het mysterie, dat ik jullie voor ogen houd. Jullie zijn een wereld aan het bouwen zonder God. Jullie zijn een vernietigende schepping aan het bouwen. God moet de schepping zuiveren, voordat de schepping zichzelf vernietigt.

De nadering van een rampzalig moment
De wereld nadert dat moment, waarop de macht van satan twee aspecten heeft. Ten eerste, hij zal zijn kwaad verenigd hebben met wat werkelijk een wereldwijd systeem is.
Ten tweede, dit systeem zal de macht bevatten om het grootste gedeelte van de wereld te vernietigen.
Ik zeg jullie dit, maar de hemelse Vader zal dat niet toestaan en Hij heeft slechts twee alternatieven.

1. Óf Hij reinigt de schepping door goddelijke kastijdingen, die volledig uitrukken, wat satan erin geplaatst heeft, zodat niet de hele schepping verwoest wordt.
2. Óf de de wereld komt in mijn Onbevlekt Hart en ik onthul een veel gemakkelijkere redding, waardoor de harten worden geraakt en het kwaad, verbonden aan vooruitgang en uitvindingen, wordt gezuiverd. Op die manier wordt de kracht gebruikt voor het goede en niet voor het kwade.
De keuze is een plechtige, gevuld met duizend vertakkingen, die de harten van de mensen en de vezels van de maatschappij raken. Ik zeg het steeds weer opnieuw de geheimen van God liggen in mijn Onbevlekt Hart. Daar heeft de Vader ze neergelegd.

27-5-2011-34. Jeruzalem, het centrum van het wereldtoneel

Jezus:
De moord op de Paus
Jaren geleden diende Ik met mijn leerlingen in Galilea. Ik plaatste in hun harten de schatten van mijn woorden en de herinneringen aan mijn daden. Het hoogtepunt van mijn leven was echter in Jeruzalem. Ik ging er naar toe op de tijd van de hemelse Vader. Het was Paasfeest en er hingen grote verwachtingen in de lucht. De Joodse leiders wilden Mij doden. Pilatus, de Romeinse gouverneur, was voor het feest in Jeruzalem. Alles was volgens het plan van de Vader.
Jeruzalem is het toneel van de wereld waar twee drama’s gespeeld worden. Het eerste was 2000 jaar geleden, het tweede zal plaats vinden in de moderne tijd. Jeruzalem is het toneel van de wereld waar de koninkrijken van goed en kwaad botsen. Er zullen pogingen gedaan worden om voor Israël vrede te verkrijgen, maar dat zal mislukken. Deze pogingen zijn goed, maar de wereldleiders zien de diepte van het probleem niet, noch de diepere tegenstelling, die alleen het geloof onthult.
Ik preekte enkele dagen in Jeruzalem, zodat allen wisten dat Ik er was. Toen begon het drama. Geweld was de macht die tegen Mij gebruikt werd en het resultaat was de dood. Echter, de overwinning was behaald. De grote schatten werden geplaatst in de harten van de leerlingen, die Mijn woord in de wereld preekten.
Er zal ook een modern drama plaats vinden. Op het juiste moment in het plan van de Vader zal de Paus naar Jeruzalem gaan. Opnieuw zal er boosheid zijn en haat. Hij zal gaan als een man van vrede. De vijanden zullen geweld gebruiken, zoals ze zo vaak terreur hebben gebruikt. Hun haat tegen Israël zal overlopen, hun wapens zullen de Paus doden. Toch zal hij de overwinnaar zijn. Door zijn dood zullen de wapens van geweld gezien worden voor wat ze zijn: wapens die mijn vertegenwoordiger neersloegen, de grote man van vrede, die in Mijn naam naar Jeruzalem kwam. Zijn dood zal het geschenk van vrede voor de hele wereld inleiden, in het bijzonder voor Jeruzalem.

Maria:
Jeruzalem hield voor mij twee drama’s in. Toen Jezus een jongen was, vond ik Hem in de tempel. Hij zei: „Wist ge dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?” Ik besefte dat Hij niet langer een kind was dat mij toebehoorde. Hij was een Zoon, die aan de hemelse Vader toebehoorde.
Jaren later, toen ik naar Jeruzalem ging voor het Paasfeest, wist ik dat dit drama zich zou herhalen, maar in een ernstigere graad. Ik zou Hem opnieuw verliezen aan de Wil van de hemelse Vader.
Er zal nog een drama plaats vinden. Ik zal gaan met een andere zoon, mijn Paus. Hij zal de stad binnengaan, net als Jezus, een boodschapper van de vrede van God. Maar, ik zal niet slechts een dochter zijn van Israël, ik zal zijn „De Vrouw, bekleed met de zon”. Ik kon de gebeurtenissen van de kruisiging of de wreedheden van de Romeinse soldaten niet besturen, maar ik zal wel in staat zijn om deze gebeurtenissen te besturen. De Paus zal sterven, maar ik zal het lijden verzachten en de onnodige martelingen wegnemen. De dood zal plotseling en snel komen.

3-6-2011-35. Reacties op schaarsheid

Maria:
Als er een beetje duisternis het menselijk leven binnenkomt, zet satan de mensen aan om egoïstisch te reageren, zodat er een nog grotere duisternis ontstaat.
De eerste reactie van het kwaad zal beginnen met schaarsheid, maar het grotere kwaad zal komen van de zelfzuchtige reactie op de schaarsheid. Als volkeren en groepen zichzelf bedreigd zien, zullen ze gaan hamsteren voor de toekomst en zetten veel grotere hoeveelheden opzij dan ze werkelijk nodig hebben. Dit veroorzaakt juist grotere schaarste, omdat ze niet aan anderen denken en de problemen overschatten. De eenheid, die gesmeed was in de zogenaamde „wereldomvattende economie” zal worden getest, geweld worden aangedaan en in sommige gevallen verbroken worden.

Het leiderschap van Amerika
Zelfs in de grootste van alle eenheden, de Verenigde Staten, zal de schaarste het leven beginnen te beïnvloeden. Amerika was gebouwd op overvloed en op het geloof dat allen overvloedig zouden delen. Schaarsheid zal voor de moderne Amerikanen een nieuwe ervaring zijn. Ik zeg dat het nog niet te laat is voor Amerika, maar de mensen moeten bidden voor nieuwe leiders. Ik zeg dit met kracht, Amerika moet uit zijn duisternis treden, geleid door nieuwe politieke leiders. Nu staan deze nieuwe leiders aan de zijlijn. Ik zeg niet tegen hen: „Ga weg bij de zijlijn”. Ik zeg liever tot Amerika: „Als jullie bidden, zal God je politieke klimaat veranderen, zodat degenen die jullie kunnen leiden, aangespoord worden naar voren te treden om de verantwoordelijkheden op zich te nemen. Als jullie bidden en berouw hebben en je doelstellingen veranderen, dan zal ik mensen sturen om jullie te leiden. Amerika, het is niet te laat maar je moet snel handelen”.

6-6-2011-36. De scheuringen in het Midden-Oosten

Jezus:
De wereldgebeurtenissen brengen mee de botsing van het Koninkrijk van God met het koninkrijk van de duisternis. Dit alles heeft te maken met de vrije wil van de mens. Deze bepaalt het tijdschema en zelfs de specifieke gebeurtenissen.
Een mens die van het Koninkrijk houdt en het altijd zoekt, schuift het tijdschema van voltooiing op. Een mens ondergedompeld in het kwaad vertraagt het tijdschema en probeert hindernissen te plaatsen voor Gods koninkrijk. Uit deze obstakels of hindernissen komen de gebeurtenissen van duisternis voort, die nu gebeuren. Een belangrijke gebeurtenis is de algemeen verspreide scheuringen in het Midden Oosten. Velen zien niet het grote kwaad dat daarin schuilt. Ik zal uitleggen wat er gaande is.
In de moslimwereld zijn er mensen van het licht. Deze aanvaarden die delen van de Koran, die gedeeld worden met het joods-christelijk geloof. Zij beleven deze waarden in een moslimbeschaving. Andere moslims zijn zo gezegd neutraal, het zijn geen kinderen van het licht, maar zijn ook niet overgeleverd aan radicale duisternis. Dan zijn er moslims, die de duistere onderrichtingen van de koran aanvaarden en volgen, die totaal verschillen van Mijn onderrichtingen van liefde en vrede.
In deze Midden-Oosten-scheuringen is de radicale duisternis van de moslimwereld verborgen, maar als de huidige leiders vallen, zullen zij de gelegenheid gebruiken om het aantal van de andere moslims te verkleinen, om hun eigen veranderingen te vermeerderen en om het leiderschap in deze landen op zich te nemen.
Deze misleidingen brengen geen Arabische lente, maar een Arabische winter van troosteloosheid en vernietiging voort. Zij brengen niet het Koninkrijk Gods. Zij zullen slechts de machten van de duisternis vermeerderen, die zich verzetten tegen het Koninkrijk Gods.

8-6-2011-37. Het centrum van de duisternis

Jezus:
De wijsheid en de macht van de mens betekent niets. Ze hebben geen kracht en hebben totaal geen effect tegenover het kwaad.
Heeft de hemelse Vader niet een plan en heeft Hij niet de macht? De algehele duisternis van het kwaad heeft een centrum. Vanuit dit centrum stroomt de duisternis en ontvangt haar leven. Dit centrum zal overwonnen worden door het licht van de Waarheid. Alle gebeurtenissen van de Kruisiging hadden één doel, Mij binnen te leiden in het centrum van de duisternis, zodat Ik de Boze kon overwinnen. Ik werd gevangen genomen, voor Pilatus geleid en daarna naar Calvarie. Dit alles bracht Mij in het centrum van de duisternis. Voor die tijd was mijn leven bedreigd, maar de Vader spaarde Mijn leven, omdat Ik niet in het centrum was. Het centrum van de duisternis was in Jeruzalem.

De Zijdewonde

Maria:
Waarom werd het Hart van Jezus doorboord toen de Verlossing van de wereld al voltooid was? Jezus had geen vrije wil meer, zijn Ziel had het lichaam verlaten. Hij was reeds Zijn glorie binnen gegaan. Deze doorboring had plaats omwille van mij en voor allen, die met mij willen verzamelen. De wonde garandeerde, dat het kostbaar Bloed voortdurend zou stromen. De wonde is ook een plaats, waar allen kunnen binnenkomen. De wonde was bedoeld voor mij en voor het volbrengen van mijn taak.

12-6-2011-38. Het doen opstaan van een nieuwe Kerk

Jezus:
In geheel Amerika zijn de vijanden van de Kerk verenigd. Zij delen hun geheimen en methodes om de Kerk compleet te ruïneren en tot zwijgen te brengen. De Kerk is mijn Bruid, maar ze is in de handen gevallen van haar ergste vijanden, die haar willen verscheuren. Hoezeer ween Ik. Wat zal Ik doen?
Ik zal een nieuwe Kerk doen opstaan, een Kerk die aanbidt in Geest en Waarheid. Terwijl mijn vijanden de structuren van het instituut aan het vernietigen zijn, zal Ik personen doen opstaan, die zij niet kunnen vernietigen. Het zal plotseling gebeuren: een nieuwe Kerk gebouwd op de H.Geest, zodat degenen die de structuren aanvallen machteloos zullen zijn.
Juist op deze Pinksterzondag, begin Ik het leven te schenken aan een nieuwe Kerk. Over een jaar zullen jullie met eigen ogen zien wat Ik gedaan heb, wie ik heb doen opstaan, wie Ik heb aangeraakt en de methodes die Ik gegeven heb. Later zal Ik mij bezighouden met die vijanden, die mijn Bruid zo ernstig verwond hebben.
Op het eerste Pinksterfeest zag ik de H.Geest van het begin tot het einde Petrus leiden. Hij wist wat hij moest preken, wat hij moest zeggen toen hij ondervraagd werd, en hoe hij dit geschenk moest voltooien door de nieuwe gelovigen te dopen.
Ik ging met de geliefde leerling van Jeruzalem naar Efeze en bracht daar een nieuwe Kerk tevoorschijn. De Kerk van Johannes was één door de liefde, niet door gebouwen. Er waren dus twee Kerken, de Kerk van de gebouwen en de Kerk van liefde. Vaak wordt de laatstgenoemde verworpen.
Nu is het tijd om opnieuw de aandacht te vestigen op de Kerk van de H.Geest, omdat de Kerk van de bouwwerken onder vuur ligt. Er zijn twee Kerken verenigd tot één. Als de ene wordt aangevallen, moet de andere antwoorden. Dat is wat vandaag de dag nodig is.

De lichten gaan uit
De lichten van de gevestigde Kerk gaan uit. Dit lijkt moeilijk te geloven, omdat deze lichten overal ter wereld zijn, maar satan krijgt veel klaar, vooral met de nieuwe communicatiemiddelen.
Ooit was het licht van de Kerk in Noord-Afrika heel krachtig, maar dat is het niet meer. Ooit was het heel sterk in het Midden-Oosten, maar ook dat is het niet meer. Wees dus niet zeker, wat er is kan vernietigd worden en wat je hebt kan ontnomen worden.

25-6-2011-39. De Waarheid – de bron van alle zegeningen

Maria:
De waarheid moet niet verzwegen worden. Dat is het werk van satan, die de waarheid voortdurend voor de mens verbergt. Als de mens de waarheid zou zien, zou hij vrij zijn, want God is de Waarheid. In de plaats daarvan is de waarheid bedekt, slimme woorden worden gebruikt en afwijkende redeneringen leiden de mensen weg van hetgeen voor de hand ligt. Ik ben gekomen om in deze boodschappen de waarheid te onthullen, de satanische afdekking weg te trekken en de waarheid als een licht te plaatsen op de berg, dat allen kunnen zien. Vandaag begin ik met het hart van de mens, dat zo verdraaid is.
Als de moderne mens de waarheid wordt aangeboden, aanvaardt hij haar niet. In plaats daarvan beoordeelt hij haar. De Waarheid komt van God en is nooit bedoeld om beoordeeld te worden, de Waarheid zelf is de beoordelaar. Om haar zegeningen tot stand te kunnen brengen (en alle zegeningen komen voort uit de Waarheid) is het noodzakelijk het hart binnen te gaan in een volledige en totale vorm, niet bevlekt door leugens en niet vermengd met eigen meningen.
Dit gebeurt tegenwoordig niet. De mens maakt zichzelf tot beoordelaar van de waarheid. De mens denkt, dat datgene wat hij aanvaardt de Waarheid is, en datgene wat hij niet aanvaardt onwaar is. Maar de Waarheid is buiten het bereik van de mens. Waarheid bestaat allereerst in de Wil van God. De mens kan de Wil van God niet veranderen. En God, in Zijn liefde voor de mens, openbaart de Waarheid. De geopenbaarde Wil van God is Waarheid en is de bron van alle zegeningen, maar slechts als de mens de Waarheid in zijn hart aanneemt. Dit is zo duidelijk; de Waarheid begint in het Hart van God en is bedoeld, om in het hart van de mens geplaatst te worden, zodat de zegeningen van God kunnen uitstromen. Als de mens de Waarheid verwerpt, kan hij de zegeningen van God absoluut niet ontvangen. Hij heeft de bron van zegeningen, mijn Zoon die de Waarheid is, verworpen,

28-6-2011-40. De macht van woorden

Maria:
Een woord, hoe machtig ook, is een woord. Een waar woord opent het hart voor het goede. Een slecht woord keert het hart naar de duisternis. Hoeveel woorden spuwen de mensen tegenwoordig uit hun mond. Vandaag wil ik spreken over het kwaad van woorden vol bedrog.
Slechte woorden werden voor het eerst door satan tegen Eva gesproken. Satan wist dat deze woorden niet waar waren. Ze waren bedoeld om zijn doeleinden te bereiken, die totaal tegengesteld waren aan de zegeningen, die God voor de hele mensheid gereed hield. Bedrieglijke woorden leidden het menselijk ras weg van de weg naar God en leidden de mensheid bergafwaarts op een weg van verschrikkelijk lijden en verwoesting.
Hetzelfde geldt voor vandaag, satan gebruikt dezelfde tactieken. Hij prijst mensen en plaatst bedrieglijke woorden in hun geest. Hij belooft hen grote macht als zij deze woorden zeggen. Als zij dit doen is de macht van satan vergroot. Hij doet hetzelfde, als hij helemaal in het begin deed. Hij leidt de mensen bergafwaarts op de weg van bedrog, een verschrikkelijke weg, die enkel leidt tot verwarring en wanhoop.
Daarom zei mijn Zoon: „Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”. Het ware woord brengt de mensheid op de weg naar het Leven.
De mensen van satan zullen altijd bedrieglijke woorden spreken en zullen altijd proberen mensen weg te houden van de Waarheid. Nu zijn hun stemmen talloos en de macht die zij hebben om hun bedrog mee te delen is krachtiger en omvangrijker dan ooit (en zal verder uitbreiden).
Wat kan ik doen? Ik kan mijn kinderen verzamelen om naar mijn woorden te luisteren. Degenen die luisteren bewandelen een weg van Leven en alle bedrieglijke woorden, ongeacht hoe machtig of hoeveel ook, hebben geen macht over hen.

1-7-2011-41–42. De vuren van vernietiging

Maria:
Waarom is de wereld zo onrustig, zo in beroering en vol verwarring? Kijk om je heen, alles is in wanorde. Legers treden aan om de vrede te bewaren, maar er is geen vrede.
Alle verwarring komt uit het hart van de mens en van daaruit gaat ze verder. Toch spreekt niemand over het hart van de mens en niemand zegt de macht te hebben om het hart te kalmeren. Ze hebben mijn Zoon verworpen. Zijn Hart was zachtmoedig en in staat om de harten van zijn leerlingen zachtmoedig te maken. Nu ze Hem verworpen hebben, heeft de wereld geen enkele macht om de innerlijke vuren van vernietiging te bedwingen. Alleen het zachtmoedig Hart van Jezus is in staat om te zeggen: „Vader, vergeef hen”. Alleen zijn zachtmoedige Hart kan zeggen: „Bemin je vijanden en doe goed aan hen, die je haten”.
Zelfs zij, die zijn Naam belijden, bezitten niet Zijn zachtmoedig hart en leven niet overeenkomstig Zijn woorden. Dat is de toestand van de wereld. Vuur na vuur breekt uit, maar het zijn vuren van vernietiging, geen vuren van liefde. De liefde is slechts op één plek te vinden, in het Heilig Hart van mijn Zoon. Wanneer zal de mensheid leren dit vuur te zoeken? In plaats daarvan houdt ze de menselijke vuren in stand en zendt deze vernietigende vuren de wereld in, verkondigend, dat ze de vrede brengen.
O dwaze mens, uit jullie harten komt alle mogelijke kwaad en nu geloven jullie, dat je de schepping kunnen herstellen tot haar oorspronkelijke goedheid. Kunnen dwazen wijsheid voortbrengen? Kan datgene, wat vernietigt, herstel brengen?
Jullie hebben een nieuw hart nodig. Ja, dat is wat de mensheid nodig heeft, een nieuw hart, een harttransplantatie. En dat bied ik jullie aan. Kom in mijn Onbevlekt Hart en ik zal je het Hart van mijn Zoon geven. Anders zullen jullie intellectuelen nog grotere wapens maken en zij zullen jullie problemen proberen op te lossen door de aarde te vernietigen. Dit hoeft niet te gebeuren, maar het zal gebeuren, als jullie niet binnengaan in mijn Onbevlekt Hart.

2-7-2011-43. Eigenliefde vernietigt een ware relatie

Maria:
Omdat de liefde een vuur is dat verteert, moeten mijn kinderen bezorgd zijn over wat zij liefhebben. Te vaak gaan hun harten de verkeerde kant op en het vuur van verlangens verteert hen. Daarom nodig ik elk menselijk hart uit in mijn Onbevlekt Hart, waar ik een ware goddelijke en menselijke liefde in plaats. Zonder goddelijke liefde is de menselijke liefde zwak, wispelturig, niet in staat om vol te houden, een voorwerp voor de gesel van eigenliefde. Als eigenliefde aanwezig, is wordt honderd, vijftig en vijftig wordt twintig. De eigenliefde steelt, rooft en neemt voor zichzelf, wat voor de ander bedoeld is. Het is als een belasting, zelfzuchtig, wegglijdend van de ware liefde. Als eigenliefde groeit, vermindert de ware liefde. Een relatie, die met grote edelmoedigheid begon, wordt spoedig een proef voor de wil. De relatie, die hoopvol begon, ziet zichzelf opgebrand door eigenliefde. De relatie gaat mank, ze is een karikatuur van wat ze had kunnen zijn. Soms wordt de relatie verbroken en het koppel gaat uit elkaar. Dit hoeft niet te gebeuren als het koppel zich slechts zou realiseren, dat eigenliefde de ware liefde vernietigt. Hun liefde moet altijd gezuiverd worden, zij kunnen dat niet zelf. Hoeveel stellen hebben gevraagd: „Hoe kunnen we onze oorspronkelijke liefde terugkrijgen?” Vandaag spreek ik tot alle echtelieden, tot jonge mensen die een serieuze relatie hebben, zelfs tot de hele wereld. Plaats je hart elke dag in mijn Hart en ik zal het in het goddelijk vuur plaatsen, dan zal je liefde gezuiverd worden en je relatie zal vrij zijn van de last van eigenliefde.

3-7-2011-44. De mensheid moet op de knieën

Maria:
Alles draait rond zonder veel leiding, onderworpen aan de grillen en verlangens van het menselijk hart, maar buiten de controle van de mensheid, die gevangen zit in krachten, die hij niet begrijpt en niet kan beheren. Toch denkt de mens, dat hij de gebeurtenissen onder controle heeft en dat hij alles tot zijn voordeel kan wenden. Het resultaat is, dat volkeren strijden tegen volkeren, proberend de baas te zijn op de wereldmarkten en in politieke aangelegenheden. Ondertussen wordt de doorsnee persoon over het hoofd gezien en de armen worden aan de kant gezet. Een nieuwe klasse is reeds aan het opkomen. De „opkomende klasse” wordt ze genoemd, zij laat de wereld echter niet beter, maar veel slechter achter dan voordat zij opkwam.
Zal het nooit ophouden? Gods Geest werd vervangen door de geest van de mens. De mens is losgeslagen, niet beperkt door Gods woord volgt hij zijn eigen licht (dat helemaal geen licht is).
Wanneer zal er aan dit tijdperk van „verstand en verlichting” een einde komen?
Twee wereldoorlogen en twee atoombommen brachten de mens niet zo ver zich af te vragen: „Waar zijn we in de fout gegaan?” Wat is nodig om deze eeuw van de rede te vervangen door een eeuw van geloof?
Ik zie wat nodig is en dat is te verschrikkelijk om te beschrijven. Toch is dat het punt, dat de mensheid bereikt heeft. De mensen vragen: „Waarom voorkomt God dit niet?” Ik antwoord heel eenvoudig: „Hoe kan God dit voorkomen als de mensheid niet naar God luistert?” Dus kom ik als Gods Boodschapster een nieuwe eeuw van geloof aankondigen, als de mensheid weer een beroep zal doen op God en leeft overeenkomstig Gods woord. De nieuwe eeuw van geloof zal komen… maar hoe deze komt hangt van de mensheid zelf af. Om die reden werd ik gezonden en daarom spreek ik zo duidelijk.
Deze nieuwe eeuw van geloof zal zeker komen. Hij komt óf langs de weg van verwoesting, een verwoesting die de mensheid nooit eerder gezien heeft en die de mensheid op de knieën zal brengen, óf hij komt door mijn woord. Mijn woord zal de mensheid ook op de knieën brengen. De mensheid zal eindigen op z’n knieën voor de levende God en de eeuw van geloof zal beginnen. Er zijn dus twee wegen: de weg van vernietiging óf de weg van mijn woord. Dat is de reden van mijn spreken. De mens moet kiezen.

5-7-2011-45. Een gezuiverde aarde

Maria:
Goddelijke liefde is als een enkele druppel in de gigantische oceaan van de zonden van de mens. Toch heeft deze enkele druppel de macht om de hele oceaan te reinigen. Nu is de oceaan vuil, verontreinigd door het egoïsme van de mens. De mensen drinken ervan, omdat zij niets anders kennen. Dit water gaat binnen in elk hart en daar komen alle ziektes van de maatschappij uit voort. Wie kan deze wateren zuiveren? Wanneer zal de eeuw van geloof hersteld worden? De opgave lijkt hopeloos. De eenvoudigen haasten zich om hun kleine groepen te vormen om weerstand te bieden aan de aanval. Velen zien het probleem duidelijk, dus het geloof is niet verloren. Ik zegen al deze pogingen en wil dat ze vermeerderd worden, zodat er in deze tijd van duisternis kleine plaatsen van licht zijn. Maar dat is niet hetgeen waarover ik nu spreek. Ik spreek over een nieuwe eeuw van geloof, als de lucht gezuiverd en het water gereinigd is, als het geloof de lucht is, die iedereen inademt en de vrede het water is, dat iedereen drinkt. Wie kan zich deze tijd voorstellen. Toch is dit mijn doel, tot stand gebracht door een speciale handeling van de hemelse Vader, die ik vooraf zal aankondigen.
Als deze goddelijke handelingen beginnen, wil ik niet dat de eenvoudige mensen wanhopen. De Vader wil niet de vernietiging van de aarde of het einde van het menselijk ras. Hij wil, dat een gezuiverde aarde en een nieuwe mensheid tevoorschijn komt.
Dit zijn de grote geheimen, die verborgen zijn in mijn Onbevlekt Hart – grote geheimen, geheimen, die de toekomst van de hele mensheid in hun licht omvat. Maar wie zoekt dit licht? Wie komt in mijn Onbevlekt Hart? Allen zijn uitgenodigd en ik zal de geheimen openbaren aan allen, die met een oprecht hart zoeken d.w.z. met een verlangen om te leven volgens Gods geboden. Kom laten we beginnen. Allen van goede wil zijn welkom.

5-7-2011-46. De machteloze eeuw van het verstand

Maria:
De hele wereld bevindt zich in een omwenteling, onmogelijk voor de mens om te bedwingen. Er zijn krachten vrijgemaakt die al de muren, door God opgericht om het menselijk ras te beschermen, overstromen. Deze oceaan is eeuwen geleden vrijgelaten. Het begon als een klein stroompje; enkele stemmen, die afscheiding verlangden, verborgen hun boodschap in termen van menselijke vrijheden. In werkelijkheid was het een verborgen opstand tegen God, want deze stemmen wilden verwerpen wat zij zagen als de goddelijke beperking van hun menselijke vrijheden. Snel overtuigden zij anderen. „De aarde behoort aan de mens” zeiden ze. De mens, niet God, moest over het menselijk leven heersen. „Wij zijn toch mensen met verstand. Wij kunnen onze levens regelen door de gave van het verstand” Dus werd het verstand verheven en het geloof aan de kant gezet. Toen het geloof aan de kant was gezet, was daarmee God aan de kant gezet. De mens wilde een wereld van de mens, een menselijke wereld, vrij van goddelijke beperkingen.
O mens, nu heb je je wereld. Je hebt ze nu al enkele eeuwen. Kijk naar je wereld. Kijk naar wat je met haar hebt gedaan. Kijk naar de rivieren van verwoesting, die zijn losgelaten. Je hebt dit alles nooit voorzien. Je bent machteloos. Je kunt de rivieren van verwoesting niet beteugelen. Wanneer zul je leren? Hoe hoog moeten deze wateren komen voordat je eindelijk zegt: „Laten we terugkeren naar God, want we hebben de verkeerde weg genomen”? Wanneer zullen er leiders opstaan die dit nieuwe geloof zullen preken? Ze moeten nu beginnen. Hun stemmen zullen gering zijn en zwak, maar anderen zullen ze horen en de jongere harten zullen de boodschap herhalen. Mijn Hart wendt zich tot de jongeren. Jullie zijn de hoop. Luister niet naar de ouderen, die de wereld vernietigd hebben. Hun boodschap is niet geloofwaardig. Ga terug en vind de stemmen van geloof, de heiligen van het verleden. Luister naar hen en word een nieuwe stem.

6-7-2011-47. Het verspreiden van de wereldwijde problemen

Maria:
Niemand kent de toekomstige gebeurtenissen, die de wereld zullen vormen, ook weet men niet hoe er zich op voor te bereiden, Toch zullen degenen die naar mijn woorden luisteren er klaar voor worden gemaakt. Ofschoon de krachten van vernietiging groot zullen zijn, zullen zij de eenvoudigen niet vernietigen. Luister dus aandachtig.
Het zal er op lijken of alles wordt weggeveegd; alle structuren van de maatschappij en alle beschermingen van het menselijke leven. Er zullen ineenstortingen zijn, want velen zullen aangespoord door egoïsme denken, dat zij hun lot kunnen verbeteren door degenen, die de macht hebben af te zetten. Werkelijk, satan gebruikt deze opstanden om zijn eigen doelen te dienen en om de mensen zelfs nog grotere moeilijkheden op te leggen. Dat is al begonnen en het eind is nog niet in zicht. De verwarring neemt toe en de oorlogen slepen zich voort. Beide kanten houden het been stijf. Dit is wat satan graag heeft; voortdurend, dagelijks meer doden en lijden.
De problemen zullen zich verspreiden. Ze zullen niet hetzelfde zijn omdat de omstandigheden wisselen, maar ze zullen dezelfde wezenlijke eigenschappen hebben. Als sommige bepalingen niet goed zijn, zal satan de protesten opstuwen. Hij zal diegenen aansporen, die de mensen heel handig op zijn weg leiden. Velen zullen volgen, bedrogen door slimme redevoeringen, maar ook hopend, dat hun toestand verbeterd kan worden. Dat zal altijd zijn lokmiddel zijn: de hoop van de mensen om hun toestand te verbeteren.
Ik zou de economische toestand van mijn volkeren heel graag verbeteren. Ik wil hen tonen hoe een beroep op mij te doen, hoe zich te verenigen op een manier, die hen werkelijk voordeel brengen. Maar ze doen geen beroep op mij en leren niet van mij. In plaats daarvan luisteren zij naar andere stemmen, die hen leiden op de weg van het verderf. Er zijn andere middelen en andere wegen. Ik zou deze heel graag aanwijzen. De mensheid kan een nieuwe wereld opbouwen, die niet gebaseerd is op vernietiging. Bouwt een mens op door te vernietigen? Verkrijg je vrede door onrust aan te moedigen? Welke macht bestaat er vandaag in de wereld om onrust te stoken! Een klik op internet, een zorgvuldig gebruik van de elektronische media en duizenden worden opgestuwd tot onrust. De moderne wereld is niet voorbereid op deze nieuwe bewegingen. De mens dacht dat hij alle antwoorden heeft!

7-7-2011-48 Gods laatste prediker

Maria
Waarom wacht God? Waarom grijpt Hij niet in? Zien jullie niet dat Hij de mens steeds probeert weg te leiden van zelfvernietiging. Hij zendt Zijn predikers en Hij zendt Zijn leraren. Naar hun woorden wordt niet geluisterd en hun uitnodigingen worden verworpen. Tenslotte heeft Hij mij gestuurd; ik ben Zijn laatste prediker, Zijn laatste profeet. Ik ben Zijn laatste gelegenheid om de loop van de geschiedenis te wijzigen. Na mij komt niemand meer. Geen andere boodschap, geen andere tekenen dan die, die ik zal geven. Als ik tot de wereld zeg dat ze naar mij moet luisteren, dan spreek ik niet vanuit een egoïstische en hoogmoedige geest. Ik spreek als iemand die de verwoesting ziet en de hopeloosheid van de mensheid, als er geen acht geslagen wordt op mijn woorden.
Mijn woorden zijn duidelijk. Het zijn dezelfde als die van mijn Zoon. Mijn boodschap is de boodschap van het Evangelie: Heb berouw en geloof dat het Koninkrijk Gods nabij is. Doe boete en je zult het eeuwig leven vinden. Dit is een boodschap van hoop. Jullie kennen de eisen van het Evangelie en ik zal jullie met die eisen helpen. Ik ben aan je zijde, Ik zal de moeilijkheden verminderen. Ik ben een moeder, geen toezichthoudster. Ik neem veel van de last op mijzelf. Het zal veel gemakkelijker zijn dan je denkt.
De Vader heeft tegen mij gezegd: „Ga hen helpen het Evangelie te beleven, dan zal Mijn toorn bedaren”. Daarom ben ik hier, daarom ben ik gekomen.

8-7-2011-49. Waar de wereld op afstuurt

Maria:
De hele geschiedenis van de mensheid ligt voor mij; het verleden en alles wat nog gaat komen tot de laatste dag van het menselijk ras, als mijn Zoon in glorie zal komen, vergezeld van al Zijn engelen. Wat er zal gebeuren vanaf nu tot dan is mij bekend, maar is nog niet bepaald. Dat hangt allemaal af van de vrije wil van de mens. Ik zie wat de mensheid te wachten staat en ik kom met een dringende boodschap. Let niet alleen op de boodschap in mijn woorden. De woorden, die in je hart gesproken worden zijn nog belangrijker. Daar moet je naar luisteren. De H.Geest spreekt tot je. Het zijn woorden van leven. Volg die op en je zult leven.